SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 18. Četvrtak, 7. lipnja 2018.
OPĆINA DOBRINJ

19.

Temeljem članka 16. i 39. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08,136/12 i 15/15), članka 31. i 92. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine« PGŽ broj 35/09, 10/13, 36/13 i 2/18) i članka 35. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Dobrinj (»Službene novine« PGŽ 35/09, 53/10, 10/13, 36/13 i 2/18) Općinsko vijeće Općine Dobrinj na 8. sjednici, održanoj 7. lipnja 2018. godine, donosi

I. IZMJENE OPĆIH JAVNIH USLUGA
na području Općine Dobrinj u 2018. godini

Članak 1.

U Programu općih javnih usluga 1001 (Službene novine Primorsko goranske županije 40/17) čl. 2. mijenja se i glasi:

»Poslove iz samoupravnog djelokruga Općine Dobrinj obavlja Jedinstveni upravni odjel u kojem je zaposleno pet službenika i Općinski načelnik ,kao izvršno tijelo Općine, koji je s njima u pitanjima iz radnog odnosa izjednačen. Sredstva potrebna za ostvarenje programa 1001 kroz redovne aktivnosti (A), tekuće (T) i kapitalne projekte (K) su:

RASHODI OPĆINSKE UPRAVE 1.353.000,00 A100101

-plaće za zaposlene 1.100.000,00

-ostali rashodi za zaposlene 20.000,00

-doprinos za zdravstveno osiguranje 145.000,00

-doprinos za zaštitu zdravlja na radu 5.000,00

-doprinos za zapošljavanje 20.000,00

-naknade za prijevoz na posao/s posla 63.000,00

ODRŽAVANJE OPREME I UREĐAJA 290.000,00 A100102

-materijal i dijelovi za tek.i inv. održavanje 50.000,00

-novogodišnja dekoracija 100.000,00

-opskrba vodom 100.000,00

-ostale usluge - održavanje 40.000,00

OSTALE OPĆE USLUGE 148.000,00 A100103

-pogrebne usluge 20.000,00

-veterinarske usluge 20.000,00

-zdravstvene usluge 14.000,00

-ugovori o djelu 24.000,00

-intelektualne usluge 40.000,00

-usluge čišćenja 30.000,00

PRAVNE USLUGE 112.500,00 A100104

IZRADA TROŠKOVNIKA 50.000,00 A100105

GEODETSKO-KATASTARSKE USLUGE 245.000,00 A100106

-geodetske usluge 112.000,00

-registar nerazvrstanih cesta 112.000,00

-katastarske usluge 21.000,00

USLUGE NADZORA 50.000,00 A100107

GRAFIČKE I TISKARSKE USLUGE 85.000,00 A100108

OPĆINSKI LIST »FANOT« 170.000,00 A100109

-općinski list »Fanot« - ugovori 60.000,00

-tisak »Fanta« 110.000,00

PREMIJE OSIGURANJA 85.000,00 A100110

PRORAČUNSKA PRIČUVA 50.000,00 A100113

REKONSTRUKCIJA ZGRADE OPĆINE 1.580.000,00 K100114

-uređenje općinske zgrade 104 1.500.000,00

-uređenje općinske zgrade 103 80.000,00

IZBORI 25.000,00 T100115

NABAVA OPREME 570.000,00 K100118

-kapitalne pomoći trgovačkom društvu »Komun« 300.000,00

-računala i računalna oprema 50.000,00

-uredski namještaj 110.000,00

-ostala oprema i namještaj 110.000,00

SUFINANCIRANJE MJESNIH ODBORA 55.000,00 A100119

ARHITEKTONSKE USLUGE 80.000,00 A100122

UGOSTITELJSKE USLUGE 5.000,00 A100123

POKLONI POSLOVNIM ARTNERIMA 15.000,00 A100124

PROMIDŽBA I INFORMIRANJE 85.000,00 A100130

SLUŽBENE NOVINE PGŽ 70.000,00 A100131

NABAVA UREDSKOG MATERIJALA 55.000,00 A100132

LITERATURA (ČASOPISI, KNJIGE I OSTALO) 44.000,00 A100133

-literatura 24.000,00

-knjiga »Krčka kulturna baština« 20.000,00

USLUGE TELEFONA,FAXA,MOBITELA I INTERNETA 70.000,00 A100134

POŠTARINA 110.000,00 A100135

INFORMATIČKA PODRŠKA - RAČUNALNE USLUGE 65.000,00 A100136

BANKARSKE USLUGE I PLATNI PROMET 32.000,00 A100137

-bankarske i usluge platnog prometa 30.000,00

-zatezne kamate 2.000,00

TROŠKOVI PROTOKOLA-VIJENCI, CVIJEĆE,SVIJEĆE 15.000,00 A100138

PROCJENA VRIJEDNOSTI NEKRETNINA 56.000,00 A100139

ODRŽAVANJE INTERNET STRANICE 16.000,00 A100140

PRISTOJBE I NAKNADE 120.000,00 A100141

-pristojbe i naknade 20.000,00

-vodna naknada 50.000,00

-naknada porezna uprava 50.000,00

USLUGE RAZVOJA SOTWARE-A 50.000,00 A100144

USPOSTAVA SUSTAVA FINANC. UPR. I KONT.(FMC) 15.000,00 A100145

OPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM 112.000,00 A100146

SLUŽBENA PUTOVANJA 75.000,00 A100150

-službena putovanja 10.000,00

-stručno usavršavanje službenika 5.000,00

-naknade troškova za korištenje
privatnog auta 50.000,00

TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA 60.000,00 A100152

UKUPNO 6.078.500,00

Članak 2.

Ove izmjene programa stupaju na snagu prvoga dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 400-08/17-01/1

Ur.broj: 2142-04-01-18-20

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik Općinskog Vijeća:
Zoran Kirinčić v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr