SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 36. Petak, 16. studenog 2018.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

195.

Na temelju članka 35. točka 4. i članka 53. stavak 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/ 08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15- ispravak i 123/17), članka 28. točka 12. i članka 60. stavak 2. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13, 25/13 - pročišćeni tekst, 5/18 i 8/ 18-pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13 - pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 15. sjednici održanoj 15. studenog 2018. godine donijela je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama
Odluke o ustrojstvu i djelokrugu rada upravnih
tijela Primorsko-goranske županije

Članak 1.

U Odluci o ustrojstvu i djelokrugu rada upravnih tijela Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 25/ 13, 31/13, 48/13, 14/14 - pročišćeni tekst i 32/15), u članku 9. stavku 1. alineji 1. riječ: »objavljivanje« zamjenjuje se riječju: »objavljivanja«.

Alineja 6. mijenja se i glasi:

»- poslove odnosa s javnošću i ostvarivanja prava na pristup informacijama, zaštite osobnih podataka, informacijsku sigurnost, provedbe strategije suzbijanja korupcije te promidžbu županije;«.

Alineja 8. mijenja se i glasi:

»- civilnu zaštitu, zaštitu od požara i obranu;«.

Iza alineje 8. dodaje se nova alineja 9. koja glasi:

»- provedbu svih potrebnih radnji i postupaka vezanih uz proglašenje elementarne nepogode ili izravnu opasnost od njezina nastanka;«.

Dosadašnje alineje 9. do 16. sada postaju alineje 10. do 17.

Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»Ured Županije obavlja i druge poslove iz područja sustava lokalne i područne (regionalne) samouprave, prava na pristup informacijama, zaštite osobnih podataka, informacijsku sigurnost, civilnu zaštitu, zaštitu od požara i obranu, koji su mu stavljeni u nadležnost posebnim zakonom«.

Članak 2.

U članku 10. stavku 1. dodaje se nova alineja 1. koja glasi:

» - davanje savjeta iz područja financija za potrebe Župana;«.

Dosadašnje alineje 1. do 5. postaju alineje 2. do 6.

Dosadašnja alineja 6. koja sada postaje alineja 7. mijenja se i glasi:

»- koordinaciju razvoja sustava unutarnjih kontrola u Županiji;«.

Dosadašnje alineje 7., 8., 9. i 10. brišu se.

Dosadašnja alineja 11. postaje alineja 8.

Dosadašnja alineja 12. briše se.

U dosadašnjoj alineji 13. koja sada postaje alineja 9. riječi: »natječajne dokumentacije« brišu se.

U dosadašnjoj alineji 14. koja sada postaje alineja 10. riječ: »godišnjih« zamjenjuje se riječju: »propisanih«.

Dosadašnje alineje 15. i 16. postaju alineje 11. i 12.

Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»Upravni odjel za proračun, financije i nabavu obavlja i druge poslove iz područja proračuna, financija i javne nabave koji su mu stavljeni u nadležnost posebnim zakonom.«.

Članak 3.

U članku 11. stavku 1. dosadašnja alineja 10. postaje alineja 3.

Dosadašnje alineje 4. - 8. brišu se, te se dodaje nova alineja 4. koja glasi:

»- izdavanje akata temeljem propisa o zaštiti okoliša, prirode, voda i gospodarenju otpadom;«.

Dosadašnja alineja 3. postaje alineja 5.

Dosadašnja alineja 9. postaje alineja 6.

Dosadašnje alineje 11. - 15. brišu se, te se dodaju nove alineje 7., 8. koje glase:

»- davanje koncesija za zaštićena područja prirode;«

»- vođenje evidencija o komunalnim naknadama i doprinosima;«

Dosadašnja alineja 16. postaje alineja 9.

Dosadašnja alineja 20. postaje alineja10.

Dosadašnje alineje 17., 18. i 19. postaju alineje 11., 12. i 13.

Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša obavlja i druge poslove iz područja prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša koji su mu stavljeni u nadležnost posebnim zakonom.«.

Dosadašnji stavak 2. koji sada postaje stavak 3. mijenja se i glasi:

»Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša poslove iz stavka 1. ovoga članka vezane uz prostorno uređenje i gradnju obavlja u sjedištu Odjela u Rijeci i u ispostavama u Crikvenici, Delnicama (s dva izdvojena mjesta rada u Čabru i Vrbovskom), Krku, Malom Lošinju, Opatiji i Rabu, dok poslove vezane uz zaštitu okoliša i drugostupanjski upravni postupak obavlja u sjedištu Odjela u Rijeci za područje cijele Županije.«.

Članak 4.

U članku 12. stavku 1. alineji 1. riječ: »poboljšanje« zamjenjuje se riječju: »unapređenje«.

Alineja 4. mijenja se i glasi:

»- praćenje i koordiniranje rada zdravstvenih ustanova čiji je osnivač Županija te podnošenje izvještaja o njihovom radu;«.

Alineja 5. briše se.

Dosadašnja alineja 6. postaje alineja 5.

Dosadašnja alineja 7. koja sada postaje alineja 6. mijenja se i glasi:

»- pripremanje i provedbu postupaka davanja koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe te praćenje izvršenja ugovora o koncesiji;«.

Dosadašnje alineje 8. i 9. postaju alineje 7. i 8.

Dosadašnja alineja 10. koja sada postaje alineja 9. mijenja se i glasi:

»- imenovanje mrtvozornika te organiziranje rada i financiranje mrtvozorničke službe;«.

Dosadašnje alineje 11. i 12. postaju alineje 10. i 11.

Dosadašnja alineja 13. briše se.

Dosadašnja alineja 14. koja sada postaje alineja 12. mijenja se i glasi:

»- provođenje postupka za sufinanciranje udruga i drugih organizacijskih oblika građana za rad na području očuvanja i unapređenja zdravlja stanovništva na području Županije;«.

Dosadašnja alineja 15. briše se.

Dosadašnje alineje 16., 17. i 18. postaju alineje 13., 14. i 15.

Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»Upravni odjel za zdravstvo obavlja i druge poslove iz područja zdravstva koji su mu stavljeni u nadležnost posebnim zakonom.«.

Članak 5.

U članku 13. stavku 1. alineja 1. mijenja se i glasi:

»- odgoj i obrazovanje u osnovnom i srednjem školstvu;«.

Dodaje se nova alineja 2. koja glasi:

»- stručne i druge poslove vezano za mrežu dječjih vrtića i mrežu osnovnih i srednjih škola kojima je Primorsko- goranska županija osnivač;«.

Dosadašnje alineje 2. i 3. sada postaju alineje 3. i 4.

Dosadašnja alineja 4. koja sada postaje alineja 5. mijenja se i glasi:

»- planiranje, financiranje, praćenje i izvještavanje za programe školskog kurikuluma - iznad zakonskog standarda u školstvu;«.

U dosadašnjoj alineji 5. koja sada postaje alineja 6., riječ »županijske« briše se.

Dosadašnje alineje 7. i 8. postaju alineje 8. i 9.

Dosadašnja alineja 9. briše se.

Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»Upravni odjel za odgoj i obrazovanje obavlja i druge poslove iz područja odgoja i obrazovanja koji su mu stavljeni u nadležnost posebnim zakonom.«.

Članak 6.

U članku 14. stavku 1. dosadašnja alineja 3. mijenja se i glasi:

»- izrada izvješća o rješavanju pritužbi i predstavki građana upućenih upravnim tijelima Županije;«

Dosadašnja alineja 11. mijenja se i glasi:

»- provođenje mjera zaštite na radu i zaštite od požara; »

Dosadašnja alineja 12. mijenja se i glasi:

»- investicijsko i tekuće održavanje imovine u vlasništvu Županije te održavanje poslovnih prostora danih na korištenje Županiji;«

Dosadašnja alineja 13. briše se, a dosadašnja alineja 14. postaje alineja 13.

Dosadašnja alineja 15. koja sada postaje alineja 14. mijenja se i glasi:

»- osiguranje službenika i namještenika te imovine Županije i vođenje postupaka za naplatu nastale štete;«

Dosadašnja alineja 16. koja sada postaje alineja 15. mijenja se i glasi:

»obavljanje pomoćno - tehničkih poslova;

Dosadašnje alineje 17. i 18. postaju alineje 16. i 17.

Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»Upravni odjel za gospodarenje imovinom i opće poslove obavlja i druge poslove iz područja upravljanja imovinom, službeničkog sustava, uredskog poslovanja, zaštite na radu i zaštite od požara koji su mu stavljeni u nadležnost posebnim zakonom.«

Članak 7.

U članku 15. stavku 1. alineja 4. mijenja se i glasi:

»- davanje koncesija na pomorskom dobru, vođenje Upisnika koncesija i Registra koncesija na pomorskom dobru, praćenje izvršenja ugovora o koncesijama, evidentiranje i praćenje naplate naknada za koncesiju te izrada izvješća za nadležna tijela;«.

Alineje 5. i 6. brišu se.

Dosadašnja alineja 7. sada postaje alineja 5.

Alineja 8. briše se.

Dosadašnje alineje 9., 10. i 11. sada postaju alineje 6., 7. i 8.

U dosadašnjoj alineji 12. koja sada postaje alineja 9. iza riječi: »poticanje« briše se riječ: »koordinaciju«.

U dosadašnjoj alineji 13. koja sada postaje alineja 10. riječi: »s ciljem« zamjenjuju se riječima: »u cilju«.

Dosadašnje alineje 14., 15. i 16. sada postaju alineje 11., 12. i 13.

Dosadašnja alineja 17. briše se.

Dosadašnja alineja 18. sada postaje alineja 14.

Dosadašnja alineja 19. briše se.

Dosadašnje alineje 20. i 21. sada postaju alineje 15. i 16.

Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze obavlja i druge poslove iz područja pomorskog dobra, prometa i veza koji su mu stavljeni u nadležnost posebnim zakonom.«.

Članak 8.

U članku 16. stavku 1. alineja 1. mijenja se i glasi:

»- pripremu, provođenje i praćenje programa i mjera razvitka turizma u skladu sa strateškim planovima razvoja turizma Županije i suradnju s turističkim zajednicama i strukovnim udruženjima iz područja turizma;«.

U alineji 2. riječ: »gospodarstvu« zamjenjuje se riječima: »području gospodarstva«.

Alineja 3. mijenja se i glasi:

»- suradnju s domaćim i stranim institucijama, udruženjima i centrima koji se bave razvojem poduzetništva i inovacija;«.

Iza alineje 3. dodaje se nova alineja 4. koja glasi:

»- praćenje provedbe nacionalnog programa ruralnog razvoja te pripremu, provođenje i praćenje programa i mjera ruralnog razvoja u Županiji u području poljoprivrede, poduzetništva, turizma i šumarstva;«.

U dosadašnjoj alineji 4. koja sada postaje alineja 5. riječ: »poljoprivredi« zamjenjuje se riječima: »području poljoprivrede«, a riječi: »poticajnih mjera« zamjenjuju se riječima »programa i mjera«.

Dosadašnje alineje 5. i 6. brišu se, te se dodaje nova alineja 6. koja glasi:

»- praćenje dodjele državnog poljoprivrednog zemljišta u zakup te pripremanje i sudjelovanje u provedbi programa i mjera okrupnjavanja i navodnjavanja poljoprivrednog zemljišta;«.

Dosadašnje alineje 7. i 8. mijenjaju se i glase:

»- predlaganje i provođenje programa i mjera razvoja u području šumarstva i drvoprerađivačke industrije i suradnja sa subjektima iz navedenog područja;

- primjena propisa iz područja lovstva, a posebice provođenje postupaka davanja u zakup zajedničkih lovišta te predlaganje i provođenje mjera i programa razvitka lovstva i suradnja sa subjektima iz navedenog područja;«.

Dosadašnje alineje 9. i 10. brišu se, te se dodaje nova alineja 9. koja glasi:

»- primjena propisa iz područja zaštite životinja, a posebice sudjelovanje u pripremi i predlaganju akata i mjera

kojima se uređuje zaštita napuštenih i izgubljenih životinja te praćenje izvršenja;«.

Dosadašnje alineje 11., 12. i 13. sada postaju alineje 10., 11. i 12.

Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj obavlja i druge poslove iz područja turizma, poduzetništva i ruralnog razvoja koji su mu stavljeni u nadležnost posebnim zakonom.«.

Članak 9.

U članku 17. stavku 1. alineja 1. mijenja se i glasi:

»- planiranje, poticanje, upravljanje i provedbu politike regionalnog razvoja na području Županije i predlaganja strateških ciljeva, prioriteta i mjera regionalnog razvoja;«.

Alineja 2. mijenja se i glasi:

»- ustrojavanje i vođenje županijske baze razvojnih projekata;«.

Alineja 4. mijenja se i glasi:

»- koordiniranje izrade i praćenje provedbe županijske razvojne strategije i drugih strateških i razvojnih dokumenata za područje Županije;«.

Dodaje se nova alineja 5. koja glasi:

»- koordiniranje provedbe županijskih razvojnih programa;«.

Dosadašnja alineja 5. sada postaje alineja 6.

U dosadašnjoj alineji 6. koja sada postaje alineja 7. brišu se riječi: »(npr. LNG, željeznica, luka, plinovodi,...)«.

Dosadašnje alineje 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. i 14. brišu se, te se dodaju nove alineje 8., 9., 10., 11., 12., 13. i 14. koje glase:

»- pružanje stručne pomoći javnopravnim tijelima i javnim ustanovama s područja Županije kojima su osnivači Republika Hrvatska, Županija i/ili jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, vezanih uz regionalni razvoj;

- sudjelovanje u radu partnerskog vijeća statističke regije, partnerskog vijeća za područje Županije i partnerskog vijeća za urbano područje;

- poticanje zajedničkih razvojnih projekata s drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave te kroz međuregionalnu i prekograničnu suradnju;

- pripremu i provedbu razvojnih projekata više razine složenosti na području Županije koji se financiraju sredstvima iz Proračuna sukladno odluci Župana;

- poticanje, koordinaciju, usklađivanje i praćenje razvojnih programa i projekata iz područja prometne infrastrukture, vodoopskrbe i odvodnje, energetike i energetske infrastrukture;

- davanje koncesije u području energetike i praćenje realizacije sklopljenih ugovora o koncesiji;

- suradnju s ostalim upravnim tijelima na pripremi i implementaciji projekata sufinanciranih iz fondova EU;«.

Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima obavlja i druge poslove iz područja regionalnog razvoja, infrastrukture i upravljanja projektima koji su mu stavljeni u nadležnost posebnim zakonom.«.

Članak 10.

U članku 18. alineje 2., 3. i 4. mijenjaju se i glase:

»- praćenje provedbe Socijalnog plana za područje Županije;

- praćenje provedbe mreže socijalnih usluga u Županiji i analiza dostupnosti i kvalitete istih;

- koordiniranje rada i poticanje na suradnju pravnih i fizičkih osoba koje na području Županije obavljaju djelatnost socijalne skrbi radi razvijanja socijalnog partnerstva;«.

Alineja 6. mijenja se i glasi:

»- predlaganje sufinanciranja rada udruga i drugih organizacija u provedbi programa i projekata iz područja socijalne skrbi, skrbi o djeci i mladima te drugih humanitarnih djelatnosti od interesa za Županiju;«.

Dosadašnja alineja 7. briše se, te se dodaje nova alineja 7. koja glasi:

»- izdavanje akata radi utvrđivanja minimalnih uvjeta za pružanje socijalnih usluga, te o pravima iz područja socijalne skrbi;«.

U alineji 8. riječi: »institucionalnih i vaninstitucionalnih« zamjenjuju se riječima: »institucijskih i izvaninstitucijskih«, a riječi: »s posebnim naglaskom na skupine u većem riziku od socijalne isključenosti kao i priprema i provedba aktivnosti usmjerenih na područje socijalnog uključivanja« brišu se.

Dosadašnje alineje 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17. i 18. brišu se, te se dodaju nove alineje 9., 10., 11., 12. i 13. koje glase:

»- unaprjeđivanje suradnje s organizacijama civilnog društva, stručnim i znanstvenim ustanovama, jedinicama lokalne samouprave te ustanovama u području socijalne skrbi i skrbi o djeci i mladima;

- poticanje stvaranja odgovarajućih prostornih uvjeta za edukativne i zabavno-rekreativne aktivnosti djece i mladih, kroz planiranje i razvoj mreže informativno-edukativnih punktova i društvenih domova za djecu i mlade;

- poticanje razvoja društvenog poduzetništva i zadrugarstva kao integralnih dijelova moderne socijalne politike kroz informiranje javnosti umrežavanje dionika;

- poticanje razvoja socijalnih inovacija s ciljem otvaranja mogućnosti zapošljavanja mladih ljudi te jačanja socijalne integracije i kohezije;

- pružanje stručne, administrativne i tehničke pomoći u radu Savjeta za socijalnu skrb Primorsko-goranske županije, Savjeta mladih Primorsko-goranske županije, Povjerenstva za ravnopravnost spolova i Vijeća seniora Primorsko-goranske županije;«.

Dosadašnje alineje 19. i 20. sada postaju alineje 14. i 15.

Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»Upravni odjel za socijalnu politiku i mlade obavlja i druge poslove iz područja socijalne politike i skrbi o djeci i mladima koji su mu stavljeni u nadležnost posebnim zakonom.«.

Članak 11.

U članku 19. alineja 1. mijenja se i glasi:

»- djelatnosti u kulturi, sportu i tehničkoj kulturi;«.

U alineji 2. riječ: »analiziranje« zamjenjuje se riječju: »analizu«.

U alineji 3. riječi: »u nadležnosti« zamjenjuju se riječima: »iz nadležnosti«, a riječ: »županijske« briše se.

Alineja 5. mijenja se i glasi:

»- praćenje stanja i zaštitu kulturne baštine;«.

Alineja 7. mijenja se i glasi:

»- praćenje i koordiniranje rada trgovačkih društava i ustanova iz nadležnosti Upravnog odjela, a kojima je Županija član ili osnivač, te podnošenje izvješća o njihovom radu;«.

Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»Upravni odjel za kulturu, sport i tehničku kulturu obavlja i druge poslove iz područja kulture, sporta i tehničke kulture koji su mu stavljeni u nadležnost posebnim zakonom.«.

Članak 12.

Zadužuje se Odbor za statutarno-pravna pitanja da izradi pročišćeni tekst Odluke o ustrojstvu i djelokrugu rada upravnih tijela Primorsko-goranske županije.

Članak 13.

Župan Primorsko-goranske županije, uskladit će Pravilnike o unutarnjem redu Ureda županije i Upravnog odjela za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj s odredbama ove Odluke najkasnije u roku od 30 dana od dana njezina stupanja na snagu.

Članak 14.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/18-01/8

Ur. broj: 2170/1-01-01/4-18-20

Rijeka, 15. studenoga 2018.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Erik Fabijanić, v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr