SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 18. Četvrtak, 7. lipnja 2018.
OPĆINA DOBRINJ

32.

Na temelju članka 15. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 109/95- Uredba, 21/96-Uredba, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/ 01, 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 110/04-Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13 i 147/14 i 36/15), članka 15. Odluke o komunalnim djelatnostima (»Službene novine Primorsko-goranske županje« broj 11/14 , 41/14 i 36/15) i članka 31. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine Primorsko-goranske županje« broj 35/09, 10/13, 36/13 i 2/18) Općinsko vijeće Općine Dobrinj je, na 8. sjednici održanoj dana 07. lipnja 2018. godine, donijelo

O D L U K U
o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje
komunalne djelatnosti uređenja zelenih površine

1.Poslove obavljanja komunalne djelatnosti uređenja zelenih površina obavljati će Dubravko Frgačić, vl. Komunalne usluge Lumin Krk, Vršanska 26b, Krk.

2.Općinski načelnik Općine Dobrinj sklopit će s odabranim ponuditeljem ugovor o obavljanju poslova komunalne djelatnosti uređenja zelenih površina za razdoblje od 3 (tri) godine, odnosno za 2018., 2019. i 2020. godinu.

3.Ukupna cijena za obavljanje poslova održavanja javne rasvjete na području općine Dobrinj iznosi 279.435,35 kn (dvijestosedamdesetidevettisućačetiristotinetridesetipetkunaitridesetipetlipa), bez PDV-a, godišnje.

4.Cijene za pružene usluge iskazane su u troškovniku u prilogu ove Odluke.

5.Prava i obveze ugovornih strana, način i rok plaćanja usluge, jamstvo o ispunjenju ugovora te ostala pitanja od značaja za obavljanje djelatnosti utvrdit će se ugovorom o povjeravanju komunalne djelatnosti.

6.Odabrani ponuditelj se obvezuje vršiti usluge u skladu s pozitivnim propisima, pravilima struke iugovorom.

O b r a z l o ž e n j e

Sukladno odredbama članka 9. do 15. Odluke o komunalnim djelatnostima proveden je postupak javnog natječaja za obavljanje komunalne djelatnosti uređenja zelenih površina.

Povjerenstvo za provođenje postupka javnog natječaja je utvrdilo da je na javni natječaj pristigla jedna ponuda, ponuda Dubravka Frgačića, vl. Komunalne usluge Lumin Krk, Vršanska 26b, Krk te da je ista pravodobna i potpuna.

Sukladno članku 15. Odluke Općinsko vijeće je, na prijedlog Općinskog načelnika, odabralo ponudu Dubravka Frgačića, vl. Komunalne usluge Lumin Krk.

Slijedom navedenog odlučeno je na način prikazan u Izreci ove odluke.

Protiv ove odluke žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor.

Klasa: 021-05/18-01/3

Ur. broj: 2142-04-01-18-8

Dobrinj, 07. lipnja 2018. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik
Zoran Kirinčić, v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr