SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 23. Srijeda, 25. srpnja 2018.
GRAD KASTAV

51.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17) i članka 30. Statuta Grada Kastva (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 4/ 18) Gradsko vijeće Grada Kastva, na 11. sjednici održanoj 18. srpnja 2018. godine, donijelo je

ODLUKU
o usvajanju Strategije razvoja turizma Grada Kastva
za razdoblje 2018. - 2025. g.

Članak 1.

Usvaja se Strategija razvoja turizma Grada Kastva za razdoblje 2018. - 2025. g. (u daljnjem tekstu: Strategija) koja je temeljni strateški dokument razvoja turizma Grada Kastva, a sastoji se od situacijske i tržišne analize, strateškog okvira razvoja turizma Grada Kastva do 2025. godine te akcijskog plana.

Članak 2.

Strategija čini sastavni dio ove Odluke, a objavit će se na internetskoj stranici Grada Kastva www.kastav.hr.

Članak 3.

Ova Odluka objavljuje se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« i stupa na snagu osmog dana od dana objave.

KLASA: 021-05/18-01/05

URBROJ: 2170-05-06/1-18-3

Kastav, 18. srpnja 2018.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA
Predsjednik Gradskog vijeća
Zemir Delić, dipl. oec., v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr