SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 33. Ponedjeljak, 15. listopada 2018.
GRAD MALI LOŠINJ

91.

Na temelju čl. 103. Zakona o cestama (N.N. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14), čl. 35. st. 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (N.N. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/ 00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/ 12, 152/14) i čl. 32. Statuta Grada Mali Lošinj (SL.n. PGŽ 26/09, 32/09, 10/13, 24/17, 9/18), Gradsko Vijeće Grada Mali Lošinj na svojoj sjednici održanoj 12. listopada 2018. godine, donijelo je sljedeću

O D L U K U
o isključivanju iz opće uporabe javnog dobra

Članak 1.

Isključuje se iz opće uporabe č.zem. 5967/6 upisana u popisni list (PI) za k.o. Unije, dvorište površine 15 m2, budući da predmetna nekretnina u naravi ne predstavlja javno dobro, već dvorište kuće Unije 148a.

Članak 2.

Općinski sud u Rijeci, Stalna služba u Malom Lošinju će na temelju ove Odluke izvršiti ukidanje svojstva javnog dobra u općoj uporabi na č.zem. 5967/6 k.o. Unije, te izvršiti upis prava vlasništva Grada Malog Lošinja.

Grad Mali Lošinj i posjednik predmetne nekretnine uredit će imovinsko-pravne odnose na način da će istu otkupiti od Grada Malog Lošinja.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Službenim novinama Primorsko - goranske Županije«.

KLASA: 943-01/17-01/04

Ur.br. 2213/01-01-18-7

Mali Lošinj, 12. listopada 2018.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik:
Elvis Živković, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr