SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 20. Četvrtak, 21. lipnja 2018.
GRAD MALI LOŠINJ

68.

Na temelju članka 17. st. 3. Zakona o sustavu civilne zaštite (Narodne novine broj 82/15), Pravilnika o smjernicama za izradu procjene rizika od katastrofa i velikih nesreća za područje Republike Hrvatske i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 65/16), Smjernica za izradu procjene rizika od velikih nesreća za područje Primorsko - goranske županije, KLASA: 022-04/17-01/ 5, URBR: 2170/1-01-01/5-17-11, od dana 06.veljače 2017.godine i članka 47. Statuta Grada Malog Lošinja (Službene novine Primorsko - goranske županije broj 26/ 09, 32/09, 10/13 i 24/17) Gradonačelnica Grada Maloga Lošinja donosi

ODLUKU
o načinu izrade Procjene rizika od velikih nesreća
na području Grada Malog Lošinja

Članak 1.

Procjena rizika od velikih nesreća za područje Grada Maloga Lošinja izrađuje se na temelju Smjernica za izradu procjene rizika od velikih nesreća za područje Primorsko - goranske županije (u daljnjem tekstu: Smjernice) i Pravilnika o smjernicama za izradu procjene rizika od katastrofa i velikih nesreća za područje Republike Hrvatske i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 65/16) - u daljnjem tekstu: Pravilnik, te po uzoru na važeću Procjenu rizika od katastrofa za Republiku Hrvatsku.

Članak 2.

Nositelj izrade Procjene rizika od velikih nesreća za Grad Mali Lošinj je izvršno tijelo Grada - Gradonačelnica Grada Malog Lošinja, kao glavni koordinator, uz suradnju sudionika koji se određuje ovom Odlukom.

Članak 3.

Sudionici u izradi Procjene rizika Grada Malog Lošinja su Povjerenstvo - u obliku radne skupine određene ovom Odlukom, a za stručnu pomoć u izradi angažirati će se ovlaštena pravna osoba za izradu planskih dokumenata civilne zaštite, a u svojstvu konsultanta.

Članak 4.

U Povjerenstvo Grada Mali Lošinj za izradu Procjene rizika od velikih nesreća određuju se:

1.Anto Nedić - voditelj Povjerenstva - dogradonačelnik Grada Malog Lošinja,

2.Mirko Kajkara - član Povjerenstva - Zapovjednik JVP Mali Lošinj,

3.Matija Basta - član Povjerenstva - voditelj pododsjeka za komunalni sustav.

Članak 5.

Za konsultanta se imenuje tvrtka Metis d.d., Kukuljanovo 414, Kukuljanovo.

Članak 6.

Nositelj izrade Procjene rizika predstaviti će rezultate radne skupine i Procjenu rizika u cjelini u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke. Nakon toga radna skupina prestaje sa radom, a nositelj izrade će izvršiti potrebna daljnja usklađivanja dokumenata, uključujući i usvajanje dokumenta na Gradskom vijeću.

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u Službenim novinama Primorsko - goranske županije.

KLASA: 810-01/18-01/02

URBROJ: 2213/01-01-18-2

Mali Lošinj, 08. ožujak 2018.

Gradonačelnica
Ana Kučić, mag.oec., v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr