SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 30. Petak, 21. rujna 2018.
GRAD MALI LOŠINJ

77.

Gradonačelnica Grada Malog Lošinja, na temelju članka 48. stavka 1. točka 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17) i članka 47. stavka 3. točka 12. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine« PGŽ broj 26/ 09, 32/09, 10/13, 9/18), na prijedlog Upravnog vijeća Pučkog otvorenog učilišta Mali Lošinj, Ur. broj: 3955-04/2018 od 27. kolovoza 2018. godine, donosi

ODLUKU
o imenovanju ravnateljice
Pučkog otvorenog učilišta Mali Lošinj

I.

Martina Lipovac, prof., imenuje se ravnateljicom Pučkog otvorenog učilišta Mali Lošinj, na vrijeme od četiri godine.

II.

Mandat ravnateljice iz točke I. ove odluke počinje 1. listopada 2018. godine.

III.

Ova odluka bit će objavljena u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 612-01/18-01/01

Urbroj: 2213/01-01-18-2

Mali Lošinj, 19. rujna 2018. godine

Gradonačelnica
Ana Kučić, mag.oec., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr