SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 36. Petak, 16. studenog 2018.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

191.

Na temelju članka 117. stavka 5. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine« broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/ 16, 16/17 i 130/17), članka 28. stavka 1. točke 22. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/ 09, 9/13, 25/13 - pročišćeni tekst, 5/18, 8/18 - pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13 - pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 15. sjednici održanoj 15. studenog 2018. godine donijela je

ODLUKU
o osnivanju Fonda solidarnosti za djecu i mlade
Primorsko-goranske županije

Članak 1.

Ovom Odlukom o osnivanju Fonda solidarnosti za djecu i mlade Primorsko-goranske županije (u daljnjem tekstu: Odluka) osiguravaju se sredstva te utvrđuju uvjeti za dodjelu financijske pomoći djeci i mladima s područja Primorsko-goranske županije (u daljnjem tekstu: Županija) čije se obitelji nalaze u stanju socijalne ugroženosti uslijed nepovoljnih okolnosti na tržištu rada.

Članak 2.

Dijete u smislu ove Odluke je novorođenče, osoba predškolske dobi te osoba do navršenih osamnaest godina života koja se redovito školuje (osim djeteta s teškoćama u razvoju) i ima prebivalište na području Županije.

Mlada osoba u smislu ove Odluke je osoba od osamnaest do navršenih dvadeset i pet godina života koja se redovito školuje odnosno studira (osim osobe s invaliditetom) i ima prebivalište na području Županije.

Obitelj u smislu ove Odluke jesu roditelji/skrbnici/udomitelji i djeca koji zajedno žive na adresi prebivališta na području Županije, uključujući i jednoroditeljske obitelji (u daljnjem tekstu: korisnik).

Nepovoljnom okolnošću na tržištu rada u smislu ove Odluke smatra se neisplata najmanje dvije uzastopne plaće roditelju/skrbniku/udomitelju djeteta ili mlade osobe iz stavka 1. i 2. ovoga članka od strane poslodavca kojem je blokiran račun ili nad kojim je otvoren stečaj, pod uvjetom da roditelj/skrbnik/udomitelj nije član uprave ili direktor trgovačkog društva ili vlasnik obrta.

Poslodavcem u smislu ove Odluke smatraju se trgovačka društva i obrti.

Članak 3.

Sredstva za potrebe Fonda solidarnosti za djecu i mlade Primorsko-goranske županije (u daljnjem tekstu: Fond) osiguravaju se u okviru Proračuna Županije, a korisniku se doznačuju putem jedinice lokalne samouprave s područja Primorsko-goranske županije (u daljnjem tekstu: JLS) na čijem području korisnik ima prebivalište.

Članak 4.

Financijska pomoć ostvaruje se dodjelom jednokratne novčane pomoći korisniku u iznosu od 1.500,00 kn za svako dijete i mladu osobu iz članka 2. ove Odluke.

Jednokratna novčana pomoć može se za isto dijete ili mladu osobu dodijeliti jednom tijekom kalendarske godine.

Članak 5.

Pomoć iz Fonda sukladno ovoj Odluci može ostvariti korisnik kod kojeg uslijed nastanka nepovoljne okolnosti na tržištu rada iz članka 2. stavka 4. ove Odluke ukupni mjesečni prihod ne prelazi iznos od 1.500,00 kn po članu obitelji.

Pod ukupnim mjesečnim prihodom iz stavka 1. ovoga članka podrazumijevaju se prihodi ostvareni po osnovi rada ili mirovine u mjesecu koji prethodi mjesecu u kojem je zaprimljena dokumentacija od strane JLS.

Članak 6.

Korisnik se za dodjelu pomoći iz Fonda obraća JLS na čijem području ima prebivalište, dostavljajući dokumentaciju kojom dokazuje nastanak nepovoljne okolnosti na tržištu rada iz članka 2. stavka 4. ove Odluke i stanje socijalne ugroženosti sukladno članku 5. ove Odluke.

Pomoć se može ostvariti ako je korisnik dostavio potpunu dokumentaciju JLS unutar roka od 90 dana, računajući od nastupa nepovoljne okolnosti na tržištu rada iz članka 2. stavka 4. ove Odluke.

Članak 7.

JLS na temelju dostavljene dokumentacije utvrđuje da li je dokumentacija dostavljena pravovremeno i da li je korisnik dokazao ispunjavanje uvjeta za dodjelu pomoći iz Fonda utvrđene ovom Odlukom, te ovisno o tome sastavlja popis korisnika pomoći i dostavlja ga Županiji jednom mjesečno.

Popis korisnika JLS sastavlja redoslijedom prema vremenu zaprimanja potpune dokumentacije iz članka 6. stavka 1. ove Odluke od korisnika.

Popis korisnika treba sadržavati podatke o korisnicima te primjerak dokumentacije iz stavka 2. ovoga članka.

Članak 8.

Na temelju dostavljenog popisa korisnika iz članka 7. ove Odluke Županija doznačuje JLS sredstva za isplatu pomoći, do iskorištenja sredstava koja su za namjenu Fonda osigurana u Proračunu županije.

U slučaju nedostatnih sredstava Fonda, prednost u dodjeli pomoći imaju korisnici sa onog popisa JLS koji je Županiji dostavljen ranije.

Županija zadržava pravo nadzirati da li se JLS u postupku ostvarivanja pomoći iz Fonda pridržava uvjeta iz ove Odluke.

Članak 9.

Županija i JLS sklapaju ugovor kojim se pobliže uređuju uvjeti i postupak, te dokumentacija u svrhu dodjele pomoći sukladno ovoj Odluci.

Ugovor iz stavka 1. ovoga članka u ime Županije potpisuje Župan.

Članak 10.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Službenom novinama Primorsko-goranske županije«, a primjenjuje se do 31. 12. 2019. godine.

Klasa: 021-04/18-01/8

Ur. broj: 2170/1-01-01/4-18-12

Rijeka, 15. studenoga 2018.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Erik Fabijanić, v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr