SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 23. Srijeda, 25. srpnja 2018.
OPĆINA BAŠKA

37.

Temeljem članka 15. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi (»Narodne novine« broj 120/16) i članka 40. Statuta Općine Baška (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 12/13, 31/15, 27/17, 04/18) Općinski načelnik Općine Baška, dana 4. srpnja 2018. godine, donio je

ODLUKU
o jednostavnoj nabavi

Članak 1.

Ovom Odlukom, u svrhu poštivanja osnovnih načela javne nabave i dobrog gospodarenja javnim sredstvima, uređuje se postupak koji prethodi ugovornom odnosu za nabavu robe i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kuna, odnosno za nabavu radova procijenjene vrijednosti do 500.000,00 kuna, za koje sukladno članku 12. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi (»Narodne novine« broj 120/16 - u daljnjem tekstu: Zakon), ne postoji obveza primjene istog Zakona.

Članak 2.

(1) U provedbi postupaka nabave sukladno ovoj Odluci obvezno je:

. primjenjivati i druge važeće zakonske i podzakonske akte, koji se odnose na predmet nabave, a u smislu posebnih zakona (npr. Zakon o obveznim odnosima, Zakon o prostornom uređenju i gradnji, i dr.),

. u odnosu na sve gospodarske subjekte, pridržavati se načela slobode kretanja robe, poslovnog nastanka i slobode pružanja usluga, te načela koja iz toga proizlaze, kao što su načela tržišnog natjecanja, jednakog tretmana, zabrane diskriminacije, uzajamnog priznavanja, razmjernosti i transparentnosti.

(2) O sukobu interesa, na odgovarajući način, primjenjuju se odredbe Zakona.

Članak 3.

(1) Nabava roba, radova i usluga, procijenjene vrijednosti do 70.000,00 kn, provodi se temeljem odluke Općinskog načelnika o prihvaćanju ponude, putem narudžbenice, ugovora ili drugog odgovarajućeg dokumenta.

(2) Narudžbenica i/ili ugovor obvezno sadrži podatke o gospodarskom subjektu-dobavljaču i naručitelju, predmetu nabave, detaljnu specifikaciju jedinica mjere, količina, jediničnih cijena i ukupnih cijena, te roku i mjestu isporuke, načinu i roku plaćanja.

(3) Ovisno o predmetu nabave, narudžbenica i/ili ugovor mogu sadržavati, sukladno odredbama Zakona, podatke o jamstvu za izvršenje predmeta nabave i ugovornoj kazni.

Članak 4.

(1) Postupak nabave roba i usluga procijenjene vrijednosti od 70.000,00 kn do 200.000,00 kn, odnosno radova procijenjene vrijednosti od 70.000,00 kn do 500.000,00 kuna, sukladno Planu nabave, proračunskim sredstvima i ovoj Odluci, priprema i provodi Povjerenstvo od 3 člana, koje posebnom odlukom imenuje Općinski načelnik.

(2) Povjerenstvo iz prethodnog stavka dužno je na dokaziv način (faxom, elektronskom poštom i dr.) zatražiti, u pravilu, najmanje 3 ponude sposobnih i ovlaštenih ponuditelja (baza podataka općine, istraživanje tržišta, internet i drugo), usporediti pristigle ponude po kriteriju najniže cijene ili po kriteriju ekonomski najpovoljnije ponude, predložiti odabir najpovoljnije ponude, te sastaviti zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda potpisan od svih članova Povjerenstva.

(3) Poziv za dostavljanje ponude iz prethodnog stavka, osim odabranim sposobnim i ovlaštenim potencijalnim ponuditeljima, objavljuje se i na web stranici Općine Baška.

(4) Poziv za dostavljanje ponude mora sadržavati:

. podatke o naručitelju,

. opis predmeta nabave,

. rok izvršenja predmeta nabave,

. troškovnik predmeta nabave,

. kriterij za odabir ponude,

. uvjete i zahtjeve koje ponuditelji trebaju ispuniti, odnosno dokaze koje treba priložiti ponudi, ako se traži ispunjavanje određenih uvjeta i zahtjeva (izvadak iz sudskog ili obrtnog registra kojim se dokazuje da je ponuditelj registriran za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabave, bonitet ponuditelja, nekažnjavanost, ne postojanje duga po javnim davanjima ili prema naručitelju i sl.),

. rok za dostavu ponude (datum i vrijeme do kada ponude moraju biti zaprimljene kod naručitelja),

. rok valjanosti ponude,

. način dostavljanja ponuda i adresu na koju se ponude dostavljaju,

. kontakt osobu i broj telefona,

. podatke o traženim jamstvima (za ozbiljnost ponude, za uredno ispunjenje ugovora i za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku),

. razloge isključenja ponuditelja, odnosno odbijanja ponude,

. obavijest da se ponude neće javno otvarati,

. obrazac ponudbenog lista,

. ostale podatke potrebne za izradu i dostavljanje ponude.

(5) Ako je kriterij odabira ekonomski najpovoljnija ponuda, osim cijene, mogu se odrediti i drugi kriteriji, npr. kvaliteta, tehničke prednosti, estetske i funkcionalne osobine, ekološke osobine, operativni troškovi, ekonomičnost, usluga nakon prodaje i tehnička pomoć, datum isporuke i rok isporuke ili rok izvršenja, a u zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda potrebno je posebno obrazložiti prijedlog odabira najpovoljnije ponude.

(6) Ponuditelji, uz dostavljenu ponudu - popunjenog ponudbenog lista i troškovnika, dužni su dostaviti:

. dokaze da ne postoje razlozi za isključenje ponuditelja,

. dokazati pravnu i poslovnu, financijsku, tehničku i dr. sposobnost,

na način kako je to predvidio Zakon i kako se to navodi u dokumentaciji, obveznom prilogu poziva za dostavljanje ponude.

(7) Odluku o odabiru najpovoljnije ponude/zaključenju ugovora o nabavi, na prijedlog Povjerenstva iz stavka 1. ovoga članka, donosi Općinski načelnik.

(8) Odluka o odabiru najpovoljnije ponude/zaključenju ugovora o nabavi može se donijeti i kada je, od više pozvanih, zaprimljena prihvatljiva ponuda samo jednog ponuditelja.

(9) Ako se temeljem poslanih zahtjeva za dostavljanje ponude i objavljenog poziva za dostavljanje ponude ne zaprimi niti jedna ponuda, ili niti jedna zaprimljena ponuda ne udovoljava uvjetima iz poziva, ili iz nekog drugog razloga koji objektivno sprečava realizaciju nabave, Općinski načelnik će Odlukom poništiti postupak nabave.

Članak 5.

(1) Kod ugovaranja nabave roba, usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kuna, odnosno radova procijenjene vrijednosti do 500.000,00 kuna:

1. ako je pružatelj usluga osoba čiji se odabir predlaže zbog specijalističkih stručnih znanja i posebnih okolnosti (konzultantske, odvjetničke, javnobilježničke usluge, usluge obrazovanja, zdravstvene i socijalne usluge, ugostiteljske usluge i sl.),

2. u slučaju nabave radova i usluga koja se povjeravaju komunalnim društvima u vlasništvu Općine Baška,

3. ako postoje uvjeti za provedbu pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave ili za koje postoje izuzeci prema Zakonu,

4. u slučaju provedbe nabave, koja zahtijeva žurnost, te u ostalim slučajevima, kada se to ocijeni opravdanim,

ne primjenjuju se odredbe članka 4. ove Odluke.

(2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka, temeljem zatražene i dobivene ponude, odluku o prihvaćanju iste, te ispostavi narudžbenice, odnosno zaključenju ugovora, donosi Općinski načelnik.

Članak 6.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o jednostavnoj nabavi KLASA: 030-03/17-01/2, URBROJ: 2142-03-02/1-17-1, od 26. siječnja 2017. godine.

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 030-01/18-01/10

Ur. broj: 2142-03-02/1-18-1

Baška, 3. srpnja 2018.

OPĆINA BAŠKA

Općinski načelnik

mr. sc. Toni Juranić, dipl. oec., v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1065&mjesto=10007&odluka=37
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr