SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 18. Četvrtak, 7. lipnja 2018.
GRAD RAB

67.

Na temelju članka 17. stavak 3. podstavka 7. Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine« broj 82/15) i članka 7. stavka 2. i stavak 3. Pravilnika o smjernicama za izradu procjene rizika od katastrofa i velikih nesreća za područje Republike Hrvatske i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine« broj 65/16), Smjernica za izradu procjene rizika od velikih nesreća za područje Primorsko-goranske županije (KLASA: 022-04/17-01/5, URBROJ: 2170/1-01-01/5-17-12 od 6. veljače 2017. godine) i članka 34. Statuta Grada Raba (»Službene novine Primorsko goranske županije« broj 27/09, 13/13, 31/13-pročišćeni tekst, 23/14 i 4/18), Gradonačelnik Grada Raba 1. lipnja 2018. godine, donio je

ODLUKU
o izradi Procjene rizika od velikih nesreća
za područje Grada Raba

Članak 1.

Procjena rizika od velikih nesreća za područje Grada Raba izrađuje se na temelju Smjernica za izradu procjene rizika od velikih nesreća za područje Primorsko-goranske županije (u daljnjem tekstu: Smjernice) te će se koristiti kao podloga za planske i preventivne aktivnosti u cilju smanjenja rizika od velikih nesreća.

Članak 2.

Identificirane prijetnje na području Grada Raba u skladu su s identificiranim i obrađenim prijetnjama i rizicima iz Smjernica za izradu procjene rizika iz članka 1. ove Odluke i obuhvaćaju slijedeće rizike:

1.epidemije i pandemije

2.ekstremne temperature

3.potres

4.tehničko-tehnološke nesreće

5.požar

6.vjetar

7.poplave.

Članak 3.

Za izradu Procjene rizika od velikih nesreća za područje Grad Raba osniva se Radna skupina za izradu procjene rizika od velikih nesreća za područje Grada Raba.

Članak 4.

Članovi Radne skupine iz članka 3. ove Odluke dužni su sudjelovati u razradama najrizičnijih scenarija sukladno prijetnjama i rizicima navedenim u članku 2. Odluke, promišljati i predlagati načine za ublažavanje ili otklanjanje štetnih posljedica pojedine prijetnje, odnosno scenarija te surađivati s ovlaštenim izraditeljem odabranim za pružanje usluge izrade Procjene rizika od velikih nesreća za područje Grada Raba, tvrtkom Metis d.d. iz Kukuljanova, u svojstvu konzultanta.

Konzultant će organizirati rad Radne skupine i koordinirati izradu dokumenta u cjelini i usmjeravati njihov rad.

Članak 5.

Za članove Radne skupine za izradu procjene rizika od velikih nesreća za područje Grad Raba imenuju se:

1.DENIS DEŽELJIN - voditelj Radne skupine - zamjenik Gradonačelnika

2.MILIVOJ LIČINA - član - zapovjednik Dobrovoljnog vatrogasnog društva Rab

3.BORIS MAHIĆ - član - referent zaštite i sigurnosti na radu u komunalnom poduzeću Vrelo d.o.o. Rab

4.SANJA PIČULJAN - članica - rukovoditelj Odjela nabave i zaštite na radu u komunalnom poduzeću Dundovo d.o.o. Rab

5.STJEPAN BOBAN - član - načelnik Policijske postaje Rab.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 023-01/18-01/66

URBROJ: 2169-01-01-18-1-1

Rab, 1. lipnja 2018.

GRAD RAB
Gradonačelnik
Nikola Grgurić, dipl. oec.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr