SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 2. Srijeda, 31. siječnja 2018.
GRAD NOVI VINODOLSKI

1.

Na temelju članka 30. stavka 7. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (»Narodne novine« Republike Hrvatske broj 94/13 i 73/17), članka 4. Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom (»Narodne novine« broj 50/17) i članka 21. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 12/13 i 18/14), Gradsko Vijeće Grada Novi Vinodolski na svojoj 8. sjednici održanoj dana 31. siječnja 2018. godine donosi

ODLUKU
o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog
komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog
otpada na području Grada Novog Vinodolskog

UVODNE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovom se Odlukom utvrđuju kriteriji i način pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada i odvojenog prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla, plastike, tekstila, problematičnog otpada, te krupnog (glomaznog) otpada na području Grada Novog Vinodolskog.

Članak 2.

(1) Pojedini pojmovi koji se koriste u ovoj Odluci sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom (»Narodne novine« br. 94/13 i 73/17, dalje u tekstu Zakon) i Uredbi o održivom gospodarenju otpadom (»Narodne novine« br. 50/17, dalje u tekstu Uredba) imaju slijedeće značenje:

1) biorazgradivi otpad je otpad koji se može razgraditi biološkim aerobnim i anaerobnim postupkom,

2) biootpad je biološki razgradivi otpad iz vrtova i parkova, hrana i kuhinjski otpad iz kućanstava, restorana, ugostiteljskih i maloprodajnih objekata i slični otpad iz proizvodnje prehrambenih proizvoda,

3) cijena javne usluge je novčani iznos u kunama za pruženu javnu uslugu prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada,

4) evidencija o preuzetom komunalnom otpadu (u daljnjem tekstu: Evidencija) je evidencija koju vodi davatelj usluge i sadrži podatke o korisniku usluge, korištenju javne usluge za obračunsko mjesto, korištenju reciklažnog dvorišta, mobilnog reciklažnog dvorišta i korištenju usluge preuzimanja glomaznog otpada,

5) građevni otpad je otpad nastao prilikom gradnje građevina, rekonstrukcije, uklanjanja i održavanja postojećih građevina, te otpad nastao od iskopanog materijala, koji se ne može bez prethodne oporabe koristiti za građenje građevine zbog kojeg građenja je nastao,

6) građevina za gospodarenje otpadom je građevina za sakupljanje otpada (skladište otpada, pretovarna stanica i reciklažno dvorište), građevina za obradu otpada i centar za gospodarenje otpadom. Ne smatra se građevinom za gospodarenje otpadom građevina druge namjene u kojoj se obavlja djelatnost uporabe otpada,

7) javna usluga je javna usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada

8) javna površina je površina javne namjene čije je korištenje namijenjeno svima pod jednakim uvjetima (opća uporaba) kao što su: nerazvrstane ceste, nogostupi, pješački putevi, trgovi, prolazi, parkirališta, javne zelene površine i sl.,

9) komunalni otpad je otpad nastao u kućanstvu i otpad koji je po prirodi i sastavu sličan otpadu iz kućanstva, osim proizvodnog otpada i otpada iz poljoprivrede i šumarstva,

10) krupni (glomazni) komunalni otpad je predmet ili tvar koju je zbog volumena i /ili mase (kupaonska oprema, stvari za djecu, podne obloge, namještaj, kuhinjska oprema, vrtna oprema i ostalo) neprikladno prikupljati u sklopu usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada. Popis vrsta predmeta i tvari koje se smatraju krupnim (glomaznim) komunalnim otpadom definiran je Dodatkom Naputka o glomaznom otpadu (»Narodne novine« RH br. 79/15),

11) korištenje javne usluge je predaja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada davatelju usluge,

12) miješani komunalni otpad je otpad iz kućanstva i otpad iz trgovina, industrije i iz ustanova koji je po svojstvima i sastavu sličan otpadu iz kućanstva, iz kojeg posebnim postupkom nisu izdvojeni pojedini materijali (kao što je papir, staklo i dr.),

13) otpad je svaka tvar ili predmet koji posjednik odbacuje, namjerava ili mora odbaciti. Otpadom se smatra i svaki predmet i tvar čije su sakupljanje, prijevoz i obrada nužni u svrhu zaštite javnog interesa,

14) odvojeno sakupljanje je sakupljanje otpada na način da se otpad odvaja prema njegovoj vrsti i svojstvima kako bi se olakšala obrada i sačuvala vrijedna svojstva otpada,

15) obračunsko mjesto je adresa nekretnine,

16) obračunsko razdoblje je razdoblje na koje se odnosi obračun iznosa cijene javne usluge,

17) obvezna minimalna javna usluga je dio javne usluge koju je potrebno osigurati kako bi sustav sakupljanja komunalnog otpada mogao ispuniti svoju svrhu poštujući pritom obvezu o osiguranju primjene načela »onečišćivač plaća«, ekonomski održivo poslovanje te sigurnost, redovitost i kvalitetu pružanja javne usluge,

18) problematični otpad je opasni otpad iz podgrupe 20 01 Kataloga otpada koji uobičajeno nastaje u kućanstvu, te opasni otpad koji je po svojstvima, sastavu i količini usporediv s opasnim otpadom koji uobičajeno nastaje u kućanstvu pri čemu se problematičnim otpadom smatra sve dok se nalazi kod proizvođača tog otpada,

19) primopredaja otpada je predaja otpada od strane korisnika usluge te preuzimanje tog otpada od strane davatelja usluge,

20) reciklabilni komunalni otpad čine otpadna plastika, otpadni metal i otpadno staklo, a kad je to prikladno i druge vrste otpada koje su namijenjene recikliranju (npr. otpadni tekstil, otpadno drvo i sl.),

21) reciklažno dvorište je nadzirani ograđeni prostor namijenjen odvojenom prikupljanju i privremenom skladištenju manjih količina posebnih vrsta otpada,

22) ugovor o korištenju javne usluge (u daljnjem tekstu: Ugovor) je ugovor između davatelja usluge i korisnika usluge kojim se uređuje pružanje i korištenje javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada

23) ugovorna kazna je iznos određen Odlukom koji je dužan platiti korisnik usluge u slučaju kad je postupio protivno Ugovoru,

24) usluga povezana s javnom uslugom je odvojeno sakupljanje komunalnog otpada, putem reciklažnog dvorišta, mobilnog reciklažnog dvorišta, spremnika na javnim površinama i kod korisnika usluge, te odvojeno prikupljanje krupnog (glomaznog) komunalnog otpada.

(2) Izrazi koji se koriste u ovoj Odluci, a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

Područje pružanja javne usluge

Članak 3.

(1) Područje pružanja javne usluge prikupljanja komunalnog otpada je cjelokupno područje Grada Novog Vinodolskog.

Davatelj usluge

Članak 4.

(1) Davatelj javne usluge i usluge povezane s javnom uslugom (u daljnjem tekstu: davatelj usluge) je Komunalno trgovačko društvo Ivanj d.o.o. iz Novog Vinodolskog, Trg Vinodolskog zakona 5.

Korisnik usluge

Članak 5.

(1) Korisnik usluge na području pružanja javne usluge je vlasnik nekretnine, odnosno vlasnik posebnog dijela nekretnine i korisnik nekretnine, odnosno posebnog dijela nekretnine kada je vlasnik nekretnine, odnosno posebnog dijela nekretnine obvezu plaćanja ugovorom prenio na tog korisnika i o tome obavijestio davatelja usluge.

(2) Korisnik usluge iz ovoga članka dužan je:

koristiti javne usluge na način sukladan Zakonu o održivom gospodarenju otpadom i propisnima donesenim na temelju tog Zakona, ovom Odlukom, te općim aktima koje jedinica lokalne samouprave donese na temelju navedenog Zakona.

Kategorije korisnika usluga

Članak 6.

(1) Korisnike usluga prema ovoj Odluci dijelimo na:

- korisnike - ''kućanstva'' te

- korisnike - ''gospodarski subjekti''.

(2) Korisnicima usluge iz stavke 1. ovog članka u pravilu treba osigurati uvjete pojedinačnog korištenja javne usluge na način podjele osnovnog spremnika odgovarajućeg volumena prema odredbama iz ove odluke.

(3) Za korisnike usluge gdje uvjeti pojedinačnog korištenja javne usluge nisu u potpunosti primjenjivi radi tehničkih uvjeta, nepristupačnosti, ograničenja lokacije i tipa nekretnine, te drugih okolnosti se ti uvjeti osiguravaju putem zajedničkih spremnika na lokaciji skupnog obračunskog mjesta.

(4) Korisnici koji koriste zajednički spremnik su korisnici koji su postigli sporazum o korištenju zajedničkog spremnika ili korisnici zajedničkog spremnika koje je odredio davatelj usluge sukladno stavku 3. ovog članka.

(5) Spremnici za prikupljanje komunalnog otpada moraju se u pravilu nalaziti na obračunskom mjestu kod korisnika usluge na za to predviđenim površinama. Spremnici moraju biti na dan odvoza komunalnog otpada dostupni davatelju usluge.

(6) Obračunsko mjesto iz ove odluke je adresa nekretnine.

KRITERIJ OBRAČUNA KOLIČINE OTPADA

Članak 7.

(1) Kriterij količiine otpada koju predaje korisnik javne usluge je nazivni volumen spremnika i broj pražnjenja spremnika.

NAČIN PROVEDBE JAVNE USLUGE I USLUGE POVEZANE S JAVNOM USLUGOM

Članak 8.

(1) Javna usluga prikupljanja komunalnog otpada podrazumijeva prikupljanje biorazgradivog i miješanog komunalnog otpada putem spremnika za komunalni otpad od pojedinih korisnika i prijevoz tog otpada do ovlaštene osobe za obradu tog otpada.

(2) Korisniku usluge omogućena je predaja komunalnog otpada na njegovom obračunskom mjestu, te u slučajevima gdje to nije moguće na mjestu koje je korisniku usluge određeno kao mjesto primopredaje.

(3) Korisniku usluge omogućena je predaja otpadnog papira i kartona, plastične i metalne ambalaže, te stakla putem zasebnih spremnika na njegovom obračunskom mjestu.

Članak 9.

(1) U okviru sustava sakupljanja komunalnog otpada osiguravaju se sljedeće usluge:

- preuzimanje biorazgradivog i miješanog komunalnog otpada na lokaciji obračunskog mjesta korisnika usluge, te u slučajevima gdje to nije moguće na mjestu koje je korisniku usluge određeno kao mjesto primopredaje,

- preuzimanje otpadnog papira i kartona, plastične i metalne ambalaže, te stakla putem zasebnih spremnika na njegovom obračunskom mjestu i/ili putem spremnika u reciklažnom dvorištu i/ili putem spremnika u mobilnom reciklažnom dvorištu,

- preuzimanje glomaznog otpada u reciklažnom dvorištu i/ili u mobilnom reciklažnom dvorištu i jednom godišnje na lokaciji obračunskog mjesta korisnika usluge prema odredbama iz ove Odluke,

- preuzimanje otpada određenog posebnim propisom koji uređuje gospodarenje otpadom u reciklažnom dvorištu i u slučaju potrebe mobilnom reciklažnom dvorištu u skladu s mogućnostima davatelja usluge.

(2) Na zahtjev korisnika usluge davatelj usluge pruža sljedeće usluge:

- iznimno preuzimanje većih količina komunalnog otpada od ugovorenih uz nadoknadu odnosno plaćanje troškova sakupljanja i obrada tih količina otpada prema Cijeniku davatelja usluge,

- preuzimanje glomaznog otpada od korisnika usluge na obračunskom mjestu korisnika usluge, osim preuzimanja glomaznog otpada iz stavka 1., točke 3. ovog članka, pri čemu je korisnik usluge dužan platiti cijenu prijevoza tog otpada do reciklažnog dvorišta.

(3) Davatelj usluge dužan je o trošku korisnika usluge zbrinuti otpad iz stavke 2. ovog članka nakon odvoza komunalnog otpada i glomaznog komunalnog otpada.

UVJETI ZA POJEDINAČNO KORIŠTENJE JAVNE USLUGE I STANDARDNE VELIČINE I DRUGA BITNA SVOJSTVA SPREMNIKA ZA SAKUPLJANJE OTPADA

Članak 10.

(1) Davatelj usluge osigurava spremnike za prikupljanje biorazgradivog i miješanog komunalnog otpada i predaje ih korisniku na korištenje besplatno bez naknade ukoliko korisnik takve spremnike ne posjeduje. Spremnici za prikupljanje biorazgradivog i miješanog komunalnog otpada koje je davatelj usluge osigurao, vlasništvo su davatelja usluge.

(2) Vrećice za prikupljanje miješanog komunalnog otpada, kao zamjenu za individualne spremnike, korisnici usluge dužni su o svom trošku kupiti od davatelja usluge, čime plaćaju cijenu usluge za količinu predanog komunalnog otpada.

Članak 11.

(1) Biorazgradivi i miješani komunalni otpad se prikuplja u standardnim tipiziranim individualnim spremnicima za komunalni otpad ili u vrećicama, kao zamjenu za individualni spremnik, ili u zajedničkim spremnicima.

Individualni spremnik

Članak 12.

(1) Za prikupljanje miješanog komunalnog otpada koriste se individualni spremnici sljedećih standardnih veličina:

spremnik volumena 20 litara (uz uvjet posjedovanja RFID kartice za pristupanje polupodzemnom spremniku velikih kapaciteta),

spremnik volumena 60 litara,

spremnik volumena 80 litara,

spremnik volumena 120 litara,

spremnik volumena 180 litara,

spremnik volumena 240 litara,

spremnik volumena 500 litara,

spremnik volumena 1100 litara.

(2) Za prikupljanje biorazgradivog komunalnog otpada koriste se individualni spremnici volumena 120 litara.

(3) Standardni tipizirani individualni spremnici su plastični spremnici koji odgovaraju normativima EN 840 i omogućavaju podizanje i pražnjenje spremnika komunalnim vozilima sa sustavima za podizanje spremnika.

(4) Svi individualni spremnici za prikupljanje biorazgradivog i miješanog komunalnog otpada moraju imati na sebi neizbrisivu oznaku davatelja usluge i barkod ili RFID čip koja je u Evidenciji o preuzetom komunalnom otpadu pridružena korisniku usluge i obračunskom mjestu.

(5) Korisnik usluge koji već raspolaže sa spremnikom dužan je omogućiti davatelju usluge označavanje spremnika sukladno stavku 4. ovoga članka, te je dužan davatelja usluge obavijestiti o oštećenju oznake.

(6) Iznimno, ukoliko davatelj usluge ocijeni potrebnim, osim spremnika iz stavka 1., odnosno stavka 2. ovog članka, biorazgradivi i miješani komunalni otpad se može prikupljati i odložiti u posebne standardizirane vrećice za prikupljanje biorazgradivog i miješanog otpada.

Zajednički spremnik

Članak 13.

(1) Korisnici usluge mogu koristiti zajedničke spremnike za prikupljanje otpada, s time da o udjelu svakog korisnika u korištenju spremnika, odlučuju sporazumno.

(2) Ako nije postignut sporazum o udjelu u korištenju zajedničkih spremnika, udio svakog korisnika usluge u zajedničkom spremniku određuje davatelj usluge.

(3) Zbroj udjela svih korisnika usluge u zajedničkom spremniku određenih međusobnim sporazumom ili prijedlogom davatelja usluge, mora uvijek iznositi jedan.

(4) Više korisnika usluge kojima se može komunalni otpad preuzimati na istom primopredajnom mjestu, mogu koristiti zajednički spremnik, ukoliko su postigli sporazum o udjelu svakog od njih u tom spremniku.

(5) Izjavi iz članka 32. ove Odluke sporazumni korisnici usluge moraju priložiti popis svih korisnika koji koriste zajednički spremnik sa adresama.

(6) Zajednički spremnik za prikupljanje biorazgradivog i miješanog komunalnog otpada mora imati na sebi otisnut naziv otpada za koji su namijenjeni, neizbrisivu oznaku davatelja usluge i barkod ili RFID čip koja je u Evidenciji o preuzetom komunalnom otpadu pridružena korisniku usluge i obračunskom mjestu ili barkod ili RFID čip može biti zajednička oznaka koja je pridružena svim korisnicima javne usluge koji koriste zajednički spremnik.

Veličina individualnog spremnika i vrećica

Članak 14.

(1) Volumen individualnog spremnika za korisnike usluge utvrđuje se Izjavom /Ugovorom o načinu korištenja javne usluge, pri čemu se može ugovoriti samo spremnik jednog od standardnih volumena, iz članka 12. ove Odluke i minimalna veličina spremnika određena na način propisan člankom 15. ove Odluke.

(2) Ukoliko korisnicima usluge koji koriste spremnike za biorazgradivi i miješani komunalni otpad, prikupljeni biorazgradivi i miješani komunalni otpad premašuje volumen spremnika, moraju višak prikupljenog otpada odlagati u vrećice za odlaganje dodatnog otpada, a koje se za odlaganje dodatnog miješanog komunalnog otpada kupuju kod davatelja usluge, te kroz nabavnu cijenu vrećica korisnici usluge plaćaju sakupljanje, odvoz i oporabu ili odlaganje ovako dodatnog prikupljenog komunalnog otpada, dok vrećice za odlaganje dodatnog biorazgradivog komunalnog otpada osigurava davatelj usluge.

Članak 15.

(1) Minimalni volumen spremnika, koji korisnici usluge mogu odabrati putem Izjave iz članka 32. ove Odluke određuje se na način:

1) za kućanstva: kombinacijom kriterija: izmjerenog korisnog stambenog prostora m2, broja članova domaćinstva i broja turističkih poostelja. Podaci o broju članova domaćinstva ili prijavljenom broju turističkih postelja dobivat će se od nadležnih službi MUP-a (Policijske postaje) i Županijskog ureda za turizam, te uvidom na terenu. Pod korisnom površinom kuće, stana i garaže smatra se ukupna netto sagrađena površina. Jednadžba za izračun veličine zaduženog spremnika za otpad: (3 [litara] x broj članova domaćinstva x 0,45+0,5 [litara] x m2 korisnog stambenog prostora x 0,55) x 7/3 (broj odvoza) = litara (spremnika). Ukoliko na adresi stambenog objekta nema prijavljenih osoba, broj članova domaćinstva se u tom slučaju određuje prema m2 stambenog prostora na način da se za stambeni objekt do 70 m2 obračunava 1 član, od 71 do140 m2 2 člana, a za 141 m2 na dalje 3 člana domaćinstva. U slučaju da se vlasnik ili korisnik stambenog prostora bavi iznajmljivanjem turističkih postelja, broj postelja se preračunava u broj članova domaćinstva s faktorom 0,25,

2) za gospodarske subjekte: koombinacijom kriterija: izmjerenog poslovnog prostora m2 i pripadajućeg koeficijenta za pojedinu djelatnost. Jednadžba za izračun veličine zaduženog spremnika za otpad: 0,5 (litara) x m2 poslovnog prostora x koeficijent opterećenja = litara (spremnika). Koeficijent opterećenja ovisi o djelatnosti gospodarskog subjekta i određuje se kako slijedi:

- 6 - ugostiteljski objekti (restorani, kafići, bistroi, pizzerije, krčme, konobe i slično), slastičarne, trgovine prehrambenim proizvodima, trgovine mješovitom robom, mesnice, ribarnice, trgovine voćem i povrćem, samoposluge, diskonti, robne kuće, trgovački centri,

- 5 - ostale trgovine, pekare i ljekarne,

- 4 - hoteli, pansioni, klimatska liječilišta, turistička naselja i odmarališta,

- 3 - banke, ostali proizvodni i uslužni obrti i poduzeća, kladionice, pokretni štandovi, uredi, industrijski pogoni, skladišta,

- 2 - domovi zdravlja, ambulante, agencije,

- 1 - škole, muzeji, galerije, crveni križ, humanitarne organizacije, samostani, ustanove kulture, dječji i đački domovi, domovi umirovljenika, dječji vrtići imarina (izuzev pojedinih gospodarskih objekata unutar marina na koje se primjenjuje koeficijenti opterećenja određeni za pojedinu djelatnost)

- 0,5 - kampovi, plaže.

(2) Veličinama spremnika izračunatim prema jednadžbama iz prethodnog stavka, pridružuju se veličine spremnika kako slijedi:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 16.

(1) Ako potrebe korisnika premašuju početni preuzeti zaduženi volumen spremnika za odlaganje biorazgradivog i miješanog komunalnog otpada, davatelj usluge će na zahtjev korisnika usluge ili na temelju vlastite procjene povećati broj spremnika ili povećati volumen odgovarajućeg spremnika.

Mjesto za primopredaju otpada

Članak 17.

(1) Preuzimanje spremnika sa biorazgradivim i miješanim komunalnim otpadom vrši se na mjestu za primopredaju koje se mora nalaziti uz prometnicu ili prilazni put na javnoj površini kako bi davatelj usluge mogao nesmetano preuzeti otpad u svoje vozilo za otpremu otpada.

(2) Mjesto za primopredaju spremnika mora se nalaziti na javnoj površini.

(3) Isto mjesto za primopredaju spremnika na javnoj površini može biti predviđeno za više susjednih obračunskih mjesta korisnika usluge.

(4) Mjesta za primopredaju spremnika sa otpadom mogu biti određena adresom nekretnine korisnika usluge ako se ono nalazi uz prometnicu ili prilazni put ili opisnom oznakom dijela javne površine na području Grada Novog Vinodolskog predviđenih kao mjesta za primopredaju otpada.

(5) Ukoliko se biorazgradivi i miješani komunalni otpad prikuplja vrećicama mjesto preuzimanja vrećica definirano je kao i mjesto preuzimanja spremnika.

(6) Iznimno, korisnci usluge mogu izričito s davateljem usluge ugovoriti mjesto za primopredaju spremnika sa biorazgradivim i miješanim komunalnim otpadom unutar privatnog posjeda nekretnine korisnika usluge.

Sakupljanje otpada

Članak 18.

(1) Korisnici usluge su dužni popunjene spremnike sa biorazgradivim i miješanim komunalnim otpadom iznijeti u vremenskom razdoblju određenom u Obavijesti o prikupljanju miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog otpada i reciklabilnog komunalnog otpada iz članka 20. ove Odluke i to na ugovoreno mjesto za primopredaju.

(2) Sav odloženi biorazgradivi i miješani komunalni otpad mora se nalaziti u spremniku, a poklopac mora biti potpuno zatvoren.

(3) Otpad mora biti složen u spremnik bez sabijanja, tako da prilikom pražnjenja sav otpad gravitacijski ispadne iz posude.

(4) Korisnik ili korisnici usluge, moraju na ugovorenom mjestu za primopredaju biorazgradivog i miješanog komunalnog otpada, spremnik ostaviti u cijelosti popunjen, a ako ostave za primopredaju nepopunjen (prazan) spremnik ili djelomično popunjen spremnik smatrat će se da se preuzima u cijelosti popunjen spremnik sa biorazgradivim i miješanim komunalnim otpadom.

(5) Korisnik ili korisnici usluge mogu zatražiti da im davatelj usluge u njihovom trošku, osigura zaključavanje poklopca spremnika, radi onemogućavanja trećim osobama da neovlašteno odlažu otpad u spremnik kojeg ovlašteno koristi samo korisnik ili korisnici usluge. Prilikom primopredaje otpada poklopac spremnika mora biti otključan kako bi davatelj usluge mogao preuzeti otpad, te se otključani poklopac spremnika smatra da se preuzima u cijelosti popunjen spremnik sa biorazgradivim i miješanim komunalnim otpadom.

Najmanja učestalost primopredaje otpada

Članak 19.

(1) Najmanja učestalost primopredaje komunalnog otpada u obračunskom razdoblju iznosi:

- najmanje jednom tjedno za biootpad iz biorazgradivog komunalnog otpada

- najmanje jednom mjesečno za otpadni papir i karton iz biorazgradivog komunalnog otpada koji se prikupljaju putem odgovarajućih spremnika,

- najmanje jednom u dva tjedna za miješani komunalni otpad.

(2) Davatelj usluge može prema potrebi odrediti i veći broj učestalosti primopredaje komunalnog otpada od minimalnog koji je naveden u stavku 1. ovog članka.

(3) Davatelj usluge dužan je najkasnije do kraja prosinca tekuće godine dostaviti svakom korisniku usluge Obavijest o prikupljanju miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog otpada i reciklabilnog komunalnog otpada koja sadrži kalendar odvoza komunalnog otpada za iduću godinu sa naznakom termina odvoza za pojedina naselja u pojedinim obračunskim razdobljima godine.

(4) Kalendar je davatelj usluge dužan objaviti i na svojim mrežnim stranicama.

Obavijest o prikupljanju miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog otpada i reciklabilnog komunalnog otpada

Članak 20.

(1) Davatelj usluge osigurava isporuku usluge sukladno Obavijesti o prikupljanju miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog otpada i reciklabilnog komunalnog otpada.

(2) Davatelj javne usluge dužan je korisniku usluge do kraja prosinca tekuće kalendarske godine za iduću kalendarsku godinu dostaviti Obavijest o prikupljanju miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog otpada i reciklabilnog komunalnog otpada u skladu sa odredbama Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom u pisanom obliku ili putem mrežne stranice kad je to korisniku usluge prihvatljivo.

(3) Obavijest iz ovog članka mora sadržavati podatke iz članka 16. Uredbe.

Biootpad

Članak 21.

(1) U skladu s mogućnostima i potrebama davatelj usluge osigurava tipizirane kompostere za kućno kompostiranje korisnicima iz kategorije kućanstva, koji imaju zasebni spremnik za komunalni otpad u onim dijelovima naselja gdje uvjeti primjene to omogućuju i onim korisnicima iz kategorije kućanstva koji to zatraže i imaju uvjete za postavljanje i primjenu kompostera.

(2) Korisnici usluge koji se odluče za kompostiranje biootpada putem preuzetih tipiziranih kompostera za kućno kompostiranje dužni su to navesti u Izjavi, te isti oporabiti i zbrinuti sukladno propisima koji uređuju gospodarenje otpadom.

(3) U slučaju da se korisnik usluge nije u Izjavi odlučio za kućno kompostiranje biootpada, davatelj usluge će osigurati korisniku usluge spremnike/vrećice za biootpad ukoliko korisnik usluge takve spremnike već ne posjeduje.

(4) Davatelj usluge vodi evidenciju o broju podijeljenih kompostera na području Grada Novog Vinodolskog i broju održanih edukacija o načinu primjene kompostera te procesa kompostiranja s brojem osoba koji su prisustvovali edukaciji.

PRIHVATLJIV DOKAZ IZVRŠENJA USLUGE

Članak 22.

(1) Davatelj usluge vodi evidenciju o preuzetom otpadu za svakog pojedinog korisnika.

(2) Davatelj usluge vodi evidenciju korištenja javne usluge za obračunsko mjesto u digitalnom obliku, na način da se svaki spremnik elektronski identificira, svako pražnjenje spremnika elektronski bilježi, a podaci potom prebacuju u knjigovodstveni program evidencije korištenja javne usluge.

(3) Podaci iz evidencije korištenja javne usluge za obračunsko mjesto u digitalnom obliku smatraju se dokazom izvršenja javne usluge.

(4) Prihvatljivi dokaz izvršenja javne usluge za pojedinog korisnika usluge predstavlja evidencija davatelja usluge o izvršenoj usluzi (evidencija o pražnjenju spremnika tijekom obračunskog razdoblja prema planu odvoza) za pojedinog korisnika usluge, pri čemu davatelj usluge ne odgovara za neovlašteno korištenje spremnika od strane trećih osoba, već je svaki korisnik usluge dužan osigurati da njemu dodijeljeni spremnik neovlašteno ne koriste treće osobe.

Članak 23.

(1) Davatelj usluge osigurava svakom pojedinom korisniku da na njegov zahtjev može, putem mrežne pošte odnosno putem interneta, kad je to korisniku usluge prihvatljivo ili na drugi način, izvršiti uvid u podatke o izvršenju javne usluge za njegovo obračunsko mjesto za prethodna obračunska razdoblja.

TROŠKOVI I CIJENA JAVNE USLUGE

Troškovi usluge

Članak 24.

(1) Troškovi obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog otpada i odvojenog prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te glomaznog komunalnog otpada obuhvaćaju: troškove nabave i održavanja opreme za prikupljanje otpada, troškove prijevoza otpada, troškove obrade otpada, troškove nastale radom reciklažnog dvorišta i mobilnog dvorišta zaprimanjem bez naknade otpada nastalog u kućanstvu na području Grada Novi Vinodolski za koje je uspostavljeno reciklažno dvorište, troškove prijevoza i obrade glomaznog otpada koji se prikuplja u okviru javne usluge, troškove vođenja propisanih evidencija i izvješćivanja u vezi s javnom uslugom, te druge nepredviđene troškove gospodarenja otpadom.

Cijena javne usluge

Članak 25.

(1) Cijena javne usluge naplaćuje se radi pokrića troškova obavljanja javne usluge.

(2) Davatelj usluge cjenikom, koji mora biti javno objavljen, određuje visinu cijene obvezne minimalne javne usluge i visinu cijene javne usluge za količinu predanog komunalnog otpada.

Članak 26.

(1) Cijena javne usluge sastoji se od:

- cijene javne usluge za količinu predanog miješanog komunalnog otpada,

- cijene obvezne minimalne javne usluge i

- cijene ugovorne kazne.

(2) Ukupnu cijenu javne usluge čini zbroj cijene obvezne minimalne javne usluge, cijene javne usluge za količinu predanog miješanog komunalnog otpada i cijene ugovorne kazne.

(3) Korisnik usluge dužan je platiti davatelju usluge iznos cijene javne usluge za obračunsko mjesto i obračunsko razdoblje, osim ako je riječ o obračunskom mjestu na kojem se nekretnina ne koristi.

Cijena obvezne minimalne javne usluge

Članak 27.

(1) Cijena obvezne minimalne javne usluge naplaćuje se za minimalnu javnu uslugu prikupljanja komunalnog otpada i odvojenog prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila, te glomaznog komunalnog otpada u okviru javne usluge, a čine ju sljedeći troškovi: troškovi nabave i održavanja opreme za prikupljanje komunalnog otpada, troškovi prijevoza komunalnog otpada, troškovi obrade komunalnog otpada u dijelu koji se odnose na postupke prije oporabe ili zbrinjavanja, troškove zbrinjavanja otpada (izuzev miješanog komunalnog otpada), troškovi nastali radom reciklažnih dvorišta, trošak rada pretovarne stanice, troškove prijevoza i obrade glomaznog otpada koji se prikuplja u okviru javne usluge, troškovi vođenja propisanih evidencija i izvješćivanja u vezi s javnom uslugom, te druge nepredviđene troškove gospodarenja otpadom.

(2) Cijenu minimalne javne usluge davatelj usluge određuje cjenikom kao cijenu za volumen pojedinog spremnika koji se dodjeljuje pojedinom korisniku usluge prilikom zaključivanja ugovora o korištenju usluge.

Cijena javne usluge za količinu predanog komunalnog otpada

Članak 28.

(1) U cijenu javne usluge za količinu predanog komunalnog otpada se uključuju slijedeći troškovi: troškovi obrade miješanog komunalnog otpada, trošak zbrinjavanja odnosno predaje miješanog komunalnog otpada u centar za gospodarenje otpadom i drugi troškovi propisani Uredbom o gospodarenju komunalnim otpadom koji nisu obuhvaćeni u cijenu minimalne javne usluge.

(2) Davatelj usluge cjenikom određuje visinu jedinične cijene za količinu predanog komunalnog otpada, na način određivanja cijene za volumen spremnika otpada koji se dodjeljuje pojedinom tipu korisnika, te je isti osnova za obračun količine predanog komunalnog otpada.

(3) Cijena javne usluge za količinu predanog miješanog komunalnog otpada određuje se prema izrazu:

C = JCV x BP x U

pri čemu je:

C - cijena javne usluge za količinu predanog komunalnog otpada izražena u kunama

JCV - jedinična cijena za pražnjenje volumena spremnika komunalnog otpada izražena u kunama sukladno cjeniku (naknade za preuzimanje jedne litre komunalnog otpada x volumen spremnika)

BP - broj pražnjenja spremnika komunalnog otpada u obračunskom razdoblju sukladno podacima iz evidencije davatelja usluge.

U - udio korisnika usluge u korištenju spremnika.

Kad jedan korisnik usluge samostalno koristi spremnik, udio korisnika usluge u korištenju spremnika je jedan (U=1).

Kad više korisnika usluge zajednički koriste spremnik zbroj udjela svih korisnika, određenih međusobnim sporazumom ili prijedlogom davatelja usluge, mora iznositi jedan.

Obračunsko razdoblje kroz kalendarsku godinu

Članak 29.

(1) Obračunsko razdoblje na koje se odnosi obračun cijena javne usluge i ukupne cijene javne usluge je mjesec dana.

KRITERIJI ZA ODREĐIVANJE KORISNIKA USLUGE U ČIJE IME GRAD NOVI VINODOLSKI PREUZIMA OBVEZU PLAĆANJA CIJENE ZA JAVNU USLUGU

Članak 30.

(1) Grad Novi Vinodolski preuzima obvezu plaćanja cijene za javnu uslugu za kućanstva korisnika naknade prema propisima o socijalnoj skrbi, a koji imaju prebivalište na njegovom području.

Cijena iznosa namjenske naknade

Članak 31.

(1) Naknadu za gradnju građevina za gospodarenje komunalnim otpadom u svrhu financiranja gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom i sanacije neusklađenog odlagališta na području Grada Novog Vinodolskog plaćaju korisnici javne usluge prema obračunskom mjestu.

(2) Iznos naknade za gradnju građevina za gospodarenje komunalnim otpadom propisane u tom slučaju obračunava davatelj javne usluge u ime i za račun Grada Novog Vinodolskog, te se u tom slučaju cjena javne usluge korisniku usluge uvećava za naknadu za gradnju građevine za gospodarenje komunalnim otpadom.

(3) Naknada za gradnju građevina za gospodarenje komunalnim otpadom obračunava se korisniku usluge po jedinici volumena zaduženog spremnika za miješani komunalni otpad.

(4) Oslobođeni su plaćanja naknade iz stavka 1. ovog članka korisnici usluge u čije ime Grad Novi Vinodolski preuzima obvezu plaćanja cijene za javnu uslugu.

(5) Nadzor nad obračunom i naplatom naknade iz stavka 1. ovog članka obavlja upravno tijelo Grada Novog Vinodolskog u čijem je djelokrugu proračun.

UGOVOR O KORIŠTENJU JAVNE USLUGE

Izjava o načinu korištenja javne usluge

Članak 32.

(1) Davatelj usluge dužan je dostaviti Korisniku usluge dva primjerka obrasca Izjave o načinu korištenja javne usluge.

(2) Obrazac Izjave iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati podatke propisane člankom 14. Uredbe.

(3) Davatelj usluge samostalno određuje koga će se smatrati korisnikom usluge kojem se dostavljaju obrasci Izjave temeljem: prijave samog novog korisnika usluge kao vlasnika ili korisnika nekretnine, uvida u evidenciju obveznika plaćanja potrošnje vode/električne energije, uvida u zemljišne knjige ili temeljem uvida u evidenciju obveznika komunalne naknade Grada Novog Vinodolskog te uvida u evidenciju drugih tijela lokalne samouprave, državne uprave ili pravnih osoba s javnim ovlastima.

(4) U Izjavi se mogu navoditi podaci o načinu dostave računa javne usluge i načinu komunikacije, a mora se navesti datum potpisivanja Izjave od strane korisnika usluge i datum potvrde Izjave od strane davatelja usluge.

(5) Podaci iz st. 2. ovoga članka svrstani su u obrascu Izjave u dva stupca od kojih je prvi prijedlog davatelja usluge, a drugi očitovanje korisnika usluge.

(6) U pisanom dopisu uz koji davatelj usluga dostavlja korisniku usluge obrasce Izjave iz st. 2. ovog članka Odluke, korisnik usluge će se uputiti u poveznice na internetskoj stranici davatelja usluge na kojima se može izvršiti uvid u digitalnu presliku ove Odluke i digitalnu presliku cjenika, kao i na mrežne stranice »Narodnih novina Republike Hrvatske« na kojima su objavljeni Zakon o održivom gospodarenju otpadom i Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom i u mogućnost uvida u navedene isprave (Odluka, cjenik) u sjedištu davatelja usluge u određeno vrijeme.

(7) Korisnik usluge je dužan vratiti davatelju usluge dva primjerka popunjene Izjave iz stavka 1. ovoga članka, s potpisom korisnika usluge u roku od 15 dana od dana zaprimanja obrazaca Izjave,

(8) Davatelj usluge je dužan po zaprimanju Izjave korisniku usluge vratiti jedan ovjereni i sa svoje strane potvrđeni i potpisani primjerak Izjave, u roku od 8 dana od zaprimanja.

(9) Davatelj usluge je dužan primijeniti podatak iz Izjave koji je naveo korisnik usluge (stupac: očitovanje korisnika usluge) kada je taj podatak u skladu sa Zakonom, Uredbom i ovom Odlukom.

(10) Iznimno od stavka 9. ovoga članka Odluke, davatelj usluge primjenjuje podatak iz Izjave koji je naveo davatelj usluge (stupac: prijedlog davatelja usluge) u sljedećem slučaju:

- kad se korisnik usluge ne očituje o podacima iz stavka 2. ovoga članka Odluke u roku iz stavka 7. ovoga članka Odluke,

- kad više korisnika usluge koristi zajednički spremnik, a među korisnicima usluge nije postignut dogovor o udjelima korištenja zajedničkog spremnika na način da zbroj svih udjela čini jedan, primjenjuje se udio Korisnika usluge u korištenju zajedničkog spremnika koji je odredio Davatelj usluge.

(11) Davatelj usluge određuje podatke u Izjavi u stupcu: prijedlog davatelja usluge temeljem podataka iz evidencije davatelja usluge kojima raspolaže ili podataka o potrošnji vode/električne energije, uvida u zemljišne knjige ili temeljem uvida u evidenciju obveznika komunalne naknade Grada Novog Vinodolskog te uvida u evidenciju drugih tijela lokalne samouprave, državne uprave ili pravnih osoba s javnim ovlastima.

(12) Davatelj usluge može omogućiti davanje Izjave iz stavka 1. ovoga članka Odluke elektroničkim putem kad je takav način prihvatljiv korisniku usluge.

Članak 33.

(1) Korisnik usluge je dužan uz Izjavu priložiti i dokaz o vlasništvu građevine ili posebnog dijela građevine (izvadak iz zemljišne knjige ili drugi dokaz temeljem kojeg je stečeno pravo vlasništva nekretnine), odnosno ugovor kojim je stekao pravo korištenja.

(2) Davatelj usluge je ovlašten od korisnika tražiti i druge dokaze važne za zaključenje ugovora o korištenju javne usluge.

(3) Za slučaj kad davatelj usluge ima informaciju o vlasniku/korisniku koji nije podnio zahtjev za zaključenje ugovora o korištenju javne usluge, davatelj usluge će, u slučaju kada korisnik usluge odbija preuzeti spremnik, ne koristi spremnik koji već posjeduje ili nije vratio potpisanu Izjavu iz čl. 32. ove Odluke istog ipak evidentirati kao korisnika usluge, te će o zaduženju obavijestiti korisnika usluge i Grad Novi Vinodolski.

Sklapanje ugovora o korištenju javne usluge

Članak 34.

(1) Korisnici usluge javnu uslugu ugovaraju zaključenjem ugovora o korištenju javne usluge.

(2) Ugovor o korištenju javne usluge smatra se sklopljenim:

- kad korisnik usluge dostavi davatelju usluge Izjavu ili

- prilikom prvog korištenja javne usluge ili zaprimanja na korištenje spremnika za primopredaju komunalnog otpada u slučaju kad korisnik usluge ne dostavi davatelju usluge Izjavu.

(3) Ugovor o javnoj usluzi zaključuje se na neodređeno vrijeme.

(4) Bitne sastojke Ugovora uz Izjavu čine ova Odluka i Cjenik javne usluge.

(5) Davatelj javne usluge dužan je omogućiti korisniku usluge uvid u ovu Odluku i Cjenik javne usluge prije sklapanja i izmjene i/ili dopune Ugovora i na zahtjev korisnika usluge.

(6) Zaključenjem ugovora o korištenju javne usluge korisnik usluge u svemu prihvaća Opće uvjete ugovora sa korisnicima iz priloga I. ove Odluke.

Izmjene i dopune Ugovora o korištenju javne usluge

Članak 35.

(1) Korisnik usluge dužan je obavijestiti davatelja javne usluge o svakoj promjeni podataka iz Izjave u roku od 15 dana od dana kad je nastupila promjena, kao i o svakoj drugoj namjeravanoj promjeni podataka iz Izjave u roku od 15 dana prije dana od kojeg će se primjenjivati namjeravana promjena.

(2) U slučaju da to ne učini dužan je podmiriti cijenu usluge sve dok to ne učini, odnosno dok to ne učini novi vlasnik odnosno korisnik.

(3) Sve obavijesti i zahtjeve korisnik podnosi davatelju usluga pisano putem pošte, telefaksa, elektroničkom poštom ili na zapisnik u sjedištu davatelja usluge.

(4) Temeljem dostavljene obavijesti, davatelj usluge dostavlja korisniku usluge obrazac izmjene i dopune Izjave o načinu korištenja javne usluge u dijelu podataka koji se mijenjaju, u cijelosti na način i u postupku određenom člankom 32. ove Odluke.

Prestanak Ugovora o korištenju javne usluge

Članak 36.

(1) Korisnik usluge, osim u slučaju promjene vlasništva nekretnine, te u slučaju prenošenja obveza korisnika usluge na novog korisnika usluge, ne može otkazati Ugovor, odnosno sve dok koristi javnu uslugu dužan je plaćati cijenu javne usluge sukladno obračunu davatelja javne usluge.

(2) Korisnik usluge je dužan davatelja usluge pismeno obavijestiti o prestanku svojeg prava vlasništva na nekretnini koja predstavlja obračunsko mjesto za javnu uslugu prikupljanja otpada, odnosno o prestanku svojeg posjeda - korištenja nekretnine koja predstavlja obračunsko mjesto, u roku od 15 dana od dana prestanka posjeda predmetne nekretnine

(3) Uz obavijest iz stavka 2. ovog članka Odluke korisnik usluge dužan je dostaviti davatelju usluge primjerak kupoprodajnog ugovora kojim je vlasništvo na nekretnini prenijeto na novog vlasnika, odnosno sporazumni raskid ugovora o korištenju nekretnine (raskid ugovora o zakupu ili najmu) ili drugi odgovarajući dokaz iz kojeg je vidljiv prestanak posjeda na nekretnini.

(4) Raskid ugovora nastupa s posljednjim danom u mjesecu u kojem je podnesena odgovarajuća obavijest odnosno zahtjev.

(5) U slučaju raskida ugovora, korisnik usluge obavezan je davatelju usluge vratiti zaduženi individualni spremnik kojeg je korisniku usluge osigurao davatelj usluge. U protivnom davatelj usluge ima pravo potraživati naknadu pune cijene novog spremnika.

Obveze davatelja usluge

Članak 37.

(1) Davatelj usluge dužan je:

- osigurati korisniku usluge spremnik za primopredaju miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada i reciklabilnog komunalnog otpada,

- označiti spremnik oznakom iz članka 12. ove Odluke,

- dostaviti korisniku usluge Obavijest iz članka 20. ove Odluke,

- preuzeti sadržaj spremnika od korisnika usluge,

- osigurati provjeru da otpad sadržan u spremniku prilikom primopredaje odgovara vrsti otpada čija se primopredaja obavlja.

(2) Davatelj usluge odgovara za sigurnost, redovitost i kvalitetu javne usluge i usluge povezane s javnom uslugom,

Obveze korisnika usluge

Članak 38.

(1) Korisnik usluge dužan je:

- koristiti javnu uslugu i predati miješani komunalni otpad i biorazgradivi otpad davatelju usluge na području na kojem se nalazi nekretnina korisnika usluge,

- omogućiti davatelju usluge pristup spremniku na mjestu primopredaje u slučaju kad mjesto primopredaje otpada nije na javnoj površini,

- postupati s otpadom na obračunskom mjestu korisnika usluge na način kojim se ne dovodi u opasnost ljudsko zdravlje i ne dovodi do rasipanja otpada oko spremnika i ne uzrokuje pojava neugode drugoj osobi zbog mirisa otpada,

- odgovarati za postupanje s otpadom i spremnikom na obračunskom mjestu korisnika usluge sukladno Zakonu, Uredbi i ovoj Odluci,

- predavati biorazgradivi komunalni otpad, reciklabilni komunalni otpad, problematični otpad i glomazni otpad odvojeno od miješanog komunalnog otpada,

- predavati problematični otpad u reciklažno dvorište ili mobilno reciklažno dvorište,

- korisnik usluge odgovoran je za postupanje s otpadom i spremnikom na obračunskom mjestu korisnika usluge, te je zajedno s ostalim korisnicima usluge na istom obračunskom mjestu odgovoran za obveze nastale zajedničkim korištenjem spremnika.

Nekretnina koja se trajno ne koristi

Članak 39.

(1)Nekretnina koja se trajno ne koristi je nekretnina za koju je utvrđeno da se ne koristi na temelju pisanog očitovanja vlasnika nekretnine i dostavljenih potvrda ovlaštenih pružatelja usluga o potrošnji električne energije i vode, odnosno potvrde o priključenju na sustav elektrodistribucijske mreže i sustav javne vodoopskrbe i javne odvodnje.

(2) Obveza korisnika usluge na plaćanje cijene javne usluge u slučaju iz stavka 1. ovog članka ne nastaje, te prava i obveze davatelja usluge i korisnika usluga za obračunsko mjesto na kojem se nekretnina nalazi, miruju u vremenu kada se nekretnina trajno ne koristi.

(3) Korisnik usluge, u slučaju kada je davatelju usluge dao/dostavio očitovanje iz st. 1. ovog članka, mora nakon godine dana od dana davanja očitovanja dostaviti davatelju usluge novu potvrdu o nekorištenju električne energije i vode od strane ovlaštenog pružatelja usluge u razdoblju od davanja očitovanja iz stavka 1. ovog članke.

Provedba ugovora u slučaju nastupanja posebnih okolnosti

Članak 40.

(1) Davatelj usluge se neće smatrati odgovornim za kašnjenja u ispunjenju ili za neispunjenje obveza iz ugovora koje je uzrokovano neočekivanim i nepredvidivim okolnostima izvan njegove razumne kontrole (viša sila), kao što su radnje građanskih ili vojnih tijela, ograničenja uvedena zakonom, požar, poplava, snijeg, led, eksplozija, rat, embargo, štrajkovi, lokalni ili nacionalni neredi i nemiri.

(2) O nastupu izvanrednih okolnosti, iz stavka 1. ovog članka Odluke, kao razloga kašnjenja u ispunjenju ili neispunjenja javne usluge, davatelj usluge će bez odgode obavijestiti korisnike usluga putem mrežnih stranica i/ili sredstava javnog informiranja.

(3) Ispunjenje obveza davatelja usluge iz ugovora, u slučaju nastupa izvanrednih okolnosti, iz stavka 1. ovog članka Odluke, će se odgoditi ili promijeniti za vrijeme njihovog trajanja.

(4) Po prestanku uvjeta koji onemogućavaju izvršenje javne usluge prikupljanja biorazgradivog i miješanog komunalnog otpada davatelj usluge će korisnika usluge obavijestiti putem mrežnih stranica i/ili sredstava javnog informiranja o načinu i vremenu izvršenja usluge.

NAČIN ODREĐIVANJA UDJELA KORISNIKA JAVNE USLUGE U SLUČAJU KAD SU KORISNICI JAVNE USLUGE KUĆANSTVA I KORISTE ZAJEDNIČKI SPREMNIK, A NIJE POSTIGNUT SPORAZUM O NJIHOVIM UDJELIMA

Članak 41.

(1) U slučaju kad su korisnici javne usluge kućanstva i koriste zajednički spremnik, a nije postignut sporazum o njihovim udjelima, davatelj usluge određuje udio korisnika usluge u korištenju zajedničkog spremnika na način da je kriterij za određivanje udjela korisnika usluge omjer broja fizičkih osoba u kućanstvu korisnika usluge i ukupnog broja fizičkih osoba na obračunskom mjestu.

(2) Korisnik uluge iz st. 1. ovog članka dužan je na zahtjev davatelja usluge dostaviti izjavu o broju članova kućanstva korisnika usluge, te obavijestiti davatelja usluge o svakoj promjeni broja članova kućanstva u roku od 15 dana od nastale promjene.

NAČIN ODREĐIVANJA UDJELA KORISNIKA JAVNE USLUGE U SLUČAJU KAD SU KORISNICI JAVNE USLUGE KUĆANSTVA I PRAVNE OSOBE ILI FIZIČKE OSOBE - OBRTNICI I KORISTE ZAJEDNIČKI SPREMNIK, A NIJE POSTIGNUT SPORAZUM O NJIHOVIM UDJELIMA

Članak 42.

(1) U slučaju, kad su korisnici javne usluge kućanstva i pravne osobe ili fizičke osobe - obrtnici koji koriste zajednički spremnik, a nije postignut sporazum o njihovim udjelima, davatelj usluge poziva korisnike, koji koriste zajednički spremnik da sklope sporazum o njihovim udjelima.

(2) U slučaju, da davatelj usluge ne raspolaže sa podatkom o postignutom sporazumu i za vrijeme do usuglašavanja sporazuma o njihovim udjelima u zajedničkom spremniku, davatelj usluge pojedinom korisniku određuje svoj prijedlog udjela u zajedničkom spremniku, pri čemu minimalni obračunski udio za korisnike tipa kućanstva ne može biti manji od 120 l a za pravne osobe/ortnike udio ne može biti manji od 240 l. U tom slučaju se u najboljoj mogućoj mjeru pokuša uvažiti odredbe iz prethodnog članka.

(3) U slučaju, da sporazum ne bude postignut u roku od 6 mjeseci davatelj usluge ima mogućnost da pravne osobe ili fizičke osobe - obrtnici tretira zasebno, na način da davatelj usluge može u tom primjeru odrediti za pravnu osobu ili fizičku osobo - obrtnika posebno obračunsko mjesto sa dodijeljenim zasebnim spremnikom.

NAČIN PODNOŠENJA PRIGOVORA I POSTUPANJU PO PRIGOVORU GRAĐANA NA NEUGODU UZROKOVANU SUSTAVOM SAKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA

Članak 43.

(1) Korisnici usluge imaju mogućnost podnošenja prigovora na pruženu javnu uslugu i način rada davatelja usluge, u dijelu koji se odnosi na skupljanje komunalnog otpada, a koji je kod korisnika izazvao neugodu.

(2) Prigovor se može podnijeti pisano putem pošte, telefaksa, elektoničkom poštom ili na zapisnik u sjedištu davatelja usluge, svakog radnog dana, u vremenu od 8:00 do 10:00 sati.

(3) Davatelj usluge je dužan na prigovor korisnika usluge odgovoriti u roku od 15 (petnaest) dana od dana zaprimljenog prigovora.

Članak 44.

(1) Po primitku odgovora na pisani prigovor, nezadovoljan korisnik može podnijeti pisanu reklamaciju Povjerenstvu za reklamacije kojeg je davatelj usluge dužan osnovati sukladno odredbama Zakona o zaštiti potrošača.

(2) Povjerenstvo za reklamacije je dužno pisano odgovoriti na zaprimljene reklamacije korisnika u roku od 30 (trideset) dana od dana zaprimanja reklamacije.

(3) Davatelj usluge dužan je voditi i čuvati pisanu evidenciju prigovora korisnika najmanje godinu dana od dana primitka prigovora korisnika.

Članak 45.

(1) Korisnici usluge imaju mogućnost podnošenja pisanih prigovora na ispostavljeni račun za obavljenu javnu uslugu u roku od 15 (petnaest) dana od zaprimanja računa.

(2) Očitovanje davatelja usluge na zaprimljeni prigovor se provodi na način opisan u prethodnom članku.

ODVOJENO SAKUPLJANJE KOMUNALNOG OTPADA

Članak 46.

(1) Korisnici usluga dužni su iz komunalnog otpada izdvojiti biorazgradivi otpad, otpadni papir, metal, staklo, plastiku, tekstil, glomazni komunalni otpad, te problematični otpad.

(2) Davatelj usluge dužan je odvojeno prikupljeni otpad iz prethodnog stavka ovoga članka zbrinuti na propisan način.

Prikupljanje reciklabilnog komunalnog otpada

Članak 47.

(1) Davatelj usluge pruža uslugu prikupljanja otpadnog papira, metala, plastike, stakla i tekstila (dalje u tekstu: reciklabilni otpad).

(2) Reciklabilni komunalni otpad, osim tekstila, a naročito otpadni papir i karton te plastična i metalna ambalaža prikuplja se u tipiziranim spremnicima na obračunskom mjestu i/ili u reciklažnom dvorištu i/ili u mobilnom reciklažnom dvorištu. Tekstil se prikuplja putem spremnika postavljenim na javnim površinama i/ili u reciklažnom dvorištu i /ili u mobilnom reciklažnom dvorištu.

Članak 48.

(1) Reciklabilni komunalni otpad, osim tekstila, se prikuplja na obračunskom mjestu u standardnim tipiziranim spremnicima za reciklabilni komunalni otpad ili u vrećicama, kao zamjenama za spremnike za reciklabilni otpad.

(2) Davatelj usluge osigurava spremnike/vrećice za prikupljanje reciklabilnog komunalnog otpada i predaje ih korisniku na korištenje bez naknade ukoliko korisnik takve spremnike ne posjeduje. Spremnici koje je osigurao davatelj usluge, vlasništvo su davatelja usluge.

(3) Spremnici za reciklabilni korisni otpad moraju imati oznaku naziva vrste otpada za koju je spremnik namijenjen, oznaku davatelja usluge i oznaku barkoda ili RFID čipa koja je u Evidenciji o preuzetom komunalnom otpadu pridružena Korisniku usluge i obračunskom mjestu.

(4) Vrećice za prikupljanje reciklabilnog otpada označavaju se barkodom davatelja usluge koje se povezuju sa korisnikom usluge kome su dodijeljene.

(5) U spremnike za prikupljanje reciklabilnog komunalnog otpada može se odlagati samo ona vrsta otpada za koji je spremnik namijenjen.

Članak 49.

(1) Davatelj usluge dužan je u Obavijesti o prikupljanju miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog otpada i reciklabilnog komunalnog otpada iz članka 20. ove Odluke, odrediti najmanju učestalost odvoza reciklabilnog komunalnog otpada u obračunskom razdoblju, koja ne može biti manja od jednom mjesečno, sukladno odredbama ove Odluke.

(2) Preuzimanje spremnika i vrećica sa reciklabilnim otpadom vrši se na istom mjestu za primopredaju koje je za istog korisnika usluge određeno za preuzimanje biorazgradivog i miješanog otpada.

(3) Odredbe ove Odluke o mjestu za primopredaju i sakupljanje otpada koje je primjenjuju na prikupljanje miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada na odgovarajući način se primjenjuju i na prikupljanje reciklabilnog komuanalnog otpada.

Korištenje javne površine za prikupljanje otpada

Članak 50.

(1) Javne površine na području Grada Novi Vinodolski, mogu se koristiti za prikupljanje tekstila u spremnicima postavljenim na lokacijama, koje će biti određene u Obavijesti iz članka 20. ove Odluke.

Reciklažna dvorišta

Članak 51.

(1) Na području Grada Novi Vinodolski uspostavljeno je reciklažno dvorište za područje Grada Novog Vinodolskog na lokaciji Poslovna zona Zapad, ulica Dubrova, Novi Vinodolski.

Članak 52.

(1) Davatelj usluge dužan je osigurati odvojeno sakupljanje otpada putem mobilnog reciklažnog dvorišta sukladno godišnjem planu rasporeda mobilnog reciklažnog dvorišta po pojedinim naseljima u Gradu Novom Vinodolskom kojeg davatelj usluge donosi u Obavijesti o prikupljanju miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog otpada i reciklabilnog komunalnog otpada iz članka 20. ove Odluke.

Članak 53.

(1) Davatelj usluge u reciklažnom dvorištu i mobilnom reciklažnom dvorištu je dužan preuzeti otpad izvagati ga i korisniku usluge izdati dokument sa datumom, količinom i vrstom otpada koji je korisnik predao.

(2) Davatelj usluge je dužan u reciklažnom dvorištu i mobilnom reciklažnom dvorištu zaprimati sve vrste otpada koji se prema ovoj Odluci i pozitivnim propisima može u njemu odlagati bez naknade za kućanstva, a ako je propisana ovom Odlukom ili pozitivnim propisima odlaganje samo određene količine otpada, onda je davatelj usluge dužan preuzeti bez naknade samo propisane količine otpada.

Članak 54.

(1) Davatelj usluge u reciklažnim dvorištu može zaprimati otpad od pravnih osoba i otpad koji nije nastao na području Grada Novog Vinodolskog za koje je uspostavljeno to reciklažno dvorište.

(2) Osoba iz stavka 1. ovog članka koja predaje otpad snosi sve troškove gospodarenja tim otpadom i dužna je platiti naknadu za predaju otpada prema cjeniku davatelja usluge.

Sakupljanje glomaznog (krupnog) otpada

Članak 55.

(1) Davatelj usluge u okviru javne usluge jednom u kalendarskoj godini preuzima glomazni otpad od korisnika usluge na obračunskom mjestu korisnika usluge bez naknade.

(2) Davatelj javne usluge na zahtjev korisnika usluge osigurava preuzimanje glomaznog otpada od korisnika usluge na obračunskom mjestu korisnika usluge, osim preuzimanja glomaznog otpada iz prethodnog stavka, pri čemu je korisnik usluge dužan platiti cijenu prijevoza tog otpada do reciklažnog dvorišta.

(3) Davatelj usluge je dužan preuzeti glomazni otpad od korisnika usluge na obračunskom mjestu korisnika usluge u što kraćem roku koji zajednički određuju korisnik usluge i davatelj usluge.

Članak 56.

(1) Davatelj usluge u okviru javne usluge jednom u kalendarskoj godini preuzima glomazni otpad od korisnika usluge na lokaciji obračunskog mjesta bez naknade u najvećoj količini do 4 m3.

Ugovorna kazna

Članak 57.

(1) Ugovorna kazna se obračuna u slučaju kada korisnik usluge postupa protivno ugovoru prema odredbama ove Odluke.

(2) Ugovorna kazna se, u slučaju iz stavka 1. ovog članka, na računu za javnu uslugu iskazuje zasebno.

(3) Kad više korisnika usluge koristi zajednički spremnik, nastalu obvezu plaćanja ugovorne kazne u slučaju kad se ne utvrdi odgovornost pojedinog korisnika snose svi korisnici usluge koji koriste zajednički spremnik sukladno udjelima u korištenju spremnika. Individualna odgovornost pojedinog korisnika može se utvrditi temeljem fotodokumentacije i zapisnika komunalnog redara Grada Novog Vinodolskog ili temeljem fotodokumentacije i zapisnika ovlaštene osobe davatelja usluge ili fotodokumentacije i izjave od strane svih ostalih korisnika usluge koji dijele zajednički spremnik.

(4) Činjenicu postupanja protivno ugovoru utvrđuje ovlaštena osoba davatelja usluge fotodokumentacijom i izradom zapisnika. Iz fotodokumentacije mora nedvojbeno proizlaziti postupanje korisnika usluge protivno ugovoru i ovoj Odluci te mora biti obračunsko mjesto jasno uočljivo.

Članak 58.

(1) Korisnik usluge dužan je platiti iznos ugovorne kazne za postupanje protivno Ugovoru, u slijedećim slučajevima:

- ako ne koristi javnu uslugu u obračunskom razdoblju i ne predaje komunalni otpad davatelju javne usluge, a na temelju podataka očitanja mjernih uređaja za potrošnju električne energije ili pitke vode ili na drugi način davatelj usluge utvrdi da koristi nekretninu, ugovorna kazna iznosi 1.000,00 kuna po obračunskom razdoblju,

- ako odloži bilo kakav otpad izvan spremnika dužan je platiti ugovornu kaznu za svako takvo postupanje iznosi u iznosu 250,00 kuna.

- ako na svojem obračunskom mjestu postupa s otpadom na način kojim se dovodi u opasnost ljudsko zdravlje i dovodi do rasipanja otpada oko spremnika i uzrokuje pojava neugode drugoj osobi zbog mirisa, dužan je platiti ugovornu kaznu za svako takvo postupanje u iznosu 250,00 kuna

- ako s glomaznim otpadom postupa na način da isti odlaže u spremnike za prikupljanje komunalnog otpada, na mjesta koja za to nisu predviđena, te da s glomaznim komunalnim otpadom odlaže otpad koji se ne smatra glomaznim otpadom po Dodatku Naputka o glomaznom otpadu (»Narodne novine« RH br. 79/15), dužan je platiti ugovornu kaznu za svako takvo postupanje u iznosu 250,00 kuna.

- ako pretrpa i dodatno sabije komunalni otpad tako da on ne može gravitacijski ispasti iz spremnika prilikom pražnjenja dužan je platiti ugovornu kaznu za svako takvo postupanje u iznosu 250,00 kuna,

- ako u spremnik za prikupljanje reciklabilnog komunalnog otpada odloži: biorazgradivi komunalni otpad, miješani komunalni otpad, glomazni, metalni i građevinski otpad (građevni otpad), zeleni otpad koji nastaje prilikom rezidbe zelenih površina, i odgovarajući, ali onečišćeni reciklabilni otpad,dužan je platiti ugovornu kaznu za svako takvo postupanje u iznosu 250,00 kuna,

- ako u spremnik za prikupljanje reciklabilnog ili miiješanog komunalnog otpada odloži: žar ili vrući pepeo, otpadna ulja, baterije i akumulatore, gume, električni i elektronički otpad, lijekove i ostali problematični otpad kao i druge zabranjene tvari sukladno Zakonu i Odluci, te ostalim propisima koji reguliraju gospodarenje otpadom, dužan je platiti ugovornu kaznu za svako takvo postupanje u iznosu 1.000,00 kuna,

- ako u spremnik za prikupljanje miješanog komunalnog otpada odloži: biorazgradivi komunalni otpad, korisni otpad koji se može reciklirati, glomazni, metalni i građevinski otpad (građevni otpad), zeleni otpad koji nastaje prilikom rezidbe zelenih površina, dužan je platiti ugovornu kaznu za svako takvo postupanje u iznosu 250,00 kuna,

- ako spremnik za otpad nije zatvorio, odnosno vrećicu zavezao, dužan je platiti ugovornu kaznu za svako takvo postupanje u iznosu 250,00 kuna.

- ako ne drži spremnik na za to propisanom mjestu, dužan je platiti ugovornu kaznu za svako takvo postupanje u iznosu 250,00 kuna.

- ako onemogući davatelju usluge pristup spremniku na mjestu primopredaje, dužan je platiti ugovornu kaznu za svako takvo postupanje u iznosu 250,00 kuna.

- ako ne omogući davatelju usluge označavanje spremnika s kojim već raspolaže, dužan je platiti ugovornu kaznu za svako takvo postupanje u iznosu 250,00 kuna,

- ako je uništo ili oštetio ili u slučaju gubitka RFID kartice za pristup polupodzemnom spremniku velikih kapaciteta, dužan je platiti ugovornu kaznu za svako takvo postupanje u iznosu 250,00 kuna,

- ako je uništo ili oštetio spremnik ili u slučaju nestanka spremnika, bez obzira da li je oštećenje, uništenje ili nestanak spremnika nastalo krivnjom korisnika usluge ili bez krivnje (objektivna odgovornost), dužan je platiti ugovornu kaznu za svako takvo postupanje u iznosu 2.500,00 kuna.

- ako je u izjavi o načinu korištenja usluge očigledno naveo netočne podatke dužan je platiti ugovornu kaznu u iznosu 1.000,00 kuna.

- ako je u Izjavi o korištenju javne usluge ili očitovanju iz članka 39. ove Odluke, lažno naveo da trajno ne koristi nekretninu ili nakon očitovanja iz članka 39. ove Odluke, nakon proteka godine dana od dostave Izjave/davanja očitonanja, ne dostavi potvrdu o nekorištenju električne energije i vode od strane ovlaštenog pružatelja usluge u razdob lju od davanja očitovanja, ugovorna kazna iznosi 2.500,00 kuna.

- ako ne dojavi davatelju usluge promjenu podataka iz Izjave o korištenju usluge u roku od 15 dana od dana kad je nastupila promjena dužan je platiti ugovornu kaznu po obračunskom razdoblju u iznosu od 250,00 kuna.

- ako ne dojavi davatelju usluge u roku od 15 dana svaku promjenu namjene prostora ili djelatnosti te proširenje i izmjenu djelatnosti ili druge okolnosti koje znatno utječu na povećanje ili smanjenje javne usluge dužan je platiti ugovornu kaznu po obračunskom razdoblju u iznosu od 250,00 kuna.

(2) Radi utvrđivanja nužnih činjenica kojima se utvrđuje postupanje korisnika usluge protivno Ugovoru o korištenju javne usluge prema ovom članku, kao i činjenica nužnih za obračun ugovorne kazne, davatelj usluge ovlašten je i dužan postupati po prijavi komunalnih redara, razmotriti i ispitati prijave građana, uzimati potrebne izjave od korisnika usluga, svojih zaposlenika i trećih osoba, osigurati fotografiranje i/ili video snimanje obračunskog mjesta korisnika usluge i koristiti takvu fotodokumentaciju, koristiti podatke iz izjave o načinu korištenja javne usluge, evidencije o preuzetom komunalnom otpadu, podatke očitanja mjernih uređaja za potrošnju električne energije ili pitke vode, podatke iz svojih poslovnih knjiga i drugih evidencija, cjenika ovlaštenih proizvođača opreme i uređaja, stručne, obrazložene i ovjerene procjene nastalih troškova uslijed pojedinog postupanja, vremensko trajanje pojedinog postupanja, te sve druge dokaze s pomoću kojih se i u svezi s drugim dokazima nedvojbeno može utvrditi postupanje korisnika usluge prema ovom članku, odnosno koji mogu poslužiti za obračun ugovorne kazne.

(3) Ukoliko se utvrdi da je korisnik usluge počinio više radnji za koje je prema ovom članku propisana obveza plaćanja ugovorne kazne, davatelj usluge će mu za svaku od navedenih radnji obračunati i naplatiti ugovornu kaznu.

ZAVRŠNE I PRIJELAZNE ODREDBE

Članak 59.

(1) Odrede ove Odluke, koje se odnose na reciklažno dvorište i mobilno reciklažno dvorište stupaju na snagu u trenutku stjecanja uvjeta za njihovo korištenje.

(2) Odredbe koje se odnose na biorazgradivi otpad stupaju na snagu u trenutku stjecanja tehničko-tehnoloških uvjeta za njegovo skupljanje i obradu.

Članak 60.

(1) Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o obvezatnom korištenju komunalne usluge održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na skupljanje i odvoz komunalnog otpada (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 35/04 i 49/09).

Članak 61.

(1) Ova Odluka stupa na snagu u roku od osam dana od dana objave, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 351-02/18-20/4

Ur. broj: 2107/02-01-18-2

Novi Vinodolski, 31. siječnja 2018.

GRADSKO VIJEĆE
GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik

Neven Pavelić, v. r.

PRILOG I.

OPĆI UVJETI UGOVORA O KORIŠTENJU
JAVNE USLUGE PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG KOMUNALNOGOTPADA I BIORAZGRADIVOG KOMUNALNOG OTPADA

Uvodne odredbe

Članak 1.

(1) Definicije i termini korišteni u ovim Općim uvjetima o korištenju javne usluge prikupljanja biorazgradivog i miješanog komunalnog otpada (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti) odgovaraju definicijama i terminima korištenim u Odluci o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Novog Vinodolskog (u daljnjem tekstu: Odluka).

(2) Ovim Općim uvjetima utvrđuju se međusobni odnosi davatelja usluge i korisnika usluge koji proizlaze iz Ugovora o korištenjujavne usluge prikupljanja biorazgradivog i miješanog komunalnog otpada od strane davatelja usluge korisniku usluge na području pružanja javne usluge.

Primjena Općih uvjeta

Članak 2.

(1) Ovi Opći uvjeti primjenjuju se na sve korisnike usluga koji zaključe Ugovor s davateljem usluge.

Članak 3.

(1) U slučaju kada odredbe Ugovora upućuju na primjenu pojedinih odredaba ovih Općih uvjeta te odredbe Općih uvjeta postaju sastavni dio Ugovora.

(2) Korisnik usluge je upoznat sa sadržajem ovih Općih uvjeta i pristaje na njihovu primjenu.

Ugovaranje javne usluge

Članak 4.

(1) Korisnici usluge javnu uslugu ugovaraju zaključenjem Ugovora sukladno Odluci.

(2)Ugovor se smatra sklopljenim:

-kad korisnik usluge dostavi davatelju javne usluge Izjavu ili

-prilikom prvog korištenja javne usluge ili zaprimanja na korištenje spremnika za primopredaju komunalnog otpada u slučaju kad korisnik usluge ne dostavi davatelju javne usluge Izjavu.

(3) Ugovor se sklapa za svako obračunsko mjesto.

(4) Zaključenjem Ugovora korisnik usluge pristaje na primjenu odredbi ovih Općih uvjeta.

(5) Početni dan za obračun javne usluge smatra se danom zaključenja ugovora.

Članak 5.

(1) Cijena javne usluge utvrđuje se Cjenikom javne usluge kojeg donosi i mijenja davatelj usluge sukladno odredbama Odluke.

(2) Korisnik usluge je dužan plaćati cijenu javne usluge utvrđenu Cjenikom javne usluge.

(3) U slučaju izmjene cijena usluge, davatelj usluge će o istom obavijestiti korisnika usluge putem svojih mrežnih stranica. Nove cijene obračunat će se s danom donošenja Odluke o promjeni cijenaodnosno novog Cjenika.

Članak 6.

(1) Cijenu javne usluge korisnik usluge je dužan plaćati na temelju računa koji mu davatelj usluge ispostavlja jednom mjesečno, kad nastaje obveza plaćanja.

(2) Korisnik se obvezuje podmiriti račun u roku navedenom na računu. U slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze po računu davatelj usluge kao vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe temeljem računa kao vjerodostojne isprave.

Prava i obveze ugovornih strana

Članak 7.

(1) Davatelj usluge i korisnik usluge imaju prava i obveze utvrđene Odlukom, Ugovorom i ovim Općim uvjetima.

Članak 8.

(1) U slučaju stjecanja vlasništva nekretnine, korisnik usluge (novi korisnik) dužan je najkasnije 15 dana prije početka korištenja javne usluge obavijestiti davatelja usluge o početku korištenja javne usluge.

(2) Davatelj usluge i korisnik usluge (vlasnik nekretnine) sklapaju Ugovor na način utvrđen ovim Općim uvjetima. Radi otklanjanja svake sumnje, pisani oblik Ugovora nije pretpostavka nastanka ugovornog odnosa između davatelja usluge i korisnika usluge, a niti pretpostavka valjanosti nastalog Ugovora posebice u slučajevima kada je davatelj usluge korisniku usluge omogućio korištenje javne usluge, a korisnik usluge odbija potpisati Ugovor tj. dostaviti Izjavu.

(3) Postojeći korisnik usluge u slučaju bilo kakvih promjena podataka vezanih uz ugovorni odnos, a koje utječu na međusobne odnose između davatelja javne usluge i korisnika usluge dužan je iste prijaviti davatelju usluge najkasnije u roku od 15 dana od dana nastale promjene pisanim putem.

(4) Prilikom stjecanja odnosno prestanka statusa korisnika usluge ili prilikom prijave promjene podataka vezanih uz ugovorni odnos, korisnik usluge je status korisnika usluge/prestanka statusa korsnika usluge/podatke koje prijavljuje, dužan dokazati vjerodostojnim ispravama i dokumentacijom.

Članak 9.

(1) Svaka promjena koju korisnik usluge prijavljuje davatelju usluge prihvaća se od datuma prijave, te je isključena mogućnost retroaktivnog učinka prijavljene promjene.

(2) Prilikom promjene svi dospjeli računi moraju biti plaćeni.

(3) Prilikom konačnog prestanka korištenja javne usluge, korisnik usluge je dužan platiti sve do tada zaprimljene račune, vratiti zadužene spremnike i tek tada se može brisati iz evidencije davatelja javne usluge.

Članak 10.

(1) Osim u slučaju promjene vlasništva nekretnine te u slučaju prenošenja obveza korisnika usluge na novog korisnika usluge, korisnik usluge ne može otkazati Ugovor, odnosno sve dok koristi javnu uslugu dužan je plaćati cijenu javne usluge sukladno obračunu davatelja javne usluge.

Članak 11.

(1) Korisnici usluge spremnike za otpad smještaju u svoje objekte ili druge prostore u svom vlasništvu, a u terminima odvoza sukladno Obavijesti o prikupljanju miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog otpada i reciklabilnog komunalnog otpada, dužni su spremnike iznijeti na javnu površinu, na za to predviđena mjesta.

(2) Korisnici usluge koji stanuju u višestambenim objektima spremnike za otpad moraju smjestiti tako da je do njih moguć pristup vozilom za odvoz komunalnog otpada, da ne smetaju upotrebi zajedničkih prolaza i prostorija te da njihovim smještajem komunalni otpad ne prouzrokuje neugodan miris u stanovima.

(3) Korisnici usluge dužni su isključivo u određeni dan, prema utvrđenom rasporedu, spremnike za otpad iznijeti ispred svog objekta na javnu površinu te ih obavezno nakon odvoza u najkraćem roku ukloniti sa javne površine, kako bi se spriječila mogućnost oštećenja i eventualna otuđenja.

(4) U dane odvoza korisnici usluge spremnike za otpad trebaju smjestiti na javnu površinutako da isti ne ometaju promet na kolniku ili pješačkoj stazi.

(5) Korisnik usluge spremnik za otpad mora zatvoriti, a vrećicu zavezati.

(6) Zabranjeno je pretrpavati i dodatno sabijati otpad u spremniku. Otpad mora biti odložen u spremnik na način da prilikom pražnjenja isti u cijelosti gravitacijski ispadne iz spremnika.

(7) Sav odloženi komunalni otpad mora se nalaziti u odgovarajućem spremniku za otpad.

(8) Kada je, zbog nedovoljne širine ceste i mjesta za okretanje, vozilu davatelja javne usluge onemogućen pristup do nekretnine korisnika usluge, korisnik usluge dužan je spremnik, prema rasporedu, iznijeti na prvu dostupnu javnu površinu kojoj vozilo davatelja javne usluge može pristupiti. Spremnici koji nisu postavljeni sukladno navedenom, neće biti ispražnjeni.

(9) Korisnik usluge dužan je skupljeni komunalni otpad pažljivo odlagati u odgovarajuće spremnike za otpad, tako da se on ne rasipa i ne onečišćava okolni prostor.

(10) Otpad rasut prilikom iznošenja spremnika za otpad na javnu površinu korisnik usluge dužan je sam očistiti.

(11) Prostor za smještaj spremnika, kao i sam spremnik za komunalni otpad dužni su održavati i čistiti korisnici usluge.

(12) Zabranjeno je svako prebiranje po otpadu u spremnicima za otpad i odnošenje otpada iz njih na javnoj površini.

(13) U spremnike za komunalni otpad zabranjeno je odlagati: biorazgradivi komunalni otpad, korisni otpad koji se može reciklirati, žar ili vrući pepeo, otpadna ulja, baterije i akumulatore, gume, električni i elektronički otpad, lijekove, građevinski otpad, glomazni otpad i ostali problematični otpad kao i druge zabranjene tvari sukladno Zakonu i Odluci te ostalim propisima koji reguliraju gospodarenje otpadom.

(14) Zabranjeno je u spremnike za odvojeno prikupljanje reciklabilnog otpada odlagati miješani komunalni otpad, kao i bilo koji drugi otpad koji ne odgovara definiciji otpada ili odgovarajući, ali onečišćeni reciklabilni otpad, za koji je spremnik namijenjen.

(15) Zabranjeno je onemogućavati pristup vozilu za odvoz otpada. Suprotnim postupanjem, korisnik usluge podliježe naplati ugovorne kazne u skladu s Odlukom.

(16) Davatelj usluge ne odgovora za nestanak spremnika za otpad koji je zadužio korisnik usluge.

(17) Davatelj usluge ne odgovara za neovlašteno korištenje spremnika za otpad od strane trećih osoba već je svaki korisnik usluge dužan osigurati da njemu dodijeljene spremnike ne koriste neovlašteno treće osobe.

(18) U slučaju otuđenja, oštećenja ili uništenja spremnika za otpad trošak nabave novih spremnika snosit će korisnik usluge kroz cijenu ugovorne kazne, a u slučaju da cijena novog spremnika višestruko premašuje cijenu ugovorne kazna, davatelj usluge može od korisnika usluge potraživati iznos cijene spremnika koji premašuje cijenu ugovorne kazne. Korisnik usluge dužan je spremnnike za otpad redovito održavati u ispravnom i funkcionalnom stanju.

(19) Korisnik usluge odgovara davatelju usluge za štetu nastalu uslijed nepravilnog odlaganja otpada u neodgovarajući spremnik za otpad te takvopostupanje korisnika usluge podlježe ugovornoj kazni sukladno Odluci, a u slučaju prouzročenja šteta većih razmjera korisnik usluge obavezan je davatelju usluge nadoknaditi prouzročenu štetu koja prelazi cijenu ugovorne kazne.

(20) Davatelj usluge može od korisnika usluge potraživati svaku pretrpljenu štetu koju je davatelju usluge prouzročio korisnik usluge kršenjem odredbi ovih Općih uvjeta, Odluke, Zakona te ostalih propisa koji reguliraju gospodarenje otpadom, i to namjerno ili grubom nepažnom, a ukupni iznos pretrpljene štete nije nadoknađen putem iznosa cijene javne usluge i putem iznosa cijene ugovorne kazne.

Članak 12.

(1) Davatelj javne usluge dužan je pažljivo rukovati spremnicima za otpad, tako da se isti ne oštećuju, a odloženi otpad ne rasipa i ne onečišćava okolinu. Svako onečišćavanje i oštećenje prouzrokovano skupljanjem i odvozom otpada isti su dužni odmah otkloniti. Nakon pražnjenja spremnika za otpad, davatelj usluge dužan ih je vratiti na mjesto na kojem su bili i zatvoriti poklopac.

(2) Iznimno od članka 10. stavka 18. ovih Općih uvjeta, ukoliko korisnik usluge dokaže da je oštećenje ili uništenje spremnika uzrokovao davatelj usluge, trošak nabavke novih snosit će davatelj usluge.

(3) Davatelj usluge osigurava zamjenu spremnika zbog dotrajalosti.

Završne odredbe

Članak 13.

(1) Svi dogovori i pravno relevantne izjave ugovornih strana su valjane jedino ukoliko su učinjene u pisanom obliku.

(2) U slučaju nesuglasja ili kontradiktornosti između Ugovora ili ovih Općih uvjeta, vrijedit će odredbeUgovora.

(3) Ukoliko bilo koja odredba Ugovora i/ili Općih uvjeta jest ili postane ništava, nevaljana ili neprovediva, to neće utjecati na ostatak Ugovora odnosno Općih uvjeta te će se ostatak Ugovora odnosno Općih uvjeta primjenjivati u najvećem mogućem opsegu dozvoljenim zakonom. U tom slučaju, ugovorne strane će bez odgode ponovno utvrditi odgovarajuću odredbu koja će zamijeniti takvu ništavu, nevaljanu ili neprovedivu odredbu, a koja nova odredba će biti najbliža namjeri ugovornih strana koju su imali prilikom dogovaranja ništave, nevaljane ili neprovedive odredbe.

(4) Neizvršavanje bilo kojeg prava danog ugovornoj strani na temelju Ugovora i/ili ovih Općih uvjeta neće se smatrati odricanjem takve ugovorne strane od tog prava. Bilo kakvo odricanje od prava danog ugovornoj strani na temelju ovog Ugovora i/ili ovih Općih uvjeta mora biti dano izričito i u pisanom obliku.

(5) Raskid ili prestanak Ugovora ne utječe na njegove odredbe za koje je izričito ili implicirano određeno da stupaju na snagu ili se nastavljaju primjenjivati i nakon raskida ili prestanka Ugovora.

(6) Ugovorne strane suglasno utvrđuju da će sve eventualne sporove koji proizlaze iz ili su u svezi Ugovora pokušati riješiti mirnim putem, a ukoliko u tome ne uspiju, ugovaraju mjesnu nadležnost stvarno nadležnog suda u Rijeci.

(7) Na Ugovor i ove Opće uvjete primjenjuju se odredbe pozitivnih propisa Republike Hrvatske te će se u skladu s time isti dokumenti tumačiti.

Članak 14.

Ovi Opći uvjeti mijenjaju se na način koji je određen za njihovo donošenje.

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1044&mjesto=51250&odluka=1
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr