SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 21. Subota, 30. lipnja 2018.
OPĆINA MATULJI

28.

Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 153/13 i 65/17) i članka 32. Statuta Općine Matulji Matulji (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 26/09, 38/09, 8/13, 17/14, 29/14, 4/15-pročišćeni tekst, 39/15 i 7/18) Općinsko vijeće Općine Matulji, na sjednici održanoj 27. lipnja 2018. godine, donijelo je

ODLUKU
o izradi IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana 
uređenja Općine Matulji

UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Donosi se Odluka o izradi IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Matulji (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 36/08, 46/11, 27/16, 20/ 17-pročišćeni tekst i 31/17- u daljnjem tekstu IV. Izmjene i dopune Plana).

Članak 2.

Odlukom o izradi IV. Izmjena i dopuna Plana utvrđuju se pravna osnova za izradu i donošenje, razlozi za donošenje, obuhvat, sažeta ocjena stanja u prostoru obuhvata, ciljevi i programska polazišta, popis sektorskih strategija, studija i drugih dokumenata propisanih posebnim zakonima u skladu s kojima se utvrđuju zahtjevi za izradu plana, način pribavljanja stručnih rješenja, popis javnopravnih tijela određenih posebnim propsima koja daju zahtjeve za izradu plana, te drugih sudionika korisnika prostora koji trebaju sudjelovati u izradi, planirani rok za izradu plana, odnosno njegovih pojedinih faza i rok za pripremu zahtjeva za izradu plana tijela i osoba određenih posebnim propisima, te izvori financiranja plana.

PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I DONOŠENJE IV. IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 3.

Pravna osnova za izradu IV. Izmjena i dopuna Plana je Zakon o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 153/13 I 65/17).

IV.Izmjene i dopune Plana izrađuju se sukladno odredbama Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 153/13 i 65/17), Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (»Narodne novine« broj 106/ 98, 39/04, 45/04 ispravak i 163/04) u dijelu kojim se propisuju pravna pravila koja se odnose na sadržaj, mjerila kartografskih prikaza, obvezne prostorne pokazatelje i standard elaborata prostornih planova.

Članak 4.

Nositelj izrade IV. Izmjena i dopuna Plana je Jedinstveni upravni odjel Općine Matulji.

RAZLOZI DONOŠENJA IV. IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 5.

Izradi IV. Izmjena i dopuna Plana pristupa se zbog:

-unapređenja stanja u prostoru Općine Matulji i valorizacije promjena u prostoru nastalih od donošenja važećeg Plana te osiguranja planskih preduvjeta za razvoj Općine Matulji

-sagledavanja potreba i stvaranja preduvjeta za prioritetni razvoj gospodarskih djelatnosti, preispitivanjem i revalorizacijom postojećih gospodarskih zona,

-ispitivanja mogućnosti širenja građevinskih područja naselja sukladno mogućnostima koje predviđaju Zakon o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 153/13 i 65/17) i Prostorni plan Primorsko-goranske županije (»Službene novine Primorsko-gorasnke županije« broj 32/13),

-usklađenje grafičkog dijela plana sa stanjem u prostoru u odnosu na objekte iz članka 143. Odredbi za provođenje Plana,

-potreba za propisivanjem mjera po završetku postupka ozakonjenja bespravnih građevina,

-provođenja cjelovitog usklađenja plana i ažuriranja sa zakonskim i podzakonskim aktima u cilju kvalitetnog upravljanja prostorom

 

 

OBUHVAT IV. IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 6.

Sve predviđene izmjene i dopune Plana navedene su u članku 8. ove Odluke, a na temelju tih izmjena korigirat će se elaborat Prostornog plana uređenja Općine Matulji u tekstualnom dijelu Odredbama za provođenje, u odgovarajućim kartografskim prikazima grafičkog dijela Plana te u obrazloženju Plana.

SAŽETA OCJENA STANJA U PROSTORU OBUHVATA IV. IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 7.

Prostorni plan uređenja Općine Matulji (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 36/08, 46/11, 27/16, 20/17-pročišćeni tekst i 31/17) u primjeni je od 2008. godine. Po donošenju Odluke o donošenju osnovnog Plana (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 36/08), slijedile su Odluka o izmjeni i dopuni Plana iz 2011. godine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 46/11), Odluka donošenju II. Izmjena i dopuna Plana iz 2016. godine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/16) te Odluka o usklađenju Plana sa Zakonom o prostornom uređenju (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 31/17).

Citiranim odlukama Plan je usklađen s potrebama korisnika prostora, međutim u navedenom razdoblju izmjene se nisu odnosile na izmjenu granica građevinskih područja naselja, niti uvažile činjenicu postojanja građevina koji se smatraju postojećim temeljem odredbi članka 143. Odredbi za provođenje Plana, te ozakonjenih ograđevina.

Osim navedenog pojavila se potreba za planiranjem smještaja gospodarskih djelatnosti preispitivanjem postojećih površina gospodarskih djelatosti, te cjelovitog sagledavanja i usklađenja planskih pretpostavki s potrebama razvoja Općine Matulji.

CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA IV. 
IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 8.

Ciljevi izrade i programska polazišta IV. Izmjena i dopuna Plana su:

-preispitivanje površina postojećih gospodarskih zona na području Općine Matulji i osiguranje površina za razvoj gospodarskih djelatnosti sukladno iskazanim potrebama,

-ispitivanje mogućnosti širenja građevinskih područja naselja sukladno odredbama Zakona o prostornom uređenju i uvjetima iz Prostornog plana Primorsko- goranske županije uz uvažavanje postojećih legalnih i ozakonjenih građevina,

-smanjenje posljedica nastalih ozakonjenjem bespravno izgrađenih građevina,

-usklađenje sa zakonskim i podzakonskim aktima važećim u trenutku donošenja ove Odluke

-planiranje uvjeta za unapređenje stanja u prostoru, stanovanju i razvoju gospodarstva prema prijedlozima građana i gospodarskih subjekata u tijeku izrade IV. Izmjena i dopuna Plana.

POPIS SEKTORSKIH STRATEGIJA, STUDIJA I DRUGIH DOKUMENATA PROPISANIH POSEBNIM ZAKONIMA U SKLADU S KOJIMA SE UTVRĐUJU ZAHTJEVI ZA IZRADU IV. ZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 9.

Za potrebe izrade IV. Izmjena i dopuna Plana, nije planirana posebna izrada sektorskih strategija, planova, studija, već će se u izradi koristiti raspoloživa dokumentacija prostora koju iz područja svog djelokruga osiguravaju tijela i osobe određene posebnim propisima, te raspoloživa dokumentacija Općine Matulji.

Ukoliko se tijekom izrade IV. Izmjena i dopuna Plana ukaže potreba i za drugim potrebnim stručnim podlogama od značaja za prostorno-plansko rješenje, iste će biti izrađene.

NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA

Članak 10.

Stručno rješenje IV. Izmjena i dopuna Plana će izraditi stručni izrađivač plana ovlašten za obavljanje poslova prostornog uređenja odabran sukladno propisima o javnoj nabavi, u suradnji s nositeljem izrade Plana.

POPIS JAVNOPRAVNIH TIJELA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU IZMJENE I DOPUNE PLANA, TE DRUGIH SUDIONIKA KORISNIKA PROSTORA KOJI TREBAJU SUDJELOVATI U IZRADI IV. IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 11.

Zahtjevi (podaci, planske smjernice i dokumenti) za potrebe izrade IV. Izmjena i dopuna Plana, zatražit će se od javnopravnih tijela određenih posebnim propisima koja daju zahtjeve za izradu Plana, te drugih sudionika korisnika prostora koji trebaju sudjelovati u izradi IV. Izmjena i dopuna Plana I to od:

1.MINISTARSTVA ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE, Uprava za zaštitu prirode - Sektor za planske dokumente i ocjenu prihvatljivosti, Radnička cesta 80, 10000 ZAGREB,

2.MINISTARSTVA KULTURE, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Rijeci, Užarska 12, 51000 Rijeka

3.MINISTARSTVA UNUTARNJIH POSLOVA, PU PRIMORSKO-GORANSKA, Sektor upravnih, inspekcijskih i poslova civilne zaštite, Ulica Žrtava fašizma 3, 51000 RIJEKA,

4.DRŽAVNE UPRAVE ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE - PODRUČNI URED RIJEKA, Riva 10, 51000 RIJEKA,

5.HEP - DISTRIBUCIJE d.o.o., ELEKTROPRIMORJE RIJEKA, V. C. Emina 2, 51000 RIJEKA,

6.HRVATSKOG OPERATORA PRIJENOSNOG SUSTAVA d.o.o. (HOPS), PRIJENOSNO PODRUČJE RIJEKA, M. Tita 166, 51410 OPATIJA,

7.HRVATSKIH CESTA, Poslovna jedinica Rijeka, Nikole Tesle 9/IX 51000 Rijeka,

8.ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE, Nikole Tesle 9/IX, 51000 RIJEKA,

9.HEP - ODS d.o.o., Varljenska cesta 9, 51410 OPATIJ,

10.HRVATSKE AGENCIJE ZA POŠTU I ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE, HAKOM, Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10110 ZAGREB

11.KOMUNALAC d.o.o., Jurdani 50/b, 51213 JURDANI,

12.LIBURNIJSKIH VODA d.o.o., Jurdani 50/b, 51213 JURDANI,

13.HRVATSKIH VODA ZAGREB, Vodnogospodarski odjel za vodno područje Primorsko-istarskih slivova, Đure Šporera 3, 51000 RIJEKA

14.AUTOCESTE RIJEKA-ZAGREB, Širolina 4, 10000 ZAGREB,

15.HRVATSKIH ŠUMA D.O.O. Uprava šuma, Podružnica Buzet Naselje Goričica 2, 52420 BUZET

16.PLINACRO D.O.O. Savska cesta 88A, 10000 ZAGREB,

17.ENERGO D.O.O. , Dolac 14, 51000 RIJEKA,

18.HŽ INFRASTRUKTURE, Mihanovićeva 12, 10000 ZAGREB,

19.JAVNE USTANOVE ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE PGŽ, Splitska 2/II, 51000 RIJEKA.

Ako se u tijeku postupka stavljanja Plan izvan snage ukaže potreba, u postupka se mogu uključiti i drugi sudionici.

PLANIRANI ROK ZA IZRADU IZMJENE I DOPUNE PLANA, ODNOSNO NJEGOVIH POJEDINIH FAZA I ROK ZA PRIPREMU ZAHTJEVA ZA IZRADU IV. IZMJENA I DOPUNA PLANA TIJELA I OSOBA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA

Članak 12.

Rok za izradu IV. Izmjena i dopuna Plana po pojedinim fazama:

-rok za dostavu zahtjeva javnopravnih tijela i drugih korisnika koji trebaju sudjelovati u izradi IV. Izmjena i dopuna Plana - 30 dana od dana zaprimanja Odluke s pozivom na dostavu zahtjeva¹

-izrada prijedloga IV. Izmjene i dopune Plana za javnu raspravu - 60 dana od isteka roka za dostavu zahtjeva

-javna rasprava s javnim uvidom u Prijedlog IV.Izmjene i dopune Plana - 15 dana,

-izrada izvješća o provedenoj javnoj raspravi - 20 dana od proteka roka za davanje pisanih prijedloga i primjedbi tijekom javne rasprave,

-izrada nacrta konačnog prijedloga IV. Izmjena i dopuna Plana - u roku od 45 dana od izrade izvješća o javnoj raspravi,

-pribavljanje Mišljenja Zavoda za prostono uređenje Primorsko-goranske županije (članak 107. Zakona o prostornom uređenju) - 30 dana

-izrada konačnog prijedloga IV. Izmjena i dopuna Plana u roku od 30 dana od izrade nacrta konačnog prijedloga Izmjene i dopune Plana i zaprimanja Mišljenja,

-pribavljanj suglasnosti Ministarstva (članka 108. Zakona o prostornom uređenju)- 30 dana

-dostava pisanih obavijesti s obrazloženjem o razlozima neprihvaćanja, odnosno djelomičnog prihvaćanja prjedloga i primjedbi sudionicima javne rasprave - 8 dana od utvrđivanja konačnog prijedloga IV. Izmjena i dopuna Plana.

Rokovi iz Stavka 1. ovog članka mogu se produljiti iz opravdanih razloga uz suglasnost nositelja izrade i stručnog izrađivača.

IZVORI FINANCIRANJA IZRADE IV. IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 13.

Izvori financiranja za izradu IV. Izmjena i dopuna Plana osiguravaju se iz Proračuna Općine Matulji.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 14.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 350-02/18-01/0005

URBROJ: 2156/04-01-3-06-18-0003

Matulji, 27. lipnja 2018.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik
Darjan Buković bacc.oec. v.r.

 

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1063&mjesto=51211&odluka=28
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr