SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 30. Petak, 21. rujna 2018.
OPĆINA PUNAT

49.

Na temelju članka 109.Zakona o Proračunu (»Narodne novine« broj 87/08,136/12 i 15/15), članka 31. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko - goranske županije« 8/18) i Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (»Narodne novine« broj 24/13 i 102/17) Općinsko vijeće Općine Punat na 14. sjednici održanoj 18. rujna 2018. godine donosi

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ
O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE PUNAT
ZA 2018. GODINU

Članak 1.

OPĆI DIO Proračuna sadrži Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja i to:

1.SAŽETAK

2.PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

3.PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

4.RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

5.RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

6. RAČUN FINANCIRANJA - ANALITIKA

7.RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

POSEBNI DIO Proračuna sadrži:

8.IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

9.IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Sastavni dio polugodišnjeg izvještaja čini i 10. IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA

Članak 2.

I.                   OPĆI DIO

*tablica se nalazi na dnu dokumenta*

 

Članak 3.

II.                POSEBNI DIO

*tablica se nalazi na dnu dokumenta*

 

Članak 4.

10. IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA

*tablica se nalazi na dnu dokumenta*

 

Članak 5.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Punat za 2018. godinu stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije.«

KLASA:021-05/18-01/6

URBROJ:2142-02-01-18-16

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik
Goran Gržančić, dr.med., v.r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr