SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 30. Petak, 21. rujna 2018.
OPĆINA MRKOPALJ

21.

Na temelju članka 17. stavka 3. podstavak 7. Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine«, br. 82/15), članka 7. stavka 2. i 3. Pravilnika o smjernicama za izradu procjena rizika od katastrofa i velikih nesreća za područje Republike Hrvatske i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine«, br. 65/16), Smjernica Primorsko-goranske županije za potrebe izrade procjene rizika od velikih nesreća Primorsko-goranske županije i jedinica lokalnih samouprava (KLASA:022-04/17- 01/5, URBROJ:2170/1-01-01/5-17-11 od dana 06. veljače 2017. godine uz prethodnu suglasnost Državne uprave za zaštitu i spašavanje od 27. siječnja 2017. godine (KLASA:810-09/16-05/16, URBROJ:543-01-04-01-17-36)), općinski načelnik Općine Mrkopalj, dana 20.09.2018. godine, donosi

O D L U K U
o osnivanju Radne skupine za izradu Procjene
rizika od velikih nesreća za područje Općine Mrkopalj

Članak 1.

Ovom odlukom osniva se Radna skupina za izradu Procjene rizika od velikih nesreća za područje Općine Mrkopalj (u daljnjem tekstu: Radna skupina).

Članak 2.

Radna skupina iz članka 1. ove Odluke sudjeluje u svim fazama izrade Procjene rizika od velikih nesreća na području Općine Mrkopalj, te će u procesu izrade iste primjenjivati Smjernica Primorsko-goranske županije za potrebe izrade procjene rizika od velikih nesreća.

Članak 3.

U Radnu skupinu iz članka 1. ove Odluke imenuju se:

1. Helena Crnković

2. Zvonko Matković

3. Ana Jakovac

Članak 4.

Voditelj radne skupine za izradu procjene rizika odgovoran je za:

-organizaciju i vođenje sastanaka Radne skupine,

-izradu obrazaca za izradu scenarija, koji se usuglašavaju na Radnoj skupini,

-koordiniranje i nadziranje procesa izrade procjene rizika,

-predlaganje izmjena i dopuna procjene rizika.

Članak 5.

Koordinator izrade Procjene rizika za svaki pojedini rizik:

-organizira, koordinira izradu i izrađuje scenarij za svako pojedini rizik,

-odgovara za izradu svakog pojedinog scenarija i njegov sadržaj,

-koordinira sa svim nadležnim tijelima državne uprave i pravnim osobama u svrhu prikupljanja podataka važnih za procjenu.

Članak 6.

Nositelji izrade Procjene rizika imaju slijedeće obveze:

-surađivati s koordinatorom te u okviru svoje nadležnosti doprinositi razradi scenarija za pojedini rizik,

-odgovorni su za vjerodostojnost podataka iz svoje nadležnosti,

-kontaktiraju s nadležnim tijelima u svrhu prikupljanja informacija,

-dostavljaju voditelju radne skupine tražene podatke u zadanim rokovima te surađuju tijekom rada na procjeni.

Nositelji predloženi u Prilogu br. 1. ove Odluke su promjenjivi na način da koordinatori, sukladno potrebama tijekom izrade scenarija mogu odrediti druge nositelje, pored imenovanih i uključivati nove nositelje.

Članak 7.

Izvršitelji izrade procjene rizika imaju sljedeće obveze:

-dužni su surađivati s koordinatorima i nositeljima tijekom izrade scenarija za pojedini rizik,

-prikupljaju podatke za analizu i evaluaciju rizika.

Izvršitelji predloženi u Prilogu br. 1. ove Odluke su promjenjivi na način da koordinatori, sukladno potrebama tijekom izrade scenarija mogu odrediti druge izvršitelje, pored imenovanih i uključivati nove izvršitelje.

Članak 8.

Radna skupina radi na sjednicama koje saziva voditelj radne skupine.

Voditelj radne skupine predlaže dnevni red, predsjedava sjednicama i potpisuje akte koje donosi Radna skupina.

O radu na sjednicama vodi se zapisnik koji potpisuju voditelj radne skupine i zapisničar.

Radna skupina može održati sjednicu ako je na sjednici nazočna većina članova.

Popis koordinatora, nositelja i izvršitelja izrade procjene rizika nalazi se u Prilogu br. 1. koji je sastavni dio ove Odluke.

Članak 9.

Voditelj radne skupine dostavlja prijedlog procjene rizika glavnom koordinatoru koji dostavlja Općinskom vijeću Općine Mrkopalj prijedlog procjene rizika radi usvajanja.

Članak 10.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 810-01/18-01/01

URBROJ: 2112-05-02-18-7

Mrkopalj: 20. rujna 2018. godine

Općinski načelnik
Josip Brozović

 

Prilog broj 1. Popis rizika i sudionika radne skupine za izradu Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Mrkopalj

Voditelj radne skupine: načelnik Stožera civilne zaštite

*tablica se nalazi na dnu dokumenta*

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr