SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 32. Subota, 6. listopada 2018.
GRAD RAB

90.

Na temelju članka 23. stavka 3. Zakona o vodama (»Narodne novine« broj 153/09, 63/11, 130/11, 56/13, 14/ 14 i 46/18), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 129/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13- pročišćeni tekst, 137/15-ispravak i 123/17) i članka 22. Statuta Grada Raba (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/09, 13/13, 31/13-pročišćeni tekst, 19/15 i 4/18), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj dana 28. rujna 2018. godine, donijelo je

ODLUKU
o prijenosu vlasništva nad komunalnim vodnim
građevinama na području Grada Raba

Članak 1.

Sukladno odredbi članka 23. stavak 3. Zakona o vodama, komunalne vodne građevine su javna dobra u javnoj uporabi i u vlasništvu su javnog isporučitelja vodnih usluga.

Članak 2.

Grad Rab prenosi pravo vlasništva nad komunalnim vodnim građevinama na području Grada Raba u vlasništvo javnog isporučitelja vodnih usluga »Vrelo« d.o.o. za komunalne djelatnosti iz Raba, Palit 68, OIB: 36457028007 (u daljnjem tekstu: Isporučitelj) bez naknade.

Članak 3.

Popis komunalnih vodnih građevina iz članka 2. ove Odluke koje se prenose na isporučitelja, sa ukupnom knjigovodstvenom vrijednosti od 28.152.200,17 kuna na dan 31. prosinca 2017. godine, sastavni je dio ove Odluke i neće se objaviti.

Objekti javne vodoopskrbe i javne odvodnje iz stavka 1. ovog članka prenose se u viđenom i zatečenom stanju na dan donošenja ove Odluke.

Članak 4.

Isporučitelj je dužan evidentirati komunalne vodne građevine iz članka 3. ove Odluke u svojim poslovnim knjigama u roku 30 dana od dana donošenja ove Odluke. Isporučitelj je dužan komunalne vodne građevine predane u vlasništvo održavati, čuvati i koristiti za namjene kojima služe.

Članak 5.

Komunalne vodne građevine ne mogu se opteretiti založnim pravom niti biti predmetom ovrhe, ne mogu ulaziti u stečajnu ili likvidacijsku masu te se u slučaju stečaja ili likvidacije Isporučitelja izlučuju u vlasništvo Grada Raba, koji je, u smislu članka 202. stavka 1. Zakona o vodama, njegov jedini osnivač.

Članak 6.

Temeljem ove Odluke sklopit će se Ugovor o prijenosu komunalnih vodnih građevina na isporučitelja, sa potrebnim tehničkim i financijskim određenjem komunalnih vodnih građevina, te se ovlašćuje Gradonačelnik za potpisivanje Ugovora.

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 023-06/18-01/06

URBROJ: 2169-01-02/7-18-3

Rab, 28. rujna 2018.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik
Željko Peran, mag. ing. agr.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr