SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 26. Ponedjeljak, 20. kolovoza 2018.
OPĆINA BAŠKA

46.

Temeljem odredbi članka 109. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08, 136/12, 15/15), članka 15. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (»Narodne novine« broj 24/13, 102/17) i članka 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 12/13, 31/15, 27/17, 4/18) Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 13. kolovoza 2018. godine donosi

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE BAŠKA ZA 2018. GODINU

Članak 1.

Opći dio Proračuna sadrži Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja, koji se iskazuju u tablicama:

- Tablica 1. OPĆI DIO - SAŽETAK

- Tablica 2. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

- Tablica 3. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

- Tablica 4. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

- Tablica 5. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

- Tablica 6. RAČUN FINANCIRANJA - ANALITIKA

- Tablica 7. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Posebni dio Proračuna isakazan je u tablicama 8 i 9:

- Tablica 8. IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

- Tablica 9. IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI.

Izvještaj o provedbi plana razvojnih programa iskazan je u Tablici 10.

*tablice se nalaze na dnu dokumenta*

Članak 2.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Baška za 2018. godinu stupa na snagu 8 dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-05/18-01/5

URBROJ: 2142-03-01/1-18-5

Baška, 13. kolovoza 2018. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA
Predsjednica Tanja Grlj, v.r.

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1068&mjesto=10007&odluka=46
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr