SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 29. Ponedjeljak, 17. rujna 2018.
GRAD MALI LOŠINJ

75.

Na temelju članka 64. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša («Narodne novine« broj 80/13, 153/13 i 78/15), članka 31. stavak 4. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš («Narodne novine« broj 03/ 17), članka 47. Statuta Grada Malog Lošinja (Sl.n. PGŽ 26/09, 32/09, 10/13, 24/17), te nakon provedenog postupka Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Gradonačelnica Grada Malog Lošinja donosi

ODLUKU
kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti
stratešku procjenu utjecaja na okoliš
za izradu Urbanističkog plana uređenja Belej (UPU 1)

Članak 1.

Gradonačelnica je dana 17. siječanj2018. donio Odluku o započinjanju postupka Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Urbanističkog plana uređenja Belej (UPU 1) (dalje u tekstu: Plan) KLASA: 350-01/17-01/14, URBROJ: 2213/01-01-18-3.

Temeljem navedene odluke Grad Mali Lošinj je proveo postupak Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja Plana na okoliš.

U postupku Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja Plana na okoliš utvrđeno je da predmetna izrada Plana neće imati vjerojatno značajan utjecaj na okoliš na osnovu čega se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš.

Članak 2.

Razlozi izrade Plana su slijedeći:

-osigurati preduvjete za uređenje prostora u skladu s namjenom, stupnjem uređenja i izgrađenošću područja obuhvata Plana utvrđenim PPUG-om Malog Lošinja,

-utvrditi uvjete izgradnje novih građevina mješovite, poslovno stambene, odnosno poslovne i stambene namjene, te javne i društvene djelatnosti,

-definirati javne zelene površina i utvrditi uvjete njihovog uređenja,

-poboljšati prometnu, infrastrukturnu i druge uvjete u skladu s ciljevima i rješenjima utvrđenim prostornim planovima šireg područja i pozitivnim propisima.

Članak 3.

Ciljevi Plana na području obuhvata su:

-dio zone obuhvata Plana nema uređeno građevinsko zemljište,

-odrediti osnovu prometne, komunalne i druge infrastrukture,

-komunalna infrastruktura nije adekvatno riješena,

-nije adekvatno riješen promet, nedostaju i parkirališni prostori,

-definirati sadržaje lučkog područja,

-predvidjeti hortikulturno uređenje prostora,

-odrediti uvjete za uređenje i korištenje površina i građevina i time stvoriti pretpostavku za izdavanje zakonskih akata kako bi se provela realizacija zone,

-definirati uvjete gradnje u gospodarsko-poslovnoj zoni,

Programska polazišta Plana na području obuhvata su:

-Prostorni plan Primorsko goranske županije («Službene novine« PGŽ broj: 32/13 i 7/17);

-PPUG Malog Lošinja (Službene novine PGŽ 13/08, 13/12, 26/13, 5/14, 42/14, 25/15-pročišćeni tekst i 32/16).

Članak 4.

U provedenom postupku u cilju utvrđivanja značajnog utjecaja izrade Plana na okoliš, Grad Mali Lošinj zatražio je mišljenja tijela i osoba određenih posebnim propisima:

1.      Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava za zaštitu prirode, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb;

2.      Hrvatska agencija za okoliš i prirodu, Radnička cesta 80/7, 10 000 Zagreb;

3.      Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Rijeci, Užarska 26, 51000 Rijeka;

4.      Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Lučka Kapetanija Rijeka, Ispostava Mali Lošinj, Priko 60, 51550 Mali Lošinj;

5.      Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Ispostava Mali Lošinj, Riva lošinjskih kapetana 7, 51550 Mali Lošinj;

6.      Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze, Slogin kula 2/VI, 51000 Rijeka;

7.      Županijska lučka uprava Mali Lošinj, Priko 64, 51550 Mali Lošinj;

8.      JU Priroda, Grivica 4/I kat, 51000 Rijeka;

9.      Hrvatske vode, Vodnogospodarska ispostava za mali sliv kvarnersko primorje i otoci, Verdijeva 6, 51000 Rijeka;

10.  Hrvatske šume, Šumarija Cres-Lošinj, Čikat 15, p.p. 19 , 51550 Mali Lošinj;

11.  Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o., Turion 20/a, 51557 Cres;

12.  Nastavni Zavod za javno zdravstvo PGŽ-a, Krešimirova 52a, 51000 Rijeka.

Svoje očitovanje dostavili su sljedeća tijela/osobe:

1.      Nastavni Zavod za javno zdravstvo PGŽ-a, Krešimirova 52a, 51000 Rijeka (Njihovznak: 02-200-27/5-18 od 1. veljače 2018. god);

2.      JU Priroda, Grivica 4/I kat, 51000 Rijeka (Klasa: 350-02/18-02/1, Urbroj: 2170-52-02/2-18-02 od 8. veljače 2018. god):

3.      Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za slivove sjevernog Jadrana, Đure Šporera 3, 51000 Rijeka (Klasa: 351-03/18-01/0000052, Ur.broj: 374-23-3-18- 2 od 7. veljače 2018. god.);

4.      Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Rijeci, Užarska 26, 51000 Rijeka (Klasa: 612-08/18-10/0071; Urbroj: 532-04-02-11/9-18-2 od 9. veljače 2018. god.).

Nastavni Zavod za javno zdravstvo PGŽ-a iz Rijeke, Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za slivove sjevernog Jadrana iz Rijeke, i Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Rijeci očitovali su se na način da smatraju da nije potrebno provoditi postupak strateške procjene utjecaja Plana na okoliš.

JU Priroda se očitovala da nije ovlaštena davati mišljenje o potrebni strateške procjene utjecaja strategija, planova i programa na okoliš.

Svoje očitovanje nisu dostavili slijedeće institucije/osobe, te se stoga smatra da su suglasni s mišljenjem Grada Mali Lošinj da nije potrebno provoditi postupak strateške procjene utjecaja Plana na okoliš:

1.      Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava za zaštitu prirode, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb;

2.      Hrvatska agencija za okoliš i prirodu, Radnička cesta 80/7, 10 000 Zagreb;

3.      Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Lučka Kapetanija Rijeka, Ispostava Mali Lošinj, Priko 60, 51550 Mali Lošinj;

4.      Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Ispostava Mali Lošinj, Riva lošinjskih kapetana 7, 51550 Mali Lošinj;

5.      Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze, Slogin kula 2/VI, 51000 Rijeka;

6.      Županijska lučka uprava Mali Lošinj, Priko 64, 51550 Mali Lošinj;

7.      Hrvatske šume, Šumarija Cres-Lošinj, Čikat 15, p.p. 19 , 51550 Mali Lošinj;

8.      Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o., Turion 20/a, 51557 Cres.

Članak 5.

Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja Plana na okoliš donesena je na temelju procjene mogućih značajnih utjecaja planiranih izmjena na okoliš, kao i na temelju pribavljenih mišljenja.

Sukladno kriterijima za utvrđivanje značajnog utjecaja izrade Plana na okoliš, u postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš utvrđeno je da se unutar obuhvata Plana ne nalaze zaštićena područja temeljem Zakona o zaštiti prirode.

Sagledan je mogući utjecaj Plana na sastavnice okoliša te se, s obzirom na navedene razloge izrade predmetnog Plana, smatra da su potencijalni štetni utjecaji minimalni za stanje u prostoru, te da se uz primjenu odgovarajućih mjera zaštite okoliša i prirode prilikom realizacije planiranih ciljeva izrade Plana ne očekuju značajni negativni utje caji na sastavnice okoliša i bioraznolikost, stoga predmetni Plan neće imati utjecaj na okoliš i prirodu.

Također, sagledan je i mogući utjecaj izrade Plana na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže, te je zaključeno da je Plan prihvatljiv za ekološku mrežu.

Članak 6.

Prije donošenja ove Odluke zatraženo je mišljenje Primorsko-goranske županije, Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša o provedenom postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Plana i dana 24. svibnja 2018. godine izdano je mišljenje (KLASA:350-01/18-04/35, URBROJ:2170/1-03-08/7- 18-2 od24. svibnja 2018.god.) kojim se utvrđuje da je postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš proveden u skladu sa Zakonom o zaštiti okoliša i Uredbom o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš («Narodne novine« broj 3/17).

Članak 7.

Grad Mali Lošinj informirati će javnost sukladno Zakonu o zaštiti okoliša i Uredbi o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (Narodne novine« broj 64/08), objavnom na službenim stranicama Grada Malog Lošinja

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije«

KLASA: 350-01/17-01/14

URBROJ: 2213/01-01-18-11

Mali Lošinj, 12. rujna 2018.

Gradonačelnica:
Ana Kučić, mag. oec.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1074&mjesto=10005&odluka=75
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr