SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 32. Subota, 6. listopada 2018.
GRAD NOVI VINODOLSKI

42.

Na temelju članka 109. stavak 6. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine 153/13 i 65/17) , članka 21. Statuta Grada Novi Vinodolski (Službene novine Primorsko- goranske županije br.12/13 i 18/14) i Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja novog groblja Novi Vinodolski (UPUG5) (Službene novine Primorsko-goranske županije br.28/16), po pribavljenoj suglasnosti Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, KLASA: 350-02/18-13/41, URBROJ: 531-05-1-18-3 od 20.6.2018.godine, Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski na 17.sjednici održanoj dana 01.10.2018.godine donijelo je

ODLUKU
o donošenju Urbanističkog plana uređenja novog
groblja Novi Vinodolski (UPUG5)

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Donosi se Urbanistički plan uređenja novog groblja Novi Vinodolski (UPUG5) (u daljnjem tekstu: Plan), što ga je izradila tvrtka Urbanistica d.o.o. iz Zagreba.

Članak 2.

Elaborat »Urbanistički plan uređenja novog groblja Novi Vinodolski (UPUG5) sastoji se od:

I.  Tekstualnog dijela - Odredbe za provedbu;

II. Grafičkog dijela koji sadrži kartografske prikaze u mjerilu 1:1000:

1.KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA;

2a.PROMETNA, ULIČNA I KOMUNALNA
INFRASTRUKTURNA MREŽA, Prometni sustav;

2b.PROMETNA, ULIČNA I KOMUNALNA
INFRASTRUKTURNA MREŽA, Energetski
sustav i elektroničke komunikacije;

2c.PROMETNA, ULIČNA I KOMUNALNA
INFRASTRUKTURNA MREŽA,
Vodnogospodarski sustav;

3.UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE POVRŠINA, Područja posebnih uvjeta korištenja i posebnih ograničenja u korištenju;

4a.NAČIN I UVJETI GRADNJE, Oblici korištenja;

4b.NAČIN I UVJETI GRADNJE, Način gradnje;

4c.NAČIN I UVJETI GRADNJE, Parcelacija.

III. Priloga Plana:

-Obrazloženje Plana;

-Sažetak za javnost;

-Izvješće o javnoj raspravi.

IV. Posebnog dijela elaborata (sukladno Pravilniku o grobljima) koji sadrži:

4.2.1. PLAN KOMPLEKSA GROBLJA u mj. 1:500;

4.2.2. ETAPNOST GRAĐENJA u mj. 1:500;

4.3.1.RASTER I RAZMJEŠTAJ GROBNIH
MJESTA U GROBNIM POLJIMA G-1-G-6
u mj. 1:200;

4.3.2.RASTER I RAZMJEŠTAJ GROBNIH MJESTA U GROBNIM POLJIMA G-7-G- 13 u mj. 1:200;

4.3.3.RASTER I RAZMJEŠTAJ GROBNIH MJESTA U GROBNIM POLJIMA G-14- G-24 u mj. 1:200;

4.4.1.DETALJAN TIPSKI NACRT-JEDNOSTRUKA GROBNICA u mj. 1 :50;

4.4.2.DETALJAN TIPSKI NACRT-DVOSTRUKA GROBNICA u mj. 1 :50;

4.4.3.DETALJAN TIPSKI NACRT-KAZETA ZA 4 URNE u mj. 1 :50.

II. ODREDBE ZA PROVEDBU

1. UVJETI ODREĐIVANJA I RAZGRANIČAVANJA POVRŠINA JAVNIH I DRUGIH NAMJENA

Članak 3.

(1) U obuhvatu Urbanističkog plana uređenja novog groblja Novi Vinodolski (UPUG5), u daljnjem tekstu - Plan, detaljno su određene površine sljedećih namjena:

*tablica se nalazi na dnu dokumenta*

(2) Sve površine su izračunate na temelju digitalnog premjera geodetske podloge Plana u mjerilu 1:1000. Prilikom izrade tehničke dokumentacije za ishođenje akata kojima se odobrava građenje moguća su manja odstupanja od prikazanih podataka s obzirom na veću detaljnost podloga što se ne smatra neusuglašenošću s ovim Planom.

(3) Namjena površine prikazana je na kartografskom prikazu 1. Korištenje i namjena površina u mjerilu 1:1000.

(4) Površina groblja obuhvaća glavnu građevinu (oproštajni-ceremonijalni sklop - mrtvačnica, oproštajna dvorana i pomoćne prostorije, pogonski, radni i službeni dio te prateći prodajni prostori), kapelu, ceremonijalni trg, površine za ukop s pješačkim prometnicama i površinama

(glavne i pomoćne pješačke prometnice, rampe, stubišta, odmorišta i trgovi) i zelenim površinama. Izvan površina groblja nalaze se prometni sustav (javno parkiralište, kolna prometnica, pješačke prometnice i površine uključujući ulazni prostor u groblje), trafostanica i zaštitna zelena površina.

(5) U odnosu na površinu koje zauzima, planirano groblje je malo groblje (do 5 ha), prema vrsti ukapanja mješovito groblje (za klasični ukop i za polaganje urni), a prema načinu osnivanja, odnosno načinu smrti, opće (javno) groblje.

2. UVJETI SMJEŠTAJA GRAĐEVINA GOSPODARSKIH DJELATNOSTI

Članak 4.

Unutar obuhvata Plana nema građevina gospodarskih djelatnosti.

3. UVJETI I NAČIN GRADNJE GROBLJA

Članak 5.

Unutar površine groblja (G) određene su kartografskim prikazom 4b. Način i uvjeti gradnje, Način gradnje, sljedeće prostorne cjeline (planirane građevne čestice):

1. površine za ukop, zelenilo i posjetitelje
groblja (GPU),

2. površine za izgradnju građevina i pripadajućih
prostora groblja (GPG).

3.1. UVJETI I NAČIN GRADNJE POVRŠINA ZA UKOP, ZELENILO I POSJETITELJE GROBLJA (GPU)

Članak 6.

1. Oblik i veličina građevne čestice

(1) Građevna čestica površina za ukop, zelenilo i posjetitelje groblja (GPU), planske oznake GČ-1, određena je kartografskim prikazom 4c. Način i uvjeti gradnje, Parcelacija. Oblik i veličina određeni su u skladu sa značenjem i mjerilom Plana te će se u postupku izdavanja odgovarajućeg akta kojim se odobrava gradnja precizno odrediti površina građevne čestice prema geodetskoj izmjeri. Unutar navedene građevne čestice omogućuje se etapno i fazno građenje.

2. Namjena građevina

(2) Namjena građevina je groblje. Kartografskim prikazom 4b. Način i uvjeti gradnje, Način gradnje, razgraničene su sljedeće osnovne površine unutar prostorne cjeline (planirane građevne čestice):

-površine za ukop (grobna polja, zelene površine, pješačke prometnice i odmorišta), planske oznake GU,

-zaštitne zelene površine u funkciji groblja, planske oznake ZG,

-pješačka površina - južni trg, planske oznake PT.

(3) Detaljna namjena površina unutar površina za ukop (GU) - zelene i prometne površine, grobna polja, redovi i ukopna mjesta (označena i kotirana sa staze-međurazmaka po dužini), polja s brojem ukopnih mjesta i vrstom grobova te razmještaj uređaja i opreme, određena je kartografskim prikazom 4.2.1. Način i uvjeti gradnje, Plan kompleksa groblja u mjerilu 1:500, raster i razmještaj ukopnih parcela za svako grobno polje u cjelini je određen kartografskim prikazima 4.3.1., 4.3.2. i 4.3.3. Način i uvjeti gradnje, Raster i razmještaj grobnih mjesta u grobnim poljima u mjerilu 1:200.

3. Veličina i smještaj građevina na građevnoj čestici

(4) Grobnica i kazeta za urne su građevine s podzemnim ukopnim mjestima. Jedno grobno mjesto sadrži jednu grobnicu ili kazetu za urne.

(5) Grobnice i kazete za urne iz prethodnog stavka potrebno je smjestiti u skladu s kartografskim prikazima Plana, a unutar građevne čestice GČ-2 određenu kartografskim prikazom 4c. Način i uvjeti gradnje, Parcelacija u mjerilu 1:1000.

(6) S obzirom na zahtjevnu topografiju terena unutar obuhvata Plana, dopuštaju se odstupanja s obzirom na Plan u pogledu rasporeda grobnih polja i smještaja podzida, stubišta i sustava rampi ako se to pokaže nužnim uslijed radova na terenu te radi racionalizacije izvedbe.

4. Oblikovanje građevina

(7) Preporučuje se odabir prirodnog kamena svijetlih tonova za izradu obloge nadzemnog dijela grobnice i kazete za urne, vodoravne nadgrobne ploče i nadgrobnog spomenika. Dozvoljava se postavljanje okomitih nadgrobnih ploča do visine 1,2 m uz poštivanje primorske tradicije. Ne dozvoljava se gradnja spomenika na pojedinačnom grobnom mjestu. Površina grobnog mjesta oko grobnice i kazete za urne se uređuje šljunkom ili kamenim opločenjem.

5. Način priključenja građevne čestice na komunalnu infrastrukturu

(8) Način priključenja na javnu prometnu površinu, komunalnu i drugu infrastrukturu je prikazan na kartografskim prikazima 2. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža (2a., 2b. i 2c.) te na kartografskom prikazu 4b. Način i uvjeti gradnje, Način gradnje u mjerilu 1:1000.

6. Uređenje građevne čestice

(9) Plan uređenja slobodnih i prometnih površina (zelenilo, ostale površine, oprema, materijali) određeni su kartografskim prikazom 4.2.1. Način i uvjeti gradnje, Plan kompleksa groblja u mjerilu 1:500 i kartografskim prikazima 4.3.1., 4.3.2. i 4.3.3. Način i uvjeti gradnje, Raster i razmještaj grobnih mjesta u grobnim poljima u mjerilu 1:200.

(10) Preporučuje se zadržavanje postojećih suhozida uz glavne grobne staze.

(11) Ograda groblja ograđuje površinu groblja na način prikazan u kartografskim prikazima Plana, a moguće ju je oblikovati zelenilom (živicom od šišane tuje ili sl.), kamenom, metalom, podzidima ili kombinacijom navedenih materijala, visine do 1,8 m (s izuzetkom reprezentativnog dijela ulaznog prostora uz parkiralište i pješačku površinu PP1). Reprezentativna kamena ograda predlaže se uz ulazni prostor groblja uz pješačku površinu PP1 te uzduž granice groblja s javnim parkiralištem.

(12) Grobna polja na terasama su omogućena sustavom podzida prikazanih na kartografskim prikazima 4.2.1. Način i uvjeti gradnje, Plan kompleksa groblja te na kartografskim prikazima u mjerilu 1:200. Dopuštaju se odstupanja s obzirom na Plan u pogledu smještaja podzida ako se to pokaže nužnim uslijed radova na terenu te radi racionalizacije izvedbe. Preporučuje se betoniranje podzida do maksimalne visine od 1,20 m kako bi se postigla vizualno unificirana grobna polja s obzirom na njihovu razvedenost unutar područja obuhvata. Radi troškova izvedbe, moguće je beton zamijeniti drugim materijalom ili tipom ograde/ zida koji će postići vizualnu unificiranost grobnih terasa, ali i osigurati sigurnost prilikom korištenja radi visinskih razlika od cca 2 m između terasa.

7. Mjere zaštite okoliša

(13) Tijekom izgradnje i pri korištenju građevina nužno je osigurati mjere zaštite okoliša (zrak, tlo, voda, buka) u skladu s posebnim propisima.

Članak 7.

POVRŠINE ZA UKOP (GU)

(1) Površine za ukop (GU) obuhvaćaju 24 grobna polja sa sljedećim vrstama grobnih mjesta:

-grobna mjesta u grobnicama,

-grobna mjesta u kazetama za urne.

(2) Grobna polja obuhvaćaju jedan ili više redova grobnih mjesta u grobnicama i kazetama za urne. Površine grobnica zajedno s pripadajućim prilaznim stazama, odmorištima, zelenilom i podzidima oblikuju terase.

(3) Grobnica i kazeta za urne su građevine s podzemnim ukopnim mjestima. Jedno grobno mjesto sadrži jednu grobnicu ili kazetu za urne.

(4) Bruto površina groblja predstavlja sve površine groblja te iznosi 11,00 m2 po ukopnom mjestu.

(5) Unutar površina za ukop razlikuju se površine grobnih polja, zelene površine te pješačke prometnice (prilazne staze sa rampama i stubištima) i površine (odmorišta).

(6) S obzirom na zahtjevnu topografiju terena unutar obuhvata Plana, dopuštaju se odstupanja s obzirom na Plan u pogledu rasporeda grobnih polja i smještaja podzida i sustava rampi ako se to pokaže nužnim uslijed radova na terenu te racionalizacije izvedbe.

(7) Na površinama za ukop (GU) predviđene su sljedeće vrste ukopa s planiranim brojem grobnih mjesta i ukopnih mjesta iskazanih sljedećom tablicom:

*tablica se nalazi na dnu dokumenta*

(8) Način i uvjeti gradnje na površinama za ukop (GU) prikazani su na kartografskim prikazima:

-4.3.1. Način i uvjeti gradnje, Raster i razmještaj grobnih mjesta u grobnim poljima G-1 - G-6 u mjerilu 1:200,

-4.3.2. Način i uvjeti gradnje, Raster i razmještaj grobnih mjesta u grobnim poljima G-7 - G-13 u mjerilu 1:200,

-4.3.3. Način i uvjeti gradnje, Raster i razmještaj grobnih mjesta u grobnim poljima G-14 - G-24 u mjerilu 1:200.

(9) Građevine na površinama za ukop (GU), odnosno grobnice i kazete za urne, oblikuju se u skladu s kartografskim prikazima:

-4.4.1. Način i uvjeti gradnje, Detaljan tipski nacrt - jednostruka grobnica u mjerilu 1:50,

-4.4.2. Način i uvjeti gradnje, Detaljan tipski nacrt - dvostruka grobnica u mjerilu 1:50,

-4.4.3. Način i uvjeti gradnje, Detaljan tipski nacrt - kazeta za 4 urne u mjerilu 1:50.

Članak 8.

GROBNA MJESTA U GROBNICAMA

(1) Površine za ukop u grobnice sastoje se od niza grobnih mjesta dimenzija:

-200 x 315 cm bruto za jednostruke grobnice,

-240 x 315 cm bruto za dvostruke grobnice.

(2) Unutar grobnice je planiran ukop u dvije razine, a ukoliko to zbog svojstava tla nije moguće, moguć je ukop u jednoj razini.

(3) Neto dimenzija grobnice (unutar zidova) iznosi:

-najmanje 120 x 240 cm za jednostruke grobnice,

-najmanje 160 x 240 cm za dvostruke grobnice,

a dubina najmanje 180 cm. Razmak između dviju susjednih grobnica može iznositi najmanje 30 cm.

(4) Preporučuje se odabir prirodnog kamena svijetlih tonova za izradu obloge nadzemnog dijela grobnice, vodoravne nadgrobne ploče i nadgrobnog spomenika. Dozvoljava se postavljanje okomitih nadgrobnih ploča do visine 1,2 m uz poštivanje primorske tradicije. Ne dozvoljava se gradnja spomenika na pojedinačnom grobnom mjestu. Površina grobnog mjesta oko grobnice se uređuje šljunkom ili kamenim opločenjem.

(5) Planom je unutar površina za ukop u grobnice predviđeno:

-614 grobnih mjesta za jednostruke grobnice s 1228 ukopnih mjesta,

-317 grobno mjesto za dvostruke grobnice s 1268 ukopnih mjesta.

Članak 9.

GROBNA MJESTA U KAZETAMA ZA URNE

(1) Površine za ukop urni u kazete sastoje se od niza grobnih mjesta dimenzija 156 x 168 cm. Unutar jednog grobnog mjesta planirana je jedna grobnica/kazeta namijenjena polaganju najviše četiri urne. Neto dimenzija jednog grobnog mjesta iznosi najmanje 100 x 100 cm, a dubina najmanje 50 cm. Širina prilazne staze između dva reda grobnica može iznositi najmanje 120 cm.

(2) Preporuča se odabir prirodnog kamena svijetlih tonova za izradu obloge nadzemnog dijela grobnice i vodoravne nadgrobne ploče. Ne dozvoljava se postava okomitih nadgrobnih ploča i/ili spomenika. Površina grobnog mjesta oko grobnice uređuje se šljunkom ili kamenim opločenjem.

(3) Planom je unutar površina za ukop predviđeno 57 grobnih mjesta u kazetama za 4 urne s 228 ukopnih mjesta.

3.2. UVJETI I NAČIN GRADNJE POVRŠINA ZA IZGRADNJU GRAĐEVINA I PRIPADAJUĆIH PROSTORA GROBLJA (GPG)

Članak 10.

1. Oblik i veličina građevne čestice

(1) Građevna čestica površina za izgradnju građevina i pripadajućih prostora groblja (GPG), planske oznake GČ- 2 određena je kartografskim prikazom 4c. Način i uvjeti gradnje, Parcelacija. Oblik i veličina određeni su u skladu sa značenjem i mjerilom Plana te će se u postupku izdavanja odgovarajućeg akta kojim se odobrava gradnja precizno odrediti površina građevne čestice prema geodetskoj izmjeri. Unutar navedene građevne čestice omogućuje se etapno i fazno građenje.

2. Namjena građevina

(2) Namjena građevina je groblje. Kartografskim prikazom 4b. Način i uvjeti gradnje, Način gradnje, razgraničene su sljedeće građevine osnovne namjene u sklopu građevne čestice GČ-2 koje čine jedinstvenu funkcionalnu cjelinu:

-glavna građevina - oproštajno-ceremonijalni sklop (mrtvačnica, oproštajna dvorana i pomoćne prostorije), pogonski, radni i službeni dio, prateće usluge (pogrebne opreme, cvijeća, svijeća i sl.)

-GG,

-kapela - GK,

-ceremonijalni trg (u sklopu pješačke površine) - GC,

(3) Glavna građevina (GG) je građevina koja se sastoji od 3 veće cjeline - oproštajno-ceremonijalnog sklopa, pogonskog, radnog i službenog dijela te pratećih usluga prodaje. Dopušteno je graditi građevinu osnovne namjene - jedna građevina ili složena građevina. Omogućuje se etapno i fazno građenje glavne građevine.

(4) Oproštajno-ceremonijalni sklop čine mrtvačnica, oproštajna dvorana i prateće prostorije. Mrtvačnica se sastoji od najmanje jedne odarnice orijentirane prema oproštajnom prostoru - ceremonijalnom trgu te najmanje jedne odarnice vezane na zatvorenu oproštajnu dvoranu i pomoćne prostorije. Potrebno je osigurati nadstrešnicu ispred glavnog ulaza u odarnicu i/ili oproštajnu dvoranu s ceremonijalnog trga. Pomoćne prostorije su namijenjene za prostor za svećenika, za spremanje vijenaca i cvijeća te sanitarije za posjetitelje. Prostor mrtvačnice mora biti funkcionalno povezan s pogonskim, radnim i službenim dijelom.

(5) Pogonski, radni i službeni dio sastoji se od prostora za prijem i odlaganje ljesova, prostora za službeno osoblje (administraciju) i prostora za identifikaciju i opremanje pokojnika. Prostorija za službeno osoblje mora imati garderobne i sanitarne uređaje. Također je moguće osigurati prostor radionice koji je preporučuje povezati s gospodarskim dvorištem. Do pogonskog, radnog i službenog dijela potrebno je osigurati poseban kolni priključak. Prilikom organiziranja vanjske površine građevine i kolnog prilaza, potrebno je osigurati zatvoren ili ograđen prostor odlagališta s centralnim kontejnerom za otpad i gospodarsko dvorište za potrebe održavanja groblja.

(6) Prateće usluge prodaje cvijeća, svijeća, opreme itd. treba smjestiti u blizini ulaza u groblje. Ulaz posjetiteljima se treba omogućiti preko pješačke površine PP1. Potrebno je osigurati zaseban prostor za prodaju cvijeća, svijeća i sl., a omogućuje se i izvedba zasebnog prostora za prodaju ljesova i ostale pogrebne opreme. Predlaže se funkcionalno povezati prostore pratećih usluga prodaje s prostorijama za službeno osoblje pogonskog, radnog i službenog dijela.

(7) Kapela (GK) je manja samostojeća vjerska građevina namijenjena odvijanju vjerskih obreda nakon pogreba pokojnika.

(8) Ceremonijalni trg (Gc) je središnji prostor groblja namijenjen oproštajnoj ceremoniji na otvorenom. Omeđen je oproštajno-ceremonijalnim sklopom glavne građevine sa sjeveroistočne i kapelom s jugozapadne strane (poglavlje 5.1.2. Trgovi i druge veće pješačke površine).

(9) Na građevnoj čestici GČ-2 dopušten je smještaj infrastrukturnih sadržaja (centralnog kontejnera za otpad i ostalih infrastrukturnih građevina neophodnih za funkcionalno-tehnološke procese groblja).

3.Veličina i smještaj građevina na građevnoj čestici

(10) Na građevnoj čestici GČ-2 moguće je graditi više građevina osnovne namjene koje čine jedinstvenu funkcionalnu cjelinu (glavna građevina - oproštajno-ceremonijalni sklop, pogonski, radni i službeni dio i prateće usluge prodaje te zgrada kapele).

(11) Građevine iz prethodnog stavka potrebno je smjestiti unutar gradivih dijelova građevne čestice za gradnju građevina određenih kartografskim prikazom 4.c. Način i uvjeti gradnje, Parcelacija u mjerilu 1:1000.

(12) Najveća dopuštena tlocrtna površina glavne građevine (oproštajno-ceremonijalnog sklop, pogonski, radni i službeni dio te prateće usluge prodaje) iznosi 1200 m2. Najveća dopuštena tlocrtna površina kapele iznosi 80 m2.

(13) Najveća dopuštena visina do vijenca glavne građevine iznosi 8 metara i mjeri se od konačno zaravnanog i uređenog terena. Najveći dopušteni broj etaža je jedna nadzemna etaža. Ukoliko se pokaže nužnim radi topografije terena, može se graditi kao terasasta građevina.

(14) Najveća dopuštena ukupna visina kapele iznosi 12 metara i mjeri se od konačno zaravnanog i uređenog terena. U visinu nije uključen zvonik građevine. Najveći dopušteni broj etaža je jedna nadzemna etaža ne uključujući zvonik. Građevina se gradi kao samostojeća.

(15) Oproštajno-ceremonijalni sklop mora imati osiguran direktan pristup za posjetitelje s površine ceremonijalnog trga na koji su orijentirani i s kojim su fizički povezani prostori najmanje jedne odarnice i oproštajne dvorane. Potrebno je osigurati nadstrešnicu u sklopu ulaza u zatvorene prostore oproštajne dvorane i odarnice koja će biti definirana odgovarajućom projektnom dokumentacijom.

(16) U gradivi dio građevne čestice za građevinu osnovne namjene ne mora se smjestiti izgradnja slobodnostojeće ili sa zgradom konstruktivno povezane nadstrešnice tlocrtne površine do 15 m2.

(17) Izvan gradivog dijela građevne čestice za građevinu osnovne namjene mogu se izvoditi građevni elementi kao što su vijci, strehe krovova i slični elementi istaknuti do 50 cm izvan ravnine pročelja građevine. Iznimno, kod gradnje na regulacijskom pravcu prema javnoj prometnoj površini, izvan gradivog dijela građevne čestice (i izvan građevnog pravca), mogu se, pored prethodnog, izvoditi elementi zaštite od sunca, rasvjetna tijela i slični elementi urbane opreme koji ne smiju ometati promet pješaka.

(18) Predlaže se smještaj pogonskog, radnog i službenog dijela na sjeverni dio građevne čestice kako bi se vizualno zaklonio od javnih prostora okupljanja. Potrebno je osigurati zaseban ulaz za zaposlenike koji se predlaže smjestiti na sjeverni dio građevine u blizini kolnog priključka. Zasebni kolni priključak koji je potrebno osigurati za potrebe pogonskog, radnog i službeni dijela glavne građevine, predlaže se povezati s prostorom odlagališta unutar gospodarskog dvorišta. Gospodarsko dvorište za potrebe održavanja groblja i prostor odlagališta potrebno je vizualno ograditi od obližnjih grobnih staza i polja kako bi se osigurala privatnost vezana uz obavljanje djelatnosti pogrebnih usluga.

(19) Prateće usluge prodaje cvijeća, svijeća, opreme itd. predlaže se odvojiti na dva zasebna prostora

-prostor za prodaju cvijeća, svijeća i sl. i prostor za prodaju ljesova i ostale pogrebne opreme. Prostor za prodaju cvijeća, svijeća i sl. potrebno je povezati s pješačkom površinom PP1 koja se nalazi izvan ograde groblja te preko nje omogućiti ulaz posjetiteljima. Isto se predlaže za prostor za prodaju ljesova koju se predlaže povezati sa službenim prostorom pogonskog, radnog i službenog dijela.

(20) Ulaz u kapelu potrebno je osigurati s površine ceremonijalnog trga. Predlaže se smještaj ulaza u kapelu preko puta glavnog ulaza u groblje.

4. Oblikovanje građevina

(21) Horizontalni i vertikalni gabariti građevina i otvori na njima, oblikovanje pročelja i krovišta te upotrijebljeni građevni materijali moraju biti usklađeni s ambijentalnim vrijednostima groblja i najnovijim saznanjima i dostignućima upotrebe građevinskih proizvoda.

(22) Građevine na površinama za građevine i pripadajuće prostore groblja treba oblikovati prema suvremenim načelima uz upotrebu kvalitetnih materijala i suvremenih tehnologija građenja te u skladu s posebnim propisima.

(23) Krovišta građevina se izvode kao ravna i/ili kosa, nagiba kojeg predviđa usvojena tehnologija građenja pojedine građevine. Vrsta pokrova i broj streha određeni su usvojenom tehnologijom građenja građevina. Na krovište glavne građevine je moguće ugraditi kolektore sunčeve energije.

(24) Predlaže se da jugoistočni dio glavne građevine na kojem se predviđa smještaj pratećih usluga prodaje na tom dijelu obuhvata zamijeni ogradu groblja čime bi se osigurao pristup s vanjske strane ograde groblja u prostore pratećih usluga prodaje.

(25) Oblikovanje pojedinih građevina bit će utvrđeno odgovarajućom projektnom dokumentacijom.

5. Način priključenja građevne čestice na komunalnu infrastrukturu

(26) Način priključenja na javnu prometnu površinu, komunalnu i drugu infrastrukturu, prikazan je na kartografskim prikazima 2. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža (2a.,2b. i 2c.) te na kartografskom prikazu 4b. Način i uvjeti gradnje, Način gradnje u mjerilu 1:1000.

(27) Kolni pristup oproštajno-ceremonijalnom sklopu glavne građevine ostvaruje se s površine javnog parkirališta te ceremonijalnog trga.

(28) Kolni pristup pogonskom, radnom i službenom dijelu glavne građevine ostvaruje se preko kolnog priključka na planiranu ostalu ulicu - UO1 koja se nalazi izvan obuhvata Plana.

(29) Kolni pristup kapeli omogućuje se preko ceremonijalnog trga i površine javnog parkirališta.

6. Uređenje građevne čestice

(30) Plan uređenja slobodnih i prometnih površina (zelenilo, ostale površine, oprema, materijali) određeni su kartografskim prikazom 4.2.1. Način i uvjeti gradnje, Plan kompleksa groblja u mjerilu 1:500 i kartografskim prikazima 4.3.1., 4.3.2. i 4.3.3. Način i uvjeti gradnje, Raster i razmještaj grobnih mjesta u grobnim poljima u mjerilu 1:200.

(31) Prostor groblja potrebno je ograditi kamenom, zidanom ili metalnom ogradom te kombinacijom materijala uz mogućnost oblikovanja zelenilom (živicom od šišane tuje ili sl.) visine do 1.8 m (s izuzetkom reprezentativnog dijela ulaznog prostora uz parkiralište i pješačku površinu PP1) u skladu s grafičkim dijelom Plana. Reprezentativna kamena ograda predlaže se uz ulazni prostor groblja uz pješačku površinu PP1 te uzduž granice groblja s javnim parkiralištem.

(32) Omogućuje se osiguranje parkirnog mjesta uz kolni priključak za potrebe glavne građevine, tj. pogonskog, službenog i radnog dijela.

(33) Površina za smještaj glavne građevine (GG) treba biti djelomično ozelenjena, a najmanje 15%

površine treba hortikulturno urediti.

(34) Površina za smještaj kapele (GK) treba biti većinski ozelenjena, a najmanje 50%

treba hortikulturno urediti dok je ostatak partera potrebno uklopiti u parterno rješenje ceremonijalnog trga (poglavlje 5.1.2. Trgovi i druge veće pješačke površine).

(35) Potrebno je osigurati uvjete za nesmetan pristup, kretanje i boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti u skladu s posebnim propisima.

(36) Predlaže se osigurati vizualnu barijeru između glavne grobne staze na zapadnom dijelu i površine za izgradnju glavne građevine u vidu drvoreda u sklopu detaljnije projektne dokumentacije.

7. Uređenje građevne čestice

(37) Tijekom izgradnje i pri korištenju građevine nužno je osigurati mjere zaštite okoliša (zrak, tlo, voda, buka) u skladu s posebnim propisima.

Članak 11.

SMJEŠTAJ OSTALIH GROBNIH SADRŽAJA

(1) Ulaz u groblje nužno je kvalitetno arhitektonski oblikovati radi stvaranja prvog utiska o groblju. Uz glavni ulaz, predviđaju se još tri ulaza u groblje. Sporedni ulaz u groblje također se predviđa s površine javnog parkirališta i otvara se na južni trg groblja. Ostali ulazi u groblje nalaze se na dva kraja postojeće pješačke površine koja vodi do postojeće kapele sjeverno od obuhvata Plana.

(2) Centralni križ se predviđa na zapadnom dijelu ceremonijalnog trga i njegov načelni položaj je određen kartografskim prikazom 4.2.1. Način i uvjeti gradnje, Plan kompleksa groblja u mjerilu 1:500.

(3) Oglasna ploča smješta se uz ulaz u groblje. Služi za obavještavanje i upozorenje posjetiteljima o grobnom redu, o vremenu otvaranja i zatvaranja groblja, o cijenama usluga, o radnom vremenu uprave groblja i sl.

(4) Plan groblja nalazi se uz glavni ulaz u groblje. Pruža uvid u raspored grobnih namjena, sistem glavnih i sporednih komunikacija, sistem označavanja grobnih polja, redova i grobnih mjesta, opću organizaciju i dimenziju groblja, nazive pojedinih dijelova groblja.

(5) Oznake na groblju omogućavaju lakšu orijentaciju, a upravi pregled u evidenciji, upravljanju i kontroli nad grobnim površinama. U tu svrhu se označavaju pojedina grobna polja, redovi i grobna mjesta, smjerovi kretanja i izlazi.

(6) Česme služe za uzimanje vode za cvjetne vaze i za zalijevanje grobnih nasada. Načelno se postavljaju na površinama za ukop (GU) i pokrivaju radijus do najviše 100 m. Njihovo oblikovanje bit će predloženo odgovarajućom projektnom dokumentacijom, a njihov načelni položaj prikazan je na kartografskim prikazima 4.2.1. Način i uvjeti gradnje, Plan kompleksa groblja u mjerilu 1:500 te 4.3.1., 4.3.2. i 4.3.3. Način i uvjeti gradnje, Raster i razmještaj grobnih mjesta u grobnim poljima u mjerilu 1:200.

(7) Košare za otpad, namijenjene odlaganju otpada, postavljaju se na površinama za ukop (GU) i pokrivaju radijus do najviše 50 m dok kontejneri, koji moraju biti ograđeni i skriveni od ostalih površina, pokrivaju radijus do 100 m. Mogu se postavljati i u sklopu odmorišta, pješačkih površina, uključujući ceremonijalni i južni trg, i javnih zelenih površina (ZG). Njihov načelni položaj prikazan je na kartografskim prikazima 4.2.1. Način i uvjeti gradnje, Plan kompleksa groblja te 4.3.1., 4.3.2. i 4.3.3. Način i uvjeti gradnje, Raster i razmještaj grobnih mjesta u grobnim poljima u mjerilu 1:200.

(8) Ograda groblja ograđuje površinu groblja na način prikazan u kartografskim prikazima Plana, a moguće ju je oblikovati zelenilom (živicom od šišane tuje ili sl.), kamenom, metalom ili podzidima nužnim za osiguravanje stabilnosti terasa ili kombinacijom navedenih materijala, visine do 1,8 m. Preporučuje se da istočna fasada glavne građevine u čijem dijelu se predviđa smještaj prostora za prateću uslugu prodaje, izvršava funkciju ograde kako bi se posjetiteljima omogućio ulaz u navedene prodajne prostore izvan ograde groblja. Ukoliko se građevina s istočne strane znatno odmakne od granice građevne čestice GČ- 2, potrebno je predvidjeti ogradu. Reprezentativna kamena ograda predlaže se uz ulazni prostor groblja uz pješačku površinu PP1 te uzduž granice groblja s javnim parkiralištem te njena visina na tom dijelu može premašiti predviđenih 1,8 m. Ogradu groblja moguće je graditi / postavljati / saditi u skladu sa pojedinom fazom izgradnje groblja.

4. UVJETI I NAČIN GRADNJE STAMBENIH
GRAĐEVINA

Članak 12.

Unutar obuhvata Plana nije dopuštena izgradnja stambenih građevina.

5. UVJETI GRADNJE I OPREMANJA PROMETNE, ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJSKE I KOMUNALNE MREŽE S PRIPADAJUĆIM OBJEKTIMA I POVRŠINAMA

Članak 13.

(1) Planom su osigurane površine i trase infrastrukturnih građevina, i to za:

1.prometni sustav,

2.sustav elektroničke komunikacijske infrastrukture,

3.vodnogospodarski sustav,

4.energetski sustav.

(2) Planom su određene načelne trase i položaji građevina prometne, elektroničke komunikacijske i komunalne mreže koje se mogu korigirati radi gradnje ekonomski i tehnički prihvatljivijeg rješenja.

(3) Korekcije ne mogu biti takve da onemoguće izvedbu cjelovitog rješenja predviđenog ovim Planom.

(4) Detaljno određivanje trasa i lokacija građevina i opreme prometne, elektroničke komunikacijske i komunalne mreže, koji su određeni ovim Planom, utvrđuje se projektnom dokumentacijom za ishođenje akta kojim se odobrava građenje, vodeći računa o konfiguraciji tla, posebnim uvjetima nadležnih tijela, važećim propisima, pravilima struke i drugim relevantnim uvjetima koji utječu na gradnju.

(5) Minimalne vrijednosti udaljenosti podzemnih trasa infrastrukturnih sustava u tlocrtnom i visinskom smislu određuju se sukladno posebnim propisima i uvjetima vlasnika tih instalacija.

5.1. UVJETI GRADNJE PROMETNE MREŽE

Članak 14.

(1) Rješenje prometne mreže prikazana je na kartografskom prikazu 2a. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža, Promet u mjerilu 1:1000.

(2) Prometna mreža groblja obuhvaća sljedeće javne prometne površine:

-kolne i kolno pješačke prometnice,

-parkiralište,

-pješačke prometnice (staze, rampe i stubišta) i površine (ceremonijalni trg, ulazni prostor groblja, južni trg, odmorišta).

(3) Prometnu mrežu treba održavati, rekonstruirati i graditi u skladu s važećim propisima. Sve prometnice i površine za koje je to potrebno trebaju biti građene tako da se mogu koristiti kao vatrogasni pristupi i omogućiti nesmetano kretanje svih interventnih vozila (hitna pomoć, policija i dr.). Isto tako, trebaju biti izvedene bez arhitektonskih barijera tako da na njima nema zapreka za kretanje niti jedne kategorije stanovništva.

(4) Posjetiteljima groblja nije dozvoljen promet osobnim automobilima u unutarnjem (ograđenom) prostoru groblja. U unutarnjem prostoru dozvoljeno je isključivo kretanje pješaka i iznimno kretanje vozila u svrhu održavanja i uređivanja grobnih površina, kao i za potrebe izvođenja građevinskih radova na groblju.

Članak 15.

KOLNI PROMET

(1) Prostoru obuhvata Plana pristupa se preko novih pristupnih cesta označenih kao ostala ulica - UO1 i UO2 u grafičkom dijelu Plana koje se nalaze izvan obuhvata Plana i njihovi položaji su prikazani načelno. Točan položaj u prostoru će se odrediti prilikom ishođenja akata kojima se odobrava građenje prema posebnim uvjetima nadležnog javnopravnog tijela.

(2) Širina kolnika ostale ulice - UO1 i UO2 iznosi 6,0 m, dok širina kolnika u sklopu javnog parkirališta iznosi 5,5 m.

(3) S obzirom da je područje novog groblja smješteno izvan urbanog i izgrađenog dijela Grada Novi Vinodolski, na trasi ostale ulice - UO1 predviđa se organizacija javnog gradskog prijevoza izgradnjom ugibališta, nogostupa za kretanje pješaka i okretišta za autobuse.

(4) Širina kolnika ugibališta za autobuse iznosi minimalno 3,0 m, minimalna širina nogostupa za kretanje pješaka iznosi 1,5 m, dok širina kolnika okretišta za autobuse iznosi 6,0 m. Minimalni unutarnji, odnosno vanjski radijus iznosi 7,0 m, odnosno 13,0 m. Položaj ugibališta i okretišta za autobuse te nogostupa za kretanje pješaka je načelan jer se nalaze izvan obuhvata Plana. Točan položaj će se odrediti u postupku ishođenja akata kojim se odobrava građenje u skladu s posebnim uvjetima nadležnog javnopravnog tijela i važećim propisima.

5.1.1. JAVNA PARKIRALIŠTA I GARAŽE

Članak 16.

(1) U istočnom dijelu obuhvata Plana predviđa se gradnja javnog parkirališta.

(2) Planskim rješenjem je osigurano ukupno 101 parkirališno mjesto za osobne automobile pri čemu je 6 mjesta predviđeno za osobe s invaliditetom i smanjene pokretljivosti.

(3) S obzirom da ne postoji propis kojim se utvrđuje potreban broj parkirališnih mjesta za površine groblje, u postupku izrade projektne dokumentacije za ishođenje akata kojim se odobrava građenje, moguće je predvidjeti i manji broj parkirališnih mjesta ukoliko se ukaže potreba za dodatnim zelenim površinama na parkiralištu. Od ukupno utvrđenog broja parkirališnih mjesta 5%

parkirališnih mjesta potrebno je predvidjeti za parkiranje vozila osoba s invaliditetom i smanjene pokretljivosti.

(4) Minimalna dimenzija parkirališnog mjesta za osobne automobile iznosi 2,5 x 5,0 m, osim parkirališnog mjesta namijenjenog osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti čije dimenzije se utvrđuju prema važećem Pravilniku o osiguranju pristupačnosti građevina osoba s invaliditetom i smanjene pokretljivosti.

(5) Sve elemente pristupačnosti javnog prometa na parkiralištu treba izvesti u skladu s važećim Pravilnikom o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti.

Članak 17.

U obuhvatu Plana nisu planirane javne garaže.

5.1.2.TRGOVI I DRUGE VEĆE PJEŠAČKE
POVRŠINE

Članak 18.

(1) Pješačko povezivanje groblja s planiranom površinom javnog parkirališta planira se preko pješačkih prometnica i pješačke površine ulaznog prostora groblja (PP1).

(2) Pješačke prometnice i površine izvan površine groblja obuhvaćaju prilazne pješačke površine i staze.

(3) Pješačke prometnice i površine unutar površine groblja, u sklopu površina za ukop organiziranih na terasama, obuhvaćaju ceremonijalni i južni trg, grobne (pješačke) staze na različitim visinama, međusobno povezane sustavom uzdužnih rampi i poprečnih stubišta. Grobne (pješačke) staze se na pojedinim mjestima proširuju u pješačke trgove (odmorišta).

(4) Sve navedene pješačke površine moguće je opremiti urbanom opremom (klupe, košare za otpad, rasvjetna tijela, oglasne i informativne ploče i sl.). Pješačke prometnice i površine uređuju se opločenjem prirodnim kamenom uz preporučen odabir svijetlih tonova (alternativno nasip šljunka).

Članak 19.

PJEŠAČKE PROMETNICE

(1) S prostora ceremonijalnog trga prema grobnim poljima vodi niz umreženih pješačkih staza - šetnica, stubišta i rampi, koje čine sustav pješačkih prometnica unutar groblja.

(2) Rampe se izvode s uzdužnim nagibom do 8%

, poprečnim nagibom do 1%

i najmanje širine 3,0 m.

(3) Stubišta se izvode s visinom stube najviše 15 cm i širinom nastupne plohe najmanje 33 cm.

(4) Prilikom izvedbe staza (rampi) i stubišta moguća su odstupanja od Planom utvrđenih visinskih kota staza radi prilagođavanja konfiguraciji terena i radi racionalizacije izvedbe te uz uvjet da staze budu bez prepreka u kretanju, ne većeg uzdužnog nagiba od 8%

, ne većeg poprečnog nagiba od 1%

i ne manje svijetle širine od 3,0 m.

(5) Uz pješačko povezivanje prostora obuhvata Plana, pješačke površine (osim stubišta) trebaju omogućiti kolni pristup interventnim i servisnim vozilima, pristup osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti, kao i kretanje kolica s lijesom prilikom pogreba te stoga treba biti projektirana i građena u skladu s posebnim propisima.

Članak 20.

PJEŠAČKE POVRŠINE

(1) Ceremonijalni trg (GC) je središnji prostor groblja namijenjen oproštajnoj ceremoniji na otvorenom. Sjeverno pročelje trga čini glavna građevina koja je radi potrebe oproštajne ceremonije s prostorijama mrtvačnice, oproštajne dvorane i odarnice orijentirana prema trgu. Zapadna strana trga definirana je s postojećom šetnicom omeđenom suhozidom. Južno pročelje trga zatvara kapela koja se nalazi preko puta glavnog ulaza u groblje, a s istočne i zapadne strane se nalaze površine za ukop. Jugozapadna strana trga otvorena je prema vizurama mora. Trg je potrebno reprezentativno urediti kao prostor odvijanja ceremonije sahrane.

(2) Na prostoru ceremonijalnog trga potrebno je predvidjeti postavljanje centralnog križa.

(3) Južni trg (PT) se nalazi na jugoistočnom dijelu obuhvata Plana, a pristupa mu se preko sporednog ulaza s javnog parkirališta. Južni trg je prijelazni prostor između centralnih grobnih polja i terasa grobnih polja na jugoistočnom dijelu obuhvata te se preko njega također pristupa Aleji branitelja. Trg je potrebno reprezentativno urediti kao prostor odvijanja ceremonije sahrane.

(4) Ceremonijalni trg i južni trg moguće je opremiti urbanom opremom (klupe, košare za otpad, rasvjetna tijela, oglasne i informativne ploče i sl.). Uređuju se opločenjem prirodnim kamenom uz preporučen odabir svijetlih tonova i pojedinačnim stablima i/ili grupama visokog zelenila.

(5) Pješačka površina ulaznog prostora groblja (PP1) je prostor groblja smješten sjeverno od javnog parkirališta na kojem je potrebno stvoriti reprezentativnu urbanističko-arhitektonsku cjelinu ulaznog prostora koju čine ograda, glavna građevina i pješačka površina.

(6) Odmorišta unutar površina za ukop moraju biti od tvrdog materijala te se preporuča opločenje kamenom (alternativno pošljunčana ploha). Odmorišta je potrebno opremiti urbanom opremom (klupama, košarama za otpad i sl.) i zasađenim pojedinačnim drvećem načelno u skladu s kartografskim prikazima 4.3.1., 4.3.2. i 4.3.3. Način i uvjeti gradnje, Raster i razmještaj grobnih mjesta u grobnim poljima u mjerilu 1:200.

5.2. UVJETI GRADNJE ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJSKE INFRASTRUKTURE (EKI)

Članak 21.

(1) Na kartografskom prikazu 2b. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža, Energetski sustav i elektroničke komunikacije prikazane su načelne trase elektroničke komunikacijske infrastrukture u mjerilu 1:1000.

(2) Planom se predviđa gradnja novih trasa nepokretne elektroničke komunikacijske mreže i druge povezane opreme u skladu s važećim posebnim propisima i posebnim uvjetima nadležnih tijela.

(3) Prostor obuhvata Plana bit će priključen na sustav elektroničke komunikacije u nepokretnoj mreži na korisnički vod koji se nalazi južno izvan obuhvata Plana.

(4) Priključak na nepokretnu elektroničku komunikacijsku infrastrukturu predviđa se za građevine koje se nalaze unutar površine za izgradnju glavne građevine (Gg).

(5) U obuhvatu Plana potrebno je osigurati pokrivenost signalom pokretne elektroničke komunikacijske infrastrukture s time da u obuhvatu Plana nije dozvoljena izgradnja i postavljanje baznih stanica (osnovnih postaja) pokretnih komunikacija.

(6) Planirane građevine bit će priključene na planiranu mrežu putem odgovarajućih tipskih zdenaca prema uvjetima i suglasnosti Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (HAKOM).

5.3. UVJETI GRADNJE KOMUNALNE
INFRASTRUKTURNE MREŽE

Članak 22.

ENERGETSKI SUSTAV

(1) Na kartografskom prikazu 2b. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža, Energetski sustav i komunikacije u mjerilu 1:1000 je prikazan sustav planirane elektroopskrbne mreže unutar obuhvata Plana.

(2) Prostor obuhvata Plana opskrbit će se električnom energijom priključkom na postojeću 20 kV elektroenergetsku mrežu preko nove stupne ili samostojeće građevine trafostanice TS 20/0,4 kV čija načelna lokacija je određena točkasto u grafičkom dijelu Plana prema uvjetima nadležnog distributera električne energije.

(3) Ukoliko se utvrdi potreba gradnje nove trafostanice kao samostojeće građevine potrebno je prilikom definiranja konačnog rješenja parkirališta osigurati i dodatnu građevnu česticu minimalnih dimenzija 5,5 x 6,5 m za smještaj trafostanice. Minimalna udaljenost nove trafostanice od granice čestice prometne površine javne namjene iznosi 2,0 m, a od granica drugih građevnih čestica 1,0 m.

(4) Položaj podzemnog priključnog 20 kV voda, kao i niskonaponske mreže u grafičkom dijelu Plana prikazan je načelno, a točan položaj trasa priključenja utvrdit će se zasebnim projektom u skladu s važećim propisima i posebnim uvjetima nadležnog distributera električne energije.

(5) Predviđena vršna snaga za opskrbu novih građevina električnom energijom i javnu rasvjetu iznosi 40 kW.

(6) Vanjsku rasvjetu unutar obuhvata Plana potrebno je osigurati na prostoru javnih prometnih površina, uzduž pješačkih staza i na pješačkim površinama unutar ograde groblja. Napajanje i upravljanje, tip stupova, odabir armatura i dispozicija rasvjetnih tijela točno će se definirati zasebnim projektima u postupku ishođenja akata kojima se odobrava građenje.

(7) Sve radove je potrebno izvoditi prema uvjetima nadležnog tijela i u skladu s tehničkim propisima koji reguliraju način i uvjete izgradnje elektroenergetskih građevina.

Članak 23.

VODNOGOSPODARSKI SUSTAV

(1) Na kartografskom prikazu 2c. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža, Vodnogospodarski sustav u mjerilu 1:1000 prikazane su načelne trase vodnogospodarskog sustava.

(2) Vodnogospodarski sustav se sastoji od vodoopskrbnog sustava te sustava odvodnje otpadnih voda.

Članak 24.

VODOOPSKRBNI SUSTAV

(1) Vodoopskrbni sustav prostora obuhvata Plana priključuje se na postojeći vodoopskrbni sustav grada Novi Vinodolski preko vodoopskrbnog cjevovoda kojeg je potrebno položiti u koridoru pristupnih cesta - ostale ulice - UO1 i UO2 koje spajaju postojeću županijsku cestu i groblje.

(2) Nove vodoopskrbne cjevovode potrebno je predvidjeti od kvalitetnih materijala i s profilom cijevi prema hidrauličkom proračunu u skladu s posebnim uvjetima koje izdaju stručne službe nadležnog komunalnog poduzeća.

(3) Vodovodne cijevi potrebno je polagati u rov čija se širina utvrđuje prema profilu cjevovoda, na propisnu dubinu kao zaštita od smrzavanja i mehaničkog oštećenje cijevi.

(4) Priključak građevina na vodoopskrbni sustav potrebno je izvesti izgradnjom tipskog šahta ili vodomjerne niše s vodomjerom u skladu s uvjetima nadležnog komunalnog poduzeća.

(5) Kod gradnje vodoopskrbnog sustava obvezno je u svrhu zaštite od požara planirati gradnju hidrantske mreže u skladu s važećim Pravilnikom o hidrantskoj mreži za gašenje požara.

Članak 25.

SUSTAV ODVODNJE OTPADNIH VODA

(1) Područje obuhvata Plana se nalazi izvan zona sanitarne zaštite izvorišta vode za piće i ne nalazi se u blizini niti jednog registriranog vodotoka.

(2) Sustav odvodnje otpadnih voda unutar obuhvata Plana planira se kao razdjelni, odnosno kao zasebni sustav odvodnje sanitarnih i tehnoloških otpadnih voda te zasebni sustav odvodnje oborinskih otpadnih voda.

Članak 26.

ODVODNJA SANITARNIH OTPADNIH VODA

(1) Sve sanitarne otpadne vode prije priključenja na javni sustav odvodnje moraju biti svedene na nivo kućanskih otpadnih voda odnosno moraju zadovoljavati parametre prema važećem Pravilniku o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda. Temeljem važećeg Zakona o vodama sve pravne i fizičke osobe dužne su otpadne vode ispuštati u građevine javne odvodnje ili u individualne sustave odvodnje ili na drugi način određen Odlukom o odvodnji otpadnih voda grada Novi Vinodolski.

(2) Sustav javne odvodnje čine vodne građevine za javnu odvodnju kojima se prikupljaju i odvode otpadne vode do uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, odnosno do mjesta ispuštanja u prijemnik, zajedno s pripadajućim uređajima, objektima i opremom, koji čine tehničku, odnosno tehnološku cjelinu, a služe za zaštitu voda i tla od onečišćenja.

(3) Sustav interne odvodnje čine kanalizacijski vodovi, crpne stanice i druge slične građevine za prikupljanje i odvodnju otpadnih voda iz građevina i drugih nekretnina u kojima nastaju otpadne vode, septičke ili sabirne jame, odnosno odgovarajući uređaj za pročišćavanje otpadnih voda s ispusnom i upojnom građevinom.

(4) Ako ne postoji mogućnost priključenja sustava interne odvodnje na sustav javne odvodnje, sustav interne odvodnje može se, dok se ne steknu uvjeti za priključenje na sustav javne odvodnje, priključiti na sabirnu ili septičku jamu, odnosno prijemnik nakon pročišćavanja otpadnih voda na uređaju odgovarajućeg kapaciteta i stupnja pročišćavanja.

(5) Planom su predviđena dva varijantna rješenje priključenja planiranih građevina groblja na sustav odvodnje sanitarnih otpadnih voda.

(6) Varijanta 1 na kartografskom prikazu 2c. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža, Vodnogospodarski sustav predviđa priključak novih građevina groblja na planiranu trasu sustava javne odvodnje prema novom UPOV čija trasa prolazi jugoistočno izvan obuhvata Plana, a načelno je prikazana u PPUG Novi Vinodolski.

(7) Varijanta 2 na kartografskom prikazu 2c. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža, Vodnogospodarski sustav prikazuje interni sustav gravitacijske odvodnje sanitarnih otpadnih voda iz novih građevina groblja u kolnoj površini gospodarskog dvorišta do priključka na sabirnu ili septičku jamu, odnosno prijemnik nakon pročišćavanja otpadnih voda odgovarajućeg kapaciteta i stupnja pročišćavanja.

(8) U postupku gradnje groblja u skladu s važećim propisima, pravilima struke i posebnim uvjetima nadležnog komunalnog poduzeća odredit će se koja od prikazanih varijanti predstavlja gradnju ekonomski i tehnički prihvatljivijeg rješenja.

Članak 27.

ODVODNJA OBORINSKIH OTPADNIH VODA

(1) Sustav oborinske odvodnje čine cjevovodi, zatvoreni ili otvoreni kanali, korita, slivnici i druge građevine kojima se oborinske vode prikupljaju, pročišćavaju i odvode u sustav javne odvodnje ili izravno u prijemnik (upojni bunari, infiltracijski moduli).

(2) Oborinske otpadne vode s parkirališnih površina te kolnih površina gospodarskog dvorišta unutar obuhvata Plana potrebno je prikupiti u kanalizaciju sustavom slivnika i linijskih rešetki koje imaju ugrađeni taložnik, radi prihvata plivajućih i krutih čestica u oborinskoj vodi, te tako pročišćenu vodu ispustiti u upojne bunare ili infiltracijske module preko separatora mineralnih ulja i ugljikovodika. Kvaliteta pročišćene vode koja se ispušta u okolni teren mora biti u skladu s važećim Pravilnikom o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda.

(3) Oborinske vode s pješačkih površina unutar ograde groblja preko prikazanog sustava oborinske odvodnje se odvode izravno u prijemnik.

(4) Oborinske vode sa krovova građevina mogu se prikupljati unutar građevne čestice u spremnike, pa se mogu iskoristiti za zalijevanje zelenih i drugih površina na građevnoj čestici.

(5) U postupku gradnje groblja u skladu s važećim propisima, pravilima struke i posebnim uvjetima nadležnog komunalnog poduzeća odredit će se detaljan položaj sustava oborinske odvodnje groblja prema konfiguraciji terena i konačno izvedenim nagibima ploha pojedinih površina unutar obuhvata Plana s ciljem izvođenja ekonomski i tehnički prihvatljivijeg rješenja.

6. UVJETI UREĐENJA JAVNIH ZELENIH
POVRŠINA

Članak 28.

(1) Duž jugozapadnog dijela prostora obuhvata Plana predviđena je zaštitna zelena površina (Z)

izvan površine groblja, koja je omeđena ogradom groblja i granicom obuhvata Plana.

(2) Pri uređenju zaštitnih zelenih površina potrebno je zadržati i održavati postojeće zdravo zelenilo, a u slučaju zamjene ili nove sadnje preporučuje se prednost dati autohtonim biljnim vrstama.

(3) Unutar zaštitnih zelenih površina može se graditi komunalna i elektronička komunikacijska infrastruktura koju je potrebno ukopati te prometna infrastruktura (mreža) za pješački promet (pješačke prometnice) na temelju odgovarajuće projektne dokumentacije. Mikrotrase je potrebno odabrati na način da se prilikom izvođenja najmanje ugroze vrijednije stablašice. Iznad podzemne infrastrukture i u njenoj blizini treba saditi vrste čiji korijen ne prelazi dubinu od 50cm.

Članak 29.

(1) Zelene površine unutar površine groblja (G) obuhvaćaju:

-zaštitne zelene površine u funkciji groblja (ZG),

-zelene površine u sklopu površina za ukop.

(2) Uređenje zaštitne zelene površine u funkciji groblja (ZG) planira se u sjeverozapadnom, sjeveroistočnom i južnom dijelu obuhvata groblja radi neiskoristivosti konfiguracije terena po pitanju izvođenja terasa za grobna polja i osiguravanja zaštitnog koridora za 20(35)kV dalekovod. Zaštitne zelene površine u funkciji groblja (ZG) prikazane su na kartografskom prikazu 4b. Način i uvjeti gradnje, Način gradnje u mjerilu 1:1000.

(3) Zaštitne zelene površine uređuju se održavanjem postojećeg zelenila, a po potrebi dodatnim pošumljavanjem karakterističnom lokalnom vegetacijom.

(4) Unutar sjeverozapadnog dijela zaštitne zelene površine u funkciji groblja (ZG) moguće je buduće proširenje grobnih polja kada se iskoriste kapaciteti predviđeni ovim Planom.

(5) Plan uređenja zelenih površina u sklopu površina za ukop prikazan je na kartografskom prikazu 4b. Način i uvjeti gradnje, Način gradnje te detaljnije po pitanju pejzažnog uređenja i smještaja urbane opreme na kartografskom prikazu 4.2.1. Način i uvjeti gradnje, Plan kompleksa groblja u mjerilu 1:500 te na kartografskim prikazima 4.3.1., 4.3.2. i 4.3.3. Način i uvjeti gradnje, Raster i razmještaj grobnih mjesta u grobnim poljima u mjerilu 1:200.

(6) Unutar svih zelenih površina u sklopu površine groblja moguće je postavljanje urbane opreme (klupe, košare za otpad i sl.) te oblikovanje manjih odmorišta.

(7) Unutar svih zelenih površina u sklopu površine groblja može se graditi komunalna i elektronička komunikacijska infrastruktura koju je potrebno ukopati te prometna infrastruktura (mreža) za pješački promet (pješačke prometnice) na temelju odgovarajuće projektne dokumentacije. Mikrotrase je potrebno odabrati na način da se prilikom izvođenja najmanje ugroze vrijednije stablašice. Iznad podzemne infrastrukture i u njenoj blizini treba saditi vrste čiji korijen ne prelazi dubinu od 50cm.

7. MJERE ZAŠTITE PRIRODNIH I KULTURNO- POVIJESNIH CJELINA I GRAĐEVINA I AMBIJENTALNIH VRIJEDNOSTI

Članak 30.

PRIRODNA BAŠTINA

(1) U obuhvatu Plana nema prirodnih vrijednosti zaštićenih prema Zakonu o zaštiti prirode (NN 80/13). Otkriće svakog minerala i/ili fosila koji bi mogao predstavljati zaštićenu prirodnu vrijednost iz Zakona o zaštiti prirode (NN 80/13) obvezno je prijaviti središnjem tijelu državne uprave nadležnom za zaštitu prirode u roku 8 dana od dana pronalaska.

(2) U obuhvatu Plana nema područja ekološke mreže prema Uredbi o ekološkoj mreži (NN 124/13 i 105/15).

(3) Prema važećim zakonskim propisima, obuhvat Plana se nalazi unutar zaštićenog obalnog područja mora (ZOP- a).

(4) Pri gradnji pojedinih građevina potrebno je u što većoj mjeri sačuvati postojeću vegetaciju te ju ukomponirati u krajobrazno (hortikulturno) uređenje.

(5) Za područje obuhvata Plana utvrđeni su sljedeći uvjeti zaštite prirode:

1.pri odabiru trasa infrastrukturnih koridora voditi računa o prisutnosti ugroženih i rijetkih staništa i zaštićenih i/ili ugroženih vrsta flore i faune,

2.prilikom ozelenjavanja područja koristiti autohtone biljne vrste, a eventualne postojeće elemente autohtone flore sačuvati u najvećoj mogućoj mjeri te integrirati u krajobrazno uređenje,

3.očuvati biološke vrste značajne za stanišni tip, ne unositi strane (alohtone) vrste i genetski modificirane organizme,

4.osigurati pročišćavanje otpadnih voda.

Članak 31.

KULTURNA BAŠTINA

(1) U obuhvatu Plana nema kulturnih dobara zaštićenih prema Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17), niti unutar obuhvata ima poznatih arheoloških lokaliteta.

(2) Ako se pri izvođenju građevinskih ili bilo kojih drugih radova koji se obavljaju na površini ili ispod površine tla, naiđe na arheološko nalazište ili nalaze, osoba koja izvodi radove dužna je prekinuti radove i o nalazu bez odgađanja obavijestiti nadležno tijelo, u skladu s Zakonom o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17). Pri izvođenju navedenih radova obavezno je provođenje zaštitnih arheoloških istraživanja i arheološkog nadzora, a u slučaju mogućih nalaza obavezuje se ubiciranje, obilježavanje arheološkog lokaliteta, registracija kulturnog dobra, zaštitno arheološko istraživanje uz konzervaciju i mogućnost prezentacije.

8. POSTUPANJE S OTPADOM

Članak 32.

(1) Proizvođač otpada te svi sudionici u postupanju s otpadom (skupljač, obrađivač) dužni su pridržavati se odredbi svih pozitivnih zakona i propisa, a u skladu s odredbama ovog i planova višeg reda.

(2) U svrhu zbrinjavanja otpada ovim Planom je predviđeno postavljanje košara i kontejnera za otpad te centralnog kontejnera za otpad. Odvoz otpada bit će reguliran odlukom Grada Novog Vinodolskog, odnosno povjeren nadležnom komunalnom poduzeću.

(3) Centralni kontejner za otpad također podrazumijeva spremnike za odvojeno prikupljanje otpada koji se nalaze unutar ograde groblja do kojih je osiguran kolni pristup s prometnicom dimenzioniranom na osovinski pritisak do 100 kN.

(4) Preporuča se sortiranje otpada koji nastaje prilikom korištenja groblja na organski otpad (cvijeće, zelenilo i sl.) i na ostali kruti otpad za koje se preporučuje postavljanje posuda ili spremnika za odvojeno prikupljanje otpada (papir, karton, staklo, PET i dr.).

(5) U svrhu sprječavanja nepovoljnog utjecaja na okoliš potrebno je osigurati redovito čišćenje svih površina.

(6) Raspored kontejnera i košara za odlaganje otpada načelno je prikazan na kartografskom prikazu

4.2.1. Način i uvjeti gradnje, Plan kompleksa groblja u mjerilu 1:500 i kartografskim prikazima

4.3.1., 4.3.2. i 4.3.3. Način i uvjeti gradnje, Raster i razmještaj grobnih mjesta u grobnim poljima u mjerilu 1:200.

9. MJERE SPRJEČAVANJA NEPOVOLJNA
UTJECAJA NA OKOLIŠ

Članak 33.

Mjere sprečavanja nepovoljna utjecaja na okoliš obuhvaćaju skup aktivnosti usmjerenih na očuvanje okoliša, a treba ih provoditi u skladu s važećom zakonskom i podzakonskom regulativom koja je relevantna za tu problematiku.

Članak 34.

ZAŠTITA VODA

Zaštita podzemnih i površinskih voda određuje se mjerama za sprječavanje i smanjivanje onečišćenja, prije svega izgradnjom sustava odvodnje.

(1) Dio prostora obuhvata Plana nalazi se unutar zone Ia Geotehnička kategorija - zona pokrivenog krša koji je prikazan na kartografskom prikazu 3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina, Područja posebnih uvjeta korištenja i posebnih ograničenja u korištenju u mjerilu 1:1000.

(2) Kako je tlo u prostoru obuhvata Plana utjecajem zahvata pri izgradnji - sječe drveća, uklanjanja vegetacije, izvedbe zemljanih radova, niveliranja terena i sličnog, podložnije ispiranju, eroziji i ljetnom pregrijavanju, nužne su mjere kojima bi se navedene promjene spriječile ili svele na prihvatljivu razinu.

(3) Mogućnost pojave erozije će se smanjiti izgradnjom sustava odvodnje oborinskih voda.

(4) Višak zemlje nastao prilikom iskopa ne smije se odlagati na samom groblju, niti na okolnim površinama, već se mora odvoziti na za to predviđenu deponiju.

Članak 35.

ZAŠTITA OD POTRESA I RUŠENJA

(1) Protupotresno projektiranje građevina kao i građenje treba provoditi sukladno Zakonu o gradnji (NN 153/ 13, 20/17) i važećoj tehničkoj regulativi te uvažiti činjenicu da se prostor obuhvata Plana nalazi u zoni VIIIÊ seizmičnosti prema MCS skali.

(2) Odredbama Prostornog plana Primorsko-goranske županije određuje se nužnim novo seizmotektonsko zoniranje cijelog područja Primorsko -goranske županije u mjerilu 1:100 000 koje mora biti usklađeno sa seizmičkim zoniranjem Republike Hrvatske. Do izrade nove seizmičke karte Županije i karata užih područja, protupotresno projektiranje i građenje treba provoditi u skladu s postojećim seizmičkim kartama, zakonima i propisima.

(3) Kod projektiranja građevina mora se koristiti tzv. projektna seizmičnost sukladno utvrđenom stupnju eventualnih potresa po MSC ljestvici njihove jačine prema mikroseizmičkoj rajonizaciji Primorsko-goranske županije, odnosno seizmološkoj karti Hrvatske za povratni period za 500 godina.

(4) Razmak građevina mora biti takav da ne zaprečavaju prometnice i površine radi omogućavanja evakuacije ljudi i pristupa interventnim vozilima.

Članak 36.

ZAŠTITA OD POŽARA

(1) Zaštita od požara ovisi o stalnom i kvalitetnom procjenjivanju ugroženosti od požara i tako procijenjenim požarnim opterećenjima, vatrogasnim sektorima i vatrobranim pojasevima.

(2) Projektiranje građevina s aspekta zaštite od požara treba provoditi u skladu s:

-važećom zakonskom i podzakonskom regulativom iz područja zaštite od požara,

-pravilima struke i tehničke prakse iz područja zaštite od požara,

-prijedlozima tehničkih i organizacijskih mjera iz važeće Procjene ugroženosti od požara Grada Novi Vinodolski,

-važećim Planom zaštite od požara i tehnoloških eksplozija za područje Grada Novi Vinodolski.

(3) Potrebno je ishoditi suglasnost nadležnog tijela kojom se potvrđuje da su u projektnoj dokumentaciji za građenje pojedine građevine primijenjene propisane mjere zaštite od požara.

(4) Kao vatrogasni pristupi mogu biti korištene interne prometnice groblja - kolna i pješačka prometnica, a po potrebi i pješačke površine. Sve površine koje će biti korištene kao vatrogasni pristupi moraju imati propisanu širinu, nagibe, okretišta, nosivost i radijuse zaokretanja, a sve u skladu s Pravilnikom o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94 i 142/03).

(5) Kod projektiranja građevina, prilikom procjene ugroženosti od požara, u prikazu mjera zaštite od požara kao sastavnom dijelu projektne dokumentacije potrebno je primjenjivati numeričku metodu TRVB 100 ili neku drugu opće priznatu metodu.

(6) Kod projektiranja građevina potrebno je voditi računa o požarnom opterećenju građevina, intenzitetu toplinskog zračenja kroz otvore građevina, vatrootpornosti građevina i vanjskih zidova, meteorološkim uvjetima i sličnim elementima.

(7) Planom je predviđena hidrantska mreža sukladna važećem Pravilniku o hidrantskoj mreži za gašenje požara.

(8) Temeljem posebnih propisa potrebno je izraditi elaborat zaštite od požara za složenije građevine (građevine skupine 2).

Članak 37.

ZAŠTITA OD OSTALIH PRIRODNIH UZROKA

(1) Kod projektiranja i građenja građevina potrebno je voditi računa o mogućem utjecaju olujnog nevremena (pijavica, olujni vjetar, neverini i sl.).

(2) Izbor građevnog materijala, a posebno za izgradnju krovišta, potrebno je prilagoditi jačini vjetra, poštujući proračune i iskustvo tradicionalnog graditeljstva na ovim prostorima.

(3) Kod hortikulturnog uređenja prostora i građevina treba birati autohtono bilje dubljeg korijena i otpornog na vjetar.

Članak 38.

MJERE POSEBNE ZAŠTITE

(1) Sustav zaštite i spašavanja građana, materijalnih i kulturnih dobara u katastrofama i većim nesrećama treba provoditi u skladu s važećom zakonskom i podzakonskom regulativom.

(2) Prilikom provedbe Plana primjenjivat će se važeća Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara te okoliša od katastrofa i velikih nesreća Grada Novi Vinodolski, Plan zaštite i spašavanja Grada Novi Vinodolski te ostali dokumenti iz sustava civilne zaštite.

(3) Odredbama Plana predviđen je način gradnje, izgrađenost i smještaj građevina na način da zadovoljavaju sigurnosne uvjete u slučaju elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti.

Članak 39.

MJERE ZAŠTITE OD TEHNIČKO - TEHNOLOŠKIH KATASTROFA I VEĆIH NESREĆA U
GOSPODARSTVU I PROMETU

Unutar obuhvata Plana nema izvora tehničko - tehnološke nesreće odnosno objekata kritične infrastrukture ugrožene tehničko - tehnološkim nesrećama.

Članak 40.

PRISTUPAČNOST I NESMETANA EVAKUACIJA STANOVNIŠTVA

(1) U provedbi Plana potrebno je voditi računa o širini i prohodnosti te održavanju evakuacijskih putova, a kako bi se u slučaju potrebe evakuacija ljudi mogla neometano i učinkovito provoditi.

(1) Profili prometnica i njihovi koridori, vertikalne i horizontalne komunikacije trebaju osigurati prohodnost prometnica u svim uvjetima, omogućiti nesmetanu evakuaciju ljudi u slučaju potrebe kao i dolazak interventnih vozila kod većeg broja ljudi na groblju.

(2) Prometni pravci evakuacije s preporučenim smjerovima evakuacije u izvanrednim uvjetima kao i prilaz interventnim vozilima prikazani su na kartografskom prikazu 3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina u mjerilu 1:1000.

Članak 41.

SPRJEČAVANJE STVARANJA
ARHITEKTONSKO-URBANISTIČKIH BARIJERA

(1) Na području obuhvata Plana potrebno je primjenjivati urbanističko-tehničke uvjete i normative za sprječavanje stvaranja arhitektonsko-urbanističkih barijera u skladu s posebnim propisima.

(2) Kolni i pješački pristup građevinama i površinama javne i gospodarske namjene potrebno je izvesti u skladu s urbanističko-tehničkim uvjetima i normativima za sprečavanje stvaranja arhitektonsko-urbanističkih barijera.

(3) U skladu s posebnim propisima, unutar obuhvata Plana osigurano je 6 PGM-a za osobe sa smanjenom pokretljivošću označenih na kartografskom prikazu 2a. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža, Prometni sustav u mjerilu 1:1000.

10. MJERE PROVEDBE PLANA

Članak 42.

(1) Svi zahvati na pojedinoj građevnoj čestici se mogu izvoditi fazno odnosno etapno, do konačne realizacije predviđene ovim Planom.

(2) Ovim Planom predlaže se izgradnja površine groblja i javnih prometnih površina u šest etapa.

(3) Prva etapa izgradnje sadrži:

-priključak prostora obuhvata Plana na planirane pristupne ceste (OU1, OU2) od postojeće lokalne prometnice do istočnog dijela obuhvata Plana gdje se planira javno parkiralište;

-površinu javnog parkirališta (P);

-uređenje ulaznog prostora groblja (PP1);

-kolni priključak za potrebe glavne građevine;

-izgradnju ograde uz parkiralište i ulazni prostor
groblja;

-trafostanicu (TS).

(4) Druga etapa izgradnje obuhvaća građevine i pripadajuće prostore groblja. Unutar ove etape se podrazumijeva izgradnja površina glavne građevine, kapele i reprezentativno uređenje površine ceremonijalnog trga te svi ostali radovi potrebni za stavljanje u uporabu navedenog obuhvata.

(5) Ostale etape (od 3 do 6) obuhvaćaju dio groblja s površinama za ukop, zelenim površinama te pješačkim prometnicama (prilazne staze sa rampama i stubištima) i površinama (odmorišta, trg).

(6) Uređenje zaštitne zelene površine (Z) i zaštitnih zelenih površina u funkciji groblja (ZG) moguće je izvesti tijekom bilo koje etape.

(7) Ogradu groblja moguće je izvesti odjednom ili u skladu sa pojedinom etapom izgradnje groblja.

(8) Izgradnju groblja mora pratiti izgradnja pripadajućih infrastrukturnih i komunalnih sustava (javna rasvjeta, odvodnja, vodoopskrba, zbrinjavanje otpada).

(9) Predložene etape prikazane su na kartografskom prikazu 4.2.2. Način i uvjeti gradnje, Etapnost građenja u mjerilu 1:500. U sljedećoj tablici su prikazane etape (od 3 do 6) koje obuhvaćaju površine za ukop:

*tablica se nalazi na dnu dokumenta*

10.1. REKONSTRUKCIJA GRAĐEVINA ČIJA JE
NAMJENA PROTIVNA PLANIRANOJ
NAMJENI

Članak 43.

Unutar obuhvata Plana nema građevina čija je namjena protivna planiranoj namjeni.

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 44.

Elaborat Plana je izrađen u šest (6) izvornika ovjerenih pečatom Gradskog vijeća Grada Novi Vinodolski i potpisom predsjednika Gradskog vijeća Grada Novi Vinodolski.

Članak 45.

(1) Elaborati izvornika čuvaju se u pismohrani Gradskog vijeća Grada Novi Vinodolski i Upravnog odjela za komunalni sustav i prostorno planiranje Grada Novi Vinodolski. Elaborat izvornika dostavlja se Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja, Uprava za prostorno uređenje, Upravnom odjelu za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije, ispostava Crikvenica i Zavodu za prostorno uređenje Primorsko- goranske županije.

(2) Uvid u Plan osiguran je u Upravnom odjelu za komunalni sustav i prostorno planiranje Grada Novi Vinodolski.

Članak 46.

Grafički dijelovi Plana, obvezni prilozi i Posebni dio elaborata iz članka 2. ove Odluke nisu predmet objave.

Članak 47.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama Primorsko- goranske županije.

KLASA:350-02/16-20/8

URBROJ:2107/02-01-18-4

Novi Vinodolski, 01.10.2018.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik Gradskog vijeća
Neven Pavelić, v.r.

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1077&mjesto=51250&odluka=42
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr