SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 18. Četvrtak, 7. lipnja 2018.
OPĆINA DOBRINJ

26.

Temeljem članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/ 05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/ 13-proč.tekst) članka 23. Zakona o udrugama (»Narodne novine« broj 74/14), članka 16. Zakona o proračunu (»Narodne novine»broj 87/08, 136/12, 15/15) te članka 31. i 92. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 35/09,10/13,36/13 i 2/18), i čl. 35. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Dobrinj (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 35/ 09,53/10,10/13,36/13 i 2/18), Općinsko vijeće Općine Dobrinj, na 8. sjednici, održanoj dana 7. lipnja 2018. godine, donijelo je

I. IZMJENE GODIŠNJEG PROGRAMA
turizma i gospodarstva na području općine Dobrinj
u 2018. godini

Članak 1.

U Programu turizma i gospodarstva 1012 («Službene novine Primorsko goranske županije« br. 40/17) čl. 2. mijenja se i glasi:

»Sredstva potrebna za provođenje aktivnosti (A) osiguravaju se u proračunu Općine Dobrinj i raspoređuju na slijedeći način:

GOSPODARSKI RAZVITAK 170.000,00 A101201

-poduzetnički centar »Vinodol« 50.000,00

-subvencije kamata poduzetničkih
kredita 50.000,00

-sufinanciranje cijene crpljenja i
odvoza otpadnih voda 70.000,00

POMOĆ I RAZVOJ
POLJOPRIVREDE 100.000,00 A101202

-programi razvoja poljoprivrede 50.000,00

-subvencije poljoprivrednicima 50.000,00

TURISTIČKI RAZVOJ 673.750,00 A101203

-usluge tekućeg i investicijskog održavanja

morskih pristaništa 20.000,00

-studija glavne ocjene prih.zahvata
za aquapark 70.000,00

-strategija razvoja turizma 75.000,00

-projekti uređenja plaža 90.000,00

-uređenje zvonika Dobrinj 150.000,00

-led display 40.000,00

-prijava natječaja projekta »Zvonici otoka Krka« 228.750,00

EKO WC NA PLAŽAMA 90.000,00 A101204

SUFINANCIRANJE BRODSKE LINIJE 90.000,00 A101207

TZ OTOKA KRKA 33.500,00 A101208

TZ OPĆINE DOBRINJ 400.000,00 A101209

PLAVA ZASTAVA 33.000,00

REGULACIJA PROMETA 80.000,00 A101213

-usluga agencija i student servisa za
pometnu jedinicu mladih 24.000,00

-studija analiza prometnica i prometnih
rješenja 56.000,00

ODRŽAVANJE KAMERA U NASELJIMA I ZAKUP INTERNETA (HOT SPOT)

8.000,00 A101214

LAG »KVARNERSKI OTOCI« 5.000,00 A101216

CENTAR ZA POLJOPRIVREDU I
RURALNI RAZVOJ PGŽ 20.000,00 A101217

OGLAŠAVANJE KVARNERA KAO
AVIO DESTINACIJE 20.000,00 A101220

USLUGE ZAŠTITARA 60.000,00 A101222

UKUPNO 1.783.250,00.«

Članak 2.

Ove izmjene programa stupaju na snagu prvoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

 

Klasa: 400-08/17-01/1

Ur. broj: 2142-04-01-18-27

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik Općinskog Vijeća:
Zoran Kirinčić v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr