SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 29. Ponedjeljak, 17. rujna 2018.
GRAD MALI LOŠINJ

74.

Na temelju članka 64. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša (»Narodne novine« broj 80/13, 153/13, 78/15 i 12/18), članka 31. stavak 4. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (»Narodne novine« broj 03/17), članka 47. Statuta Grada Malog Lošinja (Sl.n. PGŽ 26/09, 32/09, 10/13, 24/17 i 9/18), te nakon provedenog postupka Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Gradonačelnica Grada Malog Lošinja donosi

ODLUKU
kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti
stratešku procjenu utjecaja na okoliš
Urbanističkog plana uređenja »Preslop« (UPU 34)

Članak 1.

Gradonačelnica je dana 19. travnja 2018. donio Odluku o započinjanju postupka Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Urbanističkog plana uređenja Preslop (UPU 34) (dalje u tekstu: Plan) KLASA: 350-01/18- 01/03, URBROJ: 2213/01-01-18-3.

Temeljem navedene odluke Grad Mali Lošinj je proveo postupak Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja Plana na okoliš.

U postupku Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja Plana na okoliš utvrđeno je da predmetna izrada Plana neće imati vjerojatno značajan utjecaj na okoliš na osnovu čega se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš.

Članak 2.

Razlozi izrade Plana su slijedeći:

·         osiguranja preduvjeta za uređenje prostora u skladu s namjenom Plana utvrđenim PPUG-om Malog Lošinja,

·         utvrđivanja uvjeta izgradnju građevina ugostiteljsko- turističke namjene iz skupine hoteli sa pratećim sadržajima, trgovačke, uslužne, ugostiteljske, sportsko- rekreacijske, zabavne i slične namjene

Članak 3.

Ciljevi Plana na području obuhvata su:

·         utvrditi uvjete korištenja i namjenu prostora:

·         utvrditi uvjete korištenja koji se odnose na zaštitu i očuvanje prirodne baštine, te područja posebnih ograničenja u korištenju;

·         odrediti uvjete za uređenje i korištenje površina i građevina i time stvoriti pretpostavku za izdavanje zakonskih akata kako bi se provela realizacija zone;

·         planski osigurati optimalni priključak na postojeću cestovnu mrežu.

Programska polazišta Plana na području obuhvata su:

·         Prostorni plan Primorsko goranske županije (»Službene novine« PGŽ broj: 32/13 i 7/17);

·         PPUG Malog Lošinja (Službene novine PGŽ 13/08, 13/12, 26/13, 5/14, 42/14, 25/15-pročišćeni tekst i 32/ 16).

Članak 4.

U provedenom postupku u cilju utvrđivanja značajnog utjecaja izrade Plana na okoliš, Grad Mali Lošinj zatražio je mišljenja tijela i osoba određenih posebnim propisima:

1.      Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava za zaštitu prirode, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb;

2.      Hrvatska agencija za okoliš i prirodu, Radnička cesta 80/7, 10 000 Zagreb;

3.      Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Rijeci, Užarska 26, 51000 Rijeka;

4.      Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Lučka Kapetanija Rijeka, Ispostava Mali Lošinj, Priko 60, 51550 Mali Lošinj;

5.      Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Ispostava Mali Lošinj, Riva lošinjskih kapetana 7, 51550 Mali Lošinj;

6.      Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze, Slogin kula 2/VI, 51000 Rijeka;

7.      Županijska lučka uprava Mali Lošinj, Priko 64, 51550 Mali Lošinj;

8.      Hrvatske vode, Vodnogospodarska ispostava za mali sliv kvarnersko primorje i otoci, Verdijeva 6, 51000 Rijeka;

9.      Hrvatske šume, Šumarija Cres-Lošinj, Čikat 15, p.p. 19 , 51550 Mali Lošinj;

10.  Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o., Turion 20/a, 51557 Cres;

11.  Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ-a, Krešimirova 52a, 51000 Rijeka.

Svoje očitovanje dostavili su sljedeća tijela/osobe:

1.      Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za slivove sjevernog Jadrana, Đure Šporera 3, 51000 Rijeka (Klasa: 351-03/18-01/0000268, Urbroj: 374-23-3-18-2 od 2. svibnja 2018. god.);

2.      Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ-a, Krešimirova 52a, 51000 Rijeka (Naš znak: 02-200-27/27-18, od 3. svibnja 2018. god.);

3.      Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Rijeci, Užarska 26, 51000 Rijeka (Klasa: 612-08/18-10/0237; Urbroj: 532-04-02-11/9-18-2 od 15. svibnja 2018. god.);

4.      Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava za zaštitu prirode, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb (Klasa: 612-07/18-58/313, Urbroj: 517-07-2-2-18-2 od 30. svibnja 2018. god.).

Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za slivove sjevernog Jadrana iz Rijeke očitovao se da sa vodnogospodarskog stanovišta nije potrebna strateška procjena utjecaja na okoliš, već da će prilikom planiranja konkretnih zahvata biti potrebno koristiti dokumente vodnog gospodarstva. Na isti način se očitovao i Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ-a.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava za zaštitu prirode očitovala se da nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš i da je Plan prihvatljiv za ekološku mrežu. Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Rijeci očitovao se da je sa stanovišta zaštite kulturnih dobara potrebna procjena utjecaja Plana na okoliš s obzirom da se zahvat nalazi u blizini arheoloških lokaliteta te kulturno-povijesne cjeline Osor. PPUG-om Mali Lošinj predviđeno je da se prije izrade urbanističkog plana uređenja kao podlogu treba izraditi konzervatorsko-krajobraznu studiju koja treba analizirati osjetljivost i ranjivost prostora s krajobraznog aspekta i dati smjernice za zahvate u prostoru, kojom će se uvažiti primjedba.

Svoje očitovanje nisu dostavile slijedeće institucije/ osobe, te se stoga smatra da su suglasni s mišljenjem Grada Mali Lošinj da nije potrebno provoditi postupak strateške procjene utjecaja Plana na okoliš:

1.      Hrvatska agencija za okoliš i prirodu, Radnička cesta 80/7, 10 000 Zagreb;

2.      Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Lučka Kapetanija Rijeka, Ispostava Mali Lošinj, Priko 60, 51550 Mali Lošinj;

3.      Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Ispostava Mali Lošinj, Riva lošinjskih kapetana 7, 51550 Mali Lošinj;

4.      Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze, Slogin kula 2/VI, 51000 Rijeka;

5.      Županijska lučka uprava Mali Lošinj, Priko 64, 51550 Mali Lošinj;

6.      Hrvatske šume, Šumarija Cres-Lošinj, Čikat 15, p.p. 19 , 51550 Mali Lošinj;

7.      Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o., Turion 20/a, 51557 Cres.

Članak 5.

Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja Plana na okoliš donesena je na temelju procjene mogućih značajnih utjecaja planiranih izmjena na okoliš, kao i na temelju pribavljenih mišljenja.

Sukladno kriterijima za utvrđivanje značajnog utjecaja izrade Plana na okoliš, u postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš utvrđeno je da se unutar obuhvata Plana ne nalaze zaštićena područja temeljem Zakona o zaštiti prirode.

Sagledan je mogući utjecaj Plana na sastavnice okoliša te se, s obzirom na navedene razloge izrade predmetnog Plana, smatra da su potencijalni štetni utjecaji minimalni za stanje u prostoru, te da se uz primjenu odgovarajućih mjera zaštite okoliša i prirode prilikom realizacije planiranih ciljeva izrade Plana ne očekuju značajni negativni utjecaji na sastavnice okoliša i bioraznolikost, stoga predmetni Plan neće imati utjecaj na okoliš i prirodu.

Također, sagledan je i mogući utjecaj izrade Plana na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže, te je zaključeno da je Plan prihvatljiv za ekološku mrežu.

Članak 6.

Prije donošenja ove Odluke zatraženo je mišljenje Primorsko-goranske županije, Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša o provedenom postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Plana (KLASA:350-01/18-01/03, URBROJ:2213/01- 01-18-9 od 13. svibnja 2018. god.) i dana 10. srpnja 2018. godine izdano je mišljenje kojim se utvrđuje da je postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš proveden u skladu sa Zakonom o zaštiti okoliša i Uredbom o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (KLASA: 351-01/18-04/56, URBROJ: 2170/1-03-08/ 7-18-2, od 10. srpnja 2018. god.).

Članak 7.

Grad Mali Lošinj informirati će javnost sukladno Zakonu o zaštiti okoliša i Uredbi o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (Narodne novine« broj 64/08), objavnom na službenim stranicama Grada Malog Lošinja

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije«

KLASA: 350-01/18-01/03

URBROJ: 2213/01-01-18-11

Mali Lošinj, 12. rujan 2018.

Gradonačelnica:
Ana Kučić, mag. oec.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr