SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 32. Subota, 6. listopada 2018.
GRAD RAB

87.

Na temelju članka 19. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/ 01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11,144/12, 19/ 13-pročišćeni tekst, 137/15-ispravak i 123/17), članka 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (»Narodne novine« broj 47/90, 27/93 i 38/09) te članaka 22. i 92. Statuta Grada Raba (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/09, 13/13, 31/13-pročišćeni tekst, 19/15 i 4/18), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj dana 28. rujna 2018. godine, donijelo je

II. IZMJENE I DOPUNE
PROGRAMA JAVNIH POTREBA GRADA RABA
U KULTURI ZA 2018. GODINU

Članak 1.

II. izmjenama i dopunama Programa javnih potreba Grada Raba u kulturi (u daljnjem tekstu: II. izmjene i dopune Programa), utvrđuje se financiranje programa: Uređenje i održavanje kulturnih objekata i Izdavačka djelatnost.

Članak 2.

Za provođenje II. izmjena i dopuna Programa osigurana su sredstva u Drugim izmjenama i dopunama Konsolidiranog proračuna Grada Raba za 2018. godinu, ukupnog iznosa od 825.000,00 kn za Uređenje i održavanje kulturnih objekata te 300.000,00 kn za izdavačku djelatnost.

Članak 3.

Raspored sredstava iz II. izmjena i dopuna Programa vrši gradonačelnik kao izvršitelj Drugih izmjena i dopuna Konsolidiranog proračuna Grada Raba za 2018. godinu, a Upravni odjel za opće poslove i društvene djelatnosti prati namjensko korištenje proračunskih sredstava.

Članak 4.

Ove II. izmjene i dopune Programa stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 023-06/18-01/06

URBROJ: 2169-01-02/7-18-10

Rab, 28. rujna 2018.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik
Željko Peran, mag. ing. agr.

* tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr