SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 19. Petak, 15. lipnja 2018.
GRAD NOVI VINODOLSKI

30.

Na temelju članka 109.stavak 4.Zakona o prostornom uređenju (N.N.153/13 i 65/17), članka 21.Statuta Grada Novi Vinodolski (Službene novine Primorsko-goranske županije br.12/13 i 18/14) i Odluke o izradi IV.Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Novi Vinodolski (Službene novine primorsko-goranske županije br.4/17 i 38/17), po pribavljenoj suglasnosti Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, KLASA:350-02/18- 13/32,URBROJ:531-05-18-6 od 29.05.2018.godine Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski na 13.sjednici održanoj 11.06.2018.godine donijelo je

O D L U K U
o donošenju IV.Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Novi Vinodolski

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Donose se IV.Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja naselja Novi Vinodolski ( Službene novine Primorsko-goranske županije br.23/10, 36/10-Ispravak, 19/ 13, 18/14 i 21/16)(u daljnjem tekstu:Plan), što ga je izradila tvrtka URBANISTICA d.o.o.iz Zagreba, u koordinaciji sa Upravnim odjelom za komunalni sustav i prostorno planiranje Grada Novog Vinodolskog.

II. ODREDBE ZA PROVOĐENJE

Članak 2.

U članku 6. stavku 1. alineji 1. iza oznake »R12« dodaje se zarez i oznaka: »R13«.

Iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) Površina za sport (R13) namijenjena je uređenju boćališta (jog) i sl. sadržaja.«

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 4.

Članak 3.

U članku 7. stavku 1. alineji 2. ispred riječi: »«pod vilu Katicu»« dodaju se riječi: »dio predjela«.

Članak 4.

U članku 10. stavku 2. alineji 5. podalineja 2. briše se.

Članak 5.

U članku 13. stavku 1. alineja 1. mijenja se i glasi:

»- (T1) - površine unutar kojih se može graditi nova, rekonstruirati odnosno zamijeniti postojeća i održavati pojedinačna ili više građevina ugostiteljsko-turističke namjene i to »ugostiteljski objekti« iz skupina: »hoteli« vrste u skladu sa »Pravilnikom o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima ugostiteljskih objekata iz skupine »hoteli« i »hosteli« iz skupine »ostali ugostiteljski objekti za smještaj« u skladu s »Pravilnikom o razvrstavanju i kategorizaciji ugostiteljskih objekata iz skupine ostali ugostiteljski objekti za smještaj« (Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti, NN br. 85/15, 121/16),»

Članak 6.

U članku 18. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Ugostiteljsko-turistička građevina određena ovim Planom je građevina namijenjena ugostiteljsko-turističkoj djelatnosti pružanja usluga smještaja i prehrane i drugih usluga u skladu sa posebnim propisom tj. ugostiteljski objekt iz skupina: hoteli, ostali ugostiteljski objekti za smještaj, restorani, barovi, catering objekti i objekti jednostavnih usluga (Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti), vrste u skladu sa »Pravilnikom o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima ugostiteljskih objekata iz skupine »hoteli« odnosno u skladu sa »Pravilnikom o razvrstavanju i kategorizaciji ugostiteljskih objekata iz skupine ostali ugostiteljski objekti za smještaj« odnosno u skladu s »Pravilnikom o razvrstavanju i minimalnim uvjetima ugostiteljskih objekata iz skupina »Restorani«, »Barovi«, »Catering objekti« i »Objekti jednostavnih usluga«, te u skladu s »Pravilnikom o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu«. Unutar ugostiteljsko-turističke građevine dopušten je smještaj jednog (1) stana za potrebe vlasnika, domara, osoblje i sl.. Iznimno, unutar građevine koja će se rekonstruirati na površini ugostiteljsko-turističke namjene označene planskom oznakom (T53) na kartografskom prikazu br. 4. »Uvjeti i način gradnje«, nije moguć smještaj prostora stambene namjene.»

Članak 7.

U članku 19. stavku 1. točki 1.2. alineji 9. iza riječi: »metra« dodaje se točka i riječi: »Otvoreni bazeni i terase mogu se graditi na granici građevne čestice uz javnu prometnu površinu ili obalnu šetnicu«.

Iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»(2) Uvjeti za izgradnju hostela iz skupine »ostali ugostiteljski objekti za smještaj« određeni su člancima 38., 39. i 42.«

Članak 8.

U članku 26. stavku 3. riječi: »Pravilnikom o razvrstavanju i kategorizaciji drugih vrsta ugostiteljskih objekata za smještaj iz skupine »kampovi i druge vrste ugostiteljskih objekata za smještaj«« zamjenjuju se riječima: »»Pravilnikom o razvrstavanju i kategorizaciji ugostiteljskih objekata iz skupine ostali ugostiteljski objekti za smještaj««.

U stavku 5. alineji 5. podalineji 2. iza riječi: »apartmani«« dodaju se riječi: « i iz skupine »ostali ugostiteljski objekti za smještaj« - »hostel« (samo unutar površina označenih planskim oznakama T1O i T1P):«.

Iza stavka 7. dodaje se stavak 8. koji glasi:

»(8) Na području južno od državne ceste D 8 građevine se ne mogu prenamijeniti u građevine iz skupine »ostali ugostiteljski objekti za smještaj« - »hosteli«.»

Članak 9.

U članku 28. stavku 1. broj: »5,35« zamjenjuje se brojem: »4,65«.

Članak 10.

Članak 30. mijenja se i glasi:

»(1) Prostorne cjeline (T11-2B), (T11-2c) i (T11-2d) namijenjene su izgradnji poslovnih građevina uslužnog i servisnog sadržaja (ugostiteljskog, trgovačkog, zabavnog, kulturnog, zdravstvenog i sl.) a prema slijedećim uvjetima:

-prostorne cjeline se ne mogu dijeliti na manje cjeline;

-na prostornim cjelinama (T11-2B), (T11-2c) i (T11-2d) moguće je izgraditi samo jednu građevinu;

-na prostornim cjelinama ne mogu se graditi poslovne građevine namijenjene velikim trgovačkim lancima (Konzum, Lidl i sl.).

-površina pojedine prehrambene trgovine unutar građevine ne može biti veća od max. 100m2;

-na prostornim cjelinama (T11-2B) i (T11-2c) građevine se mogu graditi od najviše pet (5) nadzemnih etaža uz uvjet da je peta (5.) etaža obavezno potkrovlje bez nadozida uz mogućnost izgradnje do dvije (2) podzemne etaže ukoliko geotehnički uvjeti to dopuštaju. Visina građevine mora biti u skladu s namjenom i funkcijom građevine, te tehnološkim procesom, a najveća dopuštena visina iznosi 13,5 m;

-na prostornoj cjelinini (T11-2d) građevine se mogu graditi od najviše četiri (4) nadzemne etaže uz uvjet da je 4. etaža obavezno potkrovlje bez nadozida uz mogućnost izgradnje do dvije (2) podzemne etaže ukoliko geotehnički uvjeti to dopuštaju. Visina građevine mora biti u skladu s namjenom i funkcijom građevine, te tehnološkim procesom, a najveća dopuštena visina iznosi 10,0 m;

-površina zemljišta pod građevinom iznosi max.:

-prostorne cjeline (T11-2B) 1000 m2,

-prostorne cjeline (T11-2c) 330 m2,

-prostorne cjeline (T11-2d) ukupno 590 m2;

-građevinska (bruto) površina iznosi max.:

-prostorne cjeline (T11-2B) 5 000 m2,

-prostorne cjeline (T11-2c) 1650 m2,

-prostorne cjeline (T11-2d) ukupno 2950 m2;

-prostorne cjeline trebaju imati pod parkovnim nasadima i prirodnim zelenilom najmanje:

-prostorna cjelina (T11-2B) 700 m2,

-prostorna cjelina (T11-2c) 200 m2,

-prostorna cjelina (T11-2d) ukupno 450 m2;

-najmanja udaljenost građevina od regulacijskog pravca iznosi:

-od ul. Kralja Tomislava iznosi 10 metara,

-od ostalih ulica i javnih površina iznosi 6 metara,

-iznimno, građevina na prostornoj cjelini T11-2D može se i na regulacijskom pravcu ul. Kralja Tomislava uz posebne uvjete i suglasnost nadležnih pravnih osoba za upravljanje državnim cestama;

-pristup na prostorne cjeline sa planirane javne površine koja se proteže duž južne strane prostornih cjelina;

-udaljenost građevine od granice susjednih građevnih čestica iznosi najmanje 6,0 metara, uz uvjet da udaljenost do građevine na susjednoj građevnoj čestici ne iznosi manje od udaljenosti propisanih važećim Pravilnikom o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u prostornom planiranju i uređenju prostora;

(2) Prostorna cjelina (T11-2c) istovjetna je planiranoj građevnoj čestici, čiji su oblik i veličina definirani kartografskim prikazom br. 4. »Uvjeti i način gradnje«. Oblik i veličina navedene građevne čestice određeni su u skladu sa značenjem i mjerilom plana, te će se u postupku izdavanja odgovarajućeg akta kojim se odobrava gradnja precizno odrediti površina građevne čestice, prema geodetskoj izmjeri.

(3) Osim uvjeta navedenih u ovom članku treba osigurati i druge opće uvjete utvrđene člankom 19. ovih Odredbi, a koji nisu navedeni u ovom članku.«

Članak 11.

Članak 31.a mijenja se i glasi:

»(1) Prostorna cjelina (T11-2I) namijenjena je izgradnji ugostiteljsko-turističke građevine iz skupine hotela vrste: hotel određene »Pravilnikom o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima ugostiteljskih objekata iz skupine »hoteli« (u kategoriji najmanje 4 zvjezdice) prema slijedećim uvjetima:

-površina se ne može dijeliti na manje cjeline;

-moguća je izgradnja samo jedne građevine;

-najveći dopušteni koeficijent izgrađenosti (Kig) iznosi 0,4;

-najveći dopušteni koeficijent iskorištenosti (Kis) iznosi 2,0;

-najveća dopuštena visina i broj etaža iznosi 10,0 m odnosno 4 nadzemne etaže uz uvjet da je 4. nadzemna etaža potkrovlje bez nadozida;

-ukoliko geotehnički uvjeti to dopuštaju moguća je izgradnja do 2 podzemne etaže;

-najmanja udaljenost građevina od regulacijskog pravca iznosi 6 metara;

-udaljenost građevina od granice prostorne cjeline iznosi najmanje 6,0 metara;

-izuzetno, na manjoj udaljenosti od granice susjedne prostorne cjeline (T11-2G) mogu biti otvoreni bazeni i drugi objekti bez nadzemnih etaža (ukopani);

-prostorna cjelina (T11-2I) može imati pristup sa kolno- pješačke površine (Glavica) koja prolazi duž istočne strane prostorne cjeline.

(2) Osim uvjeta navedenih u ovom članku treba osigurati i druge opće uvjete utvrđene člankom 19. ovih Odredbi, a koji nisu navedeni u ovom članku.«

Članak 12.

U članku 32. stavku 3. na kraju dodaju se riječi: »Otvoreni bazeni i terase mogu se graditi i na granici građevne čestice uz javnu prometnu površinu ili obalnu šetnicu.«

Članak 13.

U članku 33. stavku 1. broj: »20900« zamjenjuje se brojem: »22300«.

Članak 14.

U članku 38. iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) Na području južno od državne ceste D 8 ne mogu se graditi građevine iz skupine »ostali ugostiteljski objekti za smještaj« - »hosteli«.«

Članak 15.

U članku 39. u stavku 1. alineja 2. mijenja se i glasi:

»- najmanja dopuštena površina građevne čestice »ugostiteljskih objekata iz skupina »restorani«, »barovi«, »catering objekti« i »objekti jednostavnih usluga« « i iz skupine »ostali ugostiteljski objekti za smještaj« - »hostel« iznosi najmanje 400 m2

U alineji 7. podalineja 2. mijenja se i glasi:

» - »ugostiteljske objekte« iz skupine »hotela«, vrste »pansion«, »turističko naselje«, »turistički apartmani« i iz skupine »ostali ugostiteljski objekti za smještaj« - »hostel«: 15,0 m, do 7 etaža (2 podzemne i 5 nadzemnih etaža, uz uvjet da je 5. nadzemna etaža potkrovlje)«

U alineji 8. podalineja 2. mijenja se i glasi:

» - »ugostiteljske objekte« iz skupine »hotela«, vrste »pansion«, »turističko naselje« »turistički apartmani« i iz skupine »ostali ugostiteljski objekti za smještaj« - »hostel«: 12,0 m, do 6 etaža (2 podzemne i 4 nadzemnih etaža (uz uvjet da je 4. nadzemna etaža potkrovlje);«

Alineja 9. mijenja se i glasi:

»- udaljenost građevine »iz skupine »hotela« i iz skupine »ostali ugostiteljski objekti za smještaj« -»hostel« od granice građevne čestice iznosi najmanje 6 metara, uz uvjet da udaljenost do susjedne građevine ne iznosi manje od udaljenosti propisanih važećim Pravilnikom o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u prostornom planiranju i uređenju prostora.«

Članak 16.

U članku 42. u stavku 3. alineji 1. podalineja 2. mijenja se i glasi:

»- »ugostiteljske objekte« iz skupine »hotela«, vrste »pansion«, »turističko naselje« i »turistički apartmani« i iz skupine »ostali ugostiteljski objekti za smještaj« - »hostel«: 12,0 m, do 4 nadzemne etaže uz uvjet da je 4. nadzemna etaža potkrovlje;«

Iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»(4) Na području južno od državne ceste D 8 unutar površina mješovite namjene građevine se ne mogu prenamijeniti u građevine iz skupine »ostali ugostiteljski objekti za smještaj« - »hosteli«.»

Članak 17.

U članku 45. u stavku 1. alineji 5. podalineja 2. briše se.

Članak 18.

U članku 46. u stavku 1. alineja 4. koja glasi:

. » školska D5:

-srednja škola D52

-Na kartografskom prikazu br.1 »Korištenje i namjena površina - razvoj i uređenje« određena je površina D52 (građevna čestica) od cca 3900 m2 koja se ne smije preparcelirati (dijeliti) na manje čestice, a namijenjena izgradnji društvene (javne) građevine - srednje škole za 160 učenika.

-Najveći dopušteni koeficijent izgrađenosti (Kig) građevne čestice iznosi 0,4.

-Najveći dopušteni koeficijent iskorištenosti (Kis) iznosi 2,4.

-Ako geotehnički uvjeti to dopuštaju, moguća je izgradnja dvije (2) podzemne etaže za potrebe garaža i pomoćne prostorije (spremišta i prostorije koje služe tehnološkom ili drugom procesu kojem je namijenjena građevina). Podrumske etaže dijelom obuhvaćaju i dvonamjenski prostor koji se može koristi kao sklonište.

-Građevine se mogu graditi visine od najviše četiri (4) nadzemne etaže uz uvjet da je četvrta etaža potkrovlje bez nadozida do 12 metara

-Najmanja udaljenost građevina od regulacijskog pravca iznosi 6 metara od ulice 22. lipnja i od ul. Prisika.

-Najmanja udaljenost od granica susjednih građevnih čestica iznosi 6 metara, uz uvjet da udaljenost do susjedne građevine ne iznosi manje od udaljenosti propisanih važećim Pravilnikom o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u prostornom planiranju i uređenju prostora.

-Međusobnu udaljenost građevina na građevnoj čestici ne može biti manja od udaljenosti propisanih važećim Pravilnikom o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u prostornom planiranju i uređenju prostora.

-Na površini se može graditi jedna ili više građevina osnovne namjene građevina koje čine funkcionalnu i sadržajnu cjelinu. Uz građevine osnovne namjene mogu se graditi i ostale građevine kao što su: nadstrešnice i trijemovi, prostori za manipulaciju, parkirališta, potporni zidovi, komunalne građevine i uređaji, prometne građevine i uređaji, površine i građevine za sport i rekreaciju te druge građevine prema zahtjevima tehnološkog procesa.

-Parkiranje ili garažiranje vozila rješava se u građevini i/ili na građevnoj čestici društvene namjene, a broj mjesta u skladu s namjenama poslovnih prostora i člankom 83. ovih Odredbi.
Ako se garažni prostori nalaze u podzemnoj etaži mogu zauzimati do 100 % površine gradivog dijela građevne čestice, ukoliko se krovna površina hortikulturno obradi kao okolni teren.

-Građevna čestica treba imati neposredan pristup na postojeću ulicu 22. lipnja.

-Građevine se mogu graditi samo ukoliko imaju mogućnost priključka na izgrađeni sustav javne odvodnje odnosno čije je uređenje započeto na teme lju programa gradnje građevina i uređaja komunalne infrastrukture prema posebnom zakonu na način da su izvedeni barem zemljani radovi u skladu s ovim Planom. Iznimno, do izgradnje sustava odvodnje određenog ovim Planom moguć je vlastiti zatvoreni kanalizacijski sustav sa uređajem (biodisk i sl.).

-Priključak na sustav vodoopskrbe i odvodnje te na građevine elektroopskrbe, telekomunikacijsku i plinsku mrežu utvrđuje se na osnovi posebnih uvjeta komunalnih i javnih poduzeća.

-Potrebno je ozeleniti i hortikulturno urediti najmanje 30 % površine građevne čestice.

-U slučaju izgradnje ograde primjeniti uvjete izgradnje iz članka 36. ovih Odredbi.

-Radi pridržavanja padina ili visinskih razlika terena izvode se podzidi koji se grade kao kameni zid ili se oblažu kamenom sa visinom zida do 1,50 m.

-Kote prilaza pojedinim građevnim česticama poslovne namjene potrebno je prilagoditi niveleti prilazne ceste ili koti okolnog terena.

-U sklopu građevne čestice mogu se predvidjeti sportski tereni, terase i sl. Navedeni sadržaji ne ulaze u izgrađenost građevne čestice, ali moraju biti u nivou terena. Iznimno, mogu biti i iznad kote prirodnog terena (slojnica terena) i to maksimalno do vis. od 1,0 m, a od regulacijskog pravca i susjedne građevne čestice moraju biti udaljeni najmanje 3 metra.

-Krovište građevina može biti ravno ili koso.

-Dozvoljeno je korištenje-postavljanje »sunčanih« kolektora.

-U sklopu građevine osnovne namjene mogu se urediti stanovi za zaposlene i/ili domara i sl., do 15% građevinske (bruto) površine.«

briše se.

Dosadašnje alineje 5. i 6. postaju alineje 4. i 5.

Članak 19.

Naslov ispred članka 50. mijenja se i glasi:

»3.3.1. Sportska namjena (R1)«

Članak 20.

Iza članka 50. dodaje se članak 50a. koji glasi:

»Članak 50.a

(1) Planom se određuje površina sportske namjene (R13) namijenjena uređenju boćališta (jog) i njemu pratećih sadržaja (svlačionice, sanitarije, klupske prostorije i sl.).

(2) Propisuju se slijedeći uvjeti za gradnju građevina pratećih sadržaja boćališta:

-Površina građevne čestice istovjetna je površini (R13) čiji su oblik i veličina definirani grafičkim dijelom plana;

-Najveći dopušteni koeficijent izgrađenosti (kig) iznosi 0,1;

-Najveći dopušteni koeficijent iskorištenosti nadzemno (kis) iznosi 0,2;

-Najveća dopuštena visina iznosi 7,5 m (dvije nadzemne etaže).

(3) Boćalište će se izvesti od nabijene sipine na podlozi od nabijenog šljunka, omeđeno betonskim zidićem. Uz boćalište će se urediti pješčana staza širine minimalno 120 cm.«

Članak 21.

U članku 53. stavku 1. alineji 2. ispred riječi: »«pod vilu Katicu« (R32-2)« dodaju se riječi: »dio predjela«.

Članak 22.

U članku 58. stavku 1. točke b) i c) mijenjaju se i glase:

»b) stambenu građevinu - građevina sa najviše 6 stambenih odnosno samostalnih uporabnih cjelina,

c) višestambenu građevinu - građevina sa više od 6 stambenih odnosno samostalnih uporabnih cjelina.«

Članak 23.

U članku 62. stavku 1. točki 1.1. iza alineje 4. dodaje se alineja 5. koja glasi:

»- Kod rekonstrukcije građevina stambene namjene dozvoljena su odstupanja od vrijednosti navedenih u stavku 1. podstavak 1. i 2. ovog članka u skladu sa odredbama članaka 67. i 68. ovog Plana;«.

U točki 1.2. alineja 3. mijenja se i glasi:

»- Terase i potporni zidovi moraju se graditi tako da nisu u suprotnosti s oblikovnim obilježjima naselja. Radi očuvanja izgleda padina na kosim građevinskim parcelama, u pravilu se zabranjuje gradnja podzida viših od 150 cm. Iznimno, ako nema opasnosti od narušavanja prirodnog izgleda ambijenta može se izvesti kaskadni način izgradnje sa najviše 3 kaskade visine po 150 cm ili 2 kaskade visine po 180, uz obavezno ozelenjavanje horizontalnih terasa i podzida izgrađenih kao kameni zid ili obloženih kamenom. Iznimno, postojeći zidovi se mogu zamijeniti ili rekonstruirati u postojećim gabaritima, ukoliko nisu zadovoljeni uvjeti propisani ovim planom.«

U alineji 6. iza riječi:

» Iznimno, unutar površina označenih planskim oznakama M1, M1-1, M1-2 i M2-3 (određeno na kartografskom prikazu br. 4. »Uvjeti i način gradnje«), visina ograda može biti i viša ali ne više od 2 metra (osim ako nije određeno posebnim propisom) i potpuno puna, u skladu s već formiranim odnosno zatečenim ogradama, odnosno u skladu s mišljenjem i/ili posebnim uvjetima nadležnog konzervatorskog odjela.«

dodaju se riječi:

» Iznimno, postojeće ograde se mogu zamijeniti ili rekonstruirati u postojećim gabaritima, ukoliko nisu zadovoljeni uvjeti propisani ovim planom.«

U točki 1.4. alineja 2. mijenja se i glasi:

»- Odredbe iz stavka 1.4. ne odnose se na novu gradnju, rekonstrukciju i zamjensku gradnju unutar izgrađenog dijela naselja (označeno planskim oznakama M1, M1-1, M1-2, M2, M2-1, M2-2, M2-3, M2-3A, M2-5) (određeno na kartografskom prikazu 4. »Uvjeti i način gradnje«).«

Točka 1.5. mijenja se i glasi:

»1.5. Arhitektonsko oblikovanje građevina

-Arhitektonsko oblikovanje građevina i to novih građevina kao i kod zamjenskih građevina te rekonstrukcije postojećih, oblikovanje fasada i krovišta, kao i upotrebljeni građevinski materijali moraju biti usklađeni s načinom izgradnje postojećih građevina u naselju, te primjereni tradicionalnoj primorskoj gradnji (glatko žbukana obrada fasade, kamene crte, vijenci i istake na fasadi, kameni sokl, i dr.).

-Unutar površina označenih planskim oznakama M1, M1-1, M1-2, M2-3 i M2-3A s vrijednom autohtonom arhitekturom preporučuje se korištenje građevinskih elemenata karakterističnih za tu arhitekturu.

-Odnos dužine pročelja prema visini pročelja mora, u pravilu, biti u korist dužine pročelja.

-Otvori na građevinama moraju poštivati pravila proporcije karakteristične za arhitekturu primorskog podneblja.

-Krovišta građevina mogu biti ravna ili kosa.

-Ako se krovišta grade kao kosa moraju biti minimum dvostrešna, s nagibom krovnih ploha između 18Ê i 23o. Pokrov mora biti mediteran crijep ili kupa kanalica crvene boje. Na kosom terenu sljeme krova mora, u pravilu (ovisno o lokalnim uvjetima), biti paralelno sa slojnicama zemljišta.

-Unutar registrirane povijesne cjeline Novi Vinodolski (određeno na kartografskom prikazu 3. »Uvjeti korištenja i zaštite prostora - Uvjeti korištenja«), mogu se graditi isključivo kosa krovišta.

-Na površinama označenim planskom oznakom M moguća je u manjem dijelu izvedba upuštenih krovnih terasa, a prilikom osvjetljavanja potkrovnih prostorija dozvoljena je izgradnja krovnih prozora i krovnih kućica (najviše do 30% krovne plohe). Također je dozvoljeno korištenje-postavljanje »sunčanih« kolektora (njihova postava mora biti u okviru krovne plohe građevine) pri čemu mogu pokriti samo do 50% njezine površine. Na površinama označenim planskim oznakama M1, M1-1 i M1-2 navedeni radovi se izvode temeljem posebnih uvjeta odnosno mišljenja nadležnog Konzervatorskog odjela.

-Dio krovnih ploha može se koristiti i kao prohodna terasa u funkciji stanovanja ili za solarije (otvorena krovišta).

-Na području cijelog naselja Novi Vinodolski zabranjuje se upotreba salonita za pokrivanje krovišta građevina.

-Kamene fasade postojećih građevina moguće je obnavljati samo upotrebom kamena kao građevinskog materijala, bez mogućnosti žbukanja istih.«

Članak 24.

U članku 63. stavku 1. alineji 2. točka 3. mijenja se i glasi:

»3. Najveći dopušteni broj etaža i visina iznosi pet etaža (jedna podzemna etaža i četiri nadzemne etaže uz uvjet da je četvrta nadzemna etaža potkrovlje maksimalne visine nadozida 1,50 m), najveće dopuštene visine građevine 11,5 m.«

U stavku 2. alineji 2. točka 3. mijenja se i glasi:

»3. Najveći dopušteni broj etaža i visina kod izgradnje na slobodnostojeći i poluugrađeni način iznosi:

pet etaža (jedna podzemna etaža i četiri nadzemne etaže uz uvjet da je četvrta nadzemna etaža potkrovlje maksimalne visine nadozida 1,50 m), najveće dopuštene visine građevine 11,5 m, odnosno 11,0 m unutar površine označene planskom oznakom M1;

Iznimno, na površinama južno od Jadranske magistrale, unutar površina označenih planskim oznakama M2-2 i M2- 3A (određeno na kartografskom prikazu br. 4. »Uvjeti i način gradnje«) moguća je izgradnja najviše četiri etaže (jedna podzemna i tri nadzemne etaže uz uvjet da je treća nadzemna etaža potkrovlje maksimalne visine nadozida 1,50 m), najveće dopuštene visine građevine 8,5 m.«

Članak 25.

U članku 64. stavku 1. alineji 2. točka 3. mijenja se i glasi:

»3. Najveći dopušteni broj etaža i visina iznosi pet etaža (jedna podzemna etaža i četiri nadzemne etaže uz uvjet da je četvrta nadzemna etaža potkrovlje maksimalne visine nadozida 1,50 m), najveće dopuštene visine građevine 11,5 m.«

U točki 5. broj: »200« zamjenjuje se brojem: »300«.

U stavku 2. alineji 2. točka 3. mijenja se i glasi:

»3. Najveći dopušteni broj etaža i visina iznosi:

pet etaža (jedna podzemna etaža i četiri nadzemne etaže uz uvjet da je četvrta nadzemna etaža potkrovlje maksimalne visine nadozida 1,50 m), najveće dopuštene visine građevine 11,5 m, odnosno 11,0 m unutar površine označene planskom oznakom M1;

Iznimno, unutar površina južno od Jadranske magistrale, unutar površina označenih planskim oznakama M2-2 i M2-3A (određeno na kartografskom prikazu br. 4. »Uvjeti i način gradnje«) moguća je izgradnja najviše četiri etaže (jedna podzemna i tri nadzemne etaže uz uvjet da je treća nadzemna etaža potkrovlje maksimalne visine nadozida 1,50 m), najveće dopuštene visine građevine 8,5 m.»

U točki 4. alineji 1. broj: »200« se zamjenjuje brojem: »300«.

Članak 26.

U članku 65. stavku 1. iza riječi: »uređenja« dodaju se riječi: »te kod rekonstrukcije postojeće građevine ili izgradnje zamjenske građevine«.

Članak 27.

U članku 66. stavku 2. riječi: »4 stana« zamjenjuju se riječima: »6 stambenih odnosno samostalnih uporabnih cjelina«.

Članak 28.

Članak 67. mijenja se i glasi:

»(1) Unutar površina označenih planskim oznakama M2, M2-1, M2-2, M2-3 i M2-3A (određeno na kartografskom prikazu br. 4. »Uvjeti i način gradnje«), moguća su kod rekonstrukcije postojećih građevina odstupanja od zadanih graničnih vrijednosti za novu izgradnju određenih ovim Planom, odnosno:

a) koeficijent izgrađenosti (Kig) može iznositi najviše:

.0,3 za sve samostojeće stambene građevine unutar površina označenih planskom oznakom M2-2 i M2-3A (određeno na kartografskom prikazu br. 4. »Uvjeti i način gradnje«),

.0,4 za samostojeće obiteljske kuće, unutar površina označenih planskim oznakama M1-1, M1-2, M2, M2-1, M2-2 i M2-3,

.0,55 za građevine u nizu i dvojne građevine (iz članka 63. ovih odredbi) sjeverno od državne ceste D8;

.0,6 za građevine izgrađene na regulacijskom pravcu;

b) koeficijent iskorištenosti (Kis) može iznositi najviše:

.2,75 za građevine u nizu i i dvojne građevine (iz članka 63. ovih odredbi) sjeverno od državne ceste D8;

.3,0 za građevine izgrađene na regulacijskom pravcu.

(2) Unutar površina označenih planskim oznakama M2, M2-1, M2-2, M2-3 i M2-3A, postojeće građevine stambene namjene (ali ne i pomoćne građevine i manje gospodarske-obrtničke), izgrađene u skladu s građevinskom dozvolom i udaljene manje od 4 metra od susjedne granice građevne čestice, mogu se dograđivati do maksimalnih tlocrtnih vrijednosti određenih ovim Planom uz uvjet da se ne smanjuje postojeća udaljenost od granice građevinske cestice, te se mogu nadograđivati s otvorima koji se mogu predvidjeti prema postojećim vertikalnim pozicijama na građevini do max. visina određenih za nove građevine, a na udaljenosti manjoj od 4 m (minimalno 3 m) predvidjeti i novi otvori (na postojećem, dograđenom i nadograđenom dijelu) uz suglasnost vlasnika susjedne građevinske čestice.

(3) Postojeće građevine stambene namjene sagrađene u skladu s prijašnjim propisima mogu se rekonstruirati u postojećim gabaritima, ukoliko nisu zadovoljeni uvjeti propisani ovim Prostornim planom.

(4) Pojedinačne intervencije na postojećim izgrađenim višestambenim građevinama, osim adaptacija interijera, a osobito na pročeljima nisu dopuštene.

(5) Iznimno od stavka (1) ovog članka kod rekonstrukcije građevina stambene namjene unutar površine označene planskom oznakom M2-2, koje na dan stupanja na snagu ovog plana, uz stambeni, imaju i poslovni prostor, koeficijent izgrađenosti za samostojeće građevine može iznositi najviše 0,5.

(6) Neposrednom provedbom ovog Plana omogućuje se rušenje postojeće »Mavlićeve kuće«,

(7) Kod rekonstrukcije građevina stambene namjene mogu se graditi otvorena stubišta i podesti za pristup građevini na udaljenosti manjoj od 4 m od regulacijskog pravca. Otvorena stubišta i podesti se ne uračunavaju u izgrađenost građevinske čestice.«

Članak 29.

U članku 69. stavku 1. alineja 1. mijenja se i glasi:

»- dvoetažne (dvije nadzemne etaže uz uvjet da je druga nadzemna etaža potkrovlje), visine do 4,0 metra (ukupne visine 6,0 metara), iznimno tri etaže (tri nadzemne etaže uz uvjet da je treća nadzemna etaža potkrovlje), visine do 5,6 metara (ukupne visine 6,6 metara) kada se grade na regulacijskom pravcu ako nagib terena omogućava da kota poda druge etaže bude izvedena u nivou kote višeg prirodnog terena (slojnica terena) i da je pristup s javne prometne površine u razini kote poda druge etaže;«

U alineji 8. riječi: »otvoreni bazeni i« brišu se.

Iza alineje 8. dodaje se nova alineja 9. koja glasi:

»- otvoreni bazeni mogu se graditi na granici građevne čestice uz uvjet gradnje dvostrukog zida prema susjednoj građevnoj čestici;«

Dosadašnje alineje 9. i 10. postaju alineje 10. i 11.

Članak 30.

U članku 81. stavku 3. alineja 1. briše se.

Dosadašnje alineje od 2. do 6. postaju alineje od 1. do 5.

Iza dosadašnje alineje 6. koja postaje alineja 5. dodaju se nove alineje 6. i 7. koje glase:

»- parkiralište na površini trga i podzemna garaža ispod trga uz Obalu kneza Branimira označeni planskom oznakom na kartografskom prikazu br. 2.1. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža - Prometna mreža,

-uz površinu T11-2c parkiralište označeno planskom oznakom na kartografskom prikazu br. 2.1. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža - Prometna mreža,«

U stavku 4. na kraju dodaju se riječi: »Uvjeti za gradnju podzemne garaže ispod trga uz Obalu kneza Branimira određeni su u članku 82a.«

Članak 31.

Iza članka 82. dodaje se novi članak 82a. koji glasi:

»(1) Utvrđuju se granične vrijednosti za izgradnju građevine javne garaže ispod trga uz Obalu kneza Branimira:

-najveći dopušteni koeficijent izgrađenosti (Kig) iznosi 1,0 u podzemnom dijelu,

-najveći dopušteni koeficijent iskorištenosti (Kis) iznosi 2,0,

-garaža može sadržavati najviše dvije etaže,

-udaljenost građevine garaže u podzemnom dijelu od regulacijskog pravca i ostalih međa može iznositi 0,0 m,

(2) Prilazne rampe za osobna vozila mogu biti najviše 15% nagiba, a nagib se mora uskladiti s tehničkim uvjetima prilazne ceste, prometnom signalizacijom i ograničenjima brzina.

(3) Sva prometna rješenja vezana za izdvojena parkirališta ili garaže ne smiju utjecati na sustav protupožarnih putova niti se oni mogu koristiti za parkiranje, zaustavljanje i povremeno korištenje.«

Članak 32.

U članku 83. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Minimalno potreban broj parkirališno-garažnih mjesta dimenzije 2,5x5,0 m koji treba osigurati na građevnoj čestici građevine određene namjene utvrđuje se prema veličini građevinske bruto površine ili broju korisnika (mjesta) / zaposlenika uz primjenu sljedećih normativa:

                       *tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 33.

Iza članka 86. dodaje se novi članak 86a. koji glasi:

»(1) Planom se određuje novi gradski trg uz Obalu kneza Branimira. Rubno uz regulacijski pravac novog gradskog trga mogu se prisloniti građevine društvene (javne) i ugostiteljsko-turističke, uslužno-trgovačke i druge prihvatljive namjene.

(2) Površina trga uredit će se popločenjem i sadnjom zelenila, a način uređenja, vrsta popločenja, postava zelenila, javne plastike i komunalne opreme odredit će se projektnom dokumentacijom. Hodne površine uređuju se kao protuklizne.

(3) Pristupi svim javnim dijelovima površina i građevina moraju biti izvedeni u skladu s važećom zakonskom regulativom.«

Članak 34.

U članku 86. stavku 2. tablica ispod naslova: »ZONE BUKE« mijenja se i glasi:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 35.

U članku 144. stavku 2. alineji 2. riječ: »škole« zamjenjuje se riječju: »škola«.

U stavku 10. riječi: »su škole« zamjenjuje se riječima: »je škola«.

Članak 36.

U članku 147. stavku 2. alineja 6. briše se.

Članak 37.

Članak 149. mijenja se i glasi:

»(1) Zone sportsko-rekreacijske namjene označene planskom oznakom R11 (određene na kartografskom prikazu br. 1. »Korištenje i namjena prostora - razvoj i uređenje« i br. 4.»Uvjeti i način gradnje«) unutar izdvojenog građevinskog područja sportsko - rekreacijskog centra »Bahalin« (R11) grade se i uređuju temeljem ovog Plana.

(2) Unutar izdvojenog građevinskog područja izvan naselja sportsko-rekreacijskog centra »Bahalin« ovim Planom razgraničene su slijedeće zone / površine:

-zone sportsko-rekreacijske namjene (R11),

-površine prometnica.»

Članak 38.

Iza članka 149. dodaju se naslovi i članci od 149a. do 149j. koji glase:

»Uvjeti uređenja površina sportsko-rekreacijske namjene

Članak 149a.

(1) U zonama sportsko-rekreacijske namjene (R11) »Bahalin« moguća je izgradnja sportsko-rekreacijskih sadržaja (nogomet, mali nogomet, rukomet, košarka, odbojka, tenis i dr.), sportske dvorane i bazena te pomoćnih građevina (svlačionice i sl.) i pratećih građevina (zabavnih, trgovačko-uslužnih, ugostiteljskih i drugih sadržaja koji su svojom namjenom spojivi sa osnovnom djelatnošću).

(2) Određeni su slijedeći uvjeti provedbe zahvata u prostoru:

-Na građevnoj čestici dopušteno je graditi jednu ili više građevina koje čine jedinstvenu funkcionalnu cjelinu.

-Najmanja dopuštena površina građevne čestice za gradnju sportsko-rekreacijskih sadržaja, sportske dvorane ili bazena iznosi 1000 m2.

-Najmanja dopuštena površina građevne čestice za gradnju pomoćnih i pratećih sadržaja iznosi 500 m2. Faze izgradnje pratećih sadržaja sportsko-rekreacijske namjene određuju se proporcionalno u odnosu na svaku fazu izgradnje građevina osnovne namjene.

-Najveća dopuštena površina građevne čestice se ne određuje ovim Planom.

-Najveći dopušteni koeficijent izgrađenosti (Kig) iznosi 0,3.

-Najveći dopušteni koeficijent iskorištenosti (Kis) iznosi 0,8.

-Ako to uvjeti dopuštaju moguća je izgradnja dva (2) podruma.

-Ako se garažni prostori nalaze u podzemnoj etaži, krovna površina može se hortikulturno obraditi kao okolni teren ili dječje igralište, sportski teren i sl.

-Najmanja dopuštena udaljenost građevine od regulacijskog pravca za ostale (pristupne) ceste iznosi 6,0 m.

-Najmanja dopuštena udaljenost građevine od granice građevne čestice iznosi 6,0 m.

-Najmanja dopuštena udaljenost između građevina na istoj građevnoj čestici iznosi (h1+h2)/2 (h1 i h2 su visine susjednih građevina), ali ne manje od 6,0 m.

-U slučaju gradnje potpornih zidova, trebaju biti izvedeni od kamena najveće visine 2,0 m ili izvedeni kaskadno s tim da svaka kaskada može biti najveće visine 2,0.

-Arhitektonsko oblikovanje građevina mora biti u skladu s funkcijom i tehnološkim procesom, uz upotrebu postojanih materijala i boja, uz maksimalnu prilagodbu okolnom prostoru.

-Krovište može biti ravno, bačvasto ili koso nagiba između 18Ê i 23Ê, a kojeg predviđa usvojena tehnologija građenja pojedine građevine. Dozvoljeno je korištenje-postavljanje »sunčanih« kolektora. Dio krovnih ploha može se koristiti i kao prohodna terasa.

-Najmanje 60% površine svake građevne čestice mora biti uređeno kao parkovni nasadi i prirodno zelenilo.

Članak 149b.

Postojeće građevine mogu se rekonstruirati u skladu s uvjetima iz članka 149a. za nove građevine.

Uvjeti gradnje prometne mreže

Članak 149c.

(1) Sustav cestovnog prometa, određen ovim Planom, unutar izdvojenog građevinskog područja izvan naselja sportsko-rekreacijskog centra »Bahalin« (R11), utvrđuje trasu postojeće dionice sabirne ulice te planirane dionice sabirne i ostale ulice (kartografski prikaz br. 2.1. »Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža - prometna mreža«). Površine određene za navedene ulice poštuju širinu poprečnih profila prometnica ovisno o njihovoj kategorizaciji. Prilikom izgradnje prometne mreže, određene ovim Planom, na odgovarajući način se primjenjuju Odredbe točke 5.1. »Uvjeti gradnje prometne mreže«.

(2) Prostorna cjelina sportskog centra mora imati pripadajući broj parkirališnih mjesta u skladu s normativima iz točke 5.1. »Uvjeti gradnje prometne mreže«, ovih Odredbi.

Članak 149d.

(1) U sklopu organizacije prometa u mirovanju unutar zona sportsko-rekreacijskog centra (R11) Bahalin dopuštena je gradnja parkirališta na zasebnim građevnim česticama.

(2) Najmanja dopuštena površina građevne čestice parkirališta iznosi 700 m2.

(3) Parkirališne površine treba urediti kao asfaltirane ili ih treba opločiti adekvatnim tipskim elementima dimenzioniranim za predviđeno prometno opterećenje.

(4) Na javnim parkiralištima treba od ukupnog broja parkirnih mjesta osigurati za automobile osoba sa invaliditetom i smanjene pokretljivosti najmanje 5% parkirališnih mjesta, a najmanje jedno parkirališno mjesto na parkiralištima s manje od 20 mjesta.

(5) Prilikom ishođenja akata kojim se odobrava građenje parkirališnih površina potrebno je riješiti cjeloviti sustav oborinske odvodnje i javne rasvjete u skladu s posebnim uvjetima nadležnih javnopravnih tijela, važećim propisima i pravilima struke.

Elektronička komunikacijska infrastruktura

Članak 149e.

Radove na projektiranju i izvođenju elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme treba izvoditi prema važećim zakonskim propisima i pravilnicima. Za predmetnu zonu primjenjuju se uvjeti gradnje elektroničke komunikacijske infrastrukture definirani člancima 91. i 92. ovih odredbi za provođenje

Vodoopskrba i odvodnja

Članak 149f.

(1) Trase cjevovoda i položaji vodoopskrbnih građevina i uređaja na području predmetne zone će se konačno utvrditi aktom kojim se odobrava građenje vodeći računa o postojećem sustavu vodoopskrbe, a u skladu s važećim propisima, pravilima struke, posebnim uvjetima nadležnog javnopravnog tijela i drugim okolnostima. Ostali uvjeti kojih se potrebno pridržavati prilikom gradnje vodovodne mreže unutar predmetne zone definirani su od članka 94. zaključno s člankom 97. ovih odredbi za provođenje.

(2) Trase cjevovoda i lokacije građevina i uređaja sustava odvodnje otpadnih voda na području predmetne zone će se konačno utvrditi aktom kojim se odobrava građenje, vodeći računa o položaju postojeće oborinske i sanitarne kanalizacijske mreže, važećim propisima, pravilima struke, zaštiti okoliša, posebnim uvjetima nadležnog javnopravnog tijela i drugim okolnostima. Ostali uvjeti kojih se potrebno pridržavati prilikom gradnje mreže otpadnih voda unutar predmetne zone definirani su od članka 98. zaključno s člankom 102. ovih odredbi za provođenje.

(3) Do izgradnje sustava odvodnje određenog ovim Planom moguć je vlastiti zatvoreni kanalizacijski sustav sa uređajem (biodisk i sl.).

Energetski sustav

Članak 149g.

(1) Za potrebe korištenja predmetne zone planira se izgradnja nove trafostanice TS 10(20)/0.4 kV te prateće srednjenaponske i niskonaponske mreže priključkom na postojeću elektroenergetsku mrežu. Lokacija planirane trafostanice je prikazana načelno, a točna lokacija kao i kapacitet nove trafostanice odrediti će se u postupku ishođenja akata kojim se odobrava građenje vodeći računa o izgrađenoj elektroenergetskoj mreži, a u skladu s posebnim uvjetima nadležnog javnopravnog tijela, važećim propisima, pravilima struke i drugim okolnostima.

(2) Rasvjeta javnih i internih prometnica te pješačkih staza unutar predmetne zone riješit će se zasebnim projektom kojim će se definirati napajanje i upravljanje, tip stupova i njihov razmještaj kao i traženi nivo osvjetljenosti.

(3) Ostali uvjeti kojih se potrebno pridržavati prilikom gradnje elektroenergetske mreže unutar predmetne zone definirani su člancima 105., 106. i 107. ovih Odredbi za provođenje.

(4) Plinofikacija predmetne zone određuje se kao dio budućeg sustava plinofikacije Grada Novi Vinodolski. Predviđa se priključak na planirani lokalni plinovod čije trase su načelno prikazane u grafičkom dijelu Plana. Točan položaj plinske distribucijske mreže unutar predmetne zone definirat će se u postupku ishođenja akata kojima se odobrava građenje u skladu s važećim propisima, pravilima struke, posebnim uvjetima nadležnog distributera i ostalim okolnostima. Ostali uvjeti gradnje plinoopskrbne mreže koji se primjenjuju na predmetnu zonu definirani su člankom 108. ovih odredbi za provođenje.

(5) Mogućnosti korištenja obnovljivih izvora energije definirani su člankom 109. ovih odredbi za provođenje.

Postupanje s otpadom

Članak 149h.

Mjere postupanja s otpadom provode se sukladno odredbama poglavlja 8. Postupanje s otpadom ovoga Plana.

Mjere sprečavanja nepovoljna utjecaja na okoliš

Članak 149i.

Mjere sprečavanja nepovoljna utjecaja na okoliš utvrđene su od članka 133. zaključno s člankom 141. ovih odredbi za provođenje.

Mjere zaštite od prirodnih i drugih nesreća

Članak 149j.

Mjere zaštite od prirodnih i drugih nesreća potrebno je provoditi na način određen člancima 142. zaključno s člankom 145. ovih odredbi za provođenje.«

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 39.

Plan je izrađen u pet (5)elaborata izvornika ovjerenih pečatom Gradskog vijeća Grada Novi Vinodolski i potpisanih od predsjednika Gradskog vijeća Grada Novi Vinodolski.

Elaborat izvornika čuva se u pismohrani:

-Gradskog vijeća Grada Novi Vinodolski,

-Upravnog odjela za komunalni sustav i prostorno planiranje Grada Novi Vinodolski.

Elaborat izvornika dostavlja se:

-Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja, Uprava za prostorno uređenje,

-Upravnom odjelu za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije, Ispostava Crikvenica,

-Zavodu za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije.

Uvid u Plan osiguran je u Upravno odjelu za komunalni sustav i prostorno planiranje Grada Novi Vinodolski.

Članak 40.

Stupanjem na snagu ove Odluke stavlja se izvan snage Detaljni plan uređenja Sportsko-rekreacijski centar BAHALIN (Službene novine Primorsko-goranske županije br.21/98).

Članak 41.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

KLASA:350-02/18-20/13

URBROJ:2107/02-01-18-2

Novi Vinodolski,11.06.2018.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik Gradskog vijeća
Neven Pavelić, v,r.

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1061&mjesto=51250&odluka=30
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr