SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 36. Petak, 16. studenog 2018.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

185.

Na temelju članka 6. Odluke o osnivanju ustanove »Regionalna energetska agencija Kvarner« (»Službene novine« broj 34/17 i 39/17), članka 52. točke 19. i 23. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/ 09, 9/13, 25/13 - pročišćeni tekst, 5/18 i 8/18 - pročišćeni tekst) i članka 25. Poslovnika o radu Župana Primorsko- goranske županije (»Službene novine« broj 23/14, 16/15, 3/ 16 i 19/16 - pročišćeni tekst), Župan Primorsko-goranske županije, dana 12. studenog 2018. godine, donio je

ODLUKU
o izmjeni odluke o imenovanju članova
Upravnog vijeća Javne ustanove »Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije«

Članak 1.

U Odluci o imenovanju članova Upravnog vijeća javne ustanove »Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije« (KLASA: 022-04/17-01/46, URBROJ: 2170/ 1-01/5-17-41 od 18. prosinca 2017. godine ) članak 1. mijenja se i glasi:

»U Upravno vijeće javne ustanove »Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije« (u daljnjem tekstu: Upravno vijeće) imenuje se:

1. Dražen Bošković, za predsjednika.

2. Alen Host, za člana.»

Članak 2.

Ovom Odlukom dužnosti članova Upravnog vijeća razrješuju se dosadašnji članovi Upravnog vijeća Krešimir Parat i Goran Petrc.

Mandat članova iz članka 1. ove Odluke traje do isteka mandata članova koji su ovom Odlukom razriješeni.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 022-04/18-01/40

Ur. broj: 2170/1-01-01/5-18-21

Rijeka, 12. studenoga 2018.

Župan

Zlatko Komadina, dipl. ing., v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr