SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 20. Četvrtak, 21. lipnja 2018.
GRAD NOVI VINODOLSKI

36.

Na temelju članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH broj 33/01, 60/01, 129/ 05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 147/15 i 123/17) i članka 21. Statuta Grada Novog Vinodolskog (Službene novine PGŽ broj 12/13, 18/14 i 4/18) Gradsko vijeće Grada Novog Vinodolskog je na svojoj 14. sjednici održanoj dana 21.06.2018. godine donijelo

IZMJENE I DOPUNE
PROGRAMA JAVNIH POTREBA U
KULTURIGRADA NOVI VINODOLSKI
ZA 2018. GODINUI PROJEKCIJA ZA 2019.
I 2020. GODINU

Članak 1.

Članak 5. stavak 2. Programa javnih potreba u kulturi Grada Novi Vinodolski za 2018. godinu i projekcija za 2019. i 2020. godinu mijenja se i glasi:

»Za potrebe provođenja svih programa koji su sastavni dio Programa javnih potreba u kulturi Grada Novi Vinodolski za 2018. godinu u Proračunu Grada Novi Vinodolski potrebno je osigurati 3.853.600,00 kn, a financirat će se iz ostalih nenamjenskih prihoda Grada Novi Vinodolski«.

U članku 5., iza stavka 3. tablica se mijenja i glasi:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 2.

Ove Izmjene i dopune Programa stupaju na snagu 8 dana od dana objave, a objavit će se u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

Klasa: 400-06/17-60/7

Ur.Broj:2107/02-01-18-15

Novi Vinodolski, dana 21.06.2018. godine

Predsjednik Gradskog vijeća
Neven Pavelić, v.r.

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1062&mjesto=51250&odluka=36
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr