SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 18. Četvrtak, 7. lipnja 2018.
OPĆINA DOBRINJ

22.

Na temelju članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine « broj 26/03 - proč. tekst, 82/ 04, 178/04, 38/09,79/09,49/11,144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15), članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/ 05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-proč.tekst), članka 9.i 48. Zakona o proračunu (NN 87/ 08.,136/12., 15/15), članka 31. i 92. Statuta Općine Dobrinj («Službene novine Primorsko goranske županije« 35/ 09.,10/13, 36/13 i 2/18) i čl.35. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Dobrinj («Službene novine Primorsko goranske županije« 35/09, 53/10, 10/13, 36/13 i 2/18), Općinsko Vijeće Općine Dobrinj na 8. sjednici održanoj dana 7. lipnja 2018.g. donosi

I. IZMJENE PROGRAMA GRADNJE
OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE U 2018. GODINI

Članak 1.

U Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 1004 ( « Službene novine Primorsko goranske županije« 40/17) čl. 1. st. 2. mijenja se i glasi:

»Sredstva potrebna za ostvarivanje programa osiguravaju se u Proračunu Općine Dobrinj, a sastoje se od:

1. Prihodi od komunalnog doprinosa 3.001.430,58

2.Kapitalne pomoći iz fonda za zaštitu
okoliša i energetsku učinkovitost 435.000,00

3. Ostali nespomenuti prihodi - grobnice 60.000,00

4. Doprinosi za šume 1.000,00

5. Višak prihoda 307.819,42

6. Ostali prihodi 1.156.000,00

UKUPNO 4.961.250,00.«

Članak 2.

Članak 2. mijenja se i glasi:

»Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za javne površine,nerazvrstane ceste, groblja i javnu rasvjetu s procjenom troškova za gradnju objekata iz stavka 1. ovog članka kroz kapitalne projekte (K) obuhvaća:

UREĐENJE JAVNIH POVRŠINA 2.146.000,00 K100401

- obiteljski park Šilo 240.000,00

-uređenje javne površine Rasopasno 50.000,00

-uređenje javne površine Šilo 200.000,00

-nogostup Šilo 150.000,00

-izrada suhozida 50.000,00

-nogostup Soline 150.000,00

-priključak za električnu energiju 80.000,00

-uređenje javne površine Kras 85.000,00

-uređenje javne cisterne Meline 60.000,00

-uređenje cisterne Gabonjin 20.000,00

-uređenje javne površine Hlapa 60.000,00

-čišćenje i uređenje borove šume 60.000,00

-zelena površina na ulazu u Dobrinj 33.000,00

-metalne ograde 80.000,00

-uređenje prostora na vrh Dolčić Čižići 40.000,00

-uređenje obiteljskog parka Dobrinj 238.000,00

-potporni zid Dobrinj 60.000,00

-uređenje javne površine Klimno 45.000,00

-uređenje rive Čižići 210.000,00

-uređenje place u naselju Tribulje
- Klanice 9 0.000,00

-uređenje place Sv. Ivan 60.000,00

-ogradni zid Klimno 85.000,00

UREĐENJE GROBLJA 420.000,00 K100403

-ostala groblja 50.000,00

-mrtvačnica Dobrinj 140.000,00

-groblje Rasopasno 100.000,00

-asfaltiranje platoa groblje Polje 80.000,00

-uređenje groblja Dobrinj 50.000,00

RASVJETNA TIJELA 160.000,00 K100404

-materijal i dijelovi za investicijsko
održavanje j.r. 50.000,00

-rasvjetna tijela 110.000,00

IZGRADNJA JAVNE RASVJETE 486.250,00 K100405

-izgradnja javne rasvjete 370.000,00

-geolokacija javne rasvjete 116.250,00

GRADNJA CESTA 620.000,00 K100407

asfaltiranje cesta 520.000,00

- donacija ŽUC 100.000,00

Asfaltirat će se dionice cesta po potrebi
u naseljima Klimno, Čižići, Kras, Polje i Šilo.

OTKUP ZEMLJIŠTA ZA CESTE 100.000,00 K100408

ELEKTROINSTALATERSKI
RADOVI 110.000,00 K100410

REKONSTRUKCIJA JAVNE
RASVJETE 594.000,00 K100411

-rekonstrukcija javne rasvjete 500.000,00

-izmicanje javne rasvjete iz trafostanica 94.000,00

PROJEKTI JAVNE RASVJETE 80.000,00 K100412

PROJEKTI CESTA 245.000,00 K100413

UKUPNO 4.961.250,00

Članak 3.

Ove izmjene programa stupaju na snagu prvoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko goranske županije«.

Klasa: 400-08/17-01/1

Ur.broj: 2142-04-01-18-23

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik Općinskog Vijeća:
Zoran Kirinčić v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr