SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 36. Petak, 16. studenog 2018.
GRAD KASTAV

70.

Temeljem članka 67. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 68/18), članka 33. stavka 13. i 14. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (»Narodne novine« broj 94/13 i 73/17) i članka 30. Statuta Grada Kastva (»Službene novine Primorsko goranske županije« broj 04/18) Gradsko vijeće Grada Kastva na 14. sjednici održanoj 14. studenog 2018. godine, donosi

II. Izmjene i dopune programa
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
na području Grada Kastva za 2018. godinu

Članak 1.

U Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Kastva za 2018. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 37/ 17 i 21/18) članak 2. mijenja se i glasi:

»Iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje ovog Programa tijekom 2018. godine je sljedeći:

-prihod od komunalnog doprinosa 2.900.000,00 kn

-prijenos sredstava komunalnog
doprinosa iz 2017. g. 1.225.999,30 kn

-prihodi od naknade za koncesije 5.000,00 kn

-prihodi od naknade za dodjelu
grobnog mjesta na korištenje 550.000,00 kn

-prihod iz cijene komunalne usluge
i povrata zajmova
(komunalna društva) 793.000,00 kn

-ostala sredstva Proračuna
Grada Kastva za 2018. 659.600,70 kn

Ukupno 6.133.600,00 kn

Članak 2.

U članku 3. točka 1. mijenja se i glasi:

»1. Javne površine . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.070.000,00 kn

.Dodatna ulaganja na šetnicama u iznosu od 100.000,00 kuna:
Postava novih putokaza i info ploča na šetnicama.
Financira se iz sredstava komunalnog doprinosa u iznosu od 50.000,00 kuna te iz ostalih sredstava Proračuna Grada Kastva u iznosu od 50.000,00 kuna.

.Dodatna ulaganja na parku za pse u iznosu od 160.000,00 kuna:
Uređenje parka za pse u Jurčićima na površini cca 300,00 m
2.
Financira se iz sredstava komunalnog doprinosa.

.Izrada projektne dokumentacije javnih površina na području Grada Kastva u iznosu od 60.000,00 kuna.
Geodetski snimak i izrada idejnog projekta autobusnog ugibališta, parka i parkirališta u Jurjenićima.
Financira se iz sredstava komunalnog doprinosa.

.Dodatna ulaganja na zelenim javnim površinama u iznosu od 120.000,00 kuna.
Uređenje javnih površina na lokacijama Aleja velikana, kružni tok, te druge površine u Jurjenićima.
Financira se iz sredstava komunalnog doprinosa.

.Dodatna ulaganja na autobusnim stanicama u iznosu od 200.000,00 kuna:
Građevinski radovi na izgradnji autobusnih stanica u Trinajstićima kod k.br. 57, u Spinčićima kod k.br. 138, u Belićima na jednosmjernoj cesti Kastav-Belići, u Žegotima, u Ulici 111. Brigade, kod igrališta Petra Jurčića i nasuprot groblja.
Financira se iz sredstava komunalnog doprinosa.

.Autobusne čekaone u iznosu od 210.000,00 kuna:
Dobava i postava nove autobusne čekaone u Spinčićima kod k.br.138, preinaka postojećih i postava na lokacijama u Žegotima (premještaj čekaone sa lokacije nasuprot groblja), Trinajstići 57 (premještaj čekaone sa lokacije kod igrališta Petra Jurčića), u Belićima, na jednosmjernoj cesti Kastav - Belići (premještaj čekaone sa lokacije na Ulici 111. brigade). Osim navedenih, postavit će se i tri »pametne« autobusne čekaone: nasuprot groblja, kod igrališta Petra Jurčića i u Ulici 111. Brigade za koje će se sklopiti prijelazni ugovor, te se završetak stavljanja u funkciju istih planira početkom 2019. godine.
Financira se iz sredstava komunalnog doprinosa.

.Dodatna ulaganja na parkiralištu u iznosu od 112.000,00 kuna:
Uređenje parkirališta u Ćikovićima na površini od cca 500,00 m
2.
Financira se iz sredstava komunalnog doprinosa.

.Usluge investicijskog održavanja pješačkih staza u iznosu od 230.000,00 kuna.
Uređenje pješačkih staza:

-Pješačka staza u Tometićima kod k.br. 39/1 u duljini od 35,00 m'.

-Pješačka staza u Tometićima kod k.br. 10 u duljini od 80,00 m'.

-Pješačka staza u Tometićima kod k.br. 22 u duljini od 35,00 m'.

-Pješačka staza Belići - Brnini u duljini od 120,00 m'.

-Pješačka staza Jelušići (mini farma) - Dolnji Turki u duljini od 200,00 m'.

-Pješačka staza Brnčići - Rudno u duljini od 80,00 m'.

-Pješačka staza Jelušići - Jelovičani u duljini od 150,00 m'.
Financira se iz sredstava komunalnog doprinosa.

.Dodatna ulaganja na dječjem igralištu i parku u Rubešima u iznosu od 300.000,00 kuna.
Financira se iz sredstava komunalnog doprinosa u iznosu od 50.000,00 kuna, te iz ostalih sredstava Proračuna Grada Kastva u iznosu od 250.000,00 kuna.

.Nabava komunalne opreme u iznosu od 118.000,00 kuna.
Financira se iz sredstava komunalnog doprinosa.

.Nabava oglasnih ploča i putokaza u iznosu od 50.000,00 kuna.
Financira se iz sredstava komunalnog doprinosa u iznosu od 45.000,00 kuna i iz naknade za koncesije u iznosu od 5.000,00 kuna.

.Otkup zemljišta za javne površine u iznosu od 410.000,00 kn.
Financira se iz sredstava komunalnog doprinosa u iznosu od 357.899,30 kuna, te iz ostalih sredstava Proračuna Grada Kastva u iznosu od 52.100,70 kuna.

Javne površine financiraju se iz sredstava komunalnog doprinosa u iznosu od 1.712.899,30 kuna, iz naknade za koncesije u iznosu od 5.000,00 kuna i iz ostalih sredstava Proračuna Grada Kastva u iznosu od 352.100,70 kuna.

U članku 3. točka 2. mijenja se i glasi:

»2. Nerazvrstane ceste. . . . . . . . . . . . . . . . 1.941.100,00 kn

.Ostale intelektualne usluge - projektna dokumentacija za ceste i nogostupe u iznosu od 90.000,00 kuna:
Dovršetak izrade projektne dokumentacije nogostupa Dolnji Turki - Gornji Turki u dužini od 460,00 m';
Dovršetak izrade projektne dokumentacije rotora i prometnice Štivar - Miserkino u dužini cca 250,00 m'.

Izrada projektne dokumentacije za ceste i nogostupe financira se iz sredstava komunalnog doprinosa.

.Otkup zemljišta za rekonstrukciju ceste i izgradnju pješačkih površina uz cestu RZ Žegoti - Žegoti u iznosu od 140.000,00 kuna.
Financira se iz sredstava komunalnog doprinosa.

.Otkup zemljišta za spoj na cestu 233 u iznosu od 132.000,00 kuna.
Financira se iz sredstava komunalnog doprinosa.

.Otkup zemljišta za nerazvrstane ceste u iznosu od 745.000,00 kuna.
Financira se iz sredstava komunalnog doprinosa.

.Dodatna ulaganja na građevinskim objektima - nerazvrstane ceste u iznosu od 600.000,00 kuna:

.Asfaltiranje makadamske ceste u:
Bani - cesta BR-51 od k.br. 2 do 16 u dužini od 180,00 m;
Šajino - cesta BR-28 od k.br. 2 do 3 u dužini od 130,00 m;
Selino - cesta BR-33 od k.br. 2 do 5 u dužini od 45,00 m;
Tometići - Rubeši - dio ceste RU-78 od Tometići k.br. 46 do Rubeši k.br. 23 u dužini od 180,00 m;
Tometići - cesta SP-48 od k.br. 31 do 31/A u dužini od 150,00 m;
Rubeši - cesta RU-40 kod k.br. 117/B u dužini od 30,00 m.
Financira se iz sredstava komunalnog doprinosa.

.Otplata glavnice te kamate za primljeni zajam za cestu Jurčići - Jurjenići (cesta 233) u ukupnom iznosu od 234.100,00 kuna.
Financira se iz sredstava komunalnog doprinosa.

Nerazvrstane ceste financiraju se iz sredstava komunalnog doprinosa u iznosu od 1.941.100,00 kuna.«

U članku 3. točka 3. mijenja se i glasi:

»3. Javna rasvjeta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 457.500,00 kn

.Izrada projektne dokumentacije - glavnog projekta rekonstrukcije sustava javne rasvjete u iznosu od 245.000,00 kuna.
Financira se iz sredstava komunalnog doprinosa u iznosu od 145.000,00 kuna, te iz ostalih sredstava Proračuna Grada Kastva u iznosu od 100.000,00 kuna.

.Geodetske usluge za potrebe izrade glavnog projekta rekonstrukcije sustava javne rasvjete u iznosu od 12.500,00 kuna.
Financira se iz ostalih sredstava Proračuna Grada.

.Proširenje javne rasvjete u iznosu od 200.000,00 kuna

-Šporova jama - Jurčići (devet rasvjetnih tijela);

-Selino 5 (jedno rasvjetno tijelo);

-Kundajevo 18 (jedno rasvjetno tijelo);

-Spinčići 161/3 (jedno rasvjetna tijela);

-Jurjenići (pješačka staza prema kružnom toku) (jedno rasvjetno tijelo);

-Jurčići (park za pse) (2 rasvjetna tijela);

-Jurčići (parkiralište) ( jedno rasvjetno tijelo);

-Jurjenići (dječje igralište) ( 2 rasvjetna tijela).

Financira se iz sredstava komunalnog doprinosa.

Javna rasvjeta se financira iz sredstava komunalnog doprinosa u iznosu od 345.000,00 kuna, te iz ostalih sredstava Proračuna Grada Kastva u iznosu od 112.500,00 kuna.«

U članku 3. točka 4. mijenja se i glasi:

»4. Groblje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 727.000,00 kn

.Izrada projektne dokumentacije za novo groblje Kastav - glavni projekt I faze izgradnje grobnih objekata, izmjena glavnog projekta mrtvačnice i elaborat zaštite okoliša u iznosu od 127.000,00 kuna.
Financira se iz sredstava komunalnog doprinosa.

.Novo groblje - izgradnja mrtvačnice u iznosu od 600.000,00 kuna za 2018. godinu, a dovršetak izgradnje planira se u 2019. godini.
Financira se iz naknade za dodjelu grobnog mjesta na korištenje u iznosu od 550.000,00 kuna, te iz ostalih sredstava Proračuna Grada Kastva u iznosu od 50.000,00 kuna.
Groblje se financira iz naknade za dodjelu grobnog mjesta na korištenje u iznosu od 550.000,00 kuna, iz sredstava komunalnog doprinosa u iznosu od 127.000,00 kuna te iz ostalih sredstava Proračuna Grada Kastva u iznosu od 50.000,00 kuna.«

U članku 3. točka 6. mijenja se i glasi:

»6.Gradnja građevina za gospodarenje
komunalnim otpadom i nabava opreme
za održavanje čistoće
. . . . . . . . . . . . . . 504.000,00 kn

.Nastavak aktivnosti na saniranom odlagalištu Viševac na fazi »0-1« ŽCGO Marišćina i nabava opreme sukladno Planu KD Čistoća za 2018. g. u ukupnom iznosu od 359.000,00 kuna.
Kapitalna pomoć KD Čistoća financira se iz cijene komunalne usluge.

.Odvoz i zbrinjavanje azbesta u iznosu od 35.000,00 kuna.
Financira se iz ostalih sredstava Proračuna Grada.

.Sanacija divljih deponija u iznosu od 50.000,00 kuna.
Sanacija deponija izvršiti će se u skladu sa Planom gospodarenja otpadom.
Financira se iz ostalih sredstava Proračuna Grada.

.Preuzimanje i zbrinjavanje biootpada u iznosu od 30.000,00 kuna.
Financira se iz ostalih sredstava Proračuna Grada.

.Oprema za provođenje kućnog kompostiranja u iznosu od 30.000,00 kn.
Financira se iz ostalih sredstava Proračuna Grada.

Gradnja građevina za gospodarenje komunalnim otpadom i nabava opreme za održavanje čistoće u ukupnom iznosu od 504.000,00 kuna financira se iz cijene komunalne usluge u iznosu od 359.000,00 kuna, te iz ostalih sredstava Proračuna Grada u iznosu od 145.000,00 kuna.»

Članak 3.

Ove II Izmjene i dopune Programa stupaju na snagu osam dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA:021-05/18-01/08

URBROJ:2170-05-06/1-18-10

Kastav, 14. studeni 2018.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik Gradskog vijeća:
Zemir Delić, dipl.oec.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr