SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 2. Srijeda, 31. siječnja 2018.
GRAD NOVI VINODOLSKI

3.

Na temelju članka 36. stavka 13. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (»Narodne novine« Republike Hrvatske 94/13 i 73/17) i članka 21. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 12/13 i 18/14), Gradsko Vijeće Grada Novi Vino dolski na svojoj 8. sjednici održanoj dana 31. siječnja 2018. godine, donosi

ODLUKU
o mjerama za sprečavanje nepropisnog odbacivanja
otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada
na području Grada Novog Vinodolskog

Članak 1.

(1) Ovom se Odlukom utvrđuju mjere za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjere za uklanjanje odbačenog otpada na području Grada Novi Vinodolski.

Članak 2.

(1) Mjere za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjere za uklanjanje odbačenog otpada su:

- učestala kontrola stanja spremnika za komunalni otpad na lokacijama kod korisnika usluge i na javnim površinama od strane komunalnog redarstva,

- učestalo provođenje nadzora na području Grada Novi Vinodolski radi utvrđivanja postojanja odbačenog otpada, posebno lokacija na kojima je u prethodne dvije godine evidentirano postojanje odbačenog otpada,

- postavljanje znakova upozorenja o zabrani odbacivanja otpada na lokacijama za koje se očevidom utvrdi da se ponavlja nepropisno odbacivanje otpada,

- postavljanje prepreka za sprečavanje prolaska i ograđivanje površina fizičkim preprekama,

- distribucija informacija o telefonskom broju, na koji je moguće prijaviti nepropisno odbacivanje otpada, te druge podatke o načinu prijave nepropisno odloženog otpada i informacije o postupanju s komunalnim otpadom,

- postava videonadzora nad ugroženim površinama,

- periodične akcije uklanjanja nepropisno odbačenog otpada na području Grada Novi Vinodolski.

Članak 3.

(1) Radi provedbe mjera iz članka 1. ove Odluke komunalni redar Grada Novi Vinodolski rješenjem naređuje vlasniku, odnosno posjedniku nekretnine, ako vlasnik nije poznat, na kojoj je nepropisno odložen otpad, odnosno osobi koja sukladno posebnom propisu upravlja određenim područjem (dobrom), ako je otpad odložen na tom području (dobru), uklanjanje tog otpada.

(2) Rješenjem iz prethodnog stavka određuje se lokacija odbačenog otpada, procijenjena količina otpada, obveznik uklanjanja otpada, te obveza uklanjanja otpada predajom ovlaštenoj osobi za gospodarenje tom vrstom otpada, u roku koji ne može biti duži od 6 mjeseci od dana zaprimanja rješenja.

(3) Protiv rješenja iz stavka 1. ovog članka može se izjaviti žalba nadležnom upravnom tijelu.

(4) Istekom roka određenog rješenjem, komunalni redar utvrđuje ispunjavanje obveze određene rješenjem. Ako komunalni redar utvrdi da obveza određena rješenjem nije izvršena, Grad Novi Vinodolski dužan je osigurati uklanjanje tog otpada predajom ovlaštenoj osobi za gospodarenje tom vrstom otpada.

(5) Ako komunalni redar utvrdi postojanje opravdane sumnje da je opasni ili drugi otpad odbačen na nekretnini čiji vlasnik, odnosno posjednik, ako vlasnik nekretnine nije poznat, odnosno osoba koja, sukladno posebnom propisu, upravlja određenim područjem (dobrom), ne dopušta pristup radi utvrđivanja činjeničnog stanja u vezi odbačenog otpada, komunalni redar ovlašten je zatražiti nalog suda i asistenciju djelatnika ministarstva nadležnog za unutarnje poslove radi pristupa na nekretninu u svrhu utvrđivanja činjenica.

Članak 4.

(1) Grad Novi Vinodolski ima pravo na naknadu troškova uklanjanja otpada iz članka 3. stavka 4. ove Odluke od vlasnika, odnosno posjednika nekretnine, ako vlasnik nije poznat, odnosno od osobe koja, sukladno posebnom propisu, upravlja određenim područjem (dobrom), na kojem se otpad nalazio.

Članak 5.

(1) Ako je otpad odbačen na javnoj površini kojom upravlja Grad Novi Vinodolski, Komunalno trgovačko društvo Ivanj d.o.o., kao davatelj javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada, uklonit će ga u sklopu svojih redovnih aktivnosti odmah po saznanju bez odlaganja i bez posebnih naloga i rješenja od strane komunalnih redara Grada Novog Vinodolskog, te će o tome dostaviti podatke Gradu Novom Vinodolskom.

(2) Trošak uklanjanja otpada iz prethodnog stavka snosi Grad Novi Vinodolski, te će Komunalno trgovačko društvo Ivanj d.o.o. za trošak odvoza i zbrinjavanja otpada iz stavka 1. ovog članka dostaviti račun Gradu Novom Vinodolskom.

Članak 6.

(1) Sredstva za provedbu mjera iz članka 2. ove Odluke osiguravaju se u Proračunu Grada Novog Vinodolskog.

Članak 7.

(1) Ova Odluka stupa na snagu u roku od osam dana od dana objave, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-02/18-01/6

Ur. broj: 2107/02-01-18-2

Novi Vinodolski, 31. siječnja 2018.

GRADSKO VIJEĆE
GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik

Neven Pavelić, v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1044&mjesto=51250&odluka=3
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr