SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 18. Četvrtak, 7. lipnja 2018.
OPĆINA DOBRINJ

28.

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (»Narodne novine« broj 86/12 i 143/13), članka 31. i 92. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine « PGŽ broj 35/09, 10/13, 36/13 i 2/18) i članka 35. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Dobrinj (»Službene novine« PGŽ broj 35/09, 53/10, 10/ 13, 36/13 i 2/18), Općinsko vijeće Općine Dobrinj na 8. sjednici, održanoj 7. lipnja 2018. godine donosi

I. IZMJENE PROGRAMA KORIŠTENJA
SREDSTAVA NAKNADE ZA ZADRŽAVANJE
NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA U
PROSTORU NA PODRUČJU OPĆINE DOBRINJ
U 2018. GODINI

Članak 1.

U Programu korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Dobrinj u 2018. godini (Službene novine Primorsko goranske županije br. 40/17) članak 2. mijenja se i glasi:

»Planirana sredstva namjenski će se koristiti u godišnjem programu 1018 kroz kapitalne projekte (K) kako slijedi:

PRIHODI

1.Naknada za zadr.nez.izg.zgrade
u prostoru 100.000,00

2. Višak prihoda iz prethodnih godina 151.215,97

UKUPNO 251.215,97

RASHODI

PROSTORNO PLANIRANJE
K101801 225.000,00 K101801

-izmjena prostornog plana 90.000,00

-urbanistički plan Brestovica 30.000,00

-urbanistički plan uređenja dijela
naselja Klimno 105.000,00

UREĐENJE PROSTORA 26.215,97 K101802

UKUPNO 251.215,97.«

Članak 2.

Ove izmjene programa stupaju na snagu prvoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko goranske županije«.

Klasa: 400-08/17-01/1

Urbroj: 2142-04-01-18-29

Općinsko vijeće Općine Dobrinj

Predsjednik Općinskog vijeća:
Zoran Kirinčić v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr