SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 35. Subota, 10. studenog 2018.
OPĆINA MATULJI

37.

Temeljem članka 37. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« 68/18) i članka 32. Statuta Općine Matulji (»Službene novine Primorsko-goranske županije« 26/09, 38/09, 8/13, 17/14, 29/14, 4/15 - pročišćeni tekst, 39/15 i 7/18) Općinsko vijeće Općine Matulji, na sjednici održanoj dana 6. studenog 2018. god., donosi:

II. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMAGRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE
INFRASTRUKTUREZA 2018. GODINU

Članak 1.

U Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018.g. (»Službene novine Primorsko- goranske županije«: broj 40/17 i 12/18), članak 1. mijenja se i glasi:

»Ovim Programom utvrđuju se izvori i namjena sredstava za gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2018. godini:

Izvori sredstava za ostvarenje ovog plana:

a/ Opći prihodi i primici . . . . . . . . . . . . . . 331.533,00 kn

b/Ostali prihodi za posebna namjene (kom. doprinos i
ostali namjenski prihodi) . . . . . . . . . . 1.561.467,00 kn

c/ Kapitalne pomoći županije. . . . . . . . . . . 500.000,00 kn

d/ Prenesena sredstva. . . . . . . . . . . . . . . . . . 60.000,00 kn

e/ Prenesena sredstva neutrošenog komunalnog
doprinosa 3.442.110,43 kn

UKUPNO: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.895.110,43 kn«

Članak 2.

Članak 2. mijenja se i glasi:

K 20151 - CESTE 2.242.592,86 kn

55 - IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA
NERAZVRSTANIH CESTA . . . . . . . . . . 2.242.592,86 kn

Planirana sredstva predviđena su za nastavak izrade projektnih dokumentacija i gradnju cesta koja su započeta, a odnosi se na sljedeće ceste: cestu oznake B-B2 i cestu oznake C-O, D-O i F-E-D-F unutar radne zone RZ-2 u Matuljima, cestu oznake GM-5 prema UPU Matulji, cestu unutar poslovne zone Mučići II K6 (UPU-12), rekonstrukcije ceste Brešca - groblje u Brešcima, izgradnju pristupne ceste poslovnoj Brgud (K7), poslovnoj zoni Miklavija (K8) (donesenoj pod nazivom UPU-4 radne zone RZ-12) i naselja Brgud, ceste unutar Urbanističkog plana uređenja 10 Poslovne zone Jurdani (K4) - dio, ceste OC1 u radnoj zoni RZ-1, te rekonstrukcije dijela nerazvrstane ceste Stari grad u Matuljima.

Sredstva u ukupnom iznosu od 341.586,58 kn se odnose na započete i ugovorene radove i usluge, tijekom 2016. i 2017. godine, potrebne za izgradnju pristupne ceste poslovnoj zoni Brgud (K7), poslovnoj zoni Miklavija (K8) (donesenoj pod nazivom UPU-4 radne zone RZ-12) i naselja Brgud, rekonstrukciju ceste Brešca - groblje u Brešcima te izgradnju prometnica s pratećom infrastrukturom u južnom djelu UPU RZ-12 Miklavija, a koja se nastavljaju u 2018. godini.

K 20153 - CENTAR MATULJA 303.999,00 kn

54.04 - CENTAR MATULJA. . . . . . . . . . . . 303.999,00 kn

Sredstva se odnose na dio ugovorene usluge tijekom 2016. godine za izradu »projektno-tehničke dokumentacije za uređenje centra Matulja i izgradnju multimedijalnog centra«, koja se nastavljaju u 2018. godini, a odnose se samo na uređenje centra Matulja.

K 20155 - OSTALA INFRASTUKTURA 750.874,29 kn

54.08 - GIS - GEOGRAFSKI INFORMACIJSKI
SUSTAV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40.000,00 kn

Sredstva su predviđena za obnovu licenci, te nadogradnju geografsko-informacijskog sustava (GIS-a) i terenskog prikupljanja podataka, s ciljem boljeg vođenja i upravljanja komunalnim sustavom na području Općine Matulji.

54 - IGRALIŠTA.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94.904,16 kn

Predviđena sredstva utrošiti će se na projektnu dokumentaciju te uređenje igrališta na području naselja Bregi i Brdce.

Uređenje pojedinog igrališta ovisiti će o dinamici rješavanja imovinsko-pravnih odnosa, te ishodovanja potrebnih dozvola za građenje.

Sredstva u ukupnom iznosu od 44.904,16 kn se odnose na ugovorenu montažu dijela dječjih igrala dobavljenih za potrebe mjesnih odbora protekle godine, uslugu izrade projektne dokumentacije za ishodovanje građevinske dozvole za izgradnju dječjeg igrališta u Bregima, te postavu antitraumatske rešetke i potravnjavanje igrališta u Žejanama i Brcima.

56.4 - PROŠIRENJA GROBLJA. . . . . . . . . 615.970,13 kn

Sredstva su predviđena za potrebe dovršetka proširenja groblja Brešca, te uređenje parkirne površine na groblju Matulji.

K 201551 - DJEČJE IGRALIŠTE DJEČJEG VRTIĆA
VELI BRGUD 200.000,00 kn

58.1 - DJEČJE IGRALIŠTE DJEČJEG VRTIĆA VELI
BRGUD. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200.000,00 kn

Sredstva su predviđena za izgradnju dječjeg igrališta dječjeg vrtića Veli Brgud.

K 20157 - ODVODNJA OBORINSKIH
VODA 30.000,00 kn

58.1 - OBORINSKA KANALIZACIJA. . . . 30.000,00 kn

Sredstva su predviđena za izgradnju oborinske kanalizacije na nerazvrstanim cestama koja će se izvoditi prema potrebi.

K 20158 - SUFINACIRANJE JAVNIH
CESTA 621.326,15 kn

55.2 - SUFINANCIRANJE JAVNIH
CESTA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 621.326,15 kn

Sredstva su namijenjena za sufinanciranje postupka izvlaštenja »Čvora Trinajstići« sklopljenog između trgovačkog društva Autocesta Rijeka- Zagreb d.d., te Primorsko- goranske županije, Grada Kastva i Općine Matulji, kao i za sufinanciranje zajedničkih projekata s Županijskom upravom za ceste Primorsko-goranske Županije i Hrvatskim cestama sukladno njihovim programima na području Općine Matulji. Također su namijenjena i za izvođenje dijela radova na uređenju otvorenog kanala oborinske odvodnje uz državnu cestu D8 koji se izvode uz radove na dogradnji raskrižja državnih cesta D8 i A7/A8, a nalazi se izvan granica obuhvata dogradnje raskrižja.

Sredstva u ukupnom iznosu od 521.326,15 kn se odnose na ugovorene usluge tijekom 2016. godine za uslugu parcelacije prema projektu rekonstrukcije državne ceste D8 u Mučićima UPU 12 Mučići i uslugu parcelacije prema projektu izgradnje zaobilaznice Ružići, koja se nastavljaju i u 2018. godini, kao i za sufinanciranje radova na rekonstrukciji raskrižja na D8 i ceste prema Miklaviji i idejni projekt rekonstrukcije Marinčićeve ulice s Kastavskom cestom sa izgradnjom parkirališta.

K 20160 - SUFINACIRANJE ŽELJEZNIČKE
INFRASTRUKTURE 103.000,00 kn

55.7 - SUFINANCIRANJE HRVATSKIH
ŽELJEZNICA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103.000,00 kn

Sredstva su namijenjena za sufinanciranje izrade projektne dokumentacije za izgradnju drugog kolosijeka, obnovu i modernizaciju na pružnoj dionici Škrljevo - Rijeka - Jurdani.

K 20159 - PRIPREMA ZEMLJIŠTA U RADNIM
ZONAMA 1.643.318,13 kn

55.4 - DODATNA ULAGANJA U OSTALU
NEFINANCIJSKU IMOVINU . . . . . . . . . 1.643.318.13 kn

Sredstva su predviđena za izvođenje pripremnih radova u radnoj zoni Miklavija (K8) (donesenog pod nazivom UPU 4 radne zone RZ 12), potrebnih u svrhu privođenja namjeni zemljišta u vlasništvu Općine Matulji.

Sredstva u ukupnom iznosu od 1.213.318,13 kn se odnose na započete radove i usluge tijekom 2017. godine za izvođenje zemljanih radova na uređenju dijela platoa G4 u RZ Miklavija koji se nastavljaju u 2018. godini.«

Članak 3.

II. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Kl.:400-08/18-01/0008

Ur.br.: 2156-04-01-3-3-5-18-0003

Matulji, 6. studenog 2018.god.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik
Općinskog vijeća Općine Matulji
Darjan Buković, bacc. oec.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1080&mjesto=51211&odluka=37
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr