SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 32. Subota, 6. listopada 2018.
GRAD RAB

91.

Temeljem članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine» br. 91/96, 68/98, 137/ 99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/ 09, 143/12 i 152/14), članka 176. Zakona o prostornom ure đenju («Narodne novine» br. 153/13 i 65/17) i članka 22. Statuta Grada Raba («Službene novine Primorsko-goranske županije» br. 27/09, 13/13, 31/13-pročišćeni tekst, 19/ 15 i 4/18), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj dana 28. rujna 2018. godine, donosi

ODLUKU
o prodaji nekretnina

1. Grad Rab će Jasni Brčić iz Rijeke, Srdoči 16 a, prodati zemljište u vlasništvu Grada Raba, u k.o. Supetarska Draga, označeno kao k.č. 2007/6 oranica sa 204 m2 i dio od 93/459 dijela k.č. 2007/4 pašnjak sa 459 m2, od kojeg zemljišta se formira jedinstvena građevna čestica u skladu s rješenjem Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša PGŽ, Ispostava u Rabu kojim se utvrđuje građevna čestica zgrade (KLASA: UP/I-350-07/18-02/13, URBROJ: 2170/1-03-07/4-18-05) od 26. ožujka 2018. godine za koju je Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša PGŽ, Ispostava u Rabu donio rješenje o izvedenom stanju, (KLASA: UP/I-361-03/13-12/347, URBROJ: 2170/1-03-07/2-17- 11) od 28. lipnja 2017. godine.

2. Kupoprodajna cijena zemljišta iznosi ukupno 29.800,00 eura u kunskoj protuvrijednosti po srednjem tečaju HNB na dan plaćanja. Kupoprodajnu cijenu kupac će isplatiti u pet obroka u kunskoj protuvrijednosti po srednjem tečaju HNB na dan plaćanja i to:
1. obrok u iznosu od 14.900,00 eura (50%) u roku od 15 dana od zaključenja ugovora,
2. obrok u iznosu od 3.725,00 eura do 31.01.2019. godine, 3. obrok u iznosu od 3.725,00 eura do 31.07.2019. godine, 4. obrok u iznosu od 3.725,00 eura do 31.01.2020. godine i 5. obrok u iznosu od 3.725,00 eura do 31.07.2020. godine.

Porez na promet nekretnina nije uračunat u kupoprodajnu cijenu i plaća ga kupac.

3. Utvrđuje se obveza kupca da plati i trošak izrade elaborata procjene vrijednosti nekretnina.

4. Ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Raba da u ime Grada Raba sklopi ugovor o kupoprodaji nekretnina iz točke 1. ove Odluke.

5. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko- goranske županije«.

KLASA: 023-06/18-01/06

URBROJ: 2169-01-02/7-18-4

Rab, 28. rujna 2018.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik
Željko Peran, mag. ing. agr.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr