SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 29. Ponedjeljak, 17. rujna 2018.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

166.

Na temelju članka 52. točke 23. Statuta Primorsko- goranske županije(»Službene novine« broj 23/09, 9/13, 25/ 13 - pročišćeni tekst, 5/18 i 8/18-pročišćeni tekst) i članka 25. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/14, 16/15, 3/16 i 19/16-pročišćeni tekst), Župan Primorsko-goranske županije dana 17. rujna 2018. godine, donio je

PRAVILNIK
o zaštiti osobnih podataka
Primorsko-goranske županije

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Primorsko-goranska županija (dalje u tekstu: Županija) je temeljem Opće uredbe o zaštiti podataka (EU) 2016/ 679 (u nastavku: Uredba) i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine br: 42/18) (u nastavku: Zakon) dužna nadzirati prikupljanje, obradu, korištenje i zaštitu osobnih podataka svih fizičkih osoba čiji se podaci prikupljaju i koriste.

Ovaj Pravilnik propisuje koji se podaci prikupljaju, na koji način se obrađuju, u koje se svrhe upotrebljavaju, prava osoba čiji se osobni podaci prikupljaju i koriste, odgovornost osoba koje prikupljaju i obrađuju osobne podatke, te mjere zaštite i unutarnjeg nadzora.

Članak 2.

U skladu s Uredbom pojedini izrazi u ovom Pravilniku imaju sljedeće značenje:

»Osobni podatak« označava sve podatke koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi (»ispitanik«); pojedinac čiji se identitet može utvrditi jest osoba koja se može identificirati izravno ili neizravno, osobito uz pomoć identifikatora kao što su ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator ili uz pomoć jednog ili više čimbenika svojstvenih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet tog pojedinca

·         »Obrada« znači svaki postupak ili skup postupaka koji se obavljaju na osobnim podacima ili na skupovima osobnih podataka, bilo automatiziranim bilo neautomatiziranim sredstvima kao što su prikupljanje, bilježenje, organizacija, strukturiranje, pohrana, prilagodba ili izmjena, pronalaženje, obavljanje uvida, uporaba, otkrivanje prijenosom, širenjem ili stavljanjem na raspolaganje na drugi način, usklađivanje ili kombiniranje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje

·         »Sustav pohrane« znači svaki strukturirani skup osobnih podataka dostupnih prema posebnim kriterijima, bilo da su centralizirani, decentralizirani ili raspršeni na funkcionalnoj ili zemljopisnoj osnovi

·         »Voditelj obrade« znači fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo koje samo ili zajedno s drugima određuje svrhe i sredstva obrade osobnih podataka; kada su svrhe i sredstva takve obrade utvrđeni pravom Unije ili pravom države članice, voditelj obrade ili posebni kriteriji za njegovo imenovanje mogu se predvidjeti pravom Unije ili pravom države članice;

·         »Izvršitelj obrade« znači fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo koje obrađuje osobne podatke u ime voditelja obrade;

·         »Primatelj« znači fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo kojem se otkrivaju osobni podaci, neovisno o tome je li on treća strana.

·         »Treća strana« znači fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo koje nije ispitanik, voditelj obrade, izvršitelj obrade ni osobe koje su ovlaštene za obradu osobnih podataka pod izravnom nadležnošću voditelja obrade ili izvršitelja obrade

·         »Privola ispitanika« znači svako dobrovoljno, posebno, informirano i nedvosmisleno izražavanje želja ispitanika kojim on izjavom ili jasnom potvrdnom radnjom daje pristanak za obradu osobnih podataka koji se na njega odnose

·         »Povreda osobnih podataka« znači kršenje sigurnosti koje dovodi do slučajnog ili nezakonitog uništenja, gubitka, izmjene, neovlaštenog otkrivanja ili pristupa osobnim podacima koji su preneseni, pohranjeni ili na drugi način obrađivani

·         »Osoba koja se može identificirati« je osoba čiji se identitet može utvrditi (izravno ilineizravno) posebno na osnovi identifikacijskog broja ili jednog ili više obilježja specifičnih zanjezin fizički, psihološki, mentalni, gospodarski, kulturni ili socijalni identitet.

I. OBRADA OSOBNIH PODATAKA

Članak 3.

Osobni podaci prikupljaju se u svrhu izvršavanja zakonskih obaveza Županije, radi ispunjenja obveza od javnog interesa i izvršavanja javnih ovlasti, odnosno u svrhu obavljanja poslova iz samoupravnog djelokruga županije kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana.

Članak 4.

Županija prikuplja i obrađuje sljedeće osobne podatke:

a) temeljne osobne podatke: ime i prezime, adresa, osobni identifikacijski broj (OIB), datum rođenja, spol, podatke za kontakt (adresa, e-pošte, broj telefona), informacije o vrsti ugovornog odnosa i sadržaju;

b) ostale osobne podatke, koje Ispitanik ili treće osobe stavljaju na raspolaganje prilikom zasnivanja i/ili tijekom trajanja radnog odnosa ili zasnivanja drugih vrsta ugovornih i drugih odnosa, kao što su podaci iz osobne iskaznice, bankovni račun, stručna sprema, druga znanja i vještine.

Obrada posebne kategorije osobnih podataka (o rasnoj ili etničkoj pripadnosti, političkim ili vjerskim nazorima ili svjetonazoru, genetički podaci ili podaci o zdravstvenom stanju) obavlja se sukladno čl. 9. Uredbe.

Osobni podaci uzimaju se neposredno od ispitanika usmeno, pisanim putem ili iz drugih izvora.

Članak 5.

Županija kao voditelj obrade, ako je primjenjivo, mora voditi i Evidenciju aktivnosti sukladno čl.30.st.1. Uredbe, aevidencija aktivnosti obrade sadrži najmanje sljedeće podatke:

a) ime i kontaktne podatke voditelja obrade i, ako je primjenjivo, zajedničkog voditelja obrade, predstavnika voditelja obrade i službenika za zaštitu podataka

b) svrhu obrade

c) opis kategorija ispitanika i kategorija osobnih podataka

d) kategorije primatelja kojima su osobni podaci otkriveni ili će im biti otkriveni, uključujući primatelje u trećim zemljama ili međunarodne organizacije

e) ako je primjenjivo, prijenose osobnih podataka u treću zemlju ili međunarodnu organizaciju, uključujući identificiranje te treće zemlje ili međunarodne organizacije te, u slučaju prijenosa iz članka 49. stavka 1. podstavka 2. Uredbe, dokumentaciju o odgovarajućim zaštitnim mjerama

f) ako je to moguće, predviđene rokove za brisanje različitih kategorija podataka;

g) ako je moguće, opći opis tehničkih i organizacijskih sigurnosnih mjera iz članka 32. stavka 1. Uredbe.

Članak 6.

Županija osobne podatke obrađuje samo ako je ispunjen najmanje jedan od sljedećih uvjeta:

a) da je ispitanik dao privolu za obradu svojih osobnih podataka u jednu ili više posebnih svrha

b) da je obrada nužna za izvršavanje ugovora u kojem je ispitanik stranka

c) da je obrada nužna radi poštovanja pravnih obveza Županije

d) da je obrada nužna kako bi se zaštitili ključni interesi ispitanika ili druge fizičke osobe

e) da je obrada nužna za izvršavanje zadaće od javnog interesa ili pri izvršavanju javnih ovlasti Županije

f) da je obrada nužna za potrebe legitimnih interesa Županije ili treće strane, osim u slučaju kada su od tih interesa jači interesi ili temeljna prava i slobode ispitanika koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka, osobito ako je ispitanik dijete

Točka (f) stavka 1. ovoga Pravilnika ne odnosi se na obradu koju provodi Županija pri izvršavanju svojih zadaća.

Članak 7.

Ako se obrada provodi u ime voditelja obrade, voditelj obrade koristi se jedino izvršiteljima obrade koji u dovoljnoj mjeri jamče provedbu odgovarajućih tehničkih i organizacijskih mjera na način da je obrada u skladu sa zahtjevima iz Uredbe i da se njome osigurava zaštita prava ispitanika.

Izvršitelj obrade ne smije angažirati drugog izvršitelja obrade bez prethodnog posebnog ili općeg pisanog odobrenja voditelja obrade.

Izvršitelj obrade obrađuje osobne podatke samo prema uputama voditelja, te mora osigurati da se osobe ovlaštene za obradu obvežu na povjerljivost potpisivanjem Izjave o povjerljivosti, a koja je sastavni dio ovog Pravilnika.

Članak 8.

Voditelj obrade sakuplja osobne podatke koji se odnose na:

- službenike i namještenike

- izvršno tijelo, članove predstavničkog tijela i članove radnih tijela izvršnog i predstavničkog tijela

- građane

Članak 9.

Osobe koje prikupljaju osobne podatke od ispitanika uime i za račun voditelja obrade dužne su mu predati:

a) Izjavu o zaštiti osobnih podataka (OB-IOZOP)

b) u slučaju akoje za obradu pojedinog osobnog podatka potreba privola dužni su prije obradeosobnog podataka istu ishoditi.

III. PRIVOLA I ČUVANJE OSOBNIH PODATAKA

Članak 10.

Privola kojom ispitanik Županiji daje pristanak za obradu osobnih podataka koji se na njega odnose jest dobrovoljna, u pisanom obliku s lako razumljivim, jasnim i jednostavnim jezikom i jasno naznačenom svrhom za koju se daje.Privola može biti sadržana u zasebnom obrascu, dodana na već postojeći obrazac, a također može biti u sklopu ugovora i sl.

Ako se radi o obradi osobnih podataka djeteta ispod dobne granice od 16 godina, privolu na način opisan u stavku 1. ovog članka daje nositelj roditeljske odgovornosti nad djetetom (roditelj ili zakonski skrbnik djeteta).

Članak 11.

Županija osobne podatke obrađuje isključivo na način kojim se osigurava odgovarajuća sigurnost osobnih podataka, uključujući zaštitu od neovlaštene ili nezakonite obrade te od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja primjenom odgovarajućih tehničkih i organizacijskih mjera.

Županija osobne podatke čuva sukladno Planu klasifikacijskih oznaka pojedinog predmeta, odnosno samo onoliko dugo koliko je potrebno u svrhe radi kojih se osobni podaci obrađuju.

Iznimno od stavka 2. ovoga članka, osobni podaci mogu se pohraniti na dulje razdoblje, ali samo ako će se isti obrađivati isključivo u svrhe arhiviranja u javnom interesu, u svrhe znanstvenog ili povijesnog istraživanja ili u statističke svrhe.

IV.DAVANJE OSOBNIH PODATAKA NA
KORIŠTENJE DRUGIM KORISNICIMA

Članak 12.

Osobni podaci koje prikuplja i obrađuje Županija daju se na korištenje na temelju pisanog zahtjeva drugim korisnicima ako je to potrebno radi obavljanja poslova u okviru zakonom utvrđene djelatnosti takvog korisnika.Prije davanja osobnih podataka na korištenje drugim korisnicima Županija će o tomeobavijestiti ispitanika (usmeno, elektronskim putem).

O osobnim podacima koji su dani na korištenje drugom korisniku, o drugom korisniku i o svrsiza koju su dani podaci vodi se posebna evidencija.

V. PRAVA ISPITANIKA

Članak 13.

U postupku obrade osobnih podataka Županija na odgovarajući način (pisano ili izravno usmeno) ispitaniku pruža sve informacije vezano uz obradu njegovih osobnih podataka, a osobito o svrsi obrade podataka, pravnoj osnovi za obradu podataka, legitimnim interesima Županije, namjeri predaje osobnih podataka trećim osobama, razdoblju u kojem će osobni podaci biti pohranjeni, o postojanju prava ispitanika na pristup osobnim podacima te na ispravak ili brisanje osobnih podataka i ograničavanje obrade, prava na ulaganje prigovora i dr.

Članak 14.

Županija će odmah, a najkasnije u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva ispitanika ili njegovog zakonskog zastupnika ili punomoćnika pružiti informacije o poduzetim radnjama iz članka 15. do 22. Uredbe (pravo pristupa informacijama, ispravke i brisanja, ograničenja obrade, izvješćivanja, prenosivosti podataka, pravo na prigovor i donošenje odluka automatiziranim obradama).

Rok iz stavka 1. ovog članka može se prema potrebi produljiti za dodatnih60 dana, uzimajući u obzir složenost i broj zahtjeva.

Županija obavještava ispitanika o svakom takvom produljenju u roku od 30 dana od zaprimanja zahtjeva, zajedno s razlozima odgađanja.

Ako je zahtjev ispitanika podnesen elektroničkim putem, informacija se pruža elektroničkim putem ako je to moguće, osim ako ispitanik zatraži drugačije.

O razlozima odbijanja zahtjeva ispitanika iz stavka 1. ovog članka Županija će bez odgađanja, a najkasnije u roku od 30 dana od primitka zahtjeva, izvijestiti ispitanika o razlozima odbijanja zahtjeva.

Članak 15.

Ispitanik koji smatra da je Županija povrijedila neko njegovo pravo zajamčeno Uredbom ima pravo podnijeti zahtjev za utvrđivanje povrede prava nadležnom tijelu sukladno Zakonu.

VI. MJERE ZAŠTITE I UNUTARNJEG NADZORA

Članak 16.

Županija će poduzeti sve potrebne tehničke, administrativne i fizičke mjere zaštite osobnih podataka kako bi se podaci zaštitili od neovlaštenih pristupa i moguće zlouporabe.

Da bi se izbjegao neovlašteni pristup osobnim podacima, podaci u pisanom obliku čuvat će se u zaključanim ormarima/službenim prostorijama, a podaci u računalu zaštićuju se dodjeljivanjem korisničkog imena i lozinke koja je poznata samo službenicima zaduženim za obradu podataka.

Osobni podaci koji se odnose na maloljetne osobe smiju se prikupljati i dalje obrađivati u skladu s Uredbom i uz posebne mjere zaštite propisane posebnim zakonima.

Nadzor nad provedbom postupanja sukladno zahtjevima Uredbe, Zakona i ovog Pravilnika provodit će unutarnja revizija te auditori (ISO 9001/ISO 27001) sukladno svojim planovima.

Pisana izvješća o nadzoru dostavit će se izvršnom tijelu Županije sukladno važećim planskim i izvještajnim dokumentima.

VII.SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU OSOBNIH
PODATAKA

Članak 17.

Župan donosi odluku o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka.

Službenik za zaštitu osobnih podataka ima odgovarajuća stručna znanja u skladu s člankom 37. točkom 5. Uredbe, a imenuje se iz redova službenika Županije.Kontakt podaci službenika za zaštitu osobnih podataka dostupni su na web stranicama Županije.

Službenik za zaštitu osobnih podataka dužan je čuvati povjerljivost svih informacija koje sazna u obavljanju svoje dužnosti.

Prije prikupljanja bilo kojih osobnih podataka, službenici Županije dužni su informirati ispitanika čiji se podaci prikupljaju o kontakt podacima službenika za zaštitu osobnih podataka.

O svakoj povredi zaštite osobnih podataka, odnosno poduzetim korektivnim radnjama, svako upravno tijelu Županije dužno je pisanim putem izvijestiti službenika za zaštitu osobnih podataka.

Članak 18.

Službenik za zaštitu osobnih podataka ne smije biti:

a) Župan i njegovi zamjenici,

b) pročelnik,

c) službenik ili namještenik koji prikuplja i obrađuje osobne podatke,

d) voditelj Službe za odnose s javnošću i protokol,

e) voditelj Službe za pravne, kadrovske i ustrojstvene poslove,

f) voditelj Službe za informatičke poslove,

g) i osoba koja nasvojem položaju utvrđuje svrhu i način obrade osobnih podataka.

VIII.ODGOVORNOST OSOBE KOJA PRIKUPLJA I OBRAĐUJE OSOBNE PODATKE

Čanak 19.

Stručno i administrativno osoblje Županije koje prikuplja i obrađuje osobne podatke a koje je imenovano i određeno od Voditelja obrade dužno je:

a)postupati u skladu s Uredbom, ovim Pravilnikom i ostalim aktima i odlukama koje se odnose na osobne podatke ispitanika,

b)poduzeti sve mjere zaštite osobnih podataka koje su potrebne da bi se osobni podaci zaštitili od slučajnog gubitka ili uništenja, od nedopuštenog pristupa ili nedopuštene promjene, nedopuštenog objavljivanja i svake druge zlouporabe,koji propust čini osobito tešku povredu radne obveze zbog koje se može izreći izvanredni otkaz radnog odnosa prema osobi počinitelju.

Osobe iz stavka 1. ovoga članka dužne su u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika potpisati Izjavu o povjerljivosti (OB-IOP) kojom će se obvezati:

a) da će čuvati povjerljivost svih osobnih podataka na kojima imaju pravo i ovlast pristupa, a koje se nalaze u zbirkama osobnih podataka,

b) da će osobne podatke koristiti isključivo u točno određenu (propisanu) svrhu,

c) da će se s osobnim podacima služiti onoliko vremena koliko je to nužno za ostvarenjesvrhe za koju su uzeti te ih neću dalje obrađivati u neku drugu svrhu,

d) da osobne podatke na kojima imaju pravo i ovlast pristupa neće dostavljati/davati nakorištenje niti na bilo koji drugi način učiniti dostupnima trećim (neovlaštenim)osobama, te

e) da će povjerljivost osobnih podataka čuvati i nakon prestanka ovlasti pristupa osobnimpodacima.

Izjava o povjerljivosti (OB-IOP) sastavni je dio ovog Pravilnika.

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 20.

Za pitanja koja nisu uređena ovim Pravilnikom primjenjuju se odredbe Uredbe (EU) broja2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od dana 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedincau vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka, Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine broj 42/ 18)i ostalih pozitivnih zakonskih propisa Republike Hrvatske koji uređuju provedbu Uredbe ili se odnose na osobne podatke koji su na snazi.

Članak 21.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu 1. listopada 2018. godine.

KLASA: 022-04/18-01/32

URBROJ: 2170/1-01-01/5-18-5

Rijeka, 17. rujna 2018.

Ž u p a n
Zlatko Komadina, dipl.ing.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr