SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 32. Subota, 6. listopada 2018.
GRAD RAB

92.

Na temelju članka 9., 10., 14. i 41. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (»Narodne novine« broj 85/15 i 121/16), članka 6. Zakona o zaštiti od buke (»Narodne novine« 30/09, 55/13, 153/13 i 41/16) te članka 22. Statuta Grada Raba (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/09, 13/13, 31/13-pročišćeni tekst, 19/15 i 4/18), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj dana 28. rujna 2018. godine, donijelo je

ODLUKU
O UGOSTITELJSKOJ DJELATNOSTI

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom propisuje se radno vrijeme ugostiteljskih objekata, određuju se lokacije izvan naseljenih područja naselja, radno vrijeme prostora za usluživanje na otvorenom ugostiteljskih objekata, određuju se prostori za pružanje usluga naturistima, prostori na kojima mogu biti ugostiteljski objekti u kiosku, nepokretnom vozilu i priključnom vozilu, šatoru, na klupi, kolicima i sličnim napravama opremljenim za pružanje ugostiteljskih usluga na javnim površinama, njihov vanjski izgled te radno vrijeme objekata na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu unutar kojeg se mogu pružati ugostiteljske usluge na području Grada Raba.

II. POČETAK I ZAVRŠETAK RADNOG
VREMENA

Članak 2.

Ugostiteljski objekti iz skupina »Hoteli«, »Kampovi« i »Ostali ugostiteljski objekti za smještaj« obvezno rade od 00.00 do 24.00 sata svaki dan. Ostali ugostiteljski objekti mogu raditi:

- iz skupina »Restorani« i »Barovi« u vremenu od 06.00 do 03.00 sata, u periodu od 1. travnja do 30. rujna, a u ostalom periodu od 06.00 do 01.00 sat, osim petkom i subotom od 06.00 do 03.00 sata.

- iz skupine »Barovi« koji ispunjavaju uvjete za rad noću sukladno posebnim propisima, samo u zatvorenim prostorima, u vremenu od 21.00 do 06.00 sati,

- iz skupina »Restorani« i »Barovi« koji se nalaze izvan naseljenih područja naselja od 00.00 do 24.00 sata,

- iz skupine »Objekti jednostavnih usluga« mogu raditi od 00.00 do 24.00 sata.

- Iz skupine »Catering objekti« od 06.00 do 02.00 sata.

Smatra se da se ugostiteljski objekt iz stavka 1. podstavka 3. ovog članka nalazi izvan naseljenog područja naselja ako je udaljen više od 500 m od granice građevinskog područja naselja utvrđene prostornim planom.

III. RADNO VRIJEME PROSTORA ZA USLUŽIVANJE NA OTVORENOM UGOSTITELJSKIH OBJEKATA

Članak 3.

Prostor za usluživanje na otvorenom uz ugostiteljski objekt može raditi do 02.00 sata u periodu od 1. travnja do 30. rujna, a ostalom periodu do 24.00 sata.

Uporaba elektroakustičkih i akustičkih uređaja na otvorenom u objektima registriranim za obavljanje ugostiteljske djelatnosti dopuštena je do 01.00 sat u periodu od 1. travnja do 30. rujna.

Buka elektroakustičkih uređaja i ostalih izvora buke na otvorenom u objektima iz stavka 2. ovoga članka ne smije prelaziti najviše dopuštene razine buke sukladno pravilniku kojim su propisane najviše dopuštene razine buke na otvorenom prostoru odnosno 45 dB za noć i 55 dB za dan.

Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke s obzirom na vrstu izvora buke, vrijeme i mjesto nastanka donosi ministar nadležan za zdravstvo.

IV. SKRAĆENJE RADNOG VREMENA

Članak 4.

Gradonačelnik će po službenoj dužnosti, na prijedlog nadležnog Upravnog odjela, za dva sata rješenjem odrediti raniji završetak radnog vremena propisanog člankom 2. i 3. ove Odluke za pojedine ugostiteljske objekte, u slijedećima slučajevima:

- prekoračenja dozvoljenog radnog vremena prema pismenoj obavijesti turističke inspekcije ili policije,

- prekoračenja dopuštenih granica buke prema pismenoj obavijesti sanitarne inspekcije ili druge nadležne službe ,

- narušavanja javnog reda i mira prema pismenoj obavijesti policije

- usluživanja alkoholnih pića u ugostiteljskom objektu maloljetnim osobama prema pismenoj obavijesti turističke inspekcije ili policije

- kršenja odluke o komunalnom redu prema pismenoj obavijesti komunalnog redara.

Gradonačelnik će po službenoj dužnosti ugostiteljskom objektu koji je počinio povredu propisa rješenjem odrediti raniji završetak radnog vremena sukladno prvom stavku ovog članka, a u vremenskom trajanju od: 3 mjeseca od dana donošenja rješenja Gradonačelnika prilikom prve obavijesti iz prvog stavka ovog članka, 6 mjeseci od dana donošenja rješenja Gradonačelnika prilikom druge obavijesti iz prvog stavka ovog članka te 12 mjeseci od dana donošenja rješenja Gradonačelnika prilikom treće obavijesti iz prvog stavka ovog članka.

Gradonačelnik će po službenoj dužnosti ugostiteljskom objektu koji je počinio prekoračenje dopuštenih granica buke, prema pismenoj obavijesti sanitarne inspekcije ili druge nadležne službe, odrediti skraćenje uporabe elektroakustičkih i akustičkih uređaja na otvorenom u objektima registriranim za obavljanje ugostiteljske djelatnosti do 23.00 sata.

V. DRUGAČIJE RADNO VRIJEME RADI ORGANIZIRANJA PRIGODNIH MANIFESTACIJA

Članak 5.

Gradonačelnik može za ugostiteljske objekte iz članka 2. ove Odluke odrediti drugačije radno vrijeme uoči blagdana Božića i Nove godine te za vrijeme održavanja manifestacija od interesa i pod pokroviteljstvom Grada Raba ili Turističke zajednice Grada Raba i sl.

VI. PROSTORI NA KOJIMA SE PRUŽAJU
USLUGE NATURISTIMA

Članak 6.

Na području Grada Raba ugostiteljske usluge naturistima smiju se pružati na prostoru naturističke plaže smještene na dijelu poluotoka Frkanj.

VII. OBVEZE UGOSTITELJA

Članak 7.

U obavljanju ugostiteljske djelatnosti ugostitelj je dužan vidno istaknuti na ulazu u objekt obavijest o radnom vremenu i radnim, odnosno neradnim danima i pridržavati se istaknutog vremena.

VIII. PROSTORI I VANJSKI IZGLED UGOSTITELJSKIH OBJEKATA

Članak 8.

Ugostiteljski objekti u kiosku, nepokretnom vozilu i priključnom vozilu, šatoru, na klupi, kolicima i sličnim napravama opremljenim za pružanje ugostiteljskih usluga mogu biti smješteni isključivo na prostorima, pod uvjetima i u skladu s općim aktima Grada Raba kojim se propisuje davanje u zakup javnih površina i drugih nekretnina u vlasništvu Grada za postavljanje privremenih objekata. Na prostoru u privatnom vlasništvu isti ugostiteljski objekti mogu biti uz odobrenje Grada Raba.

Ugostiteljski objekti iz stavka 1. ovog članka ne smiju biti postavljeni na udaljenosti manjoj od 100 metara od postojećeg ugostiteljskog objekta u građevini, zasebnom dijelu građevine ili poslovnom prostoru u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost.

Iznimno od odredbe stavka 2. ovoga članka, ugostiteljski objekti iz stavka 1. ovoga članka koji se postavljaju za svrhu pružanja ugostiteljskih usluga prilikom organiziranih manifestacija, sajmova, prigodnih priredbi i slično, mogu biti smješteni i bez ograničenja udaljenosti od postojećeg ugostiteljskog objekta u građevini, zasebnom dijelu građevine ili poslovnom prostoru u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost.

Članak 9.

Vanjski izgled ugostiteljskog objekta iz stavka 1. članka 8. ove Odluke mora biti usklađen sa mediteranskim ambijentalnim obilježjima, a to znači da mora biti bijele ili svijetlih nijansi blagih boja, a ukoliko ima krov, isti mora biti bijele ili crvene boje i u skladu sa odredbama općeg akta kojim se propisuje davanje u zakup javnih površina i drugih nekretnina u vlasništvu Grada za postavljenje privremenih objekata.

Svi ugostiteljski objekti iz stavka 1. članka 8. ove Odluke moraju biti stabilni u odnosu na statička i dinamička opterećenja, tehnološki proces rada i meteorološko-klimatske uvjete.

IX. RADNO VRIJEME OBITELJSKOG POLJOPRIVREDNOG GOSPODARSTVA

Članak 10.

Objekti na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu unutar kojeg se pružaju usluge smještaja (uz ili bez pružanja drugih ugostiteljskih usluga sukladno posebnom propisu), mogu raditi svaki dan od 00.00 do 24.00 sata.

Objekti na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu unutar kojeg se pružaju isključivo usluge pripremanja i usluživanja jela, pića i napitaka iz pretežito vlastite proizvodnje i/ili usluge usluživanja (kušanja) mošta, vina, voćnih vina, drugih proizvoda od vina i voćnih vina, jakih alkoholnih i alkoholnih pića te domaćih narezaka iz vlastite proizvodnje, mogu raditi svaki dan od 06.00 do 24.00 sata.

Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo dužno je na ulazu u objekt u kojem pruža ugostiteljske usluge vidno istaknuti obavijest o radnom vremenu, koje mora biti određeno unutar radnog vremena određenog stavkom 1. ovog članka, radnim, odnosno neradnim danima i pridržavati se istaknutog radnog vremena. Iznimno, obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo može na ulazu u objekt istaknuti obavijest da posluje uz prethodni dogovor, odnosno samo uz prethodni dogovor i/ili na poziv, u kojem slučaju istaknuta obavijest mora sadržavati i podatke o kontaktu.

X. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 11.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 6/07, 30/07, 2/10 i 5/12).

Članak 12.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 023-06/18-01/06

UR.BROJ: 2169-01-02/7-18-6

Rab, 28. rujna 2018.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik
Željko Peran, mag. ing. agr.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr