SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 19. Petak, 15. lipnja 2018.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

127.

Na temelju članka 91. stavka 3. Zakona o vodama (»Narodne novine« broj 153/09, 63/11, 130/11, 56/13 i 14/ 14), članaka 7. i 41. Pravilnika o uvjetima za utvrđivanje zona sanitarne zaštite izvorišta (»Narodne novine« broj 66/11, 47/13), Statuta Karlovačke županije (»Glasnik Karlovačke županije« broj 20/13 i 8a/18), Statuta Ličko-senjske županije (»Županijski glasnik« broj 11/09, 13/09 - ispravak, 21/09, 9/10, 22/10 - pročišćeni tekst, 4/12, 4/13, 6/13 - pročišćeni tekst, 2/18 i 3/18 - ispravak), članka 28. točke 22. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13, 25/13 - pročišćeni tekst, 5/18 i 8/ 18 - pročišćeni tekst) i prethodne suglasnosti »Hrvatskih voda« (KLASA: 325-03/17-04/53, URBROJ: 374-1-6-18-2 od 04.01.2018. godine), Županijska skupština Karlovačke županije, Županijska skupština Ličko-senjske županije i Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 12. sjednici održanoj 14. lipnja 2018. godine suglasno donose

ODLUKU
o zaštiti izvorišta Zdiška, Zagorska Mrežnica,
Vrelo i Krakar

I.OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se zone sanitarne zaštite i mjere zaštite (zabrane i ograničenja, sanitarni i drugi uvjeti održavanja)te mjere sanacije vodozaštitnog područja za slijedeća izvorišta koja se koriste za javnu vodoopskrbu:

-Zdiška - Turkovići Ogulinski,

-Zagorska Mrežnica - Desmerice,

-Vrelo - Jasenak,

-Krakar - Drežnica.

Zone sanitarne zaštite utvrđuju se radi zaštite izvorišta od onečišćenja i drugih utjecaja koji mogu nepovoljno djelovati na kakvoću i zdravstvenu ispravnost vode za piće ili na izdašnost izvorišta.

Članak 2.

Zone sanitarne zaštite izvorišta i mjere zaštite određeni su na temelju rezultata vodoistražnih radova prikazanih u elaboratu »Zone sanitarne zaštite izvorišta na području Grada Ogulina« izrađenom od Geotehničkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Varaždin, 2014. godine koji je sastavni dio ove Odluke.

Članak 3.

Granice obuhvata zona sanitarne zaštite određenog ovom Odlukom ucrtane su na topografskoj karti zona sanitarne zaštite izvorišta Zdiška, Zagorska Mrežnica, Vrelo i Krakar u mjerilu 1:50.000 koja je sastavni dio Elaborata iz članka 2. ove Odluke.

II. KLASIFIKACIJA IZVORIŠTA, TIP
VODONOSNIKA I SLIVNA PODRUČJA

Članak 4.

Izvorišta iz ove Odluke imaju u smislu dinamike zahvaćanja/crpljenja:

-Zdiška - Turkovići Ogulinski: maksimalni kapacitet manji od 20 l/s,

-Zagorska Mrežnica - Desmerice:maksimalni
kapacitet 34100 l/s,

-Vrelo - Jasenak: maksimalni kapacitet manji od 20 l/s,

-Kosanović vrelo - Krakar - Drežnica: maksimalni kapacitet manji od 20 l/s.

Prema tipu vodonosnika za izvorišta sa zahvaćanjem podzemne vode, sva izvorišta iz ove Odluke su iz vodonosnika s pukotinskom i pukotinsko-kaverznom poroznosti.

Članak 5.

Prostor prihranjivanja izvorišta iz članka 1. stavka 1. ove Odluke obuhvaća Crnomorski hidrogeološki sliv.

Unutar Crnomorskog sliva izdvojeni su slijedeći slivovi:

-sliv gornjeg toka rijeke Dobre

-izvorište: Zdiška

-sliv Zagorske Mrežnice

-izvorišta: Zagorska Mrežnica, Vrelo, Kosanović vrelo.

Zone sanitarne zaštite prostiru se na području Karlovačke županije, Primorsko-goranske i Ličko-senjske županije.

III. ZONE SANITARNE ZAŠTITE - MJERE
PASIVNE ZAŠTITE

Članak 6.

Zone sanitarne zaštite izvorišta utvrđene su na osnovi kriterija propisanih Pravilnikom o uvjetima za utvrđivanje zona sanitarne zaštite izvorišta (»Narodne novine« br. 66/ 11, 47/13) za izvorišta sa zahvaćanjem vode iz vodonosnika s pukotinskom i pukotinsko-kaverznom poroznosti maksimalnog kapaciteta do 20 l/s i maksimalnog kapaciteta većeg od 100 l/s u smislu dinamike crpljenja.

Članak 7.

Slivna područja izvorišta koja se koriste za javnu vodoopskrbu sa zahvaćanjem podzemne vode iz vodonosnika s pukotinskom i pukotinsko-kavernoznom poroznosti podijeljena su prema stupnju opasnosti od onečišćenja i drugih nepovoljnih utjecaja u sljedeće zone zaštite:

-zona ograničenja - IV. zona

-zona ograničenja i nadzora - III. zona

-zona strogog ograničenja i nadzora - II. zona

-zona strogog režima zaštite i nadzora - I. zona.

Za sva izvorišta iz ove Odluke utvrđene su sve četiri zone sanitarne zaštite.

IV. ZONA SANITARNE ZAŠTITE

Obuhvat IV. zone sanitarne zaštite

Članak 8.

IV. zona sanitarne zaštiteizvorišta (u daljnjem tekstu: IV. zona) obuhvaća dijelove slivova od granica slivnog područja izvorišta do vanjske granice III. zone sanitarne zaštite. To je područje sliva izvora s mogućim tečenjem kroz pukotinsko i pukotinsko-kavernozno podzemlje do zahvata vode u razdoblju 10 do 50 dana u uvjetima velikih voda, odnosno područje s kojeg su utvrđene prividne brzine podzemnih tečenja manje od 1 cm/s, kao i ukupno priljevno područje neovisno o dijelu napajanja koje sudjeluje u obnavljanju voda odnosnog izvorišta.

Granice IV. zone ucrtane su na topografskoj karti mjerila 1:50.000 (Karta 1.).

Zabrane u IV. zoni

Članak 9.

Na području IV. zone zabranjuje se:

-ispuštanje nepročišćenih otpadnih voda te ispuštanje pročišćenih otpadnih voda izravno u podzemne vode,

-građenje postrojenja za proizvodnju opasnih i onečišćujućih tvari za vode i vodni okoliš,

-građenje građevina za oporabu, obradu i odlaganje opasnog otpada,

-uskladištenje radioaktivnih i za vode i vodni okoliš opasnih i onečišćujućih ostalih tvari, izuzev uskladištenja količina lož ulja dovoljnih za potrebe domaćinstva, pogonskog goriva i maziva za poljoprivredne strojeve, ako su provedene propisane sigurnosne mjere za građenje, dovoz, punjenje, uskladištenje i uporabu,

-građenje benzinskih postaja i drugih spremnika naftnih derivata za potrebe djelatnosti i domaćinstava bez zaštitnihgrađevina za spremnike (tankvana),

-izvođenje istražnih i eksploatacijskih bušotina za naftu, zemni plin kao i izrada podzemnih spremišta,

-skidanje pokrovnog sloja zemlje osim na mjestima izgradnje građevina koje je dopušteno graditi prema odredbama ove Odluke,

-građenje prometnica, parkirališta, aerodroma i manipulativnih površina bez građevina odvodnje, uređaja za prikupljanje ulja i masti i odgovarajućeg sustava pročišćavanja onečišćenih oborinskih voda,

-upotreba praškastih (u rinfuzi) eksploziva kod miniranja većegopsega,

-odlaganje otpadnog mulja iz uređaja za obradu otpadnih voda,

-nekontrolirano odlaganje otpada

III. ZONA SANITARNE ZAŠTITE

Obuhvat III. zone sanitarne zaštite

Članak 10.

III. zona sanitarne zpaštite izvorišta (u daljnjem tekstu: III. zona) obuhvaća dijelove slivova od vanjskih granica II. zone do granice s koje je moguće tečenje kroz podzemlje do vodozahvata u razdoblju od 1 do 10 dana u uvjetima velikih voda, odnosno područja s kojih su utvrđene prividne brzine podzemnih tečenja od 1 do 3 cm/s, odnosno područje koje obuhvaća pretežiti dio slivnog područja (klasični statističko-hidrogeološki sliv).

Granice III. zone ucrtane su na topografskoj karti mjerila 1:50.000 (Karta 1.).

Zabrane u III. zoni

Članak 11.

Na području III. zone, uz zabrane iz članka 9. ove Odluke, zabranjuje se:

-skladištenje i odlaganje otpada, gradnja odlagališta otpada osim sanacija postojećeg u cilju njegovog zatvaranja, građevina za zbrinjavanje otpada uključujući spalionice otpada te postrojenja za obradu, oporabu i zbrinjavanje opasnog otpada, a iznimno se dopušta izgradnja i centra za gospodarenje otpadom, sukladno posebnim propisima o otpadu, pod uvjetima iz članka 12. stavka 2. Pravilnika o uvjetima za utvrđivanje zona sanitarne zaštite izvorišta (»Narodne novine« 66/11, 47/13),

-građenje cjevovoda za transport tekućina koje mogu izazvati onečišćenje voda bez propisane zaštite voda,

-građenje benzinskih postaja bez spremnika s dvostrukom stjenkom, uređajem za automatsko detektiranje i dojavu propuštanja te zaštitnom građevinom (tankvanom),

-podzemna i površinska eksploatacija mineralnih sirovina osim geotermalnih voda i mineralnih voda, te postojećih eksploatacijskih polja kamena uz propisane mjere zaštite i praćenje utjecaja na izvorište do isteka rudarskih koncesija,

-građenje županijskih cesta i parkirališta površine iznad 500 m2 bez sustava kontrolirane odvodnje i pročišćavanja oborinskih voda,

-građenje i rekonstrukcija željezničke pruge bez mjera zaštite za slučaj incidenta s opasnim teretom,

-stočarska proizvodnja (farme s više od 20 uvjetnih grla) bez primjene Akcijskog programa zašite voda od onečišćenja uzrokovanog nitratima poljoprivrednog podrijetla i načela dobre poljoprivredne prakse iz propisa o dobroj poljoprivrednoj praksi u korištenju gnojiva,

-primjena gnojiva s dušikom na poljoprivrednoj površini ukoliko nije u skladu sa načelima korištenja gnojiva iz propisa o dobroj poljoprivrednoj praksi u korištenju gnojiva,

-upotreba kemijskih sredstava pri proizvodnji umjetnog snijega,

II. ZONA SANITARNE ZAŠTITE

Obuhvat II. zone sanitarne zaštite

Članak 12.

II. zona sanitarne zaštite izvorišta (u daljnjem tekstu: II. zona) obuhvaća glavne podzemne drenažne smjerove u neposrednom slivu izvorišta, s mogućim tečenjem kroz pukotinski sustav vodonosnika do zahvata vode u trajanju do 24 sata, odnosno područja s kojih su utvrđene prividne brzine podzemnih tečenja, u uvjetima velikih voda, veće od 3,0 cm/s, odnosno unutarnji dio klasičnog priljevnog područja.

Granice područja II. zone ucrtane su na topografskim kartama mjerila 1 : 5000 (Karte 7.-13.).

Zabrane u II. zoni

Članak 13.

Na području II. zone, uz zabrane iz članka 9. i 11. ove Odluke, zabranjuje se:

-poljoprivredna proizvodnja, osim ekološke proizvodnje uz primjenu dozvoljenih gnojiva i sredstava za zaštitu bilja u skladu s važećim posebnim propisom,

-gradnja groblja i proširenje postojećih,

-ispuštanje pročišćenih i nepročišćenih otpadnih voda s prometnica: autocesta, državnih i županijskih cesta,

-građenje svih industrijskih postrojenja koje onečišćuju vode i vodni okoliš,

-građenje drugih građevina koje mogu ugroziti kakvoću podzemne vode,

-sječa šume osim sanitarne sječe,

-skladištenje i odlaganje otpada, gradnja odlagališta otpada, osim sanacija postojećih u cilju njihovog zatvaranja, građevina za zbrinjavanje otpada uključujući spalionice otpada, regionalnih i županijskih centara za gospodarenje otpadom, reciklažnih dvorišta i pretovarnih stanica za otpad ako nije planirana provedba mjera zaštite voda te postrojenja za obradu, oporabu i zbrinjavanje opasnog otpada,

-izgradnja i rekonstrukcija željezničke pruge bez sustava kontrolirane odvodnje,

-uporaba herbicida radi održavanja protupožarne zaštite pruge.

Članak 14.

Granica II. zone za svako izvorište mora biti označena natpisnim pločama s utisnutim natpisom: »«Naziv izvorišta«, II. vodozaštitna zona - Zona strogog ograničenja i nadzora -U slučaju nezgode nazvati 112«.

Natpisne ploče iz stavka 1. ovoga članka postavljaju pravne osobe koje upravljaju izvorištima.

I.ZONA SANITARNE ZAŠTITE

Obuhvat I. zone sanitarne zaštite

Članak 15.

Prva zona sanitarne zaštite (u daljnjem tekstu: I. zona) utvrđuje se radi zaštite izvorišta, građevina i uređaja za zahvaćanje vode i njegove neposredne okolice od bilo kakvog onečišćenja, te drugih namjernih ili slučajnih negativnih utjecaja, a obuhvaća neposredno naplavno područje zahvata vode, izvor, kaptažu, crpne stanice, uređaje za preradu vode, građevine za pogon, održavanje i čuvanje.

Granice područja I. zone prikazane su na ortofoto kartama mjerila 1 : 1000 (Karte 3. - 6.).

Članak 16.

Javni isporučitelj vodne usluge javne vodoopskrbe (Vodovod i kanalizacija d.o.o. Ogulin) (u daljnjem tekstu: Isporučitelj) je pravna osoba koja upravlja vodozahvatom i obavlja javnu vodoopskrbu i koja mora biti vlasnik ili zakoniti posjednik nekretnine na kojoj se nalazi izvorište uključujući cijeli prostor I. zone potreban za njegovu fizičku zaštitu.

Zabrane u I. zoni

Članak 17.

Na području I. zone zabranjuje se postojanje i građenje bilo kakvih objekata i obavljanje bilo kakvih aktivnosti osim onih vezanih za zahvaćanje, pripremu i transport vode prema sustavu vodoopskrbe.

Članak 18.

Područje I. zone mora biti ograđeno ogradom visine najmanje 2 metra i označeno pločama s utisnutim natpisom: »Naziv izvorišta«, I. vodozaštitna zona - Zona strogog režima zaštite i nadzora. Zabranjen pristup neovlaštenim osobama.«.

Oznake iz stavka 1. ovoga članka postavlja pravna osoba koja upravlja izvorištem.

Granice zona sanitarne zaštite

Članak 19.

Granice zona sanitarne zaštite prikazane su na topografskim i ortofoto kartama, koje su kao dio elaborata iz članka 2. ove Odluke i sastavni dio ove Odluke, a pohranjene su po jedan primjerak u Hrvatskim vodama - Vodnogospodarski odjel za srednju i donju Savu, Karlovačkoj županiji - Upravnom odjelu za prostorno uređenje, građenje i zaštitu okoliša, Javnoj ustanovi Zavodu za prostorno uređenje Karlovačke županije i kod Isporučitelja.

Sastavni dio ove Odluke su sljedeći kartografski prikazi:

1.Karta zona sanitarne zaštite izvora na području Grada Ogulina (M 1:50.000)

2.Karta onečišćivača na području zona sanitarne zaštite izvorišta Grada Ogulina (M 1:50.000)

3.Karta I. zone sanitarne zaštite izvorišta Zagorska Mrežnica (M 1:1.000)

4.Karta I. zone sanitarne zaštite izvorišta Zdiška u Turkovićima (M 1:1.000)

5.Karta I. zone sanitarne zaštite izvorišta Kosanović vrelo u Krakaru (M 1:1.000)

6.Karta I. zone sanitarne zaštite izvorišta Vrelo u Jasenačkom polju (M 1:1.000)

7.Karta II. zone sanitarne zaštite izvorišta Zagorska Mrežnica (M 1:5.000)

8.Karta II. zone sanitarne zaštite izvorišta Zdiška u Turkovićima (M 1:5.000)

9.Karta II. zone sanitarne zaštite Kosanović vrelo u Krakaru (M 1:5.000)

10.Karta II. zone sanitarne zaštite izvorišta Vrelo u Jasenačkom polju (M 1:5.000)

11.Karta II. zone sanitarne zaštite izvorišta Zagorska Mrežnica - područje ponornih zona Jasenačkog polja (M 1:5.000)

12.Karta II. zone sanitarne zaštite izvorišta Zagorska Mrežnica - područje Drežničkog polja (M 1:5.000)

13.Karta II. zone sanitarne zaštite izvorišta Zagorska Mrežnica - područje ponornih zona Crnac polja (M 1:5.000)

IV. MJERE AKTIVNE ZAŠTITE U ZONAMA
SANITARNE ZAŠTITE

Članak 20.

Mjere aktivne zaštite su monitoring kakvoće voda na priljevnom području izvorišta i poduzimanje aktivnosti za poboljšanje stanja voda, a osobito: gradnja vodnih građevina za javnu vodoopskrbu i odvodnju otpadnih voda, uvođenje čistih proizvodnji, organiziranje ekološke poljoprivredne proizvodnje, ugradnja spremnika opasnih i onečišćujući tvari s dodatnom višestrukom zaštitom i druge mjere koje poboljšavaju stanje voda.

Praćenje stanja podzemnih voda (monitoring) provode Hrvatske vode u sklopu aktivne zaštite izvorišta.

Monitoring obuhvaća praćenje količinskog i kemijskog stanja podzemnih voda.

Rezultate monitoringa Hrvatske vode analiziraju i interpretiraju u godišnjim izvještajima.

V.MIKROZONIRANJE

Članak 21.

Iznimno od odredbi članka 9., 11. i 13. ove Odluke mogu se dopustiti određeni zahvati u prostoru odnosno određene djelatnosti u zonama sanitarne zaštite:

-ako se provedu detaljni vodoistražni radovi kojima se ispituje utjecaj užega prostora zone sanitarne zaštite u kojem se namjerava izvesti zahvat u prostoru odnosno obavljati određena djelatnost (mikrozona) na vodonosnik,

-ako se na temelju detaljnih vodoistražnih radova izradi poseban elaborat koji ima za svrhu dokazati okolnosti iz ovoga članka (u daljnjem tekstu: elaborat mikrozoniranja),

-ako se elaboratom mikrozoniranja predvide odgovarajuće mjere zaštite vodonosnika u mikrozoni.

Elaborat mikrozoniranja u zoni sanitarne zaštite mora dokazati da su značajke u mikrozoni bitno drukčije od značajki na temelju kojih je utvrđena zona sanitarne zaštite u kojoj se mikrozona nalazi.

Izvođač vodoistražnih radova i izrade elaborata mikrozoniranja može biti isključivo osoba registrirana za obavljanje geoloških i hidrogeoloških istraživanja s certificiranim rješenjem o ispunjenju uvjeta za obavljanje djelatnosti vodoistražnih i drugih hidrogeoloških radova izdanog od ministarstva nadležnog za vodno gospodarstvo.

Zahvat u mikrozoni

Članak 22.

Investitoru planiranog zahvata u mikrozoni vodopravnim uvjetima će se odrediti provođenje radnji iz članka 21. ove Odluke.

Dokaže li se okolnost iz članka 21. stavka 2. ove Odluke, vodopravnim uvjetima će se odrediti uvjeti za poduzimanje zahvata u mikrozoni i obveza poduzimanja mjera zaštite.

Izvedba zahvata u mikrozoni provodi se uz vodni nadzor.

Ne dokaže li se okolnost iz članka 20. stavka 2. ove Odluke Hrvatske vode će odbiti zahtjev za zahvate u prostoru koji nisu dopušteni ili su zabranjeni prema ovoj Odluci.

Djelatnost u mikrozoni

Članak 23.

Vodoistražne radove, izradu elaborata i mjera zaštite u mikrozoni radi dopuštenja obavljanja djelatnosti koje su inače zabranjene u zoni sanitarne zaštite provodi zainteresirana osoba ili jedinicepodručne (regionalne) samouprave na koju se ova Odluka odnosi.

Dokaže li se okolnost iz članka 21. stavka 2. ove Odluke, nadležna upravna tijela jedinica područne (regionalne) samouprave na koju se ova Odluka odnosi, donose uz suglasnost Hrvatskih voda akt kojim dopušta obavljanje djelatnosti u mikrozoni.

Ne dokaže li se okolnost iz članka 21. stavka 2. ove Odluke nadležna upravna tijela jedinica područne (regionalne) samouprave na koju se ova Odluka odnosi obavijestit će zainteresiranog investitora da su na snazi zabrane i mjere iz ove Odluke.

VI. MJERE SANACIJE VODOZAŠTITNOGA
PODRUČJA

Članak 24.

Program mjera sanacije (u daljnjem tekstu: Program) je podloga za sustavno saniranje zatečenoga stanja u okolišu u zonama zaštite Izvorišta i izradu, po potrebi, projektnih zadataka za pojedine sanacijske zahvate.

Članak 25.

Program sadrži prijedlog mjera sanacije okoliša, što uključuje izgrađene građevine, postrojenja i slično, u zonama sanitarne zaštite Izvorišta, način i rokove za provođenje mjera, nositelje njihove provedbe, način osiguranja sredstava i nositelje financiranja.

Članak 26.

Program za I. zonu predlaže i njegovu izradu osigurava Isporučitelj.

Program za II., III. i IV. zonu predlaže Isporučitelj koji obavlja djelatnost javne vodoopskrbe i jedinice regionalne (područne) samouprave koje koriste vodu iz Izvorišta uz suradnju Hrvatskih voda i nadležnih tijela Karlovačke županije, Primorsko-goranske i Ličko-senjske županije.

VII. IZVORI I NAČIN FINANCIRANJA

Članak 27.

Financijska sredstva potrebna za provođenje mjera zaštite i sanacije unutar I. zone osigurava Isporučitelj.

Članak 28.

Financijska sredstva potrebna za provođenje mjera zaštite i sanacije u II., III. i IV. zoni osigurava vlasnik, odnosno korisnik građevine, zemljišta ili uređaja, osim ako nije drukčije određeno programom mjera sanacije unutar zona sanitarne zaštite

Članak 29.

Financijska sredstva za sustavno praćenje stanja podzemnih voda na području I. zone osigurava Isporučitelj.

Članak 30.

Sustavno praćenje stanja podzemnih voda i financijska sredstva za sustavno praćenje stanja podzemnih voda na području II., III. i IV. zone, sukladno propisima o vodama, osiguravaju Hrvatske vode, tijela jedinica područne (regionalne) samouprave na koju se ova Odluka odnosi i pravne osobe kojima je uvjetovano obvezno praćenje utjecaja građevine na podzemne vode.

Članak 31.

Kada su radi zaštite izvorišta, u zonama sanitarne zaštite potrebna povećana ulaganja u javni vodoopskrbni sustav i sustav javne odvodnje otpadnih voda, sredstva za takva ulaganja osiguravaju se iz sredstava naknade za razvoj sukladno posebnom propisu o financiranju vodnog gospodarstva i drugih raspoloživih izvora.

VIII. NADZOR NAD PROVOĐENJEM ODLUKE
I PREKRŠAJNE ODREDBE

Članak 32.

Pravne i fizičke osobe ne smiju obavljati nikakve djelatnosti ili izvoditi radove na zaštićenom području kojima se ugrožava kakvoća vode za ljudsku potrošnju, onečišćuju vodonosni sustav, pogoršava kakvoća pokrovnoga sloja iznad vodonosnika ili smanjuje njegova debljina.

Ukoliko to ipak učine, obvezne su odmah same ili u roku i na način kako to odredi nadležno upravno tijelo otkloniti posljedice te djelatnosti ili radova. Uprotivnom će to učiniti treća osoba na njihov račun.

Članak 33.

Nadzor nad provođenjem ove Odluke obavljaju nadležne inspekcije temeljem posebnih propisa.

Kakvoću vode za ljudsku potrošnju i sanitarnu ispravnost uređaja za opskrbu pitkom vodom, nadzire upravno tijelo nadležno za poslove sanitarne inspekcije.

Članak 34.

Pravna ili fizička osoba koja postupa protivno odredbama ove Odluke, snosit će odgovornost prema odredbama važećih zakonskih propisa.

Za nepridržavanje odredbi ove Odluke primjenjuju se kaznene i prekršajne odredbe u skladu s posebnim propisima.

Članak 35.

Upravni nadzor nad provedbom ove Odluke provodi tijelo jedinice područne (regionalne) samouprave nadležno za vodno gospodarstvo.

Inspekcijski nadzor nad izvršenjem ove Odluke provode nadležne inspekcije temeljem posebnih propisa.

Na pravne ili fizičke osobe koje postupaju protivno odredbama ove Odluke primjenjuju se prekršajne odredbe Zakona o vodama.

IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 36.

Granice zona sanitarne zaštite i odredbe ove Odluke unose se u sve dokumente prostornog uređenja koji obuhvaćaju slivno područje izvorišta koja se štite ovom Odlukom.

Postojeći i novi dokumenti prostornog uređenja moraju se uskladiti s odredbama ove Odluke.

Do usklađenja dokumenta prostornog uređenja s odredbama ove Odluke mjerodavne su granice zona sanitarne zaštite utvrđene ovom Odlukom.

Članak 37.

Predstavnička tijela jedinica područne (regionalne) samouprave Karlovačke županije, Ličko-senjske županije i Primorsko-goranske županije, donijet će u roku od 12 mjeseci od dana donošenja ove Odluke Program mjera sanacije unutar zona sanitarne zaštite za postojeće građevine i postojeće djelatnosti koji će postati sastavni dio ove Odluke.

Članak 38.

Stupanjem na snagu ove Odluke, prestaje važiti Odluka o uspostavljanju i održavanju zona sanitarne zaštite i o mjerama zaštite područja izvorišta pitke vode (»Službene novine« br. 29/1990) u dijelu koji se odnosi na područje Grada Ogulina, odnosno na izvorišta Zagorska Mrežnica, Zdiška i Vrelo.

Članak 39.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u službenim glasilima Karlovačke županije, Ličko-senjske županije i Primorsko-goranske županije.

KLASA: 021-04/18-01/4

UR.BROJ: 2170/1-01-01/4-18-69

Rijeka, 14. lipnja 2018.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština
Predsjednik
Erik Fabijanić, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr