SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 30. Petak, 21. rujna 2018.
OPĆINA MRKOPALJ

20.

Na temelju članka 17. stavka 3. podstavak 7. Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine«, br. 82/15), članka 7. stavka 2. i 3. Pravilnika o smjernicama za izradu procjena rizika od katastrofa i velikih nesreća za područje Republike Hrvatske i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine«, br. 65/16), Smjernica Primorsko-goranske županije za potrebe izrade procjene rizika od velikih nesreća Primorsko-goranske županije i jedinica lokalnih samouprava (KLASA:022-04/17- 01/5, URBROJ:2170/1-01-01/5-17-11 od dana 06. veljače 2017. godine uz prethodnu suglasnost Državne uprave za zaštitu i spašavanje od 27. siječnja 2017. godine (KLASA:810-09/16-05/16, URBROJ:543-01-04-01-17-36)), Općinski načelnik Općine Mrkopalj, dana 20.09.2018. godine, donosi

O D L U K U
o izradi Procjene rizika od velikih nesreća za
područje Općine Mrkopalj

Članak 1.

Ovom odlukom uređuje se postupak izrade Procjene rizika od velikih nesreća za područje Općine Mrkopalj, osnivanje radne skupine za izradu Procjene rizika od velikih nesreća te određuje konzultant iz prve grupe stručnih poslova u području planiranja civilne zaštite.

Procjena rizika od velikih nesreća za područje Općine Mrkopalj (u daljnjem tekstu: Procjena rizika), izrađuje se na temelju Smjernica Primorsko-goranske županije za potrebe izrade procjene rizika od velikih nesreća, a koristi se kao podloga za planiranje i izradu projekata, u cilju smanjenja rizika od katastrofa te provođenje ciljanih preventivnih mjera.

Članak 2.

Za izradu Procjene rizika od velikih nesreća za područje Općine Mrkopalj osniva se radna skupina.

Radna skupina je dužna obavljati organizacijske, operativne, stručne i administrativne poslove potrebne za izradu Procjene rizika.

Radnu skupinu osnovat će općinski načelnik Općine Mrkopalj posebnom odlukom.

Članak 3.

Za konzultanta iz prve grupe stručnih poslova u području planiranja civilne zaštite u postupku izrade Procjene rizika, određuje se DLS d.o.o., OIB: 72954104541, Spinčićeva 2, Rijeka, s kojim će se sklopiti poseban ugovor, sukladno članku 7. stavak 3. Pravilnika o smjernicama za izradu procjene rizika od katastrofa i velikih nesreća za područje RH i JLP(R)S (»Narodne novine« broj: 65/16).

Članak 4.

Prije početka izrade Procjene rizika, izvršit će se identifikacija prijetnji-registar rizika koji su značajni za područje Općine Mrkopalj.

Članak 5.

Voditelj radne skupine dostavlja Prijedlog procjene rizika glavnom koordinatoru koji isti prijedlog Procjene rizika dostavlja Općinskom vijeću Općine Mrkopalj radi usvajanja.

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 810-01/18-01/01

URBROJ: 2112-05-02-18-6

Mrkopalj: 20. rujna 2018. godine

Općinski načelnik
Josip Brozović


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr