SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 36. Petak, 16. studenog 2018.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

196.

Na temelju članka 2. podstavka 1. Odluke o osnivanju Antikorupcijskog povjerenstva na području Primorsko- goranske županije (»Službene novine« broj 15/16), članka 28. točke 22. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13, 25/13-pročišćeni tekst, 5/ 18 i 8/18-pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 29/09, 16/13 i 25/13-pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 15. sjednici od 15. studenog 2018. godine donijela je

AKCIJSKI PLAN
suzbijanja korupcije na području Primorsko-goranske
županije za razdoblje 2019.-2020. godine

I. UVOD

U cilju suzbijanja korupcije i nulte tolerancije prema korupciji na razini lokalne i područne (regionalne) samouprave, Primorsko-goranska županija u okviru svojeg djelokruga rada, donosi Akcijski plan suzbijanja korupcije na području Primorsko-goranske županije za razdoblje 2019. - 2020. godine (u daljnjem tekstu: Akcijski plan).

U Akcijskom planu sadržane su mjere za suzbijanje korupcije, s ciljem jačanja odgovornosti i transparentnosti u radu predstavničkih i izvršnih tijela na području Primorsko-goranske županije, podizanja javne svijesti o štetnosti korupcije, informiranja i ohrabrivanja građana o načinima prijave i sprječavanja slučajeva korupcije, poticanja suradnje s drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, tijelima državne uprave, nevladinim organizacijama i drugima.

II. VRSTE KORUPCIJE

Korupcija predstavlja društveno neprihvatljivu pojavu koja izravno ugrožava ljudska prava, razara moral te ugrožava stabilnost i gospodarski napredak države. Korupcija je u najširem smislu svaki oblik zlouporabe ovlasti radi osobne ili skupne koristi, bilo da se radi o javnom ili privatnom sektoru. To je svaki čin kojim se, suprotno javnom interesu, nedvojbeno krše moralne i pravne norme te povrjeđuju temelji vladavine prava.

Korumpiranom osobom se smatra svaka službena ili odgovorna osoba koja zbog osobne koristi ili koristi skupine kojoj pripada, zanemari opći interes koji je dužna štititi obzirom na zakone, položaj i ovlasti koje su joj povjerene.

Korumpiranim se smatra i građanin koji nudi ili pristaje na davanje zatraženog mita kako bi korumpirana osoba činjenjem, nečinjenjem ili propuštanjem činjenja pomogla u ostvarivanju koristi za pojedine osobe ili skupine.

Vrste korupcije

Sukladno opće prihvaćenim tumačenjima i definicijama, a ovisno o razini ovlasti u odlučivanju, postoji:

. Politička korupcija, odnosno korupcija na visokoj razini (engl. grand corruption), prisutna je među visokim državnim dužnosnicima i političarima koji imaju političku moć i koriste ju u svrhu izigravanja institucija i pravnog sustava. Stoga je ovaj oblik korupcije izrazita prijetnja demokraciji, odnosno očuvanju vladavine prava u društvu.

. Administrativna ili birokratska korupcija (engl. petty corruption) odnosi se na službenike i namještenike javne uprave zadužene za provedbu odluka i propisa te službenike i namještenike koji rade s građanima.

Oblici korupcije

Podmićivanje - obećanje, ponuda ili davanje bilo koje beneficije koja neprimjereno utječe na ishod odluka dužnosnika/službenika. Mito može biti dano dužnosniku/ službeniku (izravno) ili preko druge osobe ili subjekta (neizravno). Pod mitom podrazumijevamo novac, povjerljivu informaciju i darove bez obzira na vrijednost.

Pronevjera - krađa sredstava od strane osobe kojoj su povjerene ovlasti i kontrola nad tim sredstvima.

Sukob interesa - situacija u kojoj su privatni interesi dužnosnika/službenika u suprotnosti s javnim interesom ili privatni interes utječe, ili može utjecati, na nepristranost dužnosnika/službenika u obavljanju javne dužnosti.

Pristranost - dodjeljivanje poslova ili beneficija određenim pojedincima bez obzira na sposobnosti. Ako je riječ o članovima obitelji, onda se radi o nepotizmu.

Iznuđivanje - nezakonito i namjerno dobivanje neke prednosti, materijalne ili nematerijalne od druge osobe ili subjekta, tako da se nameće nezakonit pritisak u obliku prijetnji ili zastrašivanja da bi se osobu ili subjekta prisililo na pružanje određenih beneficija. Ova prisila može sadržavati fizičku povredu, nasilje ili prepreku, a može uključivati i opasnost da treća strana bude ugrožena.

Nepotizam - pojam koji označava ponašanje pojedinaca, najčešće nositelja političke, ekonomske, vojne ili neke druge moći i utjecaja kojim, zbog svog povlaštenog položaja, osigurava beneficije i druge pogodnosti članovima svojih obitelji, rođacima ili bliskim osobama.

Posljedice korupcije

Među najvažnijim posljedicama korupcije svakako je gubitak povjerenja u bilo koju vlast i njene institucije, neovisno o razini, te neravnopravnost i nejednakost građana u ostvarivanju prava ili podmirenja obveza u svakodnevnom životu.

Posljedice korupcije mogu biti:

. Političke - uništava se osnovni odnos povjerenja između političara i građana i narušava se kredibilitet demokratskih institucija;

. Gospodarske- korupcija sprječava sigurno i racionalno investiranje, pošteno gospodarsko tržište i dovodi do rasipanja proračunskog novca;

. Socijalne- korupcija povećava siromaštvo, najviše pogađa najslabije i nezaštićene, povećava nejednakost građana, pridonosi općem osjećaju nesigurnosti i nezadovoljstva.

Mjerenje korupcije

Korupcija je štetna društvena pojava koja narušava temeljne društvene vrijednosti. Među najvažnijim posljedicama korupcije je gubitak javnog povjerenja u tijela državne vlasti, što se posljedično negativno odražava na gospodarski razvoj društva.

Indeks percepcije korupcije (IPK) je metoda mjerenja prisutnosti korupcije koju provodi Transparency International od 1995. godine te danas predstavlja najčešće korišteni indikator percepcije o prisutnosti administrativne i političke korupcije u pojedinoj zemlji.

III. TEMELJNI CILJEVI AKCIJSKOG PLANA

Temeljni ciljevi ovog Akcijskog plana određeni su od strane Hrvatskog sabora donesenom Strategijom suzbijanja korupcije za razdoblje od 2015. do 2020. godine (»Narodne novine« broj 26/15.), od strane Vlade Republike Hrvatske donesenim Akcijskim planom za 2017. i 2018. godinu uz Strategiju suzbijanja korupcije za razdoblje od 2015. - 2020. (»Narodne novine« broj 60/17), posebnim zakonima i propisima na nacionalnoj razini te Odlukom o osnivanju Antikorupcijskog povjerenstva na području Primorsko- goranske županije (»Službeni novine« broj 15/16), u daljnjem tekstu: Odluka o osnivanju Antikorupcijskog povjerenstva.

Sukladno Odluci o osnivanju Antikorupcijskog povjerenstva zadaci Antikorupcijskog povjerenstva su:

- procjenjivanje korupcijskih rizika na području Primorsko-goranske županije te predlaganje i osmišljavanje mjera za njihovo sprječavanje kroz izradu prijedloga Akcijskog plana suzbijanja korupcije te predlaganje njegovih izmjena i dopuna,

- informiranje građana o provedbi Akcijskog plana i načinu prijave uočenih pojava i slučajeva korupcije, te sustavno praćenje podataka koruptivnog ponašanja,

- predlaganje mjera jačanja odgovornosti i transparentnosti u radu predstavničkih i izvršnih tijela na području Primorsko-goranske županije,

- edukacija o štetnim posljedicama korupcije posebno kroz organiziranje tematskih sjednica i okruglih stolova o korupciji u pojedinim područjima,

- podizanje ukupne svijesti javnosti o štetnosti korupcije.

IV. PRIORITETNA PODRUČJA AKCIJSKOG PLANA

Prioritetna područja u borbi protiv korupcije su:

1. Obnašanje javnih dužnosti nositelja političkih dužnosti

2. Sprečavanje sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti

3. Etički kodeks službenika i namještenika u upravnim tijelima

4. Stvaranje preduvjeta u borbi protiv korupcije u ustanovama i trgovačkim društvima u kojima je Primorsko- goranska županija osnivač / većinski vlasnik

5. Javna nabava

6. Dodjela koncesija

7. Dodjela sredstava putem javnog poziva / natječaja

8. Zakonitost korištenja proračunskih sredstava

9. Ostvarivanje prava na pristup informacijama (tijela Županije i ustanove / trgovačka društva) i savjetovanje s javnošću

10. Širenje javne svijesti o štetnosti korupcije

11. Ispitivanje javnog mnijenja o korupciji

V. MJERE, ROKOVI I NOSITELJI PROVEDBE AKCIJSKOG PLANA

Ovim Akcijskim planom utvrđuju se mjere i rokovi te nositelji provedbe i pokazatelji za mjeru za prioritetna područja iz točke IV. ovog Akcijskog plana.

1. Obnašanje dužnosti nositelja političkih dužnosti

Obnašanje dužnosti nositelja političkih dužnosti, a to su: predsjednik Županijske skupštine Primorsko-goranske županije, potpredsjednici Županijske skupštine Primorsko-goranske županije, članovi Županijske skupštine Primorsko-goranske županije, predsjednici i članovi radnih tijela Županijske skupštine Primorsko-goranske županije, župan i zamjenici župana Primorsko-goranske županije, zahtjeva određena ponašanja i primjene stavova koja su izvan granica reguliranih propisima i drugim aktima. Takvim ponašanjem stvara se atmosfera u kojoj nositelji političkih dužnosti svoje poslove obavljaju vodeći se, prije svega, javnim interesom te zaštitom vjerodostojnosti i dostojanstva povjerene im dužnosti, u skladu s opravdanim očekivanjima građana, uz pravo svakog nositelja političke dužnosti na artikuliranje svojih političkih stavova.

Slijedom toga, ponašanje nositelja političkih dužnosti u Primorsko-goranskoj županiji uredit će se posebnim Etičkim kodeksom kojeg donosi Županijska skupština na prijedlog Antikorupcijskog povjerenstva na području Primorsko-goranske županije (u daljnjem tekstu: Antikorupcijsko povjerenstvo), a kojim će se utvrditi da poštivanje, praćenje i provedbu posebnog Etičkog kodeksa nadzire Etičko povjerenstvo Primorsko-goranske županije (u daljnjem tekstu: Etičko povjerenstvo). Članove Etičkog povjerenstva imenuje Županijska skupština na način i po postupku koji će se propisati Etičkim kodeksom.

Mjere:

. sudjelovanje u donošenju Etičkog kodeksa nositelja političkih dužnosti u Primorsko-goranskoj županiji (u daljnjem tekstu: Etički kodeks),

. nastavno po donošenju, praćenje primjene Etičkog kodeksa

. imenovanje Etičkog povjerenstva

Rok: Donošenje Etičkog kodeksa - I. tromjesečje 2019. godine, a potom praćenje primjene - trajno,a imenovanje Etičkog povjerenstva - I. tromjesečje 2019. godine.

Nositelj: Upravno tijelo nadležno za poslove Županijske skupštine i Župana, te Antikorupcijsko povjerenstvo u suradnji s Etičkim povjerenstvom

Pokazatelj za mjeru:

. Pravovremena izrada Etičkog kodeksa

.. Pravovremeno imenovanje Etičkog povjerenstva

. Broj potpisanih i evidentiranih izjava nositelja političkih dužnosti o prihvaćanju Etičkog kodeksa.

2. Sprečavanje sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti

Sukob interesa predstavlja situaciju u kojoj su privatni interesi dužnosnika u suprotnosti s javnim interesom ili privatni interes utječe, ili može utjecati na nepristranost dužnosnika u obavljanju javne dužnosti.

Svrha je provođenje zakona kojim se regulira sprječavanje sukoba interesa ali i svih posebnih zakona koji uključuju odredbe o sprječavanju sukoba interesa pri obnašanju javnih dužnosti.

Mjere:

. Na temelju zakona kojim se regulira sprječavanje sukoba interesa dužnosnika u smislu tog zakona, utvrđuje se obveza podnošenja imovinske kartice i sadržaj izvješća o imovinskom stanju,

. Omogućiti dostupnost informacija građanima o tome što se smatra sukobom interesa, na koji način je ovo pitanje uređeno u našem zakonodavstvu, a sve radi podizanja svijesti građana u prepoznavanju različitih oblika neprihvatljivog ponašanja dužnosnika,

. Sustavnim edukacijama pridonijeti prevenciji korupcije te upoznati dužnosnike u smislu zakona kojim se regulira sprječavanje sukoba interesa, kako izbjegavati situacije sukoba interesa.

Rok: Trajno.

Nositelj: Antikorupcijsko povjerenstvo u suradnji s povjerenstvom nadležnim za sprječavanje sukoba interesa na razini Republike Hrvatske.

Pokazatelj za mjeru: Broj provedenih edukacija dužnosnika i službenika Primorsko-goranske županije, kao i dužnosnika i službenika s područja Primorsko-goranske županije o sprječavanju sukoba interesa te broj uključenih dužnosnika i službenika u sve provedene edukacije.

3. Etički kodeks službenika i namještenika u upravnim tijelima Primorsko-goranske županije

Podizanje razine etičnosti na svim razinama javnih tijela važan je društveni prioritet. Primorsko-goranska županija je još 2012. godine donijela Etički kodeks službenika i namještenika kojim se propisuju pravila ponašanja službenika i namještenika u upravnim tijelima Primorsko-goranske županije u odnosu prema građanima, udrugama, tijelima državne uprave, medijima, ustanovama, trgovačkim društvima i drugim pravnim osobama te međusobni odnosi službenika i/ili namještenika.

Županija će preispitati odredbe Etičkog kodeksa, te u slučaju potrebe pristupiti njegovom noveliranju posebno u dijelu koji se odnosi na imenovanje osobe za etiku. Osobu za etiku imenovao bi Župan iz reda službenika / namještenika Primorsko-goranske županije.

Mjere:

. Nadzor nad primjenom Etičkog kodeksa službenika i namještenika Primorsko-goranske županije,

. Savjetovanje i edukacija službenika i namještenika o etičkom ponašanju, s posebnim naglaskom na edukaciju osobe za etiku,

. Zaprimanje pritužbi službenika i namještenika kao i stranaka u postupcima pred tijelima Primorsko-goranske županije na neetično i moguće koruptivno ponašanje službenika/namještenika.

Rok: Trajno.

Nositelj: Upravno tijelo nadležno za službeničke odnose, osoba za etiku i Antikorupcijsko povjerenstvo

Pokazatelji za mjeru: Broj provedenih edukacija službenika i namještenika o etičnom ponašanju i broj uključenih službenika i namještenika u provedenim edukacijama kao i aktivno sudjelovanje osobe za etiku. Broj podnesenih pritužbi građana,pravni osoba te službenika i namještenika na kršenje odredbi Etičkog kodeksa.

4. Stvaranje preduvjeta u borbi protiv korupcije u ustanovama i trgovačkim društvima u kojima je Primorsko- goranska županija osnivač / većinski vlasnik

Upravljačke strukture u ustanovama kojima je osnivač Primorsko-goranska županija i trgovačkim društvima u vlasništvu ili većinskom vlasništvu Primorsko-goranske županije moraju kroz partnerstvo i aktivnu suradnju biti usmjerene na uklanjanje svih uzroka i nedostataka koji pogoduju korupciji.

Iz tog razloga pristupit će se izradi Antikorupcijskog programa za ustanove kojima je osnivač Županija i Antikorupcijskog programa za trgovačka društva u kojima je Županija vlasnik odnosno većinski vlasnik.

Antikorupcijske programe donijet će Županijska skupština na prijedlog Antikorupcijskog povjerenstva.

U okviru antikorupcijskih programa propisat će se obveze koje za ustanove/trgovačka društva proizlaze iz zakona kojim se uređuje pravo na pristup informacijama.

Mjere:

. izrada Antikorupcijskog programa za ustanove kojima je osnivač Primorsko-goranska županija

. izrada Antikorupcijskog programa za trgovačka društva u kojima je Primorsko-goranska županija vlasnik odnosno većinski vlasnik.

Rok: lipanj- srpanj 2019.

Nositelj: čelnici ustanova kojima je osnivač Primorsko- goranska županija i trgovačkih društava u kojima je Primorsko-goranska županija vlasnik odnosno većinski vlasnik, resorni čelnici upravnih tijela Primorsko-goranske županije, Antikorupcijsko povjerenstvo.

Pokazatelji za mjeru: Broj ustanova/trgovačkih društava koji postupaju u skladu s Antikorupcijskim programom.

5. Javna nabava

Javna nabava je jedna od najkritičnijih gospodarskih aktivnosti s obzirom na

korupcijske rizike, jer se radi o ključnom području u kome javni i privatni sektor ulaze u financijsku interakciju.

Ciljevi jedinstvenog sustava javne nabave su koordinirano provođenje postupaka i transparentna dodjela ugovora o javnoj nabavi i koncesiji te ugovora o javnoprivatnom partnerstvu, jednaki tretman svih sudionika sustava javne nabave, potenciranje tržišnog natjecanja i održivog gospodarskog rasta te istodobno pružanje jedinstvene pravne zaštite.

U cilju jačanja integriteta svih sudionika koji su uključeni u poslove javne nabave osmišljeni su i edukativni, specijalistički i programi usavršavanja za službenike koji obavljaju te poslove.

Mjere:

. Objave planova nabave, registra ugovora i okvirnih sporazuma na internetskoj stranici Primorsko-goranske županije,

. Objave Poziva na dostavu ponuda u jednostavnoj nabavi radova procijenjene vrijednosti jednake ili veće od 200.000,00 kuna na internetskoj stranici Primorsko-goranske županije,

. Imenovanje članova stručnog povjerenstva koji sudjeluju u izradi tehničke dokumentacije i troškovnika te praćenje i kontrolu izvršenja ugovara, različitih od članova stručnog povjerenstva koji sudjeluju u pregledu i ocjeni ponuda,

. Kontrola ispunjenja prava i obveza iz zaključenih ugovora o javnoj nabavi u skladu s uvjetima određenima u dokumentaciji o nabavi i odabranom ponudom,

. Unapređenje razvoja internet portala javne nabave, u cilju transparentnosti u radu upravnih tijela Primorsko- goranske županije koja provode javnu nabavu, te jačanje povjerenja građana u županijsku vlast,

. Redovito usavršavanje službenika zaduženih za provedbu postupaka javne nabave,

. Jačanje svijesti o važnosti sprječavanja korupcije u sustavu javne nabave (putem medija, stručnih rasprava i dr.),

. Provođenje postupaka javne nabave na transparentni način uz poštivanje temeljenih načela javne nabave i jednak tretman svih sudionika u sustavu javne nabave,

. Strogo poštivanje zakonskih i podzakonskih te internih propisa kojima se regulira postupak provođenja javne nabave robe, radova i usluga.

Rok: Trajno.

Nositelj: Upravna tijela nadležna za provođenja postupaka javne nabave Primorsko-goranske županije, Župan i Antikorupcijsko povjerenstvo.

Pokazatelji za mjeru: Broj odluka o provedenim jednostavnim i javnim nabavama Primorsko-goranske županije, te broj edukacija službenika o važnosti sprječavanja korupcije u sustavu javne nabave.

6. Dodjela koncesija

Primorsko-goranska županija dodjeljuje koncesije na pomorskom dobru sukladno Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama i Zakonu o koncesijama.

Odluci o dodjeli koncesija koju donosi Županijska skupština na prijedlog posebnog Stručnog povjerenstva, prethodi odluka o namjeri davanja koncesije koju donosi Županijska skupština na prijedlog Župana.

Nakon što se donese odluka o dodjeli koncesije, Župan zaključuje ugovor o koncesiji.

Primorsko-goranska županija dodjeljuje koncesije u zdravstvu sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti i Zakonu o koncesijama.

Mjere:

. Objavljivanje plana dodjele koncesija na službenoj internetskoj stranici Primorsko-goranske županije

. uvid u razloge poništenja ili ukidanja odluke o odabiru ponuditelja u skladu sa zakonom

. Osiguranje dostupnosti javnosti odluka o namjeri davanja koncesije i odluka o dodjeli koncesije objavom u službenom glasilu Primorsko-goranske županije, na službenoj internetskoj stranici Primorsko-goranske županije, u »Narodnim novinama« i na stranicama elektroničkog oglasnika

. Objavljivanje izvješća o dodijeljenim koncesijama za prethodnu godinu na službenoj internetskoj stanici Primorsko-goranske županije

. Provedba sustava kontrole nad odlukama o dodijeli koncesija na pomorskom dobru od strane stručnog povjerenstva imenovanog od strane Županijske skupštine

* Provođenje postupka dodjele koncesija na transparentan način, jednak tretman svih sudionika u postupku dodjele koncesija

* Strogo poštivanje zakonskih i podzakonskih propisa kojima se regulira postupak provođenja dodjele koncesija

Rok: Sukladno rokovima propisanim zakonom

Nositelj: Upravna tijela Primorsko-goranske županije nadležna za dodjelu koncesija, stručno tijelo za koncesije i stručno tijelo za praćenje izvršavanja odluka i ugovora o koncesijama, Župan, Županijska skupština i Antikorupcijsko povjerenstvo.

Pokazatelji za mjeru: Praćenje dostupnosti javnosti planova dodjele koncesija,odluka o namjeri davanja koncesija i odluka o dodjeli koncesija na službenoj internetskoj stranici Primorsko-goranske županije.

7. Dodjela sredstava putem javnog poziva / natječaja

a) Primorsko-goranska županija (Županijska skupština) sukladno Uredbi o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (»Narodne novine« broj 26/15) donijela je Pravilnik o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (»Službene novine« broj 34/15).

Odredbe Pravilnika odnose se na udruge, a na odgovarajući se način primjenjuju i u odnosu na druge organizacije civilnog društva (zaklade, ustanove ili druge pravne osobe čija temeljna svrha nije stjecanje dobiti) kada su one, u skladu s uvjetima javnog natječaja ili javnog poziva prihvatljivi prijavitelji odnosno partneri.

b) Primorsko-goranska županija (Župan) donijela je Pravilnik o općim uvjetima dodjele donacija, subvencija i pomoći iz Proračuna Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 14/13 i 6/14).

Prema Pravilniku, korisnici sredstava mogu biti jedinice lokalne samouprave, tijela državne uprave, trgovačka društva i ustanove, neprofitne organizacije (udruge, zaklade, turističke zajednice i dr.), obrtnici i fizičke osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost, te inozemne vlade, međunarodne organizacije, institucije i tijela EU.

Postupak za dodjelu sredstava pokreće Župan donošenjem odluke o raspisivanju natječaja odnosno javnog poziva.

Po okončanju postupka sredstva se raspoređuju odlukom Župana i to na prijedlog stručnog procjenjivačkog tijela.

c) Primorsko-goranska županija (Županijska skupština) donijela je Pravilnik o kriterijima za odabir programa javnih potreba u području kulture Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 30/16 i 34/17).

Prema Pravilniku novčana sredstva koja se osiguravaju u Proračunu Županije, namjenski se kroz Program javnih potreba u kulturi raspoređuju za programe / projekte ustanova čiji osnivač nije Županija, udruga kulture, umjetničkih organizacija, pravnih osoba i privatnih ustanova koje obavljaju djelatnosti u kulturi na području Županije, vjerskih zajednica, turističkih zajednica, jedinica lokalne samouprave s područja Županije, te drugih neprofitnih organizacija koje su programski usmjerene na rad u kulturi.

Program javnih potreba u kulturi donosi Županijska skupština na prijedlog Župana, po prethodno provedenom javnom natječaju.

Uz ranije spomenute pravilnike, donesen je čitav niz pravilnika kojima se uređuje postupak dodjele sredstava, a koje primjenjuju upravna tijela Primorsko-goranske županije i to:

. Pravilnik o kriterijima za odabir programa potreba udruga nacionalnih manjina koji će se financirati iz Proračuna Primorsko-goranske županije

. Pravilnik o uvjetima i kriterijima za sufinanciranje programa / projekata neprofitnih organizacija iz Proračuna Primorsko-goranske županije, Razdjel 1. Ured Županije

. Pravilnik o kriterijima za odabir programa javnih potreba u području tehničke kulture

. Pravilnik o uvjetima odabira i financiranja programa i projekata za zadovoljenje javnih potreba iz područja zdravstva

. Pravilnik o uvjetima odabira i financiranja programa i projekata iz područja socijalne skrbi i samozapošljavanja mladih

. Pravilnik o uvjetima i kriterijima za sufinanciranje programa / projekata ravnomjernog razvitka iz Proračuna Primorsko-goranske županije

. Pravilnik o uvjetima dodjele donacija, subvencija i pomoći za provedbu proračunskih projekata i aktivnosti iz programa Upravnog odjela za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj

. Pravilnik o uvjetima i kriterijima za raspodjelu sredstava radi gradnje i održavanje lučke podgradnje

. Pravilnik o uvjetima i kriterijima za pomoć u održavanju pomorskog dobra

. Pravilnik o uvjetima i kriterijima za dodjelu potpora za pružanje usluga županijskog linijskog javnog cestovnog prijevoza putnika i pomoći u održavanju javnih i nerazvrstanih cesta

. Pravilnik o kriterijima za financiranje i odabir programa / projekata iz područja zaštite okoliša

Mjere:

. Osiguranje dostupnosti javnosti pravilnika kojima se uređuju kriteriji, mjerila i postupci dodjele sredstava putem javnog poziva odnosno natječaja objavom na službenoj internetskoj stranici Primorsko-goranske županije

. Osiguranje dostupnosti javnosti javnih poziva odnosno natječaja putem službene internetske stranice Primorsko - goranske županije

. Osiguranje dostupnosti javnosti odluka o dodjeli sredstava putem službene internetske stranice

. Uvid u razloge poništenja ili ukidanja odluka o odabiru ponuditelja u skladu s podzakonskim propisima i internim aktima

. Provođenje postupka dodjele sredstava na transparentan način, jednak tretman svih sudionika u postupku dodjele sredstava

Rok: sukladno rokovima propisanim podzakonskim propisima

Nositelj: upravna tijela Primorsko-goranske županije nadležna za provođenje postupka dodjele sredstava putem javnog poziva / natječaja, stručna tijela u postupku dodjele sredstava, Župan i Antikorupcijsko povjerenstvo

Pokazatelji za mjeru: Broj odluka o dodjeli sredstava na službenoj internetskoj stranici Primorsko-goranske županije.

8. Zakonitost korištenja proračunskih sredstava

Ministarstvo financija u skladu sa svojim djelokrugom rada provodi nadzor zakonitosti,regularnosti i pravodobnosti korištenja i upravljanja proračunskim sredstvima kod središnjih tijela državne uprave, izvanproračunskih korisnika te jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Provedeni nadzori imaju značajan utjecaj na suzbijanje nezakonita ponašanja, koje je izravno ili neizravno povezano sa suzbijanjem korupcije. Kvalitetne i jasno definirane mjere kontrole, važne su za zakonito i pravilno funkcioniranje sustava suzbijanja nepravilnosti i prijevara, kako u korištenju nacionalnih proračunskih sredstava, tako i u korištenju EU fondova.

Mjere:

. Osiguranje dostupnosti javnosti prijedloga proračuna Primorsko-goranske županije objavom na službenoj internetskoj stranici Primorsko-goranske županije,

. Priprema obrazloženja Proračuna na način da bude terminološki razumljivo te metodološki prilagođeno široj javnosti, a po potrebi i izrada »proračuna u malom«,

. Jačanje okvira glede nadzora nad Proračunom,

. Suzbijanje zlouporaba, nepravilnosti i prijevare u korištenju proračunskih sredstava i sredstava fondova EU,

* Objavljivanje izvješća o izvršavanju Proračuna za prethodnu godinu u službenom glasilu Primorsko-goranske županije i na službenoj internetskoj stranici Primorsko- goranske županije,

. Stvaranje učinkovitog sustava prijavljivanja nepravilnosti u upravljanju proračunskim sredstvima,

. provedba sustava unutarnjih financijskih kontrola te pravodobna predaja izjava o fiskalnoj odgovornosti, sukladno posebnim propisima,

. Uspostava transparentnog i lako pristupačnog sustava širenjem kruga potencijalnih prijavitelja nepravilnosti.

Rok: Sukladno rokovima propisanim Zakonom o proračunu.

Nositelj: Župan i zamjenici Župana, nadležna upravna tijela Primorsko-goranske županije, nadležna radna tijela Županijske skupštine i Antikorupcijsko povjerenstvo.

Pokazatelj za mjeru: Praćenje dostupnosti javnosti prijedloga proračuna te broj eventualnih nepravilnosti u korištenju proračunskih sredstava, praćenje mišljenje Državnog ureda za reviziju, pravodobna predaja istinitog sadržaja izjave o fiskalnoj odgovornosti.

9. Ostvarivanje prava na pristup informacijama (tijela Županije i ustanove / trgovačka društva) i savjetovanje s javnošću

Pravo na pristup informacijama je demokratsko pravo građana i važno sredstvo za osiguranje vladavine prava i dobrog upravljanja svih razina tijela javne vlasti. Zakon o pravu na pristup informacijama zasniva se na načelu javnosti i slobodnog pristupa informacijama koje pred tijela javne vlasti, uključujući predstavnička i izvršna tijela te upravna tijela Primorsko-goranske županije, postavlja obvezu da sve informacije koje posjeduju, učine dostupnim zainteresiranim ovlaštenicima prava na pristup informacijama.

Tijela javne vlasti, a tu spadaju i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama,dužna su provoditi savjetovanje s javnošću pri donošenju općih akata odnosno drugih strateških ili planskih dokumenata kad se njima utječe na interese građana i pravnih osoba.

Obveza savjetovanja s javnošću ostvaruje se objavom na službenim internetskim stranicama Primorsko-goranske županije Godišnjeg plana savjetovanja s javnošću upravnih tijela Primorsko-goranske županije (u daljnjem tekstu: Godišnji plan savjetovanja s javnošću), kao i nastavno prijedloga općih akata kojim se uređuju pitanja iz nadležnosti Primorsko-goranske županije, a kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana ili druga pitanja od interesa za opću dobrobit građana i pravnih osoba na području Primorsko-goranske županije.

Tijela Primorsko-goranske županije obavezna su javnost informirati o:

- dnevnom redu sjednica Županijske skupštine i o vremenu njihova održavanja, te o broju osoba kojima se može istodobno osigurati neposredan uvid u rad Županijske skupštine

- materijalima razmatranim na sjednicama Županijske skupštine i o donesenim odlukama odnosno zaključcima

- materijalima razmatranim na sjednicama Kolegija Župana i o donesenim odlukama odnosno zaključcima

- Godišnjem planu savjetovanja s javnošću i aktima za koje se provodi savjetovanje s javnošću.

Ustanove čiji je osnivač Županija dužne su na svojim mrežnim stranicama objaviti dnevne redove sjednica upravnih vijeća/školskih odnosno domskih odbora/muzejskih vijeća, obavijest o održavanju sjednica, obavijest o mogućnosti prisustvovanja sjednicama i o broju osoba koje mogu istodobno prisustvovati sjednicama, zaključke i dokumente donesene na sjednicama, statute ustanova i pravilnike/poslovnike o radu upravnih vijeća/školskih odnosno domskih odbora/muzejskih vijeća.

Trgovačka društva moraju na svojim mrežnim stranicama (ili mrežnim stranicama Županije) objaviti društveni ugovor/izjavu o osnivanju, statut trgovačkog društva i poslovnik o radu nadzornog odbora, obavijest o održavanju sjednice skupštine društva i dnevni red sjednice, obavijest o mogućnosti prisustvovanja sjednicama i o broju osoba koje mogu istodobno prisustvovati sjednicama skupštine društva, zaključke sa sjednica i službene dokumente usvojene na sjednicama.

Mjere:

Sustavno provođenje edukacije korisnika prava na pristup informacijama o njihovom pravu na traženje i dobivanje informacija, kao i obveza predstavničkog i izvršnog tijela, kao i upravnih tijela Primorsko-goranske županije s posebnim naglaskom na osobu zaduženu za davanje informacija o radu dužnosnika i upravnih tijela Primorsko- goranske županije (u daljnjem tekstu: osoba zadužena za davanje informacija) na omogućavanje pristupa zatraženoj informaciji, odnosno na objavljivanje informacija, neovisno o postavljenom zahtjevu,

Suradnja s medijima, u cilju što kvalitetnijeg ostvarivanja prava na pristup informacijama,

Praćenje održavanja i ažuriranja službene internetske stranice Primorsko-goranske županije, vezano za objavu podataka u svrhu jačanja integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu upravnih tijela, predstavničkog te izvršnog tijela Primorsko-goranske županije, a posebno objavljivanje svih sklopljenih ugovora kao i dodataka ugovora u poslovima koje je Primorsko-goranske županija sklopila s fizičkim ili pravnim osobama, kao i podatak o popisu korisnika i konkretnih iznosa koji se dodjeljuju sponzorstvima i donacijama,

Jasno propisivanje iznimaka od općeg pravila na pristup informacijama, kao što su zaštićeni podaci s oznakom tajnosti te osobni podaci, te naknada za pružanje određenih podataka,

Poboljšati provedbu prava na pristup informacijama,

. Postavljanje na službenu internetsku stranicu Primorsko-goranske županije materijala koji se razmatraju na sjednicama Županijske skupštine i na sjednicama Kolegija Župana

. Postavljanje na mrežne stranice ustanova i trgovačkih društava dokumentacije i akata sukladno zakonu kojim se uređuje pravo na pristup informacijama

. Postavljanje zapisnika sa sjednica Županijske skupštine i sjednica Kolegija Župana, kao i donesenih odluka / zaključaka na službenu internetsku stranicu Primorsko- goranske županije

. Postavljanje na službenu internetsku stranicu Primorsko-goranske županije obrasca-zahtjeva za prisustvovanje sjednicama Županijske skupštine

Rok: Trajno.

Nositelj: Predstavničko i izvršno tijelo te upravna tijela Primorsko-goranske županije, posebno upravno tijelo u kojem se obavljaju poslovi za Župana i Županijsku skupštinu, ustanove i trgovačka društva kojih je osnivač/vlasnik Županija, osoba zadužena za davanje informacija, Službenik za informiranje i Antikorupcijsko povjerenstvo.

Pokazatelj za mjeru: Broj provedenih edukacija građana i obveznika prava na pristup informacijama u vezi traženja i dobivanja informacija te broj zaprimljenih zahtjeva za ostvarivanje prava na pristup informacijama.

Broj održanih edukacija u upravnim tijelima Primorsko- goranske županije u svrhu upoznavanja s postupkom savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima izrade nacrta (prijedloga) pojedinih općih akata iz nadležnosti Primorsko-goranske županije.

Pravovremena objava Godišnjeg plana savjetovanja s javnošću kao i broj popunjenih obrazaca zainteresiranih osoba za sudjelovanje u savjetovanju, te pravovremena izrada i objava izvješća o provedenim savjetovanjima sa zainteresiranom javnošću.

Pravovremeno postavljanje na službenu internetsku stranicu Primorsko-goranske županije materijala koji se razmatraju na sjednicama Županijske skupštine i Kolegija Župana kao i donesenih odluka/zaključaka i zapisnika.

Pravovremeno postavljanje na službenu internetsku stranicu Primorsko-goranske županije obrasca-zahtjeva za prisustvovanje sjednici Županijske skupštine od strane građana i pravnih osoba.

Pravovremeno postavljanje na mrežne stranice ustanova/trgovačkih društava dokumentacije i akata donesenih od tijela ustanova/trgovačkih društava.

10. Širenje javne svijesti o štetnosti korupcije

Za antikorupcijsko obrazovanje građana od posebne je važnosti širenje javne svijesti o opasnosti i štetnosti korupcije. U širenju javne svijesti o štetnosti korupcije sva tijela državne i lokalne te područne (regionalne) vlasti, surađuju s udrugama civilnog društva.

Politička volja na planu suzbijanja korupcije pretvorit će se u reformu cjelokupnog društva, s ciljem ostvarivanja vladavine prava, demokracije i slobodnog poduzetničkog gospodarstva samo u suradnji svih državnih čimbenika te lokalne i regionalne samouprave.

Mjere:

. Uključivanje medija u dodatne obrazovne programe te njihovo senzibiliziranje štetnosti korupcije radi izbjegavanja novinarskog senzacionalizma u korist antikorupcijskih mjera,

. Poticanje aktivne suradnje i partnerstva svih nositelja mjera s organizacijama civilnog društva, organiziranjem okruglih stolova o praćenju provedbe nacionalnih programa iz područja antikorupcijskog djelovanja, te provedbe ovog Akcijskog plana,

. Izrađivanje promotivnog materijala o opasnosti i štetnosti korupcije,

. Organiziranje javnih tribina s tematikom suzbijanja korupcije,

. Poticanje razvoja udruga civilnog društva koje se bave pitanjima korupcije, sufinanciranje njihovog rada sukladno mogućnostima Primorsko-goranske županije.

Rok: Trajno.

Nositelj: Župan, Antikorupcijsko povjerenstvo, Odbor za socijalno partnerstvo i civilno društvo, organizacije civilnog društva koje djeluju na području Primorsko-goranske županije kao i mediji.

Pokazatelj za mjeru: Broj održanih radionica i okruglih stolova na temu suzbijanja korupcije kao i broj promidžbenih materijala koji ukazuju na štetnost korupcije, a prezentirani su građanima Primorsko-goranske županije.

11. Ispitivanje javnog mnijenja o korupciji

Suzbijanje korupcije nije i ne smije biti obveza samo onih tijela kojima to proizlazi iz djelokruga rada ili ovog Akcijskog plana. Suzbijanje svih oblika korupcijskog ponašanja treba biti društvena akcija najširih razmjera u koju će se uključiti sva tijela države, kao i zainteresirane organizacije, gospodarski subjekti, nevladine udruge, građani i drugi.

Mjere:

. Poznavanje pojmovnog određenja korupcije,

. Poznavanje pravnog mehanizma u kažnjavanju korupcije,

. Određivanje problema koji sprječavaju učinkovitu borbu protiv korupcije,

. Utvrđivanje razine povjerenja građana u lokalnu i županijsku vlast.

Rok: Trajno.

Nositelj: Antikorupcijsko povjerenstvo i svi drugi nositelji pobrojani u ovom Akcijskom planu.

Pokazatelj za mjere: Provedena ispitivanja javnog mnijenja i broj uključenih ispitanika.

VI. ZAKLJUČAK

Korupcija je društveno neprihvatljiva pojava koja ugrožava ljudska prava, razara moral te ugrožava stabilnost i gospodarski napredak države. Negativna posljedica pojave korupcije je gubitak povjerenja u bilo koju vlast i njene institucije na bilo kojoj razini, te neravnopravnost i nejednakost građana u svakodnevnom životu. Strategija suzbijanja korupcije predstavlja osnovni preduvjet za razvoj otvorenog i demokratskog društva, stavljajući naglasak na odgovornost osoba na javnim funkcijama.

Ovim Akcijskim planom utvrđene su mjere za smanjenje i sprječavanje korupcije u Primorsko-goranskoj županiji, a sam Akcijski plan podložan je stalnom vrednovanju, odnosno izmjenama i dopunama.

Primorsko-goranska županija će i nadalje provoditi borbu protiv korupcije i to putem svojih upravnih tijela, ustanova kojima je osnivač, kao i trgovačkih društava u kojima ima dionice ili poslovne udjele, ali i putem radnih tijela Županijske skupštine, posebice putem Antikorupcijskog povjerenstva.

Antikorupcijsko povjerenstvo će svojim radom ukazivati na svaki vid korupcije te tome izvještavati Županijsku skupštinu najmanje jednom godišnje kao i o provedenim mjerama ovog Akcijskog plana.

VII. ZAVRŠNA ODREDBA

Ovaj Akcijski plan objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu 1. siječnja 2019. godine.

Klasa: 021-04/18-01/8

Ur. broj: 2170/1-01-01/4-18-22

Rijeka, 15. studenoga 2018.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Erik Fabijanić, v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr