SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 30. Petak, 21. rujna 2018.
OPĆINA PUNAT

51.

Na temelju članka 37. stavka 3. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (»Narodne novine« broj 10/97, 107/07 i 94/13), članka 35. stavka 1. točke 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17) članka 54. stavka 3. Statuta Dječjeg vrtića »Lastavica« i članka 31. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko - goranske županije« broj 8/18) na prijedlog Upravnog vijeća Dječjeg vrtića »Lastavica«, Općinsko vijeće Općine Punat na 14. sjednici održanoj 18. rujna 2018. godine donosi

RJEŠENJE
o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića
»Lastavica«, Punat

1.Renata Klepac, imenuje se ravnateljicom Dječjeg vrtića »Lastavica«, Punat, na mandat od četiri (4) godine.

2.Mandat imenovane započinje 6. studenog 2018. godine.

3.Ovo Rješenje objavit će se u »Službenim novinama Primorsko - goranske županije«.

O b r a z l o ž e n j e

Upravno vijeće Dječjeg vrtića »Lastavica« Punat (dalje u tekstu: Upravno vijeće) temeljem članka 37. stavka 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (»Narodne novine« broj 10/97, 107/07 i 94/13) i članka 55. stavka 2. Statuta Dječjeg vrtića »Lastavica« raspisalo je Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja Dječjeg vrtića »Lastavica« koji je objavljen u Novom listu dana 19. kolovoza 2018. godine.

Sukladno članku 55. stavku 3. Statuta Dječjeg vrtića natječaj se raspisuje 60 dana prije isteka mandata aktualnog ravnatelja, a mandat trenutne ravnateljice ističe 5. studenog 2018. godine. Natječaj se objavljuje u javnom glasilu i traje osam dana. U natječaju je određeno da za ravnatelja može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete za odgojitelja ili stručnog suradnika prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju te ima najmanje 5 godina radnog staža u djelatnosti predškolskog odgoja, ima položen stručni ispit, nije pravomoćno osuđena za djela navedena u članku 25. stavku 1. i 3. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, protiv koje se ne vodi kazneni ili prekršajni postupak za djela navedena u članku 25. stavku 1. i 3. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, da joj nije izrečena zabrana rada ili joj je prestao radni odnos zbog nezakonitog i/ili neprofesionalnog postupanja na štetu prava i interesa djece i da nema izrečenu mjeru za zaštitu dobrobiti djeteta sukladno posebnim propisima prema stavcima 9. i 10. istoga članka.

Zaprimljene su dvije prijave, od Renate Klepac i Željke Šimunić, obje pravodobne koje ispunjavaju sve uvjete natječaja. S kandidatkinjama je održan intervju dana 10. rujna 2018. godine. Upravno vijeće na 5. sjednici održanoj 10. rujna 2018. godine utvrdilo je prijedlog kandidatkinje za ravnateljicu i većinom glasova nazočnih članova predložilo da se kandidatkinja Renata Klepac imenuje za ravnateljicu Dječjeg vrtića »Lastavica« Punat na razdoblje od četiri godine. Imenovana je na intervjuu iznijela ukratko svoj četverogodišnji plan rada. U razgovoru s kandidatkinjom Renatom Klepac do izražaja je došla njezina vizija vođenja vrtića, a to je sveobuhvatna skrb za djecu i podizanje kvalitete rada vrtića u svakom pogledu. Kandidatkinja se pri kreiranju osobnog profesionalnog načina funkcioniranja vrtića vodi ciljem da se osiguraju najbolji mogući uvjeti za boravak djece u vrtiću. Kandidatkinja je u svojem dosadašnjem profesionalnom radu, odnosno prethodnom mandatu, pokazala stručno znanje iz područja ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja što je pridonijelo podizanju opće kvalitete rada vrtića. Organizacijske sposobnosti i vještine pokazala je učinkovitim i ažurnim načinom rješavanja tekuće problematike.

Sukladno članku 54. stavku 3. Statuta Dječjeg vrtića, ravnatelja dječjeg vrtića imenuje i razrješava osnivač Vrtića prema prijedlogu Upravnog vijeća, a slijedom navedenog Općinsko vijeće Općine Punat prihvatilo je prijedlog Upravnog vijeća te je riješeno kao u točki 1. i 2. Izreke.

Točka 3. izreke temelji se na odredbi članka 48. stavka 1. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Punat (»Službene novine Primorsko - goranske županije« broj 12/18).

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovog Rješenja nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor tužbom pred Upravnim sudom. Tužba se podnosi u roku od 30 dana od dana primitka Rješenja.

KLASA:021-05/18-01/6

URBROJ:2142-02-01-18-17

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik
Goran Gržančić, dr.med., v.r


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr