SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 18. Četvrtak, 7. lipnja 2018.
OPĆINA PUNAT

36.

Na temelju članka 108. Zakona o Proračunu (»Narodne novine« broj 87/08, 136/12 i 15/15), članka 31. Statuta Općine Punat(»Službene novine Primorsko-goranske županije« br. 8/18) i Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (»Narodne novine« broj 24/13 i 102/17), Općinsko vijeće Općine Punat na 12. sjednici održanoj 5. lipnja 2018. godine donijelo je

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU
PRORAČUNA OPĆINE PUNAT
ZA 2017. GODINU

Članak 1.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Punatza 2017. godinu sastoji se od:

.sažetka općeg dijela proračuna i to A. Računa prihoda i rashoda i B. Računa financiranja na razini razreda ekonomske klasifikacije s prenesenim viškovima i manjkovima i obračunatim rezultatom

.A. Računa prihoda i rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji na razini razreda, skupine, podskupine i odjeljka, prema izvorima financiranja na razini razreda i skupine i prema funkcijskoj klasifikaciji na razini razreda i skupine;

.B. Računa financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji na razini razreda, skupine, podskupine i odjeljka i prema izvorima financiranja na razini razreda i skupine, uz račun financiranja daje se analitički prikaz ostvarenih primitaka I izvršenih izdataka po svakom pojedinačnom zajmu, kreditu I vrijednosnom papiru;

.posebnog dijela proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji na razini podskupine i odjeljka ekonomske klasifikacije i izvora financiranja na razini glave organizacijske klasifikacije.

I. OPĆI DIO

Članak 2.

Sažetak općeg dijela proračuna i to A. Račun prihoda i rashoda i B. Račun financiranja na razini razreda ekonomske klasifikacije s prenesenim viškovima i manjkovima i obračunatim rezultatom,

A. Račun prihoda i rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji na razini razreda, skupine, podskupine i odjeljka, prema izvorima financiranja na razini razreda i skupine i prema funkcijskoj klasifikaciji i B. račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji na razini razreda, skupine, podskupine i odjeljka s analitičkim prikazom po svakom pojedinačnom zajmu, kreditu i vrijednosnom papiru i izvorima financiranja na razini razreda i skupine:

                                   *tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 3.

Kumulativni višak prihoda iz poslovanja ostvaren u 2017. godini iznosi 2.770.594.86 kn, višak prihoda od investicijskih aktivnosti iznosi 31.798.68 kn, manjak prihoda od financijskih aktivnosti iznosi 835.472,00 kn, što ukupno rezultira viškom od 1.966.921,54 kn.

Neutrošeni dio namjenskih prihoda poslovanja u iznosu od 601.106,76 kn sastoji se od prihoda od koncesija u iznosu od 154.531,73 kn, komunalnog doprinosa u iznosu od 351.191,77 kn, komunalne naknade u iznosu od 78.555,01 kn, naknada za priključke u iznosu od 4.170,52 kn, spomeničke rente u iznosu od 7.116,55 kn, vodnog doprinosa u iznosu od 1.924,92 kn te koncesija na turističkom zemljištu u iznosu od 3.616,26 kn. Neutrošeni namjenski prihodi od prodaje nefinancijske imovine iznose 1.687.054,95 kn. Ukupni neutrošeni namjenski prihodi utrošit će se sukladno članku 49. Zakona o proračunu u 2018. godini.

Kumulirani višak proračuna Općine Punat na dana 31.12.2017.g. iznosi 359.770,19 kn i sastoji se od manjka proračunskog korisnika u iznosu od 15.967,94 kn i viška općine u iznosu od 375.738,14 kn.

Odlukom o raspodjeli rezultata poslovanja za 2017.g. definirat će se način pokrića manjka te utrošak neutrošenog dijela namjenskih sredstava. Neutrošeni višak prihoda planirat će se prilikom donošenja 1. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Punat za 2018. godinu.

II. POSEBNI DIO

Članak 4.

Sredstva Proračuna Općine Punat u iznosu 20.435.637,28 kuna raspoređena su u posebnom dijelu proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 5.

IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ZA 2017. GODINU

Plan razvojnih programa Općine Punat za 2017.godinu s projekcijama za 2018. i 2019. godinu donesen je na 27. sjednici održanoj 20. prosinca 2016. godine (»Službene novine PGŽ« broj 35/16), I. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa za 2017. s projekcijama za 2018. i 2019. godinu na 30. sjednici održanoj 7. travnja 2017. godine (»Službene novine PGŽ« broj 11/17) i II. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa za 2017. s projekcijama za 2018. i 2019. godinu na 8. sjednici održanoj 20. prosinca 2017. godine (»Službene novine PGŽ« broj 38/17).

Planom razvojnih programa definiraju se ciljevi i prioriteti razvoja Općine Punat povezani s programskom i orgnizacijskom klasifikacijom proračuna.

Prema članku 108. Zakona o proračunu Polugodišnji i godišnji o izvršenju proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave sadrži i Izvještaj o provedbi plana razvojnih programa.

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 6.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Punat za 2017. godinu stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko- goranske županije.«

KLASA:021-05/18-01/4

URBROJ:2142-02-01-18-3

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT
Predsjednik
Goran Gržančić, dr.med.,v.r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr