SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 20. Četvrtak, 21. lipnja 2018.
GRAD NOVI VINODOLSKI

33.

Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN br.36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15) i članka 21. Statuta Grada Novi Vinodolski (Sl. novine PGŽ br. 12/13 i 18/14) Gradsko vijeća Grada Novog Vinodolskog, na 14. sjednici održanoj dana 21.06.2018.god., donosi

I. Izmjene i dopunePrograma
građenja objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2018. godinu

Članak 1.

Ovim Izmjenama i dopunama Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu (Sl. novine PGŽ broj 38/17) mijenja se članak 2., u tabelarnom prikazu u kunama, kako slijedi:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 2.

Članak 3. Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture mijenja se u tabelarnom prikazu, izraženo u kunama, kako slijedi:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 3.

Članak 4. Programa mijenja se i sada glasi:

»Planirani prihod po osnovi komunalnog doprinosa, komunalne naknade, šumskog doprinosa, vodnog doprinosa, naknade za koncesije iz obavljanja komunalnih djelatnosti te naknade za pravo puta od TK operatera u ukupnom iznosu od 6.800.000,00 kn namjenski će se utrošiti za otplatu anuiteta po kreditnim zaduženjima u iznosu od 1.604.000,00, te novo planiranu gradnju iz članka 3., točaka A - G i I.

Planirani rashod iz članka 3., točke H ovog Programa financirat će se iz naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene građevine u prostoru.

Završna sanacija deponija neopasnog otpada Duplja sufinancirat će se iz sredstava Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, te djelomično iz proračuna Grada Crikvenice i Općine Vinodolske.

Izgradnja infrastrukture Poslovne zone Zapad sufinancirat će se iz sredstava Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, zatim Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU te sredstava KTD-a Vodovod Žrnovnica.

Izgradnju dijela javne rasvjete Poslovne zone Zapad sufinancirat će Primorsko-goranska županija u iznosu od 150.000,00 kn.

Uređenje dječjeg igrališta u Smokvici sufinancirat će Primorsko-goranska županija u iznosu od 70.000,00 kn.

Izmjenu i dopunu glavnog projekta III. i IV. faze sanacije deponija Duplja i elaborata zaštite okoliša sufinancirat će Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u iznosu od 88.000,00 kn.

Planira se i ostvarenje prihoda od 50.000,00 kn od strane Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja koje će se utrošiti na rashode iz članka 3., točke A ovog Programa.

Članak 4.

Ostale odredbe Programa ostaju nepromijenjene.

Članak 5.

Ove Izmjene i dopune Programa stupaju na snagu osam dana od dana objave, a objavit će se u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

KLASA: 363-02/17-01/34

URBROJ:2107/02-01-18-4

Novi Vinodolski,21.06.2018. god.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik
Neven Pavelić, v.r.

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1062&mjesto=51250&odluka=33
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr