SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 32. Subota, 6. listopada 2018.
GRAD RAB

85.

Na temelju članka 67. stavka 1. i članka 129. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 68/18) te članka 22. Statuta Grada Raba (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/09, 13/13, 31/13-pročišćeni tekst, 19/15 i 4/18), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj dana 28. rujna 2018. godine, donijelo je

II. izmjene i dopune Programa
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
za 2018. godinu

Članak 1.

Prihodi utvrđeni ovim Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu su:

12.359.999,32 kn

1 Komunalni doprinos 4.600.000,00 kn

2. Opći prihodi i primici 3.342.000,00 kn

3. Nefinancijska imovina 60.000,00 kn

4. Pomoći - Kapitalni projekti 2.800.000,00 kn

5. Pomoći Grad Rab 1.008.000,00 kn

6. Pomoći - EU 0 kn

7. Višak prihoda 549.999,32 kn

UKUPNO: 12.359.999,32 kn

Članak 2.

Prihodi utvrđeni u članku 2. ovog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu raspoređuju se na građenje i održavanje komunalne infrastrukture po komunalnim djelatnostima kako slijedi:

A) JAVNE POVRŠINE 3.319.999,32 kn

Izvor: komunalni doprinos 919.999,32 kn

Pomoći - Kapitalni projekti 1.900.000,00 kn

Opći prihodi i primici 500.000,00 kn

*tablica se nalazi na dnu dokumenta*

B) NERAZVRSTANE CESTE 2.770.000,00 kn

Izvor: komunalni doprinos 1.870.000,00 kn

Pomoći- Kapitalni projekti 900.000,00 kn

*tablica se nalazi na dnu dokumenta*

C) GROBLJA 650.000,00 kn

Izvori: komunalni doprinos 650.000,00 kn

Pomoći-EU 0 kn

*tablica se nalazi na dnu dokumenta*

D) JAVNA RASVJETA 626.000,00 kn

Izvori: komunalni doprinos 526.000,00 kn

pomoći Grad Rab 100.000,00 kn

*tablica se nalazi na dnu dokumenta*

E) DJELATNOSTI MJESNIH ODBORA 1.184.000,00 kn

Izvori: komunalni doprinos 1.184.000,00 kn

*tablica se nalazi na dnu dokumenta*

F) ODLAGANJE KOMUNALNOG OTPADA 3.480.000,00 kn

Izvori: opći prihodi i primici 2.512.000,00 kn

Pomoći Grad Rab 908.000,00 kn

Nefinancijska imovina 60.000,00 kn

*tablica se nalazi na dnu dokumenta*

G) ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA 330.000,00 kn

Izvori: opći prihodi i primici 330.000,00 kn

Pomoći - Grad Rab 0 kn

*tablica se nalazi na dnu dokumenta*

Članak 3.

Ovaj Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko- goranske županije«.

KLASA: 023-06/18-01/06

URBROJ: 2169-01-02/7-18-9

Rab, 28. rujna 2018.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik
Željko Peran, mag. ing. agr.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr