SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 33. Ponedjeljak, 15. listopada 2018.
GRAD MALI LOŠINJ

92.

Na temelju čl. 32. Statuta Grada Malog Lošinja (SL.n.PGŽ 26/09, 32/09, 10/13, 24/17, 9/18) i čl. 35 Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi NN (33/ 01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/ 13, 137/15 i 123/17), u svezi s čl. 35. st. 2 Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/06, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14) Gradsko vijeće Grada Mali Lošinj na svojoj sjednici održanoj dana 12. listopada 2018. godine,donijelo je sljedeću

ODLUKU
o ukidanju svojstva javnog dobra

Članak 1.

Ukida se svojstvo javnog dobra na nekretnini u k.o. Nerezine upisane u PI, sljedećih oznaka i površina:

-dio č.zem. 2183 u površini od 13 m2;

-dio č.zem. 2184 u površini od 25 m2,;

-dio č.zem. 2187 u površini od 17 m2;

-dio č.zem. 2188 u površini od 202 m2,

koji dijelovi će sukladno Parcelacijskom elaboratu tvrtke Topoing d.o.o., broj 282/15, Kastav, od lipnja 2016. godine, dobiti slijedeće katastarske oznake:

-dio č.zem. 2183 - nova oznaka č.zem. 2183/2 u površini od 13 m2;

-dio č.zem. 2184 - nova oznaka č.zem. 2184/2 u površini od 25 m2;

-dio č.zem. 2187 - nova oznaka č.zem. 2187/2 u površini od 17 m2;

-dio č.zem. 2188 - nova oznaka č.zem. 2188/2 u površini od 202 m2.

Članak 2.

Općinski sud u Rijeci, Stalna ispostava Mali Lošinj, će na temelju ove Odluke izvršiti brisanje svojstva javnog dobra na novonastalim nekretninama č.zem. 2183/2 površine 13 m2, č.zem. 2184/2 površine 25 m2, č.zem. 2187/2 površine 17 m2 i č.zem. 2188/2 površine 202 m2, sve u k.o. Nerezine i izvršiti upis vlasništva u korist i na ime Grad Mali Lošinj (OIB 72167903884).

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko - goranske Županije«.

KLASA: 947-01/18-01/37

URBROJ: 2213/01-01-18

Mali Lošinj, 12. listopada 2018

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik:
Elvis Živković, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr