SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 24. Utorak, 31. srpnja 2018.
OPĆINA MRKOPALJ

18.

Na temelju članka 64. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša (»Narodne novine« broj 80/13, 153/13, 78/15 12/18), članka 31. stavak 4. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja stategije, plana i programa na okoliš (»Narodne novine« broj 3/17), i članka 29. Statuta Općine Mrkopalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/09, 34/09-ispr., 13/13, 19/13, 8/18) općinski načelnik Općine Mrkopalj donosi

ODLUKU
kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku
procjenu utjecaja na okoliš za II. izmjene i dopune
Prostornog Plana uređenja Općine Mrkopalj na okoliš

I.

Na temelju članka 29. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (»Narodne novine« broj 03/17) za II. izmjene i dopune Prostornog Plana uređenja Općine Mrkopalj (u daljnjem tekstu: II. izmjene i dopune Plana), Općina Mrkopalj donijela je Odluku o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja II. izmjena i dopuna Prostornog Plana uređenja Općine Mrkopalj na okoliš (Klasa: 351-01/18-01/ 01 Urbroj: 2112-05-02-18-3 od 22. 3. 2018. godine) (u daljnjem tekstu: Odluku o započinjanju postupka OPSPUO).

Temeljem Odluke o započinjanju postupka OPSPUO Jedinstveni upravni odjel Općine Mrkopalj kao nadležno tijelo proveo je postupak Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za II. izmjene i dopune Plana.

U postupku Ocjene o potrebi strateške procjene utvrđeno je da Izmjene Plana neće imati vjerojatan značajan utjecaj na okoliš, na osnovi čega se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš.

II.

Ciljevi i programska polazišta II. izmjena i dopuna Plana navedena su u Odluci o izradi II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Mrkopalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 29/17). Izradi II. izmjena i dopuna Plana pristupa se radi:

- revizije utvrđene prostorne organizacije i utvrđenih urbanističkih parametara u cilju unapređenja stanja u prostoru Općine Mrkopalj i valorizacije promjena u prostoru od donošenja važećeg plana te potreba daljnjeg razvoja gospodarstva i stanovanja u skladu sa Strategijom razvoja Općine Mrkopalj 2015. - 2020.,

- revizije namjene i površine građevinskih područja, te usklađenja odnosa izgrađenog i neizgrađenog građevinskog područja sa stvarnim stanjem u prostoru, uključujući usklađenje s člankom 201. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 153/13 i 65/17) na način da u njima odrede neuređeni dijelovi građevinskih područja i prema potrebi izgrađeni dijelovi tih područja planirani za urbanu preobrazbu,

- redefiniranja uvjeta za posrednu provedbu plana, odnosno za obveznu izradu urbanističkih planova uređenja,

- usklađenja sa Zakonom o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 153/13 i 65/17) i

- usklađenja s Prostornim planom Primorsko-goranske županije (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 32/13).

III.

U cilju utvrđivanja vjerojatno značajnog utjecaja na okoliš odnosno ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za II. izmjene i dopune Plana Jedinstveni upravni odjel Općine Mrkopalj je zatražio mišljenja tijela određena posebnim propisima utvrđena točkom VIII. Odluke o o započinjanju postupka OPSPUO.

Po dostavljenim zahtjevima zaprimljena su mišljenja redom kako slijedi:

 *tablica se nalazi na kraju dokumenta*

IV.

Iz mišljenja dostavljenih od javnopravnih tijela iz točke III.ove Odluke vidljivo je da II. izmjene i dopune Plana neće imati vjerojatno značajan utjecaj na okoliš. Iz mišljenja Uprave za zaštitu prirode pri Ministarstvu zaštite okoliša i energetike vidljivo je da će II. izmjene i dopune Plana biti će prihvatljive za ekološku mrežu. Temeljem gore navedenog utvrđuje se da za II. izmjene i dopune Plana nije potrebno provođenje postupka strateške procjene utjecaja na okoliš.

V.

Prije donošenja ove Odluke zatraženo je mišljenje od Primorsko-goranske županije, Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša o provedenom postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za II. izmjene i dopune Plana (KLASA: 351-01/ 18-01/01, URBROJ: 2112-05-02-18-19 dana 18. 6. 2018. godine.

Dana 10. srpnja 2018. godine izdano je Mišljenje kojim se utvrđuje da je postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš proveden u skladu sa Zakonom o zaštiti okoliša i Uredbom o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (KLASA: 351-01/ 18-04/55, URBROJ: 2170/1-03-08/7-18-2).

VI.

Jedinstveni upravni odjel Općine Mrkopalj informirat će javnost o ovoj Odluci sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša i odredbama Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (NN 64/08) kojima se uređuje informiranje javnosti u pitanjima zaštite okoliša.

VII.

Ova Odluka stupa na snagu idućeg dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 351-01/18-01/01

Urbroj: 2112-05-02-18-21

Mrkopalj, 26. 7. 2018.

OPĆINSKI NAČELNIK

Josip Brozović, v. r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr