SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 32. Subota, 6. listopada 2018.
GRAD RAB

89.

Temeljem članka 22. Statuta Grada Raba (»Službene novine Primorsko-goranske županije« br. 27/09, 13/13, 31/ 13-pročišćeni tekst, 19/15 i 4/18) i članka 8. Odluke o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Grada Raba (»Službene novine Primorsko-goranske županije« br. 34/14), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj dana 28. rujna 2018. godine, donosi

ODLUKU
o kupnji nekretnine

1. Grad Rab će kupiti suvlasničke dijelove nekretnine označene kao k.č. 304/3 oranica sa 630 m2, upisane u z.k.ul. 2598 k.o. Rab-Mundanije, po kupoprodajnoj cijeni od 829,13 kn/m2 odnosno ukupno 369.999,26 kn i to kako slijedi:

a)      od Mlacović Španjol Veselke iz Raba, Palit 9 , suvlasnički udio od 10/24 dijela zemljišta, površina suvlasničkog dijela od 262,50 m2 za kupoprodajnu cijenu u iznosu od 217.646,63 kn.

b)      od Pende Katice iz Našica, Radnička 6, suvlasnički udio od 3/24 dijela zemljišta, površina suvlasničkog dijela od 78,75 m2 za kupoprodajnu cijenu u iznosu od 65.293,99 kn.

c)      od Mlacović Nenada iz Krasice, Krasica 228 A suvlasnički udio od 2/24 dijela zemljišta, površina suvlasničkog dijela od 52,50 m2 za kupoprodajnu cijenu u iznosu od 43.529,32 kn.

d)      od Vežnaver Suzane iz Bakarca, Bakarac 122 suvlasnički udio od 2/24 dijela zemljišta, površina suvlasničkog dijela od 52,50 m2 za kupoprodajnu cijenu u iznosu od 43.529,32 kn.

Ukupna površina suvlasničkih udjela koji su predmet kupoprodaje iznosi 446,25 m2.

2. Ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Raba da u ime Grada Raba sklopi kupoprodajne ugovore.

3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko- goranske županije«.

KLASA: 023-06/18-01/06

URBROJ: 2169-01-02/7-18-5

Rab, 28. rujna 2018.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik
Željko Peran, mag. ing. agr.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr