SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 18. Četvrtak, 7. lipnja 2018.
OPĆINA DOBRINJ

35.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13- proč.tekst, 137/15 i 123/17), članak 31. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 35/09, 10/13 , 36/13 i 2/18) a u svezi sa člankom 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/ 01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14) Općinsko vijeće Općine Dobrinj je, na 8. sjednici održanoj dana 07. lipnja 2018. godine, donijelo

O D L U K U
o ukidanju statusa dijela javnog dobra
u općoj upotrebi

1.Utvrđuje se da se nekretnina, označena kao dio k.č. 5868/4, k.o. Dobrinj, površine 100 m2, k.o. Dobrinj, prikazana na Prijedlogu za ukinuće statusa javnog dobra, travanj 2018. godine, izrađena po AREA- GEODEZIJA d.o.o., koji čini sastavni dio ove Odluke, ne koristi kao javno dobro u općojupotrebi - cesta, pa se isključuje iz opće upotrebe, te će se provesti postupak formiranja okućnice koju čine grč. 506/1, k.č. 5656/1, k.č. 5088 i dio k.č. 5868/4, sve u k.o Dobrinj.

2.Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko- goranske županije«.

KLASA: 021-05/18-01/3

URBROJ: 2142-04-01-18-10

Dobrinj, 07. lipnja 2018. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik Općinskog vijeća
Zoran Kirinčić, v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr