SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 32. Subota, 6. listopada 2018.
OPĆINA MATULJI

32.

Na temelju članka 117. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine«, broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/ 17 i 130/17) i članka 32. Statuta Općine Matulji (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 26/09,38/09,8/ 13,17/14,29/14,4/15-pročišćeni tekst, 39/15 i 7/18) Općinsko vijeće Općine Matulji, na sjednici održanoj dana 2. listopada 2018. donosi:

O D L U K U
o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi

Članak 1.

U Odluci o socijalnoj skrbi (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/16) u članku 5. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Prava i oblici pomoći u sustavu socijalne skrbi utvrđeni ovom Odlukom osiguravaju se hrvatskim državljanima koji imaju prebivalište na području Općine Matulji i državljanima zemalja članica Europske unije koji imaju stalno boravište na području Općine Matulji pod uvjetima propisanim ovom Odlukom.«

U istom članku iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»Iznimno pravo na naknadu troškova za stanovanje osigurava se i strancima, osobama bez državljanstva i članovima njihovih obitelji sa stalnim boravkom u Općini Matulji i osobama sa odobrenom međunarodnom zaštitom (azilanti i stranci pod supsidijarnom zaštitom) koji zakonito borave na području Općine Matulji«

Dosadašnji stavci 2. i 3. postaju stavci 3. i 4.

Članak 2.

Iza članka 7. dodaje se novi članak 7a. koji glasi:

»Korisnicima prava na naknadu za troškove stanovanja Općina Matulji će u okviru naknade za troškove stanovanja priznavati troškove javne usluge prikupljanja biorazgradivog i miješanog komunalnog otpadau okviru iznosa propisanih člankom 12. ove Odluke.«

Članak 3.

Članak 8. mijenja se i glasi:

»Uvjet prihoda ispunjava korisnik s prihodom kako slijedi:

-samac do 1.700,00 kn

-dvočlano kućanstvo do 2.500,00 kn

-tročlano kućanstvo do 3.600,00 kn

-četveročlano kućanstvo do 4.400,00 kn

-ako kućanstvo ima više od 4 člana, cenzus prihoda za svakog dodatnog člana povećava se za 600,00 kn.

Pod prihodom iz stavka 1. ovog članka smatra se iznos prosječnog mjesečnog prihoda korisnika, ostvarenog (isplaćenog) u tri mjeseca koja prethode mjesecu u kojem je podnesen zahtjev za ostvarivanje prava, a čine ga sva sredstva koja korisnik ostvari po osnovi rada, imovine, prihoda od imovine ili na neki drugi način.

U prihode iz stavka 2. ovoga članka ne uračunavaju se iznosi s osnova naknada, odnosno pomoći iz socijalne skrbe utvrđeni ovom Odlukom te svi doplatci, naknade i potpore određeni odredbama članka 31. Zakona.

Nezaposlena radno sposobna osoba može ostvariti prava iz socijalne skrbi utvrđena ovom Odlukom, ako je uredno prijavljena kod nadležne službe za zapošljavanje najmanje tri mjeseca prije podnošenja zahtjeva za ostvarenje prava, izuzev osoba kojima nedostaje pet godina života do stjecanja prava na starosnu mirovinu.

Dokaz o urednoj prijavi kod nadležne službe za zapošljavanje iz prethodnog stavka ovog članka potrebno je podnijeti za sve nezaposlene radno sposobne članove kućanstva.

Iznimno od stavka 2. ovog članka, ukoliko Centar za socijalnu skrb utvrdi da je jedan od radno sposobnih roditelja neuredan u izvršavanju obveza iz radnog zakonodavstva (zbog bolesti ovisnosti ili se nalazi u pritvoru ili istražnom zatvoru ili na izdržavanju kazne zatvora), prava iz socijalne skrbi ostvaruju ostali članovi kućanstva s time da se broj članova kućanstva umanjuje za tog člana s osnova prihoda.

Ukoliko Centar za socijalnu skrb utvrdi da je jedan od radno sposobnih roditelja neuredan u izvršavanju obveza iz radnog zakonodavstva zbog teške bolesti ili pomoći djetetu s teškoćama u razvoju odnosno osobi s invaliditetom prava iz socijalne skrbi iznimno ostvaruju svi članovi kućanstva s osnova prihoda.«

Članak 4.

U članku 17. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»Pojam zaposlenih roditelja u smislu ovog članka podrazumijeva da su roditelji zaposleni na puno radno vrijeme, a ukoliko je roditelj zaposlen na nepuno radno vrijeme ostvaruje pravo na 50% sufinanciranja produženog boravka.«

Članak 5.

U članku 20. stavak 3. mijenja se i glasi:

»Pravo na besplatnu pokaznu kartu ostvaruje se na zahtjev korisnika, njegovog bračnog druga, punoljetnog djeteta, skrbnika ili udomitelja, a dokazuje se rješenjem nadležnog tijela o ispunjavanju uvjeta propisanih člancima 9. ili 10. ove Odluke.«

Članak 6.

U članku 26. dodaje se nova alineje 5. i 6. koje glase:

» - samcu odnosno kućanstvu čiji prihod prelazi iznos iz članka 8. stavka 1. ove Odluke za najviše 5 %

-djeci, udovicama ili roditeljima poginulih branitelja iz Domovinskog rata.«

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 023-04/18-01/0001

URBROJ: 2156/04-01-3-02-18-0002

Matulji, 2. listopada 2018. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik
Darjan Buković, bacc.oec.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1077&mjesto=51211&odluka=32
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr