SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 18. Četvrtak, 7. lipnja 2018.
OPĆINA DOBRINJ

27.

Na temelju odredbe članka 26. stavka 3. Zakona o vodama (»Narodne novine« broj 153/09,63/11,130/11,56/ 13), članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/ 05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-proč.tekst)članka 31.Statuta Općine Dobrinj(»Službene novine« PGŽ br 35/09,10/13,36/13 i 2/18) i članka 35. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Dobrinj (»Službene novine« PGŽ br 35/09, 53/10,10/13,36/13 i 2/18), Općinsko vijeće Općine Dobrinj, na 8. sjednici održanoj 7. lipnja 2018. godine, donosi

I. IZMJENE PROGRAMA IZGRADNJE
VODOVODA, ODVODNJE I GOSPODARENJA
OTPADOM ZA 2018. GODINU

Članak 1.

U Programu izgradnje vodovoda, odvodnje i gospodarenja otpadom za 2018. godinu (»Službene novine« Primorsko goranske županije br. 40/17), članak 1. mijenja se i glasi:

»Programom 1013, financirat će se gradnja građevina za opskrbu pitkom vodom, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda, te gospodarenje otpadom na području Općine Dobrinj kako slijedi:

Preko komunalnog društva »Ponikve voda« d.o.o. Krk, u vlasništvu jedinica lokalne samouprave otoka Krka, sufinancira se izgradnja komunalnih vodnih građevina po planu i programu »Ponikve voda« i »Hrvatskih voda«. Za dio učešća u zajedničkim ugovorima, povećava se udio u vlasništvu »Ponikve voda« d.o.o.

IZGRADNJA VODOVODA 100.000,00 K101301

-izgradnja dijela novih vodovodnih mreža po zahtjevu

GOSPODARENJE OTPADOM 504.000,00 K101304

- izgradnja pretovarne stanice
»Ponikve eko otok Krk« 404.000,00

-nabava posuda za razvrstavanje otpada 100.000,00

IZGRADNJA ODVODNJE 910.000,00 K101306

-kapitalne pomoći Ponikve voda d.o.o. (za povrat
kredita HBOR-a za EU projekt izgradnje
kanalizacijskog sustava na području otoka
Krka - interkalarna kamata) 40.000,00

-projekti oborinske odvodnje 100.000,00

Iz pripadajućeg dijela vodnog doprinosa od 8 % koje ustupaju po naplati »Hrvatske vode«, financira se oborinska odvodnja na području općine.

-praćenje projekta izrade sustava
odvodnje 70.000,00

-oborinska odvodnja uz EU projekt 600.000,00

-kanali za oborinsku odvodnju 100.000,00

UKUPNO 1.514.000,00

Godišnji Program financirat će se iz sredstava
Proračuna Općine Dobrinj za 2018. godinu od:

-vodni doprinos 50.000,00

-višak prihoda vodnog doprinosa 2.519,92

-ostali prihodi proračuna 1.461.480,08

UKUPNO 1.514.000,00.«

Članak 2.

Ove izmjene programa stupaju na snagu prvog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-08/17-01/1

Urbroj: 2142-04-01-18-28

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik Općinskog vijeća
Zoran Kirinčić v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr