SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 21. Subota, 30. lipnja 2018.
GRAD KASTAV

38.

Na temelju članka 109. stavak 4., a u svezi s člankom 201. stavak 1. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 153/13 i 65/17)i članka 30. Statuta Grada Kastva (»Službene novine Primorsko - goranske županije« broj 04/18), Gradsko vijeće Grada Kastva, na 10. sjednici održanoj 27. lipnja2018. godine, donosi

O D L U K U
o usklađenju Prostornog plana uređenja Grada Kastva
sa Zakonom o prostornom uređenju

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Donosi se Odluka o usklađenju Prostornog plana uređenja Grada Kastva (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 21/03, 14/06, 13/10, 21/11, 16/13, 18/15 i 5/ 17-pročišćeni tekst) s člankom 201. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 153/13 i 65/17) (dalje Usklađenje Plana).

Članak 2.

Sastavni dio ove Odluke je elaborat Usklađenja Plana koji sadrži:

I. ODREDBE ZA PROVOĐENJE

II. GRAFIČKI DIO

3DUvjeti korištenja i zaštite prostora -
područja primjene posebnih mjera uređenja
i zaštite 1:25000

4A-1 Građevinsko područje naselja Kastva 1:5000

4A-2 Građevinsko područje naselja Kastva 1:5000

4B-1 Građevinsko područje naselja Kastva 1:5000

4B-2 Građevinsko područje naselja Kastva 1:5000

III. OBRAZLOŽENJE USKLAĐENJA PLANA

Obrazloženje usklađenja Plana

Članak 3.

Usklađenje Plana izradila je Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije, Splitska 2/II, 51000 Rijeka.

ODREDBE ZA PROVOĐENJE

Članak 4.

U članku 8. iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»(3) Građevinska područja razgraničena su na izgrađeni i neizgrađeni dio. Unutar neizgrađenih dijelova građevinskih područja utvrđeni su neuređeni dijelovi na kojima nije izgrađena planirana osnovna infrastruktura; građevina za odvodnju otpadnih voda i prometna površina preko koje se osigurava pristup do građevne čestice odnosno zgrade. Neuređeni dijelovi neizgrađenih dijelova građevinskih područja prikazani su na kartografskim prikazima br. 4A-1 i 4A-2 te 4B-1 i 4B-2 »Građevinsko područje naselja« u mj. 1:5000.»

Članak 5.

U članku 16. u stavku 3. iza točke dodaje se rečenica koja glasi:

»Unutar neizgrađenih dijelova građevinskih područja naselja utvrđeni su neuređeni dijelovi na kojima nije izgrađena planirana osnovna infrastruktura; građevina za odvodnju otpadnih voda i prometna površina preko koje se osigurava pristup do građevne čestice odnosno zgrade.«

Članak 6.

U članku 18. stavku 2. iza riječi. »uređenom dijelu« dodaje se riječ: »neizgrađenog«.

Iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»(3) Za neuređeni dio građevinskog područja se obavezno donosi urbanistički plan uređenja, a do donošenja urbanističkog plana uređenja, na neuređenim dijelovima građevinskih područja ne dozvoljava se izdavanje akata za gradnju novih građevina. Iznimno se akt za građenje može izdati za rekonstrukciju postojeće građevine i za građenje nove građevine na mjestu ili u neposrednoj blizini mjesta prethodno uklonjene postojeće građevine unutar iste građevne čestice, kojom se bitno ne mijenja namjena, izgled, veličina i utjecaj na okoliš dotadašnje građevine.«

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 4.

Članak 7.

Ispred članka 61. podnaslov u podtočki »2.2.3.1. « mijenja se i glasi:

»2.2.3.1. Smjernice za izradu urbanističkih planova uređenja«.

Članak 8.

U članku 62. stavku 1. dodaje se podstavak 15. koji glasi:

»- UPU 18 za izdvojeno građevinsko područje izvan naselja za groblje (G2).«

Članak 9.

U članku 62.l. stavak 1. i 2. brišu se.

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 1., a riječi »DPU 8« zamjenjuju se riječima »UPU 18«.

Članak 10.

U članku 76. stavku 2. riječ »detaljnog« zamjenjuje se s riječju »urbanističkog«.

U stavku 3. riječi »DPU 8« zamjenjuju se riječima »UPU 18«.

Članak 11.

U članku 135. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Ovim Planom utvrđuje se obveza izrade urbanističkih planova uređenja.«

Članak 12.

Članak 136. mijenja se i glasi:

»(1) Ovim Planom utvrđuje se obveza donošenja urbanističkog plana uređenja za sljedeća područja:

-UPU 1 (ukupne površine 85,35 ha) za dio građevinskog područja naselja Kastav, oznake N1-a,

-UPU 2 Poslovna zona Žegoti (29,91 ha) za izdvojeno građevinsko područje,

-UPU 3 Tuhtani (35,31 ha) za dio građevinskog područja naselja Kastav, oznake N1-b,

-UPU 4 Vrata Jadrana (13,39 ha) za dio građevinskog područja naselja Kastav - gospodarske namjene oznake N1-3

-UPU 5 Pavletići-Žegoti (38,12 ha) (za dio građevinskog područja naselja Kastav, oznake N1-2a, N1-2b i N1-2d,

-UPU 6 Klesarija (9,66 ha) za dio građevinskog područja naselja Kastav, oznake N1-2c,

-UPU 7 Brnčići sjever (smanjenje sa 57,67 na 8,28 ha) za dio građevinskog područja naselja Kastav, oznake N1- 7b,

-UPU 8 a Jardasi sjever (12,16 ha), 8b Jardasi jug (4,43 ha)-smanjenje sa 32,74 na 16,59 ha, za dio građevinskog područja naselja Kastav, oznake N1-7c,

-UPU 10 Ćikovići-Rešetari (9,61 ha) za dio građevinskog područja naselja Kastav, oznake N1-3,

-UPU 12 Škrlji (3,06 ha) za dio građevinskog područja naselja Kastav, oznake N1-c,

-UPU 14 Brestovice ( 5,37 ha) za dio građevinskog područja naselja Kastav, oznake N1-3,

-UPU 15 Brnini (8,74 ha) za dio građevinskog područja naselja Kastav, oznake N1-5c,

-UPU 16 Pavletići (4,19 ha) za građevinsko područje sportsko-rekreacijske namjene Pavletići, oznake R1,

-UPU 17 (4,45 ha) za dio građevinskog područja naselja Kastav, oznake N1-a,

-UPU 9 Urbanistički plan uređenja sportsko-rekreacijske zone SR-22 Kastav,

-UPU 18 za izdvojeno građevinsko područje izvan naseljaza groblje (G2)

(2) Prostornim planom užeg područja može se odrediti viši prostorni standard od onog određenog ovim Planom.

(3) Urbanistički plan uređenja donosi se obavezno za neuređene dijelove neizgrađenih građevinskih područja. Granice obuhvata urbanističkih planova uređenja u ovome su Planu određene na način da obuhvaćaju smislenu cjelinu građevinskog područja, uključujući izgrađene i neizgrađene dijelove građevinskih područja kako bi planiranje potrebne infrastrukture bilo omogućeno u cjelini za područje.

(4) Za neuređene dijelove neizgrađenih građevinskih područja za koje obuhvat urbanističkog plana uređenja nije određen ovim Planom, obuhvat urbanističkog plana uređenja određuje se odlukom o izradi tog plana.

(5) Granice obuhvata urbanističkih planova uređenja određene su u kartografskim prikazima br.3D »Uvjeti korištenja i zaštite prostora - područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite« u mj. 1:25.000 te br. 4B-1 i 4B- 2 »Građevinsko područje naselja Kastav« u mj. 1:5.000.»

Članak 13.

Članak 137. mijenja se i glasi:

»(1) Detaljni planovi uređenja koji su doneseni na temelju propisa koji su važili prije stupanja na snagu Zakona o prostornom uređenju («Narodne novine« broj 153/13 i 65/17), smatraju se urbanističkim planom uređenja u smislu tog Zakona:

-Detaljni plan uređenja dijela naselja Rubeši («Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 19/ 01) oznake DPU 2,

-Detaljni plan uređenja povijesne jezgre grada Kastva («Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 21/99, 23/99, 37/04, 22/07, 03/09, 25/10, 21/14) oznake DPU 5 i

-Detaljni plan uređenja groblja DPU 8 («Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 02/14).«

Članak 14.

Članci 138., 139., 140. i 141. brišu se.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 15.

U grafičkom dijelu Prostornog plana uređenja Grada Kastva (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 21/03, 14/06, 13/10, 21/11, 16/13 i 18/15) kartografski prikazi 3D, 4A-1, 4A-2, 4B-1 i 4B-2 stupanjem na snagu ove Odluke zamjenjuju se novim kartografskim prikazima.

Članak 16.

Ovo Usklađenje Plana izrađeno je u šest (6) izvornika ovjerenih pečatom Gradskog vijeća Grada Kastva i potpisom predsjednika Gradskog vijeća Grada Kastva.

Članak 17.

Izvornici Usklađenja Plana čuvaju se po dva primjerka u Gradu Kastvu i Primorsko-goranskoj županiji, Upravnom odjelu za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, te po jedan (1) primjerak u Javnoj ustanovi »Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije« i Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja.

Članak 18.

Grafički dio Usklađenja Plana iz članka 2. ove Odluke, a koji čini njen sastavni dio, nije predmet objave.

Članak 19.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

KLASA:021-05/18-01/04

URBROJ:2170-05-06/1-18-7

Kastav, 27. lipnja 2018.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik Gradskog vijeća:
Zemir Delić, dipl.oec.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr