SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 17. Srijeda, 30. svibnja 2018.
GRAD OPATIJA

46.

Na temelju članka 109. stavka (6) Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 153/13), i članka 36. Statuta Grada Opatije (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09, 30/09, 7/13, 3/18 i 5/18), Gradsko vijeće Grada Opatije na 11. sjednici održanoj 29.svibnja 2018. godine donosi

ODLUKU
O DONOŠENJU IZMJENA I DOPUNA
URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA NASELJA IKA - OPRIĆ (UPU 3)

I.TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Donose se Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja naselja Ika- Oprić (UPU 3) (Službene novine Primorsko-goranske županije br. 19/15, 26/16).

Članak 2.

Elaborat Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja naselja Ika - Oprić (UPU 3) sastavni je dio ove Odluke, a sastoji se od:

A.Tekstualnog dijela

II. ODREDBE ZA PROVOĐENJE

1.UVJETI ODREĐIVANJA RAZGRANIČENJA
POVRŠINA JAVNIH I DRUGIH NAMJENA

1.1. Uvjeti u građevinskom području naselja Ika-Oprić

1.1.1. Zone i površine javnih i društvenih namjena

1.1.2. Zone i površine drugih namjena

1.2. Uvjeti u građevinskom području
sportsko-rekreacijske namjene

1.3. Uvjeti izvan građevinskih područja

2.UVJETI SMJEŠTAJA GRAĐEVINA GOSPODARSKIH DJELATNOSTI

2.1. Uvjeti smještaja poslovnih građevina

2.1.1. Uvjeti smještaja u zoni mješovite namjene (M1)

2.1.2. Uvjeti smještaja u zoni mješovite namjene (M2)

2.1.3. Uvjeti smještaja u zoni mješovite namjene (M3)

2.2. Uvjeti smještaja ugostiteljsko-turističkih građevina

2.2.1. Uvjeti smještaja u zoni ugostiteljsko-turističke
namjene (T11)

2.2.2. Uvjeti smještaja u zoni ugostiteljsko-turističke
namjene (T12)

2.2.3. Uvjeti smještaja na površini ugostiteljsko-turističke
namjene (UT)

2.2.4. Uvjeti smještaja u zoni mješovite namjene (M2)

2.2.5. Uvjeti smještaja u zoni mješovite namjene (M3)

3a.UVJETI SMJEŠTAJA GRAĐEVINA DRUŠTVENIH DJELATNOSTI

3a.1. Uvjeti smještaja na površini društvene namjene (D1) 3a.3. Uvjeti smještaja na površini društvene namjene (D3) 3a.4. Uvjeti smještaja u zoni mješovite namjene (M1)

3a.5. Uvjeti smještaja u zoni mješovite namjene (M2)

3a.6. Uvjeti smještaja u zoni mješovite namjene (M3)

3bUVJETI SMJEŠTAJA GRAĐEVINA SPORTA I
REKREACIJE

3b.1. Uvjeti smještaja na površini sportsko rekreacijske
namjene (SR1)

3b.2. Uvjeti smještaja na površini sportsko rekreacijske
namjene (SR2)

3b.3. Uvjeti smještaja u zoni mješovite namjene-pretežito
stambene (M3)

4.UVJETI I NAČIN GRADNJE STAMBENIH
GRAĐEVINA

4.1. Uvjeti gradnje u zoni stambene namjene (S1)

4.2. Uvjeti gradnje u zoni stambene namjene (S2)

4.2.1. Individualne stambene građevine

4.3. Uvjeti gradnje u zoni stambene namjene (S3-POS)

4.4. Uvjeti gradnje u zoni stambene namjene (S4)

4.4.1. Individualne stambene građevine

4.5. Uvjeti gradnje u zoni mješovite namjene-pretežito
stambene (M1)

4.6. Uvjeti gradnje u zoni mješovite namjene-pretežito
stambene (M2)

4.7. Uvjeti gradnje u zoni mješovite namjene-pretežito
stambene (M3)

4.7.1. Individualne stambene građevine

5.UVJETI I NAČIN GRADNJE, REKONSTRUKCIJE I OPREMANJA PROMETNE, TELEKOMUNIKACIJSKE I KOMUNALNE MREŽE S PRIPADAJUĆIM OBJEKTIMA I POVRŠINAMA

5.1. Uvjeti gradnje prometne mreže

5.1.1. Građevine cestovnog prometa

5.1.2. Parkirališne površine

5.1.3. Trgovi i druge pješačke površine

5.1.4. Pomorski promet

5.2. Uvjeti gradnje telekomunikacijske mreže

5.3. Uvjeti gradnje komunalne infrastrukturne mreže

5.3.1. Vodnogospodarski sustav

5.3.2. Uvjeti gradnje energetskih sustava

6.UVJETI UREĐENJA ZAŠTITNIH ZELENIH
POVRŠINA

6.2. Zaštitne zelene površine (Z)

7.MJERE ZAŠTITE PRIRODNIH I KULTURNO
POVIJESNIH CJELINA I GRAĐEVINA I AMBIJENTALNIH VRIJEDNOSTI

7.1. Zaštita prirodnih vrijednosti

7.2. Zaštita kulturno-povijesnih cjelina i građevina

7.3. Zaštita ambijentalnih vrijednosti

8.POSTUPANJE S OTPADOM

9.MJERE SPRJEČAVANJA NEPOVOLJNA
UTJECAJA NA OKOLIŠ

9.1. Zaštita zraka

9.2. Zaštita voda

9.3. Zaštita mora

9.4. Zaštita tla

9.5. Zaštita od buke

9.6. Zaštita od štetnog djelovanja voda

9.7. Mjere posebne zaštite

9.7.1. Sklanjanje ljudi

9.7.2. Zaštita od rušenja

9.7.3. Zaštita od potresa

9.7.4. Zaštita od požara

9.7.5. Obrana od poplava

B.Grafičkog dijela koji nije predmet objave, a zamjenjuje grafički dio Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja naselja Ika i Oprić (UPU 3) (Službene novine Primorsko- goranske županije br. 12/11) te sadrži kartografske prikaze u mjerilu 1:2000:

1.Korištenje i namjena površina

2.Prometna, ulična i infrastrukturna mreža 2a. Promet

2b. Telekomunikacije

2c. Vodoopskrba i odvodnja

2d. Energetski sustav

3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina

3a. Područja posebnih uvjeta korištenja

3b. Područja primjene posebnih mjera zaštite

3.Način i uvjeti gradnje

C.Obveznih priloga

1.Obrazloženje plana

2.Izvješće o javnoj raspravi

3.Sažetak za javnost

Elaborat Izmjene i dopune urbanističkog plana uređenja naselja Ika i Oprić (UPU 3) izradio je Geoprojekt d.d. iz Opatije u koordinaciji s Upravnim odjelom za prostorno uređenje Grada Opatije.

II.ODREDBE ZA PROVOĐENJE PROSTORNOG
PLANA

Članak 3.

U članku 3., stavku 1. se iza riječi »područja razgraničena« dodaju riječi »Izmjenama i dopunama«, a nakon riječi »SN PGŽ br. 1/07,« se dodaju riječi »56/12, i 4/16 - pročišćen tekst«.

U članku 3., alineja 3 se mijenja i glasi: »građevinska područja izvan naselja sportsko-rekreacijske namjene (R6U12 - uređena plaža i R6S13 - stjenovita plaža)«.

Članak 4.

U članku 6. podstavku 1., alineji a), mijenja se:

-u točki 1. briše se riječ »D2«,

-u točki 2. briše se riječ »SR2«,

-u točki 4. briše se broj »1« koji je stajao uz slovo G i riječ »G2«,

-briše se točka 6.

U članku 6., postavku 2., točki 1. riječ »SR3« zamjenjuje se riječju »SR2«.

U članku 6., podstavku 3., točki 2. nakon riječi »poljoprivredno« dodaju se riječi »tlo, šume«.

Članak 5.

Članak 7. se briše.

Članak 6.

U članku 8., iza riječi »SN PGŽ br. 01/07,« dodaju se riječi: »56/12, 4/16 - pročišćen tekst«.

Članak 7.

U članku 9., briše se alineja 2.

Članak 8.

U članku 10. riječi »površine namijenjene« zamjenjuju se riječima »površina namijenjena«, riječi

»planirane su« zamjenjuju se riječima »planirana je«, iza riječi »na kopnenom« brišu se riječi »i priobalnom«, a iza riječi »dijelu naselja« brišu se riječi »a razgraničene su kao«.

U članku 10., briše se alineja 2.

Članak 9.

U članku 11. brišu se stavci 3. i 4. te se dodaje novi stavak koji glasi:

»Razgraničenje lučkog područja na manje funkcionalne cjeline definirati kroz izradu idejnog projekta i studije utjecaja na okoliš.«.

Članak 10.

U članku 12., alineji 1. briše se broj »1« koji je stajao uz slovo G. U članku 12., briše se alineja 2.

Članak 11.

Članak 14. se briše.

Članak 12.

Iznad članka 15. u naslovu: »1.1.1.7. Površina zaštitnog zelenila« riječ: »Površina« zamjenjuje se riječju

»Površine«.

U članku 15. riječi »je površina« zamjenjuje se riječima »čine površine«, a riječi »koja ima« zamjenjuju se riječima »koje imaju«, a iza riječi »oblikovnu funkciju« dodaju se riječi »a unutar njih mogu se uređivati i dječja igrališta.«.

Članak 13.

U članku 16., stavku 1., iza prve rečenice dodaje se tekst: »Iznimno u zoni S1 na k.č. 962/1, 962/2 i 962/3 k.o. Ika-Oprić, dozvoljava se rekonstrukcija i prenamjena građevine u boutique hotel.

Članak 14.

U članku 17., alineji 2., riječ »garažne« zamjenjuje se riječju »garaže«, a riječi »uređenih plaža« zamjenjuju se riječima »uređene plaže«, a briše se riječ »SR3«.

U članku 17., alineji 3., iza riječi »poslovnih građevina« dodaju se riječi »društvenih - socijalnih«, a riječi

»k.č. 912 (913) k.o. Oprić. (nova izmjera 387 (388) k.o. Oprić,)« zamjenjuju se riječima »k.č. 387 (388) k.o. Ika- Oprić«.

Članak 15.

U članku 18., alineji 1., iza riječi »maksimalnog kapaciteta« broj »200« zamjenjuje se brojem »250«.

Članak 16.

U članku 19., alineji 1., riječ »SR3« zamjenjuje se riječju »SR2«.

Članak 17.

U članku 20., stavku 1., riječ »SR3« zamjenjuje se riječju »SR2«. U članku 20., stavak 3. se briše.

U članku 21., stavak 2. se briše.

Članak 18.

Članak 19.

U članku 22., stavku 1., iza riječi »razgraničene« dodaju se riječi »Izmjenama i dopunama«, a nakon riječi

»SN PGŽ br. 01/07,« dodaju se riječi »56/12 i 4/16 - pročišćen tekst«.

U članku 22., stavku 2., iza riječi »Grada Opatije« dodaju se riječi »i svih njegovih izmjena i dopuna«.

Članak 20.

U članku 29., stavku 3., iza riječi »i (M3)« dodaje se tekst: »Postojeća građevina s poslovnom namjenom u zoni ugostiteljsko-turističke namjene (T12) može se zadržati, a rekonstruira se u okviru postojećeg gabarita.«.

U članku 29., iza stavka 4. dodaje se novi stavak koji glasi: »Smještajni kapacitet može se ostvariti i u poslovnoj građevini pretežito zdravstvenih djelatnosti (u svrhu zdravstvenog turizma) u zoni mješovite namjene (M2).«.

U članku 29., stavak 5. postaje stavak 6., a stavci 6. i 7. se brišu.

Članak 21.

U članku 30., iza riječi »trgovačke namjene« dodaju se riječi »na k.č. br. 855 k.o. Ika-Oprić«, a iza riječi

»njenom uklanjanju« dodaje se tekst:

»prema sljedećim uvjetima:

1.oblik i veličina građevne čestice

-Površina građevne čestice ne smije biti manja od 450 m2.

2.namjena građevine

-Namjena građevine je poslovna, pretežito uslužne djelatnosti (trgovačka, uredsko poslovanje i sl.), a moguće je smjestiti i sadržaje javne namjene kao prateće sadržaje osnovnoj namjeni: usluge, zdravstvo, kultura i sl.

-Sadržaji koji se smještaju u građevinu ne smiju generirati intenzivni promet i druge pojave koje umanjuju kvalitetu korištenja obodnih građevnih čestica.

-U podzemnim etažama (podrum) smještaju se sadržaji u funkciji osnovne poslovne namjene, pomoćne prostorije, tehničke prostorije i garaže.

3.veličina i smještaj građevine na građevnoj čestici

-Najmanja dopuštena tlocrtna površina građevine iznosi 100 m2.

-Najveći dopušteni koeficijent izgrađenosti (Kig) = 0,6.

-Najveći dopušteni koeficijent iskorištenosti (Kis) = 1,2.

-Najveća dopuštana visina građevine iznosi 6 m, a ukupna visina 8 m.

-Građevina može imati podrumsku i najviše 2 nadzemne etaže.

-Građevina mora od granice građevne čestice biti udaljena najmanje 4,0 m. Iznimno udaljenost može biti i manja: dopušta se smještanje nove građevine na mjestu postojeće građevine izuzev udaljavanja prema regulacijskom pravcu.

-Građevinski pravac je od regulacijskog pravca uz glavnu mjesnu ulicu udaljen najmanje 2,5 m pri čemu prizemni dio mora biti udaljen od regulacijskog pravca najmanje 3,5 m, a od ostale ulice 1,0 m.

4.oblikovanje građevine

-Oblikovanje građevine mora se uskladiti s posebnim uvjetima nadležnog konzervatorskog odjela.

-Oblikovanje građevine provodi se prema načelima suvremenog građenja u skladu s funkcionalnim i tehnološkim potrebama.

-Krovište je koso, ravno ili drugog oblika nagiba sukladnog primijenjenoj tehnologiji.


Dopuštena je postava krovnih prozora, kupola i kolektora sunčeve energije.

5.način priključenja građevne čestice na komunalnu infrastrukturu

-Način priključenja zone na prometnu površinu, komunalnu i drugu infrastrukturu, prikazan je na kartografskim prikazima br.2 Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža i br.4. Način i uvjeti gradnje.

-Uvjeti i kriteriji priključenja građevne čestice, na prometnu površinu, komunalnu i drugu infrastrukturu, određeni su u točki 5. Uvjeti uređenja odnosno gradnje, rekonstrukcije i opremanja prometne, telekomunikacijske i komunalne mreže s pripadajućim objektima i površinama ove Odluke.

6.uređenje građevne čestice

-Prostor od glavne mjesne ulice do prizemnog dijela građevine širine najmanje 3,5 m mora se urediti kao javno dostupan pješacima uz osiguranje pješačkog prolaza.

-Parkiranje vozila mora biti unutar površine građevne čestice, sukladno uvjetima i kriteriji smještaja vozila unutar građevne čestice određenim u točki 5.1.2. Parkirališne površine ove Odluke. Iznimno se potreban broj parkirališnih mjesta može ostvariti i na drugoj građevnoj čestici udaljenoj od građevine osnovne namjene najviše 300 m kao i u garažnom prostoru utvrđenom u stavku 2. članka 73. nakon njegove izgradnje.

-Svi javni dijelovi građevne čestice i građevine moraju biti pristupačni osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti.

-Najmanje 20% površine građevne čestice uređuje se u formi zaštitne zelene površine.

-Ograda građevne čestice izvodi se s visinom od najviše 1,80 m, pri čemu se podnožje kao puna ograda (kamen, opeka), može izvesti do visine od 1,0 m, a preostali dio kao transparentna ograda od zelenila, metalne rešetke ili mreže. Građevna čestica se uz regulacijski pravac ne ograđuje.

7.mjere zaštite okoliša: zaštita prirode, sprječavanje nepovoljna utjecaja na okoliš

-Tijekom izgradnje, odnosno rekonstrukcije i pri korištenju građevine nužno je osigurati mjere zaštite okoliša (zrak, tlo, voda, buka), sukladno posebnim propisima, na građevnoj čestici i susjednim česticama na koje građevina ima utjecaj.«

Članak 22.

Članak 31. se briše.

Članak 23.

Članak 32. se mijenja i glasi:

»Poslovne građevine u zoni mješovite namjene (M2) izuzev područja koje se nalazi unutar kulturno- povijesne cjeline utvrđene u članku 140. ovih Odredbi grade se i rekonstruiraju prema sljedećim uvjetima:

1.oblik i veličina građevne čestice

-Površina građevne čestice ne smije biti manja od 600 m2.

2.namjena građevine

-Namjena građevine je poslovna, pretežito uslužne djelatnosti (trgovačka, uredsko poslovanje i sl.), a moguće je smjestiti i sadržaje javne namjene kao prateće sadržaje osnovnoj namjeni: usluge, zdravstvo, kultura i sl.

-U podzemnim etažama (podrum) smještaju se sadržaji u funkciji osnovne poslovne namjene, pomoćne i tehničke prostorije i parkirališni prostor.

-Na kartografskom prikazu br. 3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina - 3.a. Područja posebnih uvjeta korištenja utvrđena je površina unutar zone mješovite namjene (M2) unutar čijeg obuhvata se primjenjuje i uvjet utvrđen u stavku 2. članka 73.

3.veličina i smještaj građevine na građevnoj čestici

-Najveći dopušteni koeficijent izgrađenosti (Kig) = 0,5

-Najveći dopušteni nadzemni koeficijent iskorištenosti (Kis) = 1,8

-Visina građevine iznosi 15 m, a ukupna visina 17 m pri čemu ukupna visina građevine ili dijela građevine ne smije prijeći apsolutnu kotu 25 m n.v.

-Građevina može imati najviše četiri nadzemne etaže.

-Građevina od granice građevne čestice mora biti udaljena najmanje 4,0 m. Iznimno udaljenost može biti i manja: dopušta se smještanje nove građevine na mjestu postojeće građevine izuzev udaljavanja prema regulacijskom pravcu.

-Građevinski pravac je od regulacijskog pravca udaljen najmanje 1 m.

4.oblikovanje građevine

-Oblikovanje građevine provodi se prema načelima suvremenog građenja u skladu s funkcionalnim i tehnološkim potrebama.

-Krovište je koso, ravno ili drugog oblika nagiba sukladnog primijenjenoj tehnologiji.
Dopuštena je postava krovnih prozora, kupola i kolektora sunčeve energije.

5.način priključenja građevne čestice na komunalnu infrastrukturu

-Način priključenja zone na prometnu površinu, komunalnu i drugu infrastrukturu, prikazan je na kartografskim prikazima br.2 Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža i br.4. Način i uvjeti gradnje.

-Uvjeti i kriteriji priključenja građevne čestice, na prometnu površinu, komunalnu i drugu infrastrukturu, određeni su u točki 5. Uvjeti uređenja odnosno gradnje, rekonstrukcije i opremanja prometne, telekomunikacijske i komunalne mreže s pripadajućim objektima i površinama ove Odluke.

6.uređenje građevne čestice

-Prostor prizemnog dijela građevine uz regulacijski pravac mora se urediti kao javno dostupan pješacima ili kao javno dostupna zelena površina.

-Parkiranje vozila mora biti unutar površine građevne čestice, sukladno uvjetima i kriteriji smještaja vozila unutar građevne čestice određenim u točki 5.1.2. Parkirališne površine ove Odluke. Iznimno se potreban broj parkirališnih mjesta može ostvariti i u garažnom prostoru utvrđenom u stavku 2. članka 73. nakon njegove izgradnje, ali samo ako izvedba predmetnog garažnog prostora ne proizlazi kao obveza smještaja unutar ove građevine.

-Svi javni dijelovi građevne čestice i građevine moraju biti pristupačni osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti.

-Najmanje 20% površine građevne čestice uređuje se u formi zaštitne zelene površine.

-Ograda građevne čestice izvodi se s visinom od najviše 1,80 m, pri čemu se podnožje kao puna ograda (kamen, opeka), može izvesti do visine od 1,0 m, a preostali dio kao transparentna ograda od zelenila, metalne rešetke ili mreže. Građevna čestica se uz regulacijski pravac ne ograđuje.

7.mjere zaštite okoliša: zaštita prirode, sprječavanje nepovoljna utjecaja na okoliš

-Tijekom izgradnje, odnosno rekonstrukcije i pri korištenju građevine nužno je osigurati mjere zaštite okoliša (zrak, tlo, voda, buka), sukladno posebnim propisima, na građevnoj čestici i susjednim česticama na koje građevina ima utjecaj.«

Članak 24.

Iza članka 32., dodaje se novi članak 32a. koji glasi:

»Dozvoljena je prenamjena postojeće građevine izgrađene u dijelu zone mješovite namjene (M2) koji se nalazi unutar kulturno-povijesne cjeline utvrđene u članku 140. ovih Odredbi (k.č. br. 773, 774, 775, k.o. Ika-Oprić) u poslovnu namjenu. Postojeća građevina rekonstruira se prema sljedećim uvjetima:

1.oblik i veličina građevne čestice

-Površina građevne čestice ne smije biti manja od 1200 m2.

2.namjena građevine

-Namjena građevine je pretežito poslovna. Unutar građevine smještaju se pomoćni sadržaji osnovnoj djelatnosti (smještajne jedinice u svrhu zdravstvenog turizma, turizma općenito, ugostiteljstvo, sportsko- rekreacijski i rekreacijski sadržaji, uredski prostori i sl.), a moguće je smjestiti i prateće poslovne sadržaje (trgovina, uredsko poslovanje i sl.) kao i sadržaje javne namjene (kultura, banke, pošta, vrtić i sl).

-Moguće je ostvariti najviše 20 smještajnih jedinica u svrhu zdravstvenog turizma.

3.veličina i smještaj građevine na građevnoj čestici te oblikovanje građevine

-Najveći dopušteni koeficijent izgrađenosti (Kig) = 0,6.

-Najveći dopušteni nadzemni koeficijent iskorištenosti (Kis) = 1,8.

-Visina građevine iznosi 15 m, a ukupna visina 17 m.

-Postojeća visina dimnjaka ne uračunava se u visinu građevine ni u Kig ni u Kis.

-Građevina može imati najviše jednu podzemnu i pet nadzemnih etaža, s tim da se podzemna etaža ne uračunava u koeficijent iskorištenosti (Kis).

-Građevina od regulacijskog pravca mora biti udaljena najmanje 1 m, a od ostalih međa najmanje 4,0 m. Iznimno udaljenost može biti i manja dopušta se nadogradnja u ravnini pročelja postojeće građevine.

-Za sve zahvate na građevini unutar kulturno-povijesne cjeline utvrđene u članku 140. ovih Odredbi potrebno je ishoditi posebne uvjete nadležnog konzervatorskog odjela.

4.način priključenja građevne čestice na komunalnu infrastrukturu

-Način priključenja zone na prometnu površinu, komunalnu i drugu infrastrukturu, prikazan je na kartografskim prikazima br.2 Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža i br.4. Način i uvjeti gradnje.

-Uvjeti i kriteriji priključenja građevne čestice, na prometnu površinu, komunalnu i drugu infrastrukturu, određeni su u točki 5. Uvjeti uređenja odnosno gradnje, rekonstrukcije i opremanja prometne, telekomunikacijske i komunalne mreže s pripadajućim objektima i površinama ove Odluke.

5.uređenje građevne čestice

-Parkiranje vozila mora se ostvariti na drugoj građevnoj čestici u radijusu od najviše 300 m ili u garažnom prostoru utvrđenom u stavku 2. članka 73. nakon njegove izgradnje.

-Svi javni dijelovi građevne čestice i građevine moraju biti pristupačni osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti.

-Postojeće zelene površine na građevnoj čestici moraju se očuvati.

-Ograda građevne čestice izvodi se s visinom od najviše 1,80 m, pri čemu se podnožje kao puna ograda (kamen, opeka), može izvesti do visine od 1,0 m, a preostali dio kao transparentna ograda od zelenila, metalne rešetke ili mreže. Građevna čestica se uz regulacijski pravac ne ograđuje.

6.mjere zaštite okoliša: zaštita prirode, sprječavanje nepovoljna utjecaja na okoliš

-Tijekom izgradnje, odnosno rekonstrukcije i pri korištenju građevine nužno je osigurati mjere zaštite okoliša (zrak, tlo, voda, buka), sukladno posebnim propisima, na građevnoj čestici i susjednim česticama na koje građevina ima utjecaj.

Članak 25.

U članku 34., podstavku 2., mijenja se:

-briše se alineja 2,

-u alineji 3., broj »200« zamjenjuje se brojem »250«,

-u alineji 5., briše se tekst »Podrumske etaže dijelom obuhvaćaju i dvonamjenski prostor koji se koristi kao sklonište.«.

U članku 34., podstavku 3., mijenja se:

-u alineji 2., broj »0,3« zamjenjuje se brojem »0,35«,

-u alineji 3., iza broja »1,5« dodaje se tekst »od čega se nadzemno može iskoristiti 1,2«,

-u alineji 7., broj »6,0« zamjenjuje se brojem »8,0«.

Članak 26.

U članku 35., stavku 1., iza riječi »građevine ugostiteljsko turističke« dodaju se riječi »i poslovne«, a iza riječi »namjene« dodaje se tekst

»a određena je na kartografskim prikazima br. 1 Korištenje i namjena površina i br. 4 Uvjeti i način gradnje«.

U članku 35., stavak 2. se briše i dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»Rekonstrukcija građevina ugostiteljsko-turističke namjene u cilju povećanja standarda, odnosno kategorije kao i prenamjena poslovne u ugostiteljsko-turističku dopuštena je u okviru postojećeg gabarita postojeće građevine, a sve u skladu s posebnim uvjetima nadležnog konzervatorskog odjela. Ostali uvjeti rekonstrukcije utvrđuju se kako slijedi:

1.oblik i veličina građevne čestice

-Građevna čestica pojedine postojeće građevine formirana je unutar površine označene s (T12).

2.namjena građevina

-Unutar građevine osnovne namjene mogu se smjestiti prateći sadržaji koji upotpunjuju osnovnu namjenu (sportsko-rekreacijski, društveni, zabavni, uslužni sadržaji iz područja drugih djelatnosti i sl. kao i javni sadržaji)

-Postojeći smještajni kapaciteti ugostiteljsko-turističke građevine ne mogu se povećavati. Iznimno se dopušta utvrđivanje novih smještajnih kapaciteta uslijed prenamjene postojeće poslovne u ugostiteljsko-turističku građevinu te može iznositi najviše 20 smještajnih jedinica.

-Minimalna kategorija hotela je 3*.

3.uređenje građevne čestice

-Zatečeno zelenilo mora se zadržati.

-Prostor oko građevine mora se urediti kao javno dostupan pješacima uz osiguranje pješačkog prolaza te biti povezan s postojećom šetnicom.

-Svi javni dijelovi građevne čestice i građevine moraju biti pristupačni osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti.

-Građevna čestica ne ograđuje se.

-Planom utvrđen potreban broj parkirališnih mjesta moguće je ostvariti u garažnom prostoru utvrđenom u stavku 2. članka 73. nakon njegove izgradnje.

4.mjere zaštite okoliša: zaštita prirode, sprječavanje nepovoljna utjecaja na okoliš
Tijekom rekonstrukcije i pri korištenju građevine nužno je osigurati mjere zaštite okoliša (zrak, tlo, voda, buka), sukladno posebnim propisima, na građevnoj čestici i susjednim česticama na koje građevina ima utjecaj.«.

Članak 27.

U članku 36., podstavku 6., alineji 1., briše se broj »1« koji je stajao uz slovo G.

Članak 28.

Iza članka 36., dodaje se naslov »2.2.4. UVJETI SMJEŠTAJA U ZONI MJEŠOVITE NAMJENE (M2)« i novi članak 36a., koji glasi:

»U zoni mješovite namjene (M2) izuzev područja koje se nalazi unutar kulturno-povijesne cjeline utvrđene u članku 140. ovih Odredbi grade se i rekonstruiraju ugostiteljsko-turističke građevine sa smještajnim kapacitetima prema sljedećim uvjetima:

1.oblik i veličina građevne čestice

-Površina građevne čestice ne smije biti manja od 600 m2.

2.namjena građevine

-Namjena građevine je ugostiteljsko-turistička sa smještajnim kapacitetima, a moguće je smjestiti i prateće sadržaje koji upotpunjuju osnovnu namjenu (sportsko-rekreacijski, društveni, zabavni, uslužni sadržaji iz područja drugih djelatnosti i sl. kao i javni sadržaji)

-U podzemnim etažama (podrum) smještaju se sadržaji u funkciji osnovne ugostiteljsko- turističke namjene, pomoćne prostorije, tehničke prostorije i parkirališni prostor.

-Na kartografskom prikazu br. 3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina - 3.a. Područja posebnih uvjeta korištenja utvrđena je površina unutar zone mješovite namjene (M2) unutar čijeg obuhvata se primjenjuje i uvjet utvrđen u stavku 2. članka 73.

-Smještajni kapaciteti ugostiteljsko-turističke građevine ograničavaju se s najviše 30 smještajnih jedinica.

-Minimalna kategorija hotela je 3*.

3.veličina i smještaj građevine na građevnoj čestici

-Najveći dopušteni koeficijent izgrađenosti (Kig) = 0,5

-Najveći dopušteni nadzemni koeficijent iskorištenosti (Kis) = 4,0

-Visina građevine iznosi 25, a ukupna visina 27 m, pri čemu ukupna visina građevine ili dijela građevine ne smije prijeći apsolutnu kotu 35 m n.v.

-Građevina može imati najviše osam nadzemnih etaža.

-Građevina od granice građevne čestice mora biti udaljena najmanje 4,0 m. Iznimno udaljenost može biti i manja: dopušta se smještanje nove građevine na mjestu postojeće građevine izuzev udaljavanja prema regulacijskom pravcu.

-Građevinski pravac je od regulacijskog pravca udaljen najmanje 1 m.

4.oblikovanje građevine

-Oblikovanje građevine provodi se prema načelima suvremenog građenja u skladu s funkcionalnim i tehnološkim potrebama.

-Krovište je koso, ravno ili drugog oblika nagiba sukladnog primijenjenoj tehnologiji.
Dopuštena je postava krovnih prozora, kupola i kolektora sunčeve energije.

5.način priključenja građevne čestice na komunalnu infrastrukturu

-Način priključenja zone na prometnu površinu, komunalnu i drugu infrastrukturu, prikazan je na kartografskim prikazima br.2 Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža i br.4. Način i uvjeti gradnje.

-Uvjeti i kriteriji priključenja građevne čestice, na prometnu površinu, komunalnu i drugu infrastrukturu, određeni su u točki 5. Uvjeti uređenja odnosno gradnje, rekonstrukcije i opremanja prometne, telekomunikacijske i komunalne mreže s pripadajućim objektima i površinama ove Odluke.

6.uređenje građevne čestice

-Prostor prizemnog dijela građevine uz regulacijski pravac mora se urediti kao javno dostupan pješacima ili kao javno dostupna zelena površina.

-Parkiranje vozila mora biti unutar površine građevne čestice, sukladno uvjetima i kriteriji smještaja vozila unutar građevne čestice određenim u točki 5.1.2. Parkirališne površine ove Odluke. Iznimno se potreban broj parkirališnih mjesta može ostvariti i u garažnom prostoru utvrđenom u stavku 2. članka 73. nakon njegove izgradnje, ali samo ako izvedba predmetnog garažnog prostora ne proizlazi kao obveza smještaja unutar ove građevine.

-Svi javni dijelovi građevne čestice i građevine moraju biti pristupačni osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti.

-Najmanje 40% površine građevne čestice uređuje se kao zelena površina.

-Ograda građevne čestice izvodi se s visinom od najviše 1,80 m, pri čemu se podnožje kao puna ograda (kamen, opeka), može izvesti do visine od 1,0 m, a preostali dio kao transparentna ograda od zelenila, metalne rešetke ili mreže. Građevna čestica se uz regulacijski pravac ne ograđuje.

7.mjere zaštite okoliša: zaštita prirode, sprječavanje nepovoljna utjecaja na okoliš

-Tijekom izgradnje, odnosno rekonstrukcije i pri korištenju građevine nužno je osigurati mjere zaštite okoliša (zrak, tlo, voda, buka), sukladno posebnim propisima, na građevnoj čestici i susjednim česticama na koje građevina ima utjecaj.«.

Članak 29.

Iza članka 36. i novog članka 36a. dodaje se novi članak 36b. koji glasi:

»U zoni mješovite namjene (M2) izuzev područja koje se nalazi unutar kulturno-povijesne cjeline utvrđene u članku 140. ovih Odredbi mogu se graditi i rekonstruirati ugostiteljsko-turističke građevine za pružanje usluga jela, pića i napitaka, zabavnih i sličnih sadržaja (restoran, klub, zabavni centar i sl.) uz koje je moguće smjestiti i prateće sadržaje koji upotpunjuju osnovnu namjenu (sportsko-rekreacijski i uslužni sadržaji iz područja drugih djelatnosti kao i javni sadržaji) dok se u podzemnim etažama (podrumu) mogu smjestiti sadržaji u funkciji osnovne namjene, pomoćne prostorije, tehničke prostorije i parkirališni prostor. Gradnja i rekonstrukcija građevina provodi se prema uvjetima utvrđenim u točkama

1.te 3. do 7. članka 32. ovih Odredbi.«.

Članak 30.

Iza članka 36. i novih članaka 36a. i 36b., dodaje se novi članak 36c. koji glasi:

»Dozvoljena je prenamjena postojeće građevine izgrađene u dijelu zone mješovite namjene (M2) koji se nalazi unutar kulturno-povijesne cjeline utvrđene u članku 140. ovih Odredbi (k.č. br. 773, 774, 775, k.o. Ika-Oprić) u ugostiteljsko-turističku namjenu. Postojeća građevina rekonstruira se prema uvjetima iz članka 32.a:

1.oblik i veličina građevne čestice

-Površina građevne čestice ne smije biti manja od 1200 m2.

2.namjena građevine

-Namjena građevine je ugostiteljsko-turistička. Unutar građevine smještaju se pomoćni sadržaji osnovnoj djelatnosti (smještajne jedinice u svrhu zdravstvenog turizma, turizma općenito, ugostiteljstvo, sportsko- rekreacijski i rekreacijski sadržaji, uredski prostori i sl.), a moguće je smjestiti i prateće poslovne sadržaje (trgovina, uredsko poslovanje i sl.) kao i sadržaje javne namjene (kultura, banke, pošta, vrtić i sl).

-Moguće je ostvariti najviše 20 smještajnih jedinica u svrhu zdravstvenog turizma.

3.veličina i smještaj građevine na građevnoj čestici te oblikovanje građevine

-Najveći dopušteni koeficijent izgrađenosti (Kig) = 0,6.

-Najveći dopušteni nadzemni koeficijent iskorištenosti (Kis) = 1,8.

-Visina građevine iznosi 15 m, a ukupna visina 17 m.

-Postojeća visina dimnjaka ne uračunava se u visinu građevine ni u Kig ni u Kis .

-Građevina može imati najviše jednu podzemnu i pet nadzemnih etaža, s tim da se podzemna etaža ne uračunava u koeficijent iskorištenosti (Kis).

-Građevina od regulacijskog pravca mora biti udaljena najmanje 1 m, a od ostalih međa najmanje 4,0 m. Iznimno udaljenost može biti i manja dopušta se nadogradnja u ravnini pročelja postojeće građevine.

-Za sve zahvate na građevini unutar kulturno-povijesne cjeline utvrđene u članku 140. ovih Odredbi potrebno je ishoditi posebne uvjete nadležnog konzervatorskog odjela.

4.način priključenja građevne čestice na komunalnu infrastrukturu

-Način priključenja zone na prometnu površinu, komunalnu i drugu infrastrukturu, prikazan je na kartografskim prikazima br.2 Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža i br.4. Način i uvjeti gradnje.

-Uvjeti i kriteriji priključenja građevne čestice, na prometnu površinu, komunalnu i drugu infrastrukturu, određeni su u točki 5. Uvjeti uređenja odnosno gradnje, rekonstrukcije i opremanja prometne, telekomunikacijske i komunalne mreže s pripadajućim objektima i površinama ove Odluke.

5.uređenje građevne čestice

-Parkiranje vozila mora se ostvariti na drugoj građevnoj čestici u radijusu od najviše 300 m ili u garažnom prostoru utvrđenom u stavku 2. članka 73. nakon njegove izgradnje.

-Svi javni dijelovi građevne čestice i građevine moraju biti pristupačni osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti.

-Postojeće zelene površine na građevnoj čestici moraju se očuvati.

-Ograda građevne čestice izvodi se s visinom od najviše 1,80 m, pri čemu se podnožje kao puna ograda (kamen, opeka), može izvesti do visine od 1,0 m, a preostali dio kao transparentna ograda od zelenila, metalne rešetke ili mreže. Građevna čestica se uz regulacijski pravac ne ograđuje.

6.mjere zaštite okoliša: zaštita prirode, sprječavanje nepovoljna utjecaja na okoliš Tijekom izgradnje, odnosno rekonstrukcije i pri korištenju građevine nužno je osigurati mjere zaštite okoliša (zrak, tlo, voda, buka), sukladno posebnim propisima, na građevnoj čestici i susjednim česticama na koje građevina ima utjecaj.«.

Članak 31.

Iznad članka 37. u naslovu: »2.2.4. UVJETI SMJEŠTAJA U ZONI MJEŠOVITE NAMJENE (M3

numeracija: »2.2.4.« zamjenjuje se numeracijom »2.2.5.«.

Članak 32.

U članku 40., stavku 1. briše se riječ »(D2)«, a nakon riječi »(M2)« dodaje se tekst: »i (M3). U zonama mješovite namjene (M1), (M2) i (M3) dozvoljena je prenamjena građevina drugih namjena u građevinu društvenih djelatnosti uz primjenu svih odredbi utvrđenih za gradnju i rekonstrukciju građevina društvenih djelatnosti.«.

U članku 40., brišu se stavci 2., 3. i 4.

Članak 33.

Članak 42. i naslov iznad njega »3a.2. UVJETI SMJEŠTAJA NA POVRŠINI DRUŠTVENE NAMJENE (D2)« se brišu.

Članak 34.

Iza članka 43. dodaje se naslov: »3a.4. UVJETI SMJEŠTAJA U ZONI MJEŠOVITE NAMJENE (M1)« te novi članak 43a. koji glasi:

»Građevine društvene djelatnosti u zoni mješovite namjene (M1) grade se i rekonstruiraju te građevine drugih namjena prenamjenjuju u građevine društvenih djelatnosti prema sljedećim uvjetima:

1.oblik i veličina građevne čestice

-najmanja dopuštena površina građevne čestice ne smije biti manja od 1000 m2

2.namjena građevine

-Namjena građevine je društvena: uprava, socijalna, zdravstvena, kulturna i sl.,a moguće je smjestiti i sadržaje poslovne namjene kao prateće sadržaje osnovnoj namjeni: trgovačka,uredsko poslovanje i sl.

-U podzemnim etažama (podrum) smještaju se sadržaji u funkciji osnovne poslovne namjene, pomoćne prostorije, tehničke prostorije i parkirališni prostor.

3.veličina i smještaj građevine na građevnoj čestici

-Najveći dopušteni koeficijent izgrađenosti (Kig) = 0,3

-Najveći dopušteni nadzemni koeficijent iskorištenosti (Kis) = 0,6

-Visina građevine iznosi 7 m, a ukupna visina 9 m.

-Građevina može imati najviše dvije nadzemne etaže.

-Građevina od granice građevne čestice mora biti udaljena najmanje 4 m. Iznimno udaljenost može biti i manja: dopušta se smještanje nove građevine na mjesto postojeće građevine izuzev udaljavanja prema regulacijskom pravcu.

4.oblikovanje građevine

-Za sve zahvate na građevinama koje se nalaze unutar kulturno-povijesne cjeline utvrđene u članku 140. ovih Odredbi potrebno je ishoditi posebne uvjete nadležnog konzervatorskog odjela.

-Oblikovanje građevine provodi se prema načelima suvremenog građenja u skladu s funkcionalnim i tehnološkim potrebama.

-Krovište je koso , ravno ili drugog oblika nagiba sukladnog primijenjenoj tehnologiji.

-Dopuštena je postava krovnih prozora , kupala i kolektora sunčeve energije.

5.način priključenja građevne čestice na komunalnu infrastrukturu

-Način priključenja zone na prometnu površinu, komunalnu i drugu infrastrukturu, prikazan je na kartografskim prikazima br. 2. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža i br. 4. Način i uvjeti gradnje.

-Uvjeti i kriteriji priključenja građevne čestice na prometnu površinu, komunalnu i drugu infrastrukturu određeni su u točki 5. Uvjeti uređenja odnosno gradnje, rekonstrukcije i opremanja prometne, telekomunikacijske i komunalne mreže s pripadajućim objektima i površinama ove odluke.

6.uređenje građevne čestice

-Najmanje 40% površine građevne čestice mora se ozeleniti.

-Parkiranje vozila mora biti unutar površine građevne čestice, sukladno uvjetima i kriterija smještaja vozila unutar građevne čestice određenim u točki 5.1.2. Parkirališne površine ove Odluke.

7.mjere zaštite okoliša: zaštita prirode, sprečavanje nepovoljnog utjecaja na okoliš

-Tijekom izgradnje, odnosno rekonstrukcije i pri korištenju građevine nužno je osigurati mjere zaštite okoliša (zrak, tlo, voda, buka), sukladno posebnim propisima, na građevnoj čestici i susjednim česticama na koje građevina ima utjecaj.«.

Članak 35.

Iza članka 43. i novog članka 43a. dodaje se naslov »3a.5. UVJETI SMJEŠTAJA U ZONI MJEŠOVITE NAMJENE (M2)« te novi članak 43b. koji glasi:

»Građevine društvenih djelatnosti u zoni mješovite namjene (M2) izuzev područja koje se nalazi unutar kulturno-povijesne cjeline utvrđene člankom 140. ovih Odredbi grade se i rekonstruiraju te se građevine drugih namjena prenamjenjuju u građevine društvenih djelatnosti prema sljedećim uvjetima.

1.oblik i veličina građevne čestice

-najmanja dopuštena površina građevne čestice ne smije biti manja od 1000 m2

2.namjena građevine

-Namjena građevine je društvena: uprava, socijalna, zdravstvena, kulturna i sl.,a moguće je smjestiti i sadržaje poslovne namjene kao prateće sadržaje osnovnoj namjeni: trgovačka,uredsko poslovanje i sl.

-U podzemnim etažama (podrum) smještaju se sadržaji u funkciji osnovne poslovne namjene, pomoćne prostorije, tehničke prostorije i parkirališni prostor.

3.veličina i smještaj građevine na građevnoj čestici

-Najveći dopušteni koeficijent izgrađenosti (Kig) = 0,5

-Najveći dopušteni nadzemni koeficijent iskorištenosti (Kis) = 0,35

-Visina građevine iznosi 15 m, a ukupna visina 17 m.

-Građevina može imati najviše četiri nadzemne etaže.

-Građevina od granice građevne čestice mora biti udaljena najmanje 4 m. Iznimno udaljenost može biti i manja: dopušta se smještanje nove građevine na mjesto postojeće građevine izuzev udaljavanja prema regulacijskom pravcu.

-Građevinski pravac je od regulacijskog pravca udaljen najmanje 6 m

4.oblikovanje građevine

-Oblikovanje građevine provodi se prema načelima suvremenog građenja u skladu s funkcionalnim i tehnološkim potrebama.

-Krovište je koso , ravno ili drugog oblika nagiba sukladnog primijenjenoj tehnologiji.

-Dopuštena je postava krovnih prozora , kupala i kolektora sunčeve energije.

5.način priključenja građevne čestice na komunalnu infrastrukturu

-Način priključenja zone na prometnu površinu, komunalnu i drugu infrastrukturu, prikazan je na kartografskim prikazima br. 2. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža i br. 4. Način i uvjeti gradnje.

-Uvjeti i kriteriji priključenja građevne čestice na prometnu površinu, komunalnu i drugu infrastrukturu određene su u točki 5. Uvjeti uređenja odnosno gradnje, rekonstrukcije i opremanja prometne, telekomunikacijske i komunalne mreže s pripadajućim objektima i površinama ove odluke.

6.uređenje građevne čestice

-Prostor prizemnog dijela građevine uz regulacijski pravac mora se urediti kao javan dostupan pješacima ili kao javno dostupna zelena površina.

-Najmanje 40% površine građevne čestice mora se ozeleniti.

-Parkiranje vozila mora biti unutar površine građevne čestice, sukladno uvjetima i kriterija smještaja vozila unutar građevne čestice određenim u točki 5.1.2. Parkirališne površine ove Odluke.

-Svi javni dijelovi građevne čestice i građevine moraju biti pristupačni osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti.

7.mjere zaštite okoliša: zaštita prirode, sprečavanje nepovoljnog utjecaja na okoliš

-Tijekom izgradnje, odnosno rekonstrukcije i pri korištenju građevine nužno je osigurati mjere zaštite okoliša (zrak, tlo, voda, buka), sukladno posebnim propi sima, na građevnoj čestici i susjednim česticama na koje građevina ima utjecaj.«.

Članak 36.

Iza članka 43. i novih članaka 43a. i 43b. briše se numeracija »3a.4.«, a dodaje se naslov »3a.6. UVJETI SMJEŠTAJA U ZONI MJEŠOVITE NAMJENE (M3)« te novi članak 43c. koji glasi:

»Građevine društvenih djelatnosti - socijalne skrbi (domovi za starije) u zoni mješovite namjene (M3) grade se i rekonstruiraju te se građevine drugih namjena prenamjenjuju u građevine društvenih djelatnosti - socijalne prema sljedećim uvjetima:

1.oblik i veličina građevne čestice:

-najmanja dopuštena površina građevne čestice ne smije biti manja od 1000 m2.

2.namjena građevine

-namjena građevine je društvena: socijalna (domovi za starije), a moguće je smjestiti i sadržaje poslovne namjene kao prateće sadržaje osnovnoj namjeni: trgovačke, uslužne djelatnosti, kulturne, sportsko-rekreacijske i sl.

-u podzemnim etažama (podrum) smještaju se sadržaji u funkciji osnovne poslovne namjene, pomoćne prostorije, tehničke prostorije i parkirališni prostor.

3.veličina i smještaj građevine na građevnoj čestici:

-najveći dopušteni koeficijent izgrađenosti (Kig) = 0,3

-najveći dopušteni nadzemni koeficijent iskorištenosti (Kis) = 0,6

-visina građevine iznosi 7 m, a ukupna visina 9 m,

-građevina može imati najviše dvije nadzemne etaže,

-građevina od granice građevne čestice mora biti udaljena najmanje 4,0 m. Iznimno udaljenost može biti i manja: dopušta se smještanje nove građevine na mjestu postojeće građevine izuzev udaljavanja prema regulacijskom pravcu,

-građevinski pravac je od regulacijskog pravca udaljen najmanje 6 m.

4.oblikovanje građevine:

-oblikovanje građevine provodi se prema načelima suvremenog građenja u skladu s funkcionalnim i tehnološkim potrebama,

-krovište je koso, ravno ili drugog oblika nagiba sukladnog primijenjenoj tehnologiji.
Dopuštena je postava krovnih prozora i kolektora sunčeve energije.

5.način priključenja građevne čestice na komunalnu infrastrukturu

-način priključenja zone na prometnu površinu, komunalnu i drugu infrastrukturu, prikazan je na kartografskim prikazima br.2 Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža i br.4. Način i uvjeti gradnje,

-uvjeti i kriteriji priključenja građevne čestice, na prometnu površinu, komunalnu i drugu infrastrukturu, određeni su u točki 5. Uvjeti uređenja odnosno gradnje, rekonstrukcije i opremanja prometne, telekomunikacijske i komunalne mreže s pripadajućim objektima i površinama ove Odluke.

6.uređenje građevne čestice:

-najmanje 40% površine građevne čestice mora se ozeleniti,

-parkiranje vozila mora biti unutar površine građevne čestice, sukladno uvjetima i kriteriji smještaja vozila unutar građevne čestice određenim u točki 5.1.2. Parkirališne površine ove Odluke.

-ograda građevne čestice izvodi se s visinom od najviše 1,80 m, pri čemu se podnožje kao puna ograda (kamen, opeka), može izvesti do visine od 1,0 m, a preostali dio kao transparentna ograda od zelenila, metalne rešetke ili mreže.

7.mjere zaštite okoliša: zaštita prirode, sprječavanje nepovoljna utjecaja na okoliš:

-tijekom izgradnje, odnosno rekonstrukcije i pri korištenju građevine nužno je osigurati mjere zaštite okoliša (zrak, tlo, voda, buka), sukladno posebnim propisima, na građevnoj čestici i susjednim česticama na koje građevina ima utjecaj.«.

Članak 37.

U članku 45. brišu se stavci 2., 3. i 4.

Članak 38.

U članku 47., stavku 1. briše se tekst ».Približna veličina razgraničene površine je 1,0 ha«.

U članku 47., stavku 3. riječi »teškoćama u kretanju« zamjenjuju se riječima »invaliditetom i smanjene pokretljivosti«.

U članku 47., stavak 4. se mijenja i glasi:

» Uvjeti za gradnju i rekonstrukciju uređene plaže:

1.oblik i veličina građevne čestice

-Građevna čestica formira se unutar kopnenog dijela površine označene s (SR2) kao i dio koji bi obuhvatio moguće nasipavanje ili izgradnju u dijelu akvatorija, na način da se česticom obuhvati cijela ili što veći dio kopnenog dijela uređene plaže.

2.namjena građevne čestice

-Na površini uređene plaže dozvoljeno je uređenje kupališne površine i sunčališta, javne zelene površine, dječjeg igrališta, pješačkih površina i odmorišta i sl. i izgradnja i uređenje otvorenih igrališta za rekreacijske sadržaje kupališta (boćalište, odbojka na pijesku, skakaonica i sl.), građevina infrastrukture i pratećih sadržaja: sanitarni uređaji, tuševi, kabine za presvlačenje i sl. sadržajima u funkciji osnovne namjene

3.način priključenja građevne čestice na komunalnu infrastrukturu

-Način priključenja zone na prometnu površinu, komunalnu i drugu infrastrukturu, prikazan je na kartografskim prikazima br.2 Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža i br.4. Način i uvjeti gradnje.

-Uvjeti i kriteriji priključenja građevne čestice, na prometnu površinu, komunalnu i drugu infrastrukturu, određeni su u točki 5. Uvjeti uređenja odnosno gradnje, rekonstrukcije i opremanja prometne, telekomunikacijske i komunalne mreže s pripadajućim objektima i površinama ove Odluke.

4.uređenje građevne čestice i zahvati u dijelu akvatorija

-Svi zahvati izvode se u skladu s posebnim uvjetima nadležnog konzervatorskog odjela.

-Kopneni dio plaže uređuje se u formi prirodnog žala.

-Sunčalište je dozvoljeno opločiti kamenim pločama i opremiti montažno-demontažnom komunalnom opremom radi prilagodljivosti plaže za druge namjene (priredbe, manifestacije i sl.)

-Postavljanje privremenih (montažnih) građevina - kioska dozvoljava se na temelju Odluke Grada Opatije.

-Parkiranje vozila korisnika uređene plaže ostvaruje se u garažnom prostoru utvrđenom u stavku 2. članka 73. nakon njegove izgradnje.

-Građevna čestica se ne ograđuje. Iznimno se može ograditi samo dio predviđen za malu djecu.

-Svi javni dijelovi građevne čestice moraju biti pristupačni osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti.

-U akvatoriju plaže dozvoljeno je postavljanje pontona za kupače.

-U dijelu akvatorija na kojem se u podmorju nalaze vrulje označene na kartografskom prikazu br. 3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina - 3.a. Područja posebnih uvjeta korištenja nisu dopušteni nikakvi zahvati.

7.mjere zaštite okoliša: zaštita prirode, sprječavanje nepovoljna utjecaja na okoliš

-Tijekom izgradnje, odnosno uređenja plaže nužno je osigurati mjere zaštite okoliša (zrak, tlo, voda, buka), sukladno posebnim propisima, na građevnoj čestici i susjednim česticama na koje zahvat ima utjecaj.

-Zahvati u prostoru za koje se provodi procjena utjecaja na okoliš, odnosno zahvati koji podliježu ocjeni o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (npr. promjena obalne crte) te način provedbe postupka procjene utjecaja zahvata na okoliš određeni su posebnim propisima koji uređuju područje zaštite okoliša.«.

Članak 39.

U članku 48., stavku 1. riječi »k.č. 912 (913) k.o. Oprić« zamjenjuju se riječima »k.č. 387 (388) k.o. Ika - Oprić (nova izmjera)«.

Članak 40.

U članku 52. broj »69.« zamjenjuje se brojem »51.«.

Članak 41.

U članku 53., dodaje se stavak 2. koji glasi:

»Na katastarskim česticama k.č. br. 932/2 i 932/3 k.o. Ika-Oprić dozvoljeno je izgraditi garaže odvojene od postojeće građevine osnovne namjene i to onoliko garažnih jedinica koliko je moguće ostvariti u skladu s najvećim dopuštenim koeficijentom izgrađenosti građevne čestice utvrđenim u točki 3. članka 58.«.

Članak 42.

U članku 54. mijenja se stavak 2. i glasi:

»Rekonstrukcija postojećih stambenih građevina u zoni M2 izvodi se u okviru postojećih gabarita.«.

Članak 43.

Iza članka 57. dodaje se novi članak 57a. koji glasi:

»Iznimno u zoni S1, na k.č.962/1, 962/2 i 962/3 k.o. Ika- Oprić, dozvoljava se rekonstrukcija i prenamjena građevine u boutique hotel prema sljedećim uvjetima:

1.oblik i veličina građevne čestice

-najmanja dopuštena površina građevne čestice iznosi cca 1500 m2.

2.namjena građevine

-boutique hotel s 20 soba s wellnessom i vanjskim otvorenim bazenom

3.veličina i smještaj građevine na građevnoj čestici

-ukupna tlocrtna bruto površina rekonstruirane građevine iznosi cca 762,00 m2

-ukupna građevinska bruto površina rekonstruirane građevine iznosi cca 1368,00 m2

-koeficijent izgrađenosti građevne čestice rekonstruirane građevine (Kig) iznosi 0,45

-koeficijent iskoristivosti rekonstruirane građevine (Kis) iznosi 0,80

-ako se na građevnoj čestici izgradi garaža tada se, samo u tom slučaju, koeficijent izgrađenosti može povećati te (Kig) iznosi 0,60

-ako se na građevnoj čestici izgradi garaža tada se, samo u tom slučaju, koeficijent iskoristivosti može povećati te (Kis) iznosi cca 1,50

-najveća dopuštena visina građevine sa suterenskim etažama iznosi cca 20,70 m

-rekonstruirana građevina ima 6 etaža, 2 suterenske i četiri nadzemne (2S+P+3)

4.oblikovanje građevine:

-oblikovanje građevina provodi se prema načelima suvremenog građenja, uz uspostavu kvalitetnog odnosa s tradicijskom gradnjom i očuvanje zatečenih krajobraznih i ambijentalnih vrijednosti,

-kod građevina čija je udaljenost od granice građevne čestice manja od propisana 4 metra, moguće je zadržati postojeće građevine prema izvedenom stanju

-preporuča se upotreba tradicionalnih materijala i boja. Horizontalni i vertikalni gabariti građevina, oblikovanje pročelja i krovišta te upotrijebljeni građevinski materijali moraju biti usklađeni s okolnim građevinama, krajolikom i tradicionalnim načinom izgradnje u starim dijelovima naselja s vrijednom autohtonom arhitekturom,

-krovište je koso, ravno ili drugog oblika, nagiba sukladnog primijenjenoj tehnologiji.
Dopuštena je postava krovnih prozora, kupola i kolektora sunčeve energije i sl., preporuča se pomoćne građevine graditi kao sastavni dio volumena osnovne građevine.

5.način priključenja građevne čestice na komunalnu infrastrukturu:

-pristup građevnoj čestici predviđen je sa zapadne strane, s javne prometne površine Ul.
Maršala Tita, preko ugibališta. Način priključenja zone na prometnu površinu, komunalnu i drugu infrastrukturu, prikazan je na kartografskim prikazima br.2 Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža i br.4. Način i uvjeti gradnje,

-uvjeti i kriteriji priključenja građevne čestice, na prometnu površinu, komunalnu i drugu infrastrukturu, određeni su u točki 5. Uvjeti uređenja odnosno gradnje, rekonstrukcije i opremanja prometne, telekomunikacijske i komunalne mreže s pripadajućim objektima i površinama ove Odluke.

6.uređenje građevne čestice:

-parkiranje vozila mora biti unutar površine građevne čestice, sukladno uvjetima i kriteriji smještaja vozila unutar građevne čestice određenim u točki 5.1.2. Parkirališne površine ove Odluke. Parkiranje vozila omogućiti izgradnjom većinom ukopane garaže uz rub građevne čestice u vertikali ugibališta. Garaža s platfor mom ugibališta može imati 4 etaže (3 podzemne i 1 nadzemnu) s dizalom za automobile u nivou pristupne ceste. Najveća visina konstrukcije dizala od ulazne kote prometnice je cca 4,00 m a visina garaže do nivoa pristupne ceste je cca 4,10 m,

-budući da se radi o postojećoj građevini, 25% potrebnih parkirnih mjesta moguće je riješiti izvan građevne čestice u krugu od 500 metara.

-građevnu česticu ozeleniti s min. 40 % zelenila. Na otvorenim i neizgrađenim površinama planirati uređenje pješačkih staza te hortikulturno uređenje slobodnih površina. Potrebno je sačuvati autohtono visoko zelenilo (posebno stara stabla pitomog kestena i hrastova medunca i cera),

-kamene terase zatečene na parceli nastojati očuvati gdje god je to moguće, a na mjestima novih zahvata uspostaviti novu struktura terasa izgrađenih na tradicijski način i od tradicijskog materijala (kamena) ili betona obloženog kamenom,

-Potporni zidovi terasa ne smiju biti viši od 2,0 m. Iznimno, u koliko je potrebno savladati veće visinske razlike u terenu, mogu se izvesti i viši ali kaskadno s horizontalnim pomakom od najmanje 1,50 m i visinom pojedine kaskade do 3,0 m. Prostore između kaskada ozeleniti,

-Duboko tlo - crvenicu, kod iskopa koristiti lokalno, kod izgradnje novih terasa ili uređenja okućnice,

-Ograde mogu biti kamene, od opeke, betona, metala, u skladu s lokalnim uvjetima, visine do 1,8 m.«.

Članak 44.

U članku 58., podstavku 3., alineja 6. se mijenja i glasi: »Najveća dopuštena visina građevine iznosi 10,50 m, a ukupna visina 12,5 m.«

Članak 45.

U članku 59., podstavku 2., alineji 1. briše se tekst »Građevina može sadržavati do 12 stambenih jedinica.«.

U članku 59. podstavku 3., alineja 4. se mijenja i glasi: »Najveća dopuštena visina građevine iznosi do 13,5 m, a ukupna visina 15,5 m.«.

Članak 46.

Iza članka 61. dodaje se naslov »4.6. UVJETI GRADNJE U ZONI MJEŠOVITE NAMJENE - PRETEŽITO STAMBENE (M2)« te novi članak 61a. koji glasi:

»Do privođenja prostora planiranoj namjeni u zoni M2 dopuštena je samo rekonstrukcija postojećih stambenih građevina u postojećim gabaritima. Za sve zahvate na građevinama koje se nalaze unutar kulturno-povijesne cjeline utvrđene u članku 140. ovih Odredbi potrebno je ishoditi posebne uvjete nadležnog konzervatorskog odjela.«.

Članak 47.

Iznad članka 62. numeraciju »4.6.« zamjenjuje »4.7.«, a numeraciju »4.6.1.« zamjenjuje »4.7.1.«.

U članku 62., podstavku 3., alineja 6. mijenja se i glasi: »Najveća dopuštena visina građevine iznosi do 10,50 m, a ukupna visina 12,5 m.

Članak 48.

U članku 68. dodaje se stavak 2. koji glasi: »Sabirna ulica SU2 je skraćena i više se ne spaja na ostalu ulicu (OU4).«.

Članak 49.

U članku 69., iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi: »Ostala ulica OU8 je skraćena i ne spaja se na sabirnu ulicu SU1 već ide od spoja s OU7 do ulaza u zonu S te završava s okretištem.

U članku 69., stavku 4. briše se broj »1« koji stoji uz slovo G. U članku 69., stavku 6. brišu se riječi »OU10« i »OU12«.

U članku 69. stavci 7. i 8. se brišu te se dodaje novi stavak koji glasi: »Ostale ulice OU5, OU10 i OU12 mijenjaju rang i postaju kolni pristupi (KP).«.

Članak 50.

U članku 71. iza stavka 4. dodaje se novi stavak 5. koji glasi: »Do područja Stubište Vrh Ike u zoni stambene namjene (S1) dozvoljeno je izvesti vatrogasni pristup.«.

Članak 51.

U članku 73., stavku 1. riječ »garaže« zamjenjuje riječ »garaža«. U članku 73., iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»Na kartografskom prikazu br. 3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina - 3.a. Područja posebnih uvjeta korištenja utvrđena je površina unutar zone mješovite namjene (M2) unutar čijeg obuhvata je kod gradnje prve građevine i to poslovne namjene ili ugostiteljsko-turističke namjene sa smještajnim kapacitetima u njoj potrebno obavezno ostvariti javno dostupan garažni prostor s najmanje 200 parkirnih mjesta za potrebe centra naselja (pri čemu se navedeno ne primjenjuje kod rekonstrukcije postojeće kao ni kod gradnje zamjenske građevine). U tom slučaju se za predmetnu građevinu najmanji broj parkirališnih mjesta utvrđuje na način da se na najmanji broj parkirališnih mjesta prema uvjetima utvrđenim u članku 75., a u skladu s namjenom građevine, dodaje 200 parkirnih mjesta.«.

U članku 73., stavak 2. postaje stavak 3.

Članak 52.

U članku 75., stavku 4. riječi »ili na gornjoj etaži garaže oznake G2 na području Dražina« zamjenjuju riječi »ili u javnoj garaži G«.

Članak 53.

U članku 77. iza riječi »u funkciji« brišu se riječi »studentskog doma i«.

Članak 54.

U članku 79., stavak 1. se mijenja i glasi: »Planom je određena garažno-parkirna građevina G. U članku 79., stavku 2. riječ »garaže« zamjenjuje se riječju »garažu«.

Članak 55.

U članku 80., stavku 1. briše se broj »1« koji je stajao uz slovo G.

U članku 80., podstavku 1., alineji 1. briše se broj »1« koji je stajao uz slovo G.

U članku 80., podstavku 2., dodaje se alineja 3. koja glasi: »U sklopu garaže ili do njene izgradnje moguće je predvidjeti otvoreno parkiralište za autobuse i osobna vozila te prateće sadržaje.«.

Članak 56.

Članak 81. se briše.

Članak 57.

U članku 82., stavku 1. riječi »formirat će se u zoni« zamjenjuju se riječima »obavezno se formira unutar zone« te se nakon riječi »namjene M2« dodaje tekst »nogostupom unutar ostale ulice do središta zone u kojoj se formira i javno dostupna površina pješacima«.

U članku 82., stavak 2. se briše.

Članak 58.

U članku 85. riječ »javnih« zamjenjuje se riječju »zaštitnih«.

Članak 59.

U članku 90. briše se stavak 3., tablica i stavak 4.

Članak 60.

U članku 123., stavku 3. briše se broj »1« koji je stajao uz slovo G.

U članku 123., stavku 4., tekst »D2 u sklopu građevine osnovne namjene ili« zamjenjuje se riječju »S2«.

Članak 61.

Iznad članka 133. u naslovu »6. UVJETI UREĐENJA JAVNIH ZELENIH POVRŠINA«, riječ »JAVNIH« zamjenjuje se riječju »ZAŠTITNIH«.

Članak 62.

Članak 133. se briše.

Članak 63.

Članak 134. se briše.

Članak 64.

Članak 135. i naslovi iznad njega »6.1.1. JAVNI PARK (Z1)« se brišu.

Članak 65.

Članak 136. i naslov iznad njega »6.1.2. DJEČJA IGRALIŠTA (Z2)« se brišu.

Članak 66.

Članak 137. i naslov iznad njega »6.1.3. ODMORIŠTE (Z3)« se brišu.

Članak 67.

U članku 138. dodaje se stavak 2. koji glasi: »Unutar zaštitnih zelenih površina mogu se uređivati dječja igrališta prema uzrastu: za dob do 3 godine, 3 do 6 godina te za školsku djecu.«.

Članak 68.

U članku 140., stavku 5., alineji 3., riječ »Primorsaj« zamjenjuje se riječju »Primorska«, a nakon broja »2« dodaje se tekst: »(k.č. 831 k.o. Ika-Oprić),«.

U članku 140., stavku 5., iza alineje 3. dodaje se alineja 4. koja glasi: »građevina: Primorska 1 (k.č. 829/1 k.o. Ika- Oprić),«.

U članku 140., stavku 6., alineja 1 se mijenja i glasi: »na adresi B. Zrinšćaka 4 (vila Angiolina), k.č. 40/1 k.o. Ika- Oprić«

U članku 140., stavku 6., alineja 2 se mijenja i glasi: »na adresi B. Zrinšćaka 6 (vila Grazija), k.č. 941 k.o. Ika- Oprić«.

U članku 140., stavku 6., alineja 3 se mijenja i glasi: »na adresi A. Brubnjaka 4 (vila Anna), k.č. 929/1 k.o. Ika- Oprić«.

U članku 140. dodaje se stavak 7. koji glasi:

»Izvan područja zaštićene cjeline nalazi se građevina na adresi Put za brod 3 na k.č. 828 k.o. Ika- Oprić koja ima svojstvo kulturnog dobra te je stavljena pod preventivnu zaštitu i upisana je u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske - Listu preventivno zaštićenih dobara (oznaka dobra P-4855). Na predmetno dobro primjenjuje se poseban propis o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara i svi drugi propisi koji se odnose na kulturna dobra.«.

Članak 69.

U članku 142. briše se riječ »SR3«.

Članak 70.

U članku 143. briše se riječ »SR3«.

Članak 71.

U članku 160. briše se stavak 3.

Članak 72.

U članku 162., stavku 13. riječ »3c.« zamjenjuje se riječju »3.b.«, iza riječi »Područja primjene« dodaje se riječ »posebnih«, a briše se riječ »posebne«.

Članak 73.

Članak 164. i naslovi iznad njega »10. MJERE PROVEDBE PLANA« i »10.1. OBVEZE IZRADE DETALJNIH PLANOVA UREĐENJA« se brišu.

Članak 74.

Članak 165. i naslov iznad njega »10.1.1. SMJERNICE ZA IZRADU DETALJNOG PLANA UREĐENJA« se brišu.

IV. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 75.

Plan je izrađen u šest izvornika ovjerenih pečatom Gradskog vijeća Grada Opatije i potpisom predsjednika Gradskog vijeća Grada Opatije te ovjerenih pečatom tijela odgovornog za provođenje javne rasprave i potpisanih od osobe odgovorne za provođenje javne rasprave.

Izvornici Plana čuvaju se u pismohrani Grada Opatije, u Upravnom odjelu za prostorno uređenje Grada Opatije, Upravnom odjelu za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije - ispostava Opatija, Javnoj ustanovi Zavodu za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije, Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja i Geoprojektu d.d.

Članak 76.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

KLASA: 011-01/18-01/22

URBROJ: 2156/01-01/01-18/1

Opatija, 29.05.2018.

Predsjednik predstavničkog tijela
dr.sc. Robert Kurelić, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr