SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 20. Četvrtak, 21. lipnja 2018.
GRAD NOVI VINODOLSKI

37.

Na temelju članka 5. stavka 1. točaka 6. i 8., te stavaka 4. i 11. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (NN RH broj 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15 i 108/ 17) i članka 21. Statuta Grada Novi Vinodolski («Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 12/13 i 18/14) Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski na svojoj 14. sjednici održanoj dana 21.06.2018. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o općim uvjetima
organizacije, naplate i kontrole parkiranja na javnim parkiralištima Grada Novi Vinodolski

Članak 1.

U Odluci o općim uvjetima organizacije, naplate i kontrole parkiranja na javnim parkiralištima Grada Novi Vinodolski (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 16/15 i 13/16), (u daljnjem tekstu: Odluka) članak 6. mijenja se i sada glasi:

»Javna parkirališta na području Grada na kojima se naplaćuje parkiranje svrstavaju se u tri zone:

-prva zona

-druga zona

-treća zona.

Lokacije koje ulaze u sustav naplate u prvoj zoni su:

1.CENTAR ŠKOLA - zatvoreno parkiralište,

2.TRŽNICA - otvoreno parkiralište,

3.RASADNIK - ulično parkiralište,

4.BRAJDA - otvoreno parkiralište,

5.JURKOVO - otvoreno parkiralište,

6.AUTOBUSNA STANICA - otvoreno parkiralište,

7.LUKA - otvoreno parkiralište,

8.KORZO HRVATSKIH BRANITELJA - ulično parkiralište,

9.SLAVUJ - otvoreno parkiralište,

10.LOKVICA - ulično parkiralište,

11.ULICA ANDRIJE ŠERMANA - ulično parkiralište,

12.RIBARSKA OBALA (KLENOVICA) - otvoreno parkiralište,

13.ULICA STJEPANA MAŽURANIĆA - ulično parkiralište,

14.MEL - otvoreno parkiralište.
Lokacija koja ulazi u sustav naplate parkiranja u drugoj zoni je:

1.LUKAVICE - zatvoreno parkiralište.
Lokacija koja ulazi u sustav naplate parkiranja u trećoj zoni je:

1.OBALA PETRA KREŠIMIRA IV - zatvoreno parkiralište.«

Članak 2.

Članak 8. mijenja se i sada glasi:

»Ulice u kojima se vrši naplata naknade za parkiranje vozila na obilježenim parkirališnim mjestima su:

-Korzo hrvatskih branitelja,

-Lokvica,

-Jurkovo,

-Vinodolska,

-Obala Kneza Branimira,

-Obala Petra Krešimira IV,

-Lukavice,

-Ulica Kralja Tomislava,

-Ulica Andrije Šermana,

-Rasadnik,

-Ulica Stjepana Mažuranića,

-Mel.

Članak 3.

U članku 10., stavku 4., iza riječi »karata«, umjesto dvotočke stavlja se zarez i dodaju se riječi: »a ovisno o lokaciji i zoni naplate parkirališta:«.

U članku 10. stavak 7. mijenja se i sada glasi:

»Parkiranje vozila na javnom parkiralištu Centar Škola ograničeno je na vrijeme od 16 sati, osim za vozila s povlaštenom parkirnom kartom ili rezerviranim parkirališnim mjestima.«

Članak 4.

U članku 11. stavak 2. mijenja se i sada glasi:

»Dnevna parkirališna karta u tom slučaju vrijedi isključivo u parkirališnoj zoni (na lokaciji) u kojoj je izdana i to od trenutka izdavanja pa sve do istog vremena u prvom slijedećem danu u kojem se naplaćuje parkiranje.«

U članku 11. iza stavka 4. dodaje se novi stavak koji glasi:

»Na parkiralištu Rasadnik, a u sklopu dostavnog dvorišta Tržnica pravo pristupa i privremenog zadržavanja radi poslova dostave robe na Tržnicu imaju isključivo dostavna vozila korisnika Tržnice i to u vremenu besplatnog parkiranja od 30 minuta. Nakon toga vozilo mora izaći iz dostavnog dvorišta Tržnice. Vlasniku/korisniku koji ne postupi u skladu s ovim, izdat će se Dnevna parkirana karta.«

Članak 5.

U članku 12. mijenja se stavak 1. koji sada glasi:

»Reklamacije na izdanu dnevnu parkirnu kartu ili na bilo koju drugu uslugu vezanu uz pružanje usluge organiziranja parkiranja podnose se pisanim putem izravno u poslovnim prostorijama sjedišta Komunalnog trgovačkog društva Ivanj d.o.o., putem pošte na adresu sjedišta Komunalnog trgovačkog društva Ivanj d.o.o., putem telefaksa ili putem e-maila, a sve sukladno važećim zakonskim propisima.«

Članak 6.

U članku 16. stavku 1. iza riječi »nalogu« dodaju se riječi »Policijskog službenika ili«.

Članak 7.

U članku 23. stavku 1. alineji trećoj, riječi »Ulica kralja Zvonimira, Ulica Antuna Mažuranića, Zagrebačka ulica« brišu se.

Članak 8.

Članak 25. Odluke mijenja se i sada glasi:

»Cijene satne parkirne karte po povoljnijim uvjetima određuje se za svaki započeti sat parkiranja i iznosi:

-2,00 (dvije) kn u prvoj zoni naplate parkiranja u periodu od 01.10. do 31.05.,

-6,00 (šest) kn za prvi sat parkiranja, dok se svaki slijedeći sat parkiranja naplaćuje 8,00 (osam) kn u prvoj zoni naplate parkiranja u periodu od 01.06. do 30.09.,

-10,00 (deset) kn u drugoj zoni naplate parkiranja u periodu od 01.06. do 30.09.,

-6,00 (šest) kn za svaki od prva 2 sata parkiranja, 4,00 (četiri) kn za treći, četvrti, peti i šesti sat, te 30,00 (trideset) kn za više od šest sati ukupno u trećoj zoni naplate parkiranja u periodu od 01.06. do 30.09.

Cijena dnevne parkirne karte iznosi:

-30,00 (trideset) kn u prvoj zoni naplate parkiranja u periodu od 01.10. do 31.05.,

-190,00 (stodevedeset) kn u prvoj zoni naplate parkiranja u periodu od 01.06. do 30.09.,

-150,00 (stopedeset) kn u drugoj zoni naplate parkiranja u periodu od 01.06. do 30.09.«.

Članak 9.

U članku 26. stavku 2. alineja deveta se briše.

Članak 10.

U članku 27. stavku 2. alineja deveta se briše.

U članku 27. u stavku 2. alineji pet, riječi »maksimalno četiri povlaštene karte« zmijenjuju se s riječima »ovisno o raspoloživim kapacitetima, o čemu odlučuje Komunalno trgovačko društvo Ivanj d.o.o.«.

Članak 11.

U članku 29. stavak 4. mijenja se i sada glasi:

»Iznimno, zatvorena javna parkirališta mogu koristiti isključivo korisnici povlaštenih parkirnih karata koji imaju PREPAID kartice, a koje izdaje Komunalno trgovačko društvo Ivanj d.o.o. Kartica se izdaje isključivo vlasnicima nekretnina i njihovim gostima, fizičkim i pravnim osobama koje posluju u neposrednoj blizini parkirališta ili zaposlenicima koji jedino parkirajem na zatvorenom parkiralištu mogu doći do svojih kuća, poslovnih objekata, radnih mjesta i sl.«

U članku 29. iza stavka 4. dodaje se novi članak koji glasi:

»Svako izdavanje PREPAID kartice korisnicima koji plaćaju uslugu parkiranja iznosi 60,00 kn i plaća se jednokratno. Svako slijedeće izdavanje kartice nastalo zbog oštećenja ili gubitka iste plaćaju svi korisnici kartica i to istim iznosom. Svaka zloupotreba kartice sankcionira se oduzimanjem prava na daljnje korištenje kartice.«

Članak 12.

U članku 30. stavku 6. riječi »50,00 kn« zamijenjuju se riječima »60,00 kn«.

Članak 13.

Ostale odredbe Odluke ostaju neizmijenjene.

Članak 14.

Ova Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o općim uvjetima organizacije, naplate i kontrole parkiranja vozila na javnim parkiralištima Grada Novi Vinodolski stupa na snagu osam dana od dana objave, a objavit će se u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

KLASA: 363-02/15-01/15

URBROJ: 2107/02-01-18-7

Novi Vinodolski, 21.06.2018. godine

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik
Neven Pavelić, v.r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1062&mjesto=51250&odluka=37
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr