SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 31. Petak, 28. rujna 2018.
GRAD MALI LOŠINJ

87.

Na temelju članka 86. stavak 3. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine«, broj: 153/13 i 65/17) i članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine« Primorsko-goranske županije«, broj: 26/09, 32/09, 10/13, 24/ 17 i 9/18) Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja na 10. sjednici od 28. rujna 2018. godine, donosi:

Odluku o izradi
URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA
BELEJ (UPU 1)

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Donosi se Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja Belej (UPU 1), u daljnjem tekstu: Odluka.

Članak 2.

Odlukom se utvrđuje pravna osnova za izradu Urbanističkog plana uređenja Belej (UPU 1) (u daljnjem tekstu: Plan), razlozi za izradu, ocjena stanja u obuhvatu Plana, ciljevi i programska polazišta Plana, način pribavljanja stručnih rješenja, popis tijela i osoba određenih posebnim propisima koja izdaju zahtjeve za izradu Plana iz područja svog djelokruga te drugih sudionika koji će sudjelovati u izradi Plana, rokovi za izradu plana te izvori financiranja Plana.

PRAVNA OSNOVA

Članak 3.

(1) Odluka se donosi temeljem obveza koje proizlaze iz odredbi Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj: 153/13i 65/17- u daljnjem tekstu: Zakon), Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (»Narodne novine« broj: 106/98, 39/ 04, 45/04, 163/04 i 9/11), Prostornog plana uređenja Grada Malog Lošinja (»Službene novine« Primorsko- goranske županije broj 13/08, 13/12, 26/13, 5/14, 42/14, 25/ 15-pročišćeni tekst i 32/16- u daljnjem tekstu: PPUG Mali Lošinj) i ostalim važećim propisima iz područja prostornog uređenja, kao i posebnim propisima

(2) Nositelj izrade Plana je Jedinstveni upravni odjel Grada Malog Lošinja, Odsjek za urbanizam, komunalno gospodarstvo i gospodarenje gradskom imovinom.

RAZLOZI

Članak 4.

Ovaj Plan donosi se radi:

-osiguranja preduvjeta za uređenje prostora u skladu s namjenom, stupnjem uređenja i izgrađenošću područja obuhvata Plana utvrđenim PPUG-om Malog Lošinja,

-utvrđivanja uvjeta izgradnje novih građevina mješovite, poslovno stambene, odnosno poslovne i stambene namjene, te javne i društvene djelatnosti,

-definiranja javnih zelenih površina i utvrđivanja uvjeta njihovog uređenja,

-poboljšanja prometnih, infrastrukturnih i drugih uvjeta u skladu s ciljevima i rješenjima utvrđenim prostornim planovima šireg područja i pozitivnim propisima.

OBUHVAT PLANA

Članak 5.

(1) Plan obuhvaća građevinsko područje naselja Belej oznake NA1, sa pripadajućim dijelovima naselja Banići i Kačićevi, kopneno-morski dio područja Zela, turističko- informacijski centar oznake T41, te gospodarsko-poslovnu zonu oznake K15,

(2) Ukupna površina Plana iznosi 12,04 ha, od toga je 11,66 ha kopneni dio i 0,38 ha morski dio.

(3) Granica zahvata Plana prikazana je na kartografskom prikazu 3.2A »Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora - područja posebnih ograničenja u korištenju«, u mjerilu 1:25000, te na kartografskom prikazu - 4.1. Građevinsko područje Beleju mjerilu 1:5000 PPUG-a Malog Lošinja.

OCJENA STANJA U OBUHVATU PLANA

Članak 6.

(1) Područje za koje se izrađuje Plan određeno je u PPUG-u Malog Lošinja kao građevinsko područje naselja Belej. Sadašnji prostor je većim dijelom izgrađen. Namjena postojećih građevina je pretežito stambena, a kroz naselje prolazi državna cesta oznake D100.

(2) Područje je spojeno na elektro, vodovodnu i telekomunikacijsku mrežu, a za odlaganje otpadnih voda se koriste privremene taložnice.

CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA PLANA

Članak 7.

(1) Ciljevi Plana na području obuhvata su:

-dio zone obuhvata Plana nema uređeno građevinsko zemljište,

-odrediti osnovu prometne, komunalne i druge infrastrukture,

-komunalna infrastruktura nije adekvatno riješena,

-nije adekvatno riješen promet, nedostaju i parkirališni prostori,

-definirati sadržaje lučkog područja,

-predvidjeti hortikulturno uređenje prostora,

-odrediti uvjete za uređenje i korištenje površina i građevina i time stvoriti pretpostavku za izdavanje zakonskih akata kako bi se provela realizacija zone,

-definirati uvjete gradnje u gospodarsko-poslovnoj zoni,

(2) Programska polazišta Plana na području obuhvata su:

-Prostorni plan Primorsko goranske županije (»Službene novine« PGŽ broj: 32/13 i 7/17);

-PPUG Malog Lošinja.

POPIS SEKTORSKIH STRATEGIJA, PLANOVA, STUDIJA I DRUGIH DOKUMENATA PROPISANIH POSEBNIM ZAKONIMA KOJIMA, ODNOSNO U SKLADU S KOJIMA SE UTVRĐUJU ZAHTJEVI ZA IZRADU PLANA

Članak 8.

Podatke, planske smjernice i propisane dokumente dostavit će nadležna tijela i osobe.

NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA

Članak 9.

Stručna rješenja izrađuje stručni izrađivač Plana.

POPIS JAVNOPRAVNIH TIJELA ODREĐENIH
POSEBNIM PROPISIMA KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU PROSTORNOG PLANA TE DRUGIH SUDIONIKA KORISNIKA PROSTORA KOJI
TREBAJU SUDJELOVATI U IZRADI PLANA

Članak 10.

(1) Podatke, planske smjernice i propisane dokumente dostavit će nadležna tijela i osobe.

(2) Tijela i osobe koja za potrebe izrade Plana daju svoje prethodne zahtjeve i sudjeluju u postupku izrade Plana:

-Policijska uprava PGŽ, Sektor upravnih i inspekcijskih poslova civilne zaštite, Protupožarna inspekcija, Žrtava Fašizma 3,51000 Rijeka

-Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Riva 10,51000 Rijeka

-Hrvatska elektroprivreda d.d., Zagreb, ODS Elektroprimorje Rijeka, Viktora Cara Emina 2,51000 Rijeka

-Hrvatske vode, Vodnogospodarska ispostava za mali sliv »Kvarnersko primorje i otoci«, Verdieva 6,51000 Rijeka

-HAKOM, Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9,10110 Zagreb

-Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o.,Turion 20/ a, 51557 Cres

-Komunalne usluge Cres Lošinj d.o.o.,Turion 20/a, 51557 Cres

-Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša PGŽ-a, Ispostava Mali Lošinj, R.l.kapetana 7,51550 Mali Lošinj (ovdje)

-Hrvatska agencija za okoliš i prirodu, Radnička cesta 80/7,10 000 Zagreb

-Ministarstvo kulture,Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorskog odjela u Rijeci, Užarska 26,51000 Rijeka

-Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Lučka Kapetanija Rijeka, Lučka ispostava Mali Lošinj, Priko 60,51550 Mali Lošinj

-Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze PGŽ-a, Slogin kula 2/III,51000 Rijeka

-Županijska lučka uprava Mali Lošinj, Priko 64,51550 Mali Lošinj

-JU, Priroda, Grivica 4/I kat,51000 Rijeka

-Hrvatske ceste d.o.o.,Vončinina 3,10000 Zagreb

-Hrvatske šume ,Šumarija Cres-Lošinj, Čikat 15, p.p. 19 ,51550 Mali Lošinj

-Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14,10 000 Zagreb

-mjesni odbor Belej.

(3) Primjenom članka 90. Zakona navedena javnopravna tijela pozvat će se da u roku od 30 dana dostave zahtjeve za izradu Plana, a kojim zahtjevima se ne mogu mijenjati ciljevi i programska polazišta utvrđena ovom Odlukom.

(4) Zahtjev sadrži podatke, planske smjernice, propisane dokumente i dr.. U zahtjevu se moraju odrediti važeći propisi i njihove odredbe te stručni i ostali dokumenti na kojima se temelje zahtjevi u obuhvatu Plana.

(5) Ukoliko zahtjevi ne budu dostavljeni u roku smatrat će se da zahtjeva nema.

(6) Ukoliko se, temeljem Zakona, drugog zakona ili podzakonskog akta, u tijeku izrade i donošenja Plana pojavi potreba drugih zahtjeva ili posebnih uvjeta smatrati će se sukladni ovom članku Odluke uz posebno obrazloženje.

ROK ZA IZRADU PLANA, ODNOSNO
NJEGOVIH POJEDINIH FAZA I ROK ZA
PRIPREMU ZAHTJEVA ZA IZRADU PLANA

Članak 11.

(1) Rok za izradu Plana po fazama:

-Dostava prethodnih zahtjeva (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) za izradu Plana: 30 dana od dana zaprimanja Odluke s pozivom na dostavu zahtjeva,

-Izrada prijedloga Plana: u roku od 30 dana od dana potpisivanja ugovora o izradi,

-Utvrđivanje prijedloga Plana za javnu raspravu: 15 dana od dovršetka prijedloga Plana,

-Početak javne rasprave: 15 dana od utvrđenog prijedloga Plana,

-Javna rasprava: 30 dana,

-Izvješće o javnoj raspravi i izrada Nacrta konačnog prijedloga Plana: 30 dana od okončanja javne rasprave,

-Utvrđivanje Konačnog prijedloga Plana:15 dana od dostave Nacrta konačnog prijedloga,

-Pribavljanje suglasnosti Ministarstva: 60 dana od dana zaprimanja,

-Donošenje Plana:30 dana od zaprimanja suglasnosti Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja.

(2) Ukoliko iz objektivnih razloga dođe do pomaka u rokovima rokovi se pomiču, ali se ne mijenja trajanje pojedine faze što će se smatrati sukladno ovom članku Odluke uz posebno obrazloženje. Navedenim pomacima se ne mogu mijenjati rokovi određeni odredbama Zakona.

IZVORI FINANCIRANJA IZRADE PLANA

Članak 12.

Plan se financira iz sredstava Proračuna Grada Malog Lošinja i iz drugih izvora. Grad Mali Lošinj provodi postupak javne nabave, ugovaranja izrade Plana i postupak njegovog usvajanja potpuno samostalno i bez ikakve obveze u odnosu na namjenu prostora koju želi potencijalni investitor.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 13.

(1) Odluka će se objaviti u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

(2) Odluka će se dostaviti tijelima i osobama određenim posebnim propisima i Hrvatskom zavodu za prostorni razvoj.

Članak 14.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije«

Klasa: 350-01/18-01/17

Urbroj: 2213/01-01-18-4

Mali Lošinj, 28. rujna 2018.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Elvis Živković, v.r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1076&mjesto=10005&odluka=87
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr