SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 33. Ponedjeljak, 15. listopada 2018.
GRAD NOVI VINODOLSKI

44.

Grad Novi Vinodolski, Trg Vinodolskog zakona 1, Novi Vinodolski, OIB:40046437733, koga zastupa gradonačelnik Velimir Piškulić, oec.. s jedne strane (u daljnjem tekstu: GRAD), kao nositelj izrade,

i

Janko Herak iz Novog Vinodolskog, Obala dr.Josipa Sokolića 3, Novi Vinodolski, OIB:05328675671 (u daljnjem tekstu: Investitor) zaključili su slijedeći

UGOVOR BR.42-07/18
o financiranju izrade V. Izmjena i dopuna Provedbenog urbanističkog plana Prisika Novi Vinodolski

Članak 1.

Ovim Ugovorom, ugovorne strane uređuju međusobne odnose u vezi financiranja izrade V. Izmjena i dopuna Provedbenog urbanističkog plana PRISIKA Novi Vinodolski(u daljnjem tekstu: Plan).

Osnov za zaključenje ovog Ugovora utvrđen je člankom 167. Zakona o prostornom uređenju (N.N.153/13 i 65/17)(u daljnjem tekstu: Zakon).

Članak 2.

Ugovorne strane utvrđuju:

1) da je Investitor dana 10.04.2018. godine svojim podneskom tražio pokretanje postupka izrade Plana i izrazio namjeru da u cijelosti financira izradu Plana radi realizacije projektnih ciljeva u okviru obuhvata Plana,

2) da je Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski osiguralo mogućnost izrade i donošenja Plana i na sjednici održanoj dana 08.05.2018. godine donijelo Odluku o izradi V.Izmjena i dopuna Provedbenog urbanističkog plana PRISIKA Novi Vinodolski, a koja je objavljena u Službenim novinama Primorsko-goranske županije br.16/18 i prihvatilo da izradu Plana financira Investitor,

3) da je Gradsko vijeće na sjednici održanoj dana 08.05.2018.godine prihvatilo da izradu Plana financira Investitor,

4) da sukladno članku 168.stavak 1. Zakona izrađivača Plana odabire i izravno plaća Investitor,

5) da je nositelj izrade Plana Upravni odjel za komunalni sustav i prostorno planiranje Grada Novi Vinodolski.

Članak 3.

GRAD se obvezuje donijeti Plan, na način propisan Zakonom i važećim provedbenim propisima.

Obuhvat Plana, ocjena stanja u obuhvatu Plana, ciljevi i programska polazišta, te rok izrade Plana, određeni su Odlukom o izradi V.Izmjena i dopuna Provedbenog urbanističkog plana PRISIKA Novi Vinodolski (Službene novine Primorsko-goranske županije br.16/18).

Rokovi izrade propisani Odlukom iz stavka 2. ovog članka ne obuhvaćaju radnje i aktivnosti koje treba provesti GRAD u postupku donošenja Plana: prikupljanje prethodnih zahtjeva nadležnih tijela i osoba koji sudjeluju u njegovoj izradi, utvrđivanje prijedloga za javnu raspravu, organiziranje javne rasprave, usvajanje izvješća s javne rasprave, utvrđivanje konačnog prijedloga Plana i donošenje Plana. GRAD se obvezuje aktivnosti iz ovog stavka provoditi na način da osigura što kvalitetnije i brže donošenje Plana.

Članak 4.

GRAD prihvaća bespovratno financiranje Plana i ne preuzima nikakve obveze u odnosu na Investitora u pogledu konačnih rješenja koja će biti de?nirana Planom, već će prvenstveno voditi računa da se Planom optimalno osigura poštivanje načela prostornog uređenja propisanih Zakonom, važećim provedbenim propisima i dokumentima GRADA.

Članak 5.

Investitor će u cijelosti financirati izradu Plana, kao i sve stručne podloge za područje obuhvata Plana, ako se eventualno pokaže potreba u tijeku izrade Plana.

Investitor će zaključiti poseban ugovor s izrađivačem Plana i eventualno drugim pružateljima usluga izrade potrebnih dokumenata u postupku donošenja Plana.

Plan i svi dokumenti izrađeni za potrebe izrade Plana ostaju u trajnom vlasništvu GRADA

Članak 6.

Sastavni dio ovog Ugovora čini Odluka o izradi V.Izmjena i dopuna Provedbenog urbanističkog plana PRISIKA (Službene novine Primorsko-goranske županije br.16/18).

Članak 7.

Praćenje i koordinaciju međusobnih aktivnosti vezanih uz ovaj Ugovor i donošenje Plana od strane GRADA obavljat će Domagoj Kalanj-pročelnik Upravnog odjela za komunalni sustav i prostorno planiranje i Nives Antić- stručni suradnik za prostorno planiranje.

Članak 8.

Ukoliko bi neka od odredbi ovog Ugovora bila ili postala pravno nevaljana ili bi se inače u ovom Ugovoru ispostavila neka pravna praznina, to ne dira u valjanost ostalih odredbi. Ugovorne strane se obvezuju, da će u tom slučaju Ugovor izmijeniti ili dopuniti odgovarajućom odredbom, koja je najbliža onome što su ugovorne strane željele ugovoriti, odnosno ono što bi po smislu i svrsi Ugovora bile ugovorile, da su nevaljanu odredbu odnosno ugovornu prazninu imale u vidu.

Članak 9.

GRAD će:

-surađivati s IZRAĐIVAČEM u cilju pravodobne i kvalitetne izrade Plana i provoditi stručni nadzor po potrebi;

-prikupljati i ishodovati potrebne suglasnosti, uvjete i mišljenja od javnopravnih tijela;

-organizirati suradnju IZRAĐIVAČA s tijelima uprave i javnopravnim tijelima;

-te izvršavati svoje propisane obveze i nadležnosti.

Članak 10.

U slučaju raskida ovog Ugovora Investitor nema pravo na povrat do tada učinjenih troškova.

Članak 11.

Ukoliko Investitor ne postupi sukladno obvezama i uvjetima iz članka 3. i 4. ovog Ugovora GRAD može jednostrano raskinuti ovaj Ugovor uz slanje drugoj ugovornoj strani preporučene obavijesti, te će se time Ugovor smatrati raskinutim.

Članak 12.

Ugovorne strane suglasne su da u sporovima koji se ne budu mogli riješiti sporazumno, odlučuje nadležni sud.

Članak 13.

Ovaj Ugovor zaključen je u tri (3) istovjetna primjerka, i to dva (2) za potrebe GRADA i jedan (1) za potrebe Investitora.

Članak 14.

U znak preuzimanja prava i obveza iz ovog Ugovora ugovorne strane istog vlastoručno potpisuju.

KLASA:350-02/18-20/8

URBROJ:2107/02-01-18-2

Novi Vinodolski, 18.06.2018.

ZA INVESTITORA
Janko Herak v.r.

ZA NOSITELJA IZRADE PLANA:
Gradonačelnik
Velimir Piškulić, oec., v.r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1078&mjesto=51250&odluka=44
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr